BOBBE HET ONMOGELIJKE HUWELIJK Een Ylico-Caabcadeau dai zeker in de smaak zal vallen Inca suède mantels Uw modehuis in VLISSINGEN r~ ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN 17e Jaargang Nr. 948 Vrijdag 22 nov. 1963 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,25 p.kw,; franco p. post f 1,50 Prijs der advertenties 10 ct. per m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 10 ct. extra Telefoon (01172) 429 VJ S" F' SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL. «I - ülkO döB29ö Plaatselijk Nieuws Nleuwvllet Raadsvergadering. De Raad der gemeente Nieuwvliet kwam in openbare vergadering bijeen, onder voorzitterschap van burgemeester J. C. Everaars. Van G.S. was bericht binnengekomen dat de gemeenterekening I960 is vast gesteld, waarbij G.S. verzocht enige ad- ministratief-technische wijzigingen te willen aanbrengen, waartoe de raad be sloot. De verordening tot heffing van riool rechten, welke enige tijd geleden door de raad was vastgesteld, heeft de Köninkl. goedkeuring verkregen. In gaande 1 jan. 1963 zijn de rioolrechten aldus van f 15,- op f 25,- gebracht. Van de Schoolartsendienst Z.-Vlaan deren ls een rapport ingekomen met be trekking tot het door de schoolarts ver richtte onderzoek. Hieruit blijkt, dat bij 24 van de 28 leerlingen op de o.l. school een goede lichamelijke toestand was ge constateerd. Bij de overige 4 was de lichamelijke toestand matig. De verstan delijke aanleg was gc<ed. 1 kind had een slechte houding. Voor wat betreft het schoolgebouw werd in het rapport op gemerkt, dat dit goed is onderhouden. De P.Z.E.M. heeft bij het opstellen van het 100 pCt. electrificatieplan voor de gemeente Nieuwvliet twee percelen, n.l. Kapel weg 1 en 3, niet hierin be trokken. Thans schrijft de P.Z.E.M. dat ook deze percelen aangesloten zullen worden indien de eigenaars akkloord zullen gaan met de aansluitingsvoor- waarden. Naar aanleiding van een schrijven van het Prov. Bestuur, werd de Destruc tieverordening gewijzigd. De Ontwikkelings-commissie West Z. Vlaanderen heeft zich bezig gehouden met het ontwerpen van een gemeen schappelijke regeling ophaaldienst voor huisvuil. Er is reeds een ondernemer, waarmee de Commissie in beginsel over eenstemming heeft bereikt. De raad van Nieuwvliet sprak zich er in principe voor uit bij totstandkoming van de gemeen schappelijke regeling ook mee te doen. Omdat de kosten aan deze gemeen schappelijke regeling per vuilnisemmer zal worden vastgesteld, werd staande de vergadering besloten het uiterst lage tarief van f4,- zodanig te wijzigen, dat voor de eerste emmer f 15,- en voor de tweede emmer f 10,- aan reinigings rechten zal worden berekend. De voorz. noemde dit de enige kans om aan het instellen van de onsympathieke straat belasting te kunnen ontkomen. Voor het jaar 1964 verkreeg het Ko ningin Wilhelminafonds een subsidie van 2 ct. per inwoner inplaats van de gebruikelijke cent. Ook het Ned. Astma fonds kreeg 2 ct. subsidie per inwoner voor 1964. Voor de leerling aan de Fruitteelt- vakschool te Philippine, komende uit de gemeente Nieuwvliet, werd f 50,- sub sidie toegekend. De subsidieaanvrage van het Revalidatie-centrum voor kin deren te Arnhem, werd op voorstel van B. en W. afgewezen. Z/o ook de subsidie FEUILLETON Een Groningse familieroman door Henk van Heeswijk. „Welnee, daar zijn ze overstelpt met werk. Er zijn nog zoveel vermisten als gevolg van de oorlog. Dat gaat voor. Ik moest over een half jaar nog maar eens terug komen. Maar dan is het te laat. Het meisje staart met doffe ogen voor zich uit. Arie Schras, die in zijn school jaren een stille vereerder is geweest van de rustige Riet van Beusekom, wist toen al dat hij geen schijn van kans zou heb ben. Riet was in de hoogste klassen al omzwermd door vrolijke, drukke jongens Hij bleef altijd overal buiten, omdat hij te schuchter was. Instinctmatig trok hij zich terug en is/oleerde zich. Hij was en bleef de verlegen jongen, die hoog opzag tegen ieder meisje, maar ze nauwelijks durfde aan te spreken. Mis schien was Riet de enige geweest, waar hij wat vrijer mee was dan met de an dere meisjes van zijn klas omdat ze van school uit in de zelfde richting naar huis fietsen. Riet naar de deftige Kra- nenweg, hij naar de bouwmaterialen- handel van zijn vader aan de Friese straatweg bij het Reitdiep. Toen reeds aanvrage van de Stichting Recreatie ten behoeve van de aktie „Opgeruimd staat netjes". Het verzoek van de gemeente Purme- rend adhesie te betuigen aan het adres van de gemeenteraad tot de regering gericht en waarin verzocht werd de schoolmelkvoorziening te blijven subsi diëren werd door Nieuwvliets raad af gewezen. Op verzoek van G.S. besloot de raad over te gaan tot de invoering van een werkclassificatie en een prestatie-belo ning, omdat dit de enige kans is de ge meentewerkman een iets betere belo ning te geven. Bovendien werd besloten toe te treden tot het Centraal Bureau inzake gemeenschappelijke behandeling van personeelsaangelegenheden, wat f 45,per jaar uit de gemeentekas zal vergen, terwijl een z.g. entree-geld zal dienen te worden betaald van 4 a 5 maal genoemd bedrag. Zonder hoofdelijke stemming besloot de raad toe te treden tot het Bouwfonds van Ned. Gemeenten door het nemen van 1 aandeel ad f 250,nominaal en 1 B-aandeel van hetzelfde bedrag. Door deze toetreding kunnen ingezetenen thans gebruik maken van de financie ringsfaciliteiten van het Bouwfonds door het verkrijgen van 90 pCt. hypo theken tegen een niet hoge rente. Besloten werd ook voor het winter seizoen 1963-1964 ten behoeve van ouden van dagen en on- of minvermo genden een kolenbij slagregeling in het leven te roepen, aangepast aan de thans geldende verhoogde kosten van het le vensonderhoud. Gedurende 24 weken zal een toeslag van f 5,worden toegekend indien het inkomen van de alleenstaan de niet hoger is dan f 2250,van een gezin van 2 personen niet hoger dan f 3225,van drie personen niet hoger dan f 3285,van 4 personen niet ho ger dan f 3545,terwijl voor meerdere personen dan 4 in het gezin het norm bedrag met f 260,is te verhogen. De gemeentebegroting 1963 werd ge wijzigd, teneinde bepaalde uitgaafpos ten aan te passen aan de werkelijke uit gaven en voor het aanbrengen van door G.S. gewenste wijzigingen. De gemeentebegroting 1964 werd aan de raad aangeboden, terwijl aan de raadsleden werd toegezegd, indien daar op prijs wordt gesteld, ter bespreking van een en ander een informatieve bij eenkomst zal worden gehouden. Oostburg Vergadering plaatselijke V.V.V. Tijdens de algemene vergadering van de V.V.V. Oostburg, in hotel Victory, werd besloten op de statuten de Ko ninklijke goedkeuring aan te vragen. Uit het door de voorzitter, dhr. M. A. Aalbregtse, gesproken toelichtende woord bleek, dat de vergadering in eerste in stantie voor genoemde aangelegenheid was bijeengeroepen. Een bijizonder woord richtte voorzit ter tot de burgemeester, J. L. van Leeu wen, welke ook voor het V.V.V.-werk be langstelling heeft, waarover de voor zitter zijn erkentelijkheid uitsprak. Op 19 oktober 1962 werd, na liquidatie van de oude V.V.V.-vereniging van Oost- was Tonnie van Hilst doorgaans in haar gezelschap. Stand zoekt immers altijd weer het eigen mil jeu? Goed, zijn vader was een zakenman, die een bloeiende handel in bouwmaterialen had met klanten tot in de uiterste hoeken van de provincie. Die, ver Voor zijn tijd, al vrachtauto's bezat voor het vervoer. Die zelf beschikte over een moderne Ford. Maar desondanks was hij geen .stand voor de dochter van een beroeps officier. In dit .opzicht had hij zich nim mer enige illusies gemaakt. Na een daverende afscheidsfuif ter gelegenheid van het behalen der diplo ma's raakte men elkander geleidelijk aan kwijt. Een enkele keer op een feest je, in het begin nog op de jaarlijkse réunie, dan zag je elkander nog eens, maar druppelsgewijs vielen er af. Door vertrek naar elders, door huwelijk of om andere reden. Er waren er naar de universiteit gegaan, of naar de Techni sche Hoogeschool, of de Zeevaartschool, of in militaire dienst. Zelf had je .ie werk. waarmee je al genoeg te doen had. En dat betekende dan tenslotte het einde. En nu zat ze hier tegenover hem als een zielig hoopje ellende. Een meisje van zijn leeftijd, dat zou gaan trouwen met een ambtenaar van een der Mini steries, met een veelbelovende carrière in het verschiet. Misschien te zijner tijd wel ergens een diplomatieke functie Wij ontvingen zojuist de nieuwe modellen waarvan de modellen en kleuren zó geslaagd zijn, dat het de goede Sint moeilijk zal vallen een keus te doen. Inca suède is een naam met wereldreputatie, dat is aan St. Nicolaas bekend. En de prijzen vallen best mee, reeds vanaf f 149,-. Voor Uw betere St. Nicolaae>-cadeaux ook eerst kijken bij burg, een nieuwe vereniging opgericht, tijdens welke heroprichtingsvergadering er een voorlopig bestuur werd gekozen. Thans werd voorgesteld dit voorlopige bestuur, bestaande uit de heren M. A Aalbregtse, J. Ouwendijk, W. Pieters, H. Luteijn, W. de Coene, H. Raven, J. J. van de Sande, J. Dieleman en J. Brugge, voor de duur van 4 jaar als definitief bestuur te kiezen, waartoe dan ook be sloten werd. De heren C. Fourdraine, P. M. Mielen en E. Raes werden benoemd tot leden van de kascontrole-commissie. Voorz. Aalbregtse gaf een overzicht van de vele activiteiten welke de V.V.V. het afgelopen jaar heeft ontwikkeld, waaruit de gerechtvaardigde conclusie getrokken mag worden, dat de heropge richte vereniging aan het doel, waar voor ze werd opgericht ten volle heeft beantwoord. De heer Aalbregtse meende, dat het vooralsnog niet in d ebedoeling ligt, dat de vereniging zich tot de gemeente zal wenden om een subsidie. Op de desbe treffende, uit de vergadering opgewor pen vraag, deelde de sekretaris mee, dat de contributie in overleg met de Provin ciale V.V.V. is vastgesteld. Ze bedraagt voor donateurs f 5,voor indirect pro fiterende leden f 10,en voor direct profiterende leden f 25,per jaar. Na dat de burgemeester van Oostburg, de heer J. L. van -Leeuwen, de vereniging had bedankt voor de door haar verrich te werkzaamheden in het belang van het vreemdelingenverkeer voor Oost burg, toonde de heer A. Paridaen uit St. Kruis een aantal dia's. ROUWBRIEVEN Fa. SMOOR DE HULSTER, Breskens Cadzand Collecte. De te Cadzand gehouden collecte ten bate van het Nederlands Oorlogsgraven - comité heeft f 59,32 opgebracht. Breskens Algemene vergadering woning bouwvereniging Breskens. In „De Uitkomst" heeft de algemene j woningbouwvereniging Breskens haar j algemene jaarvergadering gehouden. De voorzitter, de heer W. van der Hooft, kon slechts een klein aantal le den verwelkomen. Een bijzonder woord van welkom ging naar de heer A. van de Velde uit Vlissingen, als voorzitter van de federatie Nationale Woningraad, afd. Zeeland. Wegens drukke werkzaamheden is deze vergadering steeds uitgesteld moe ten Worden. Reeds vanaf de oprichting heeft de vereniging de bouw van wo ningen ter hand dienen te nemen, het geen voor een beginnende vereniging niet eenvoudig is. De zustervereniging te Vlissingen en de Katholieke Woning bouwvereniging Zeeuwsch-Vlaanderen hebben Breskens steeds ter zijde ge staan met hun advieeen. De trage gang bij de bouw van de vele woningen geeft echter geen reden tot optimisime. In de loop van de week zul len hopelijk de eerste drie bejaardenwo ningen betrokken kunnen worden. Uit het jaarverslag van de secretaris de heer P. Woittiez, bleek, dat in 1962 wederom 33 eengezinswoningen onder hands werden aanbesteed, evenals 9 be jaardenwoningen. Het bouwen werd op gedragen aan de firma Christiaansen te Aan de zijde van een Tonnie van Hilst zou Riet de kans krijgen om te schit teren als gastvrouw. Een waardige echt genote, die in staat zou zijn de honneurs waar te nemen op recepties en party's. Tot de oorlog dit stuk maakte. En hoe lang zou die nog duren? Voorlopig zag het er heel niet naar uit, dat er een einde kwam aan de bezetting. „Wil je nog kloffie?" „Graag". Hij wenkt de ober en een paar minu ten later staan er opnieuw twee dam pende koppen voor hem op de tafel. In gedachten roeren ze en beginnen te drinken. Op een gegeven ogenblik kijkt Arie Schras het meisje aan en probeert zich te herinneren, wat ze het laatst heeft gezegd. Waar had ze het ook al weer over? O, ja, dat Roode Kruis: Over een half jaar maar eens terugkomen. Ja, dat lag voor de hand. Daar was nu vol op werk. Maar wat zei ze ook weer daar na ?Hi.i wist het niet meer. Hij probeerde haar te troosten. „Kom kom, misschien is de oorlog gauw af gelopen en dan keert Tonny terug. Kunnen jullie toch altijd nog trouwen? Wat betekent nu enkele maanden?" Ze zet haar kopje neer en slikt een snik weg. Hoofdschuddend antwoordt ze: „Je begrijpt het niet. Je kunt het niet begrijpen. Ik ach, het helpt im mers allemaal niet meer". Arie Schras is erg met het meisje be gaan. Doch het kan er bij hem niet in, dat het simpele feit: een voor bepaalde tijd uitgesteld huwelijk als gevolg van de oorlogsomstandigheden, een reden is om er een eind aan te maken. Is dit alles? Of wil ze hem niet alles vertellen? Wat verzwijgt ze voor hem? Wat be doelt ze met dat: je kunt het niet be grijpen? Hij buigt zich naar haar toe en be roert even haar schouder. Ze zitten nog steeds naast elkaar. „Riet, ik zou je zo graag willen helpen. Kan dat niet. Is er geen mogelijkheid? Je kunt hele maal op me rekenen als het nodig is. Gaat het soms om geld? Heb je schul den gemaakt, die je vader niet mag we ten? Ik wil je graag helpen, zie je?" Ze kijkt hem dankbaar glimlachend aan. „Dat is het niet Arie. Het is heel erg vriendelijk van je, maar dit. hier kun je niets aan doen. Hier kan nie mand meer iets aan doen. Ik moet dit zelf verwerken. Neem me niet kwalijk, Arie, maar ik kan het niet vertellen. Het is te erg". Besluiteloos zit hij naast haar en drinkt tenslotte de rest van zijn koffie Daarna steekt hij opnieuw een sigaret aan. En denkt na. Wat kan het zijn, dat ze niet wil vertellen? Waarom wil ze een oude schoolkameraad niet in vertrou wen nemen? Ziet ze het wellicht niet te somber in?

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1