BRILLEN BOBBE ALG. NIEUWSBLAD VOOR WEST ZEEUWS- VJ „Wc 25cü{emaEher" s fri ''te. W. FENIJN, Boulevard 38, Breskens, telei (01172) 506 Plaatselijk Nieuws HET ONMOGELIJKE HUWELIJK 1 f 119,50 f 179,50 VLAANDEREN /7* Jaargang - Nr. 946 Vrijdag 8 nov. 1963 Verschijnt ieder» vrijdag A bonnementsprij s l»*5 p.fcw-J fr» nco p. post f 1,50 Prijs der advertenties 10 ct. per m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 10 ct. extra Telefoon (01172) 429 DRUKKERS-UITGEVERS f - SMOOR-:»'pc HULSTÉR - ■DORPSSTRAATloM*BRESKEN^^^^e^^!ik^Gb8296 OOSTBURO dat houdt U fit en wijs! Elke zaterdag en zondag vanaf 12 uur, heerlijke patates frites met mosselen, worst of croquetten Ijstaarten altijd in voorraad. Beleefd aanbevelend, Sehoondijke Onderwijsdag voor land- en tuihbouwleerkrachten. Onder grote belangstelling werd in de Rijks middelbare Landbouwschool te Sehoondijke een contactdag gehouden, met als doel onderwijsvoorliehting te geven aan hen, die als leraar bij het land- en tulnbouwonderricht betrokken zijn. De ontwikkeling van de land- en tuin- maakt het noodzakelijk, dat de daarbij betrokken leerkrachten zich steeds op de hoogte stellen van de laatste ont wikkelingen die zich in de land- en tuinbouwsector kunnen voordoen. De organisatie van deze dag was ter hand genomen door de Z.L.M. In de aula van de school werd een groot ge zelschap verwelkomd, door de voorzit ter van de onderwijscommissie van de Z.L.M.mr. B. G. H. Ter Haar Romery, burgemeester van Souburg. De onderwijsdagen zag de heer Rome ry als een soort bijscholingscursus. Deze cursus is zoals uit de aanwezige deel nemers bleek, niet alleen bedoeld voor de directeuren en leerkrachten in het land- en tuinbouwonderricht, doch ook voor die bij de voorlichting betrokken zijn. Een viertal inleidingen werden ge houden op deze bijeenkomst. Als eerste spreker belichtte ir. G. F. Israel, directeur van de praktijkschool voor de landbouw te Sehoondijke, de werkzaamheden en de doelstellingen van deze school. De heer Israel besprak uitvoerig de motieven, die geleid hebben tot de oprichting van deze praktijk school te Sehoondijke, waar cursussen worden gegeven, die door jonge boeren en in de landbouw werkzame werkne mers uit het gehele land worden ge volgd. Met name besprak de heer Israel uit voerig het cursusprogramma. Het is jammer dat het internaat, dat aan de school verbonden is nog wat primitief gehuisvest is. Hierdoor moeten de cur sisten zich vaak behelpen. Er zijn ech ter plannen om een nieuw gebouw te stichten. Voorts ligt het in de bedoeling in de nabije toekomst een soort leer lingenstelsel in de landbouw in te voe ren. In dit stelsel is aan de landbouw- praktijkschool een belangrijk aandeel in de vormingvan de jonge werknemers toegedacht. De deelnemers, bijna 80 totaal be zichtigden daarna de praktijkschool, de mechanisatiehal, waar verschillende machines werden gedemonstreerd en de terreinen, die de school tot haar be schikking heeft voor het praktijkonder wijs. x Tijdens de middagpauze hadden de meisjes van de Landbouw huishoud school „Prinses Marijke", gezorgd voor een prima koud buffet, dat door de deel nemers bijzonder gewaardeerd werd. Na de lunchpauze hield ir. E. C. F. Bollen, inspecteur van het Lager Land bouwonderwijs een inleiding, waarin hij vooral de betekenis van het landbouw onderwijs voor de land- en tuinbouw be- FEU1LLETON Een Groningse familieroman door Henk van Heeswijk. Maar als ik u ergens mee kan helpen, zegt u het me dan. Misschien is er toch nog wat anders op te vinden". Nogmaals schudt de vrouw haar hoofd, ditmaal veel heftiger. En ze ant woordt: „Laat u me alstublieft gaat u maar Nu is de man ineens onverbiddelijk. „Dat kan ik niet, juffrouw. Kom, weest u verstandig en probeer in te zien, dat dit niet het doel is van ons leven. U bent nog zo jong? Er zal toch nog wel een mogelijkheid zijn, die dit niet nood zakelijk maakt?" Ze zwijgt.. Misschien zal ze blijven zwijgen, ondanks alles, wat de man te berde brengt. Net zo lang tot hij er ge noeg van krijgt en misschien schouder ophalend op zijn fiets stapt en wegrijdt. En daarna? De man is weer net zo ver als in het begin. Wat doe je nu in deze situatie? Hem schiet te binnen, dat bepaalde vrouwen, hysterische mensen en zo wel eens tot rede worden gebracht door de z.g. schoktherapie. Met andere woorden lichtte. De ontwikkeling van het land- en tuinbouwonderricht is nogal storm achtig gegaan, aldus ir. Bollen. De over heid steunt dit onderwijs in grote mate. Landarbeid is thans schaars en duur geworden. Daarom moet de landarbei der een goed geschoolde kracht zijn, aan wie men met een gerust hart de du re machines kan toe vertrouwen. Veel aandacht wordt besteed aan het hand- vaardigheidsonderwijs. Er is al veel aan de onderwijsmethodes gedokterd. Ver nieuwing van het onderwijs betekend uitbreiding, niet alleen van materiaal en gebouwen, doch vooral van leer krachten, omdat landbouwwerk ge schoolde arbeid is geworden. De bedra gen die de regering Voor landbouwon- derricht voteert zijn de laatste jaren sterk gestegen. In 1936 werd voor land bouwonderwijs op de begroting f 2.500.000,uitgetrokken. Nu staat er op de begroting f 65.000.000, Voorts meende ir. Bollen, dat meer leerlingen de kans moeten krijgen het Middelbaar Landbouwonderwijs te vol gen, terwijl het ook noodzakelijk zal zijn, dat de landbouw meer gaat doen aan beroepen voorlichting.. Tenslotte werd nog het woord ge voerd door ir. C. W. C. van Beekom. hoofddirecteur van de landbouwvoor- lichtingsdienst in Zeeland. Deze besprak vooral de taak en functie van de voorlichters en de manier waar op de boeren de voorlichting dienen te verwerken op de bedrijven. Ir. J. J. Hennik uit Goes, Rijks Land- bouwconsulent, besprak vervolgens de mogelijkheden, die de tuinbouw voor dit gewest heeft. De tuinbouw bevindt zich, aldus de heer Hennik in een vrij gunstig stadium. Het areaal ingeplantte tuinbouwgrond bevat 8000 ha. In tien jaar tijds werd ruim 2000 ha. boomgaard meer inge plant. Ir. Hennik meende, dat als men wil meekomen op de internationale fruit markt, er vooral aandacht moet worden besteed aan veredeling van de produkten, terwijl uiteraard de kostprijs van het prödukt nauwkeurig in het oog gehouden moet worden. Er zal een ontwikkeling moeten ko men, die leidt naar grotere onderne mersschappen. Grotere bedrijven, waar door de kostprijs van fruit omlaagge- drukt kan worden. Vooral op grotere bedrijven zal een ver doorgevoerde me chanisatie lonend kunnen zijn. Voor de groenteteelt zag de heer Hennik ook gunstige ontwikkelingsmogelijkheden. Het ligt in de lijn der verwachting, dat Zeeland meer groenten zal gaan telen, te meer daar de lijnen wat betreft land en tuinbouw wat gaan vervagen, daar men op de landbouwbedrijven vaak als wisselprodukt eens een perceel groenten inplant. De noodzaak zich in de tuinbouwbe drijven te gaan specialiseren noemde de heer Hennik dwingend noodzakelijk. Aan het eind van de interessante dag werden discussiegroepen gevormd. De vraag of men vond, dat dergelijke dagen herhaald moesten worden werd door alle groepen met een volmondig ja beantwoord. Er bleek een duidelijke geef haar een klap in het gezicht. Maar een vrouw slaan nee, dat kan hij niet. De gedachte alleen al doet hem het bloed naar het hoofd stijgen. Een vrouw is een bijzonder wezen, die je wat moet ontzien. Doch deze vrouw reageert niet op normale vermaningen. En hij voelt er bitter weinig voor om nog veel lan ger hier te blijven staan op die tochtige brug. Bovendien gaat het ineens weer hard regenen. Hij verlangt echt naar huis. Wat resoluter grijpt hij haar arm. De man voelt, dat ze schrikt en zich terug wil trekken, maar hij houdt haar stevig vast. „Ik wil u graag helpen, juffrouw, als dat in mijn vermogen ligt. Kom, Iaat ik u eerst naar huis brengen. Mis schien is er nog best wat aan te doen". „Alstublieft, meneer, gaat u weg en laat u mij alstublieft Hij schudt zijn hoofd. „Nee, dat doe ik niet. Ik heb u niet gegrepen, weer houden een dwaze daad te doen, om u straks opnieuw daarvoor in de gelegen heid te stellen. Woont u hier in de buurt?" Voor de zoveelste maal schudt ze haar hoofd. En na enige aarzeling zegt ze zacht: „In de stad". Hij knikt tevreden. Dit is tenminste iets. „Hebt u een fiets bij de hand? Hoe bent u hier gekomen?" „Gelopen", antwoordt ze met toon loze stem. behoefte te bestaan aan dit soort voor lichtingsdagen. De heer Ter Haar Romery meende dan ook in zijn slotwoord, dat de dag in een grote behoefte had voorzien. Hij sprak de wens uit, dat dit soort voor lichtingsdagen nog door vele dagen ge volgd zullen worden. Het gemeentebestuur van Sehoondij ke werd dank gebracht voor haar be sluit een landbouwwerktuigen museum in te richten. W&terlandkerkje 50-jarig huwelijks]eest. Vandaag vieren Emiel van Pamelen en Emelie Boutens het feit dat zij voor 50 jaar in het huwelijk traden. Het gouden echtpaar woont al sedert 1917 op de hoek van de „Goudenpolder", in het oude „Tolhuis", nabij de kom van Waterlandkerkje. Zij hebben daar 11 kinderen grootgebracht Twee kinderen zijn jong gestorven. De man heeft al tijd een werkzaam leven gehad als land arbeider. Het liefste werk dat hij daarbij deed was „bietensteken". Ze moesten van verre komen om hem daarbij de loef af te steken. Nu werkt hij alleen nog maar in zijn eigen tuin en heeft als hobby's kaarten, bollen en het kwe ken van bloembollen. Beiden zijn 70 jaar oud en genieten nog van een goe de gezondheid. Het echtpaar heeft 31 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Er zijn daarbij 4 geslachten in vrouwe lijke lijn, overgrootmoeder (de gouden bruid), grootmoeder, moeder en doch ter. In de parochiekerk van de H. Eligius te Oostburg wordt hedenmorgen om 10 uur een H. Mis opgedragen uit dank baarheid. De feestviering heeft plaats in het Dorpshuis te Waterlandkerkje. Het zal hen niet aan belangstelling ontbreken. Een van de zonen is zelfs geheel onver wachts uit Amerika overgekomen om het feest mee te vieren. VERLOVINGSKAARTJES Firma SMOOR DE HULSTER Gelopen, herhaalt hij in gedachten. He lemaal naar de Middelberter-brug om zich hier van het leven te beroven. Min stens vijf kilometer. Een uur in de re gen en in de strakke wind. „Kom", nodigt hij op hartelijke toon uit, „gaat u bij mij achter op de fiets zitten, dan rijden we terug naar Gro ningen. Gaan we in het eerste het beste café even uitrusten, Voor u weer naar huis gaat en drinken we een kop koffie. Zullen we dat maar doen?" Nog steeds omklemt hij haar arm, die af en toe trilt. Ten slotte zegt de vrouw alleen maar: „goed". Hij neemt tiaar mee naar zijn fiets, laat haar los en zet het rijwel overeind. „Zo, gaat u maar achterop zitten. Achter mijn rug zult u weinig last meer hebben van de wind en de regen. Vlak voor de stad is een café, dan gaan we daar wat drinken". Een paar minuten later trapt de man weer verder over de eenzame kanaal- weg. Nu is de tocht dubbel zwaar, met de vrouw achterop, maar het lijkt wel, of hij er geen erg in heeft. Inwendig is hij blij, dat hij haar heeft kunnen over halen met hem mee te gaan. Onderweg vraagt hij„Zit u goed? Houdt u mij gerust maar stevig vast. Leunt u maar tegen mijn rug aan, dan hebt u de minste last van de regen". Ze doet het zwijgend. Hij voelt haar armen om zijn middel en haar gezicht De joyeuze mode van Bobbe Draagt U liever een wintermantel zon der bontgarnering Wij tonen U aparte modellen in tweed en effen mohair vanaf Leuke, sportieve tweedmantel met rijke bontgarnering en rugceintuur, in grijs en bruin multicolour Voor Uw betere damesconfectie Uw Modehuis in Vlissingen tegen zijn rug. Zo fietst hij verder over de donkere weg. Een grote Duitse leger auto haalt hen in en suist met onver antwoordelijke snelheid voorbij. De man voelt de zuiging, maar houdt zijn stuur stevig vast. Vlak voor de stad is een restaurant. Hij kent het, want hij is er vaker ge weest. Het eten is er goed en de koffie is er goed. Gelukkig, daar ziet hij het gebouw oprijzen tegen de nachtelijke hemel. Hij is doodmoe. Nu voelt hij het pas goed. Hij stopt en de vrouw stapt af, wan kelt even, maar herstelt zich meteen weer. ,,Gaat u maar vast naar binnen", zegt hij. „Ik zet even mijn fiets achter om. Ze kennen me hier". Maar de vrouw aarzelt en daarom zet hij de fiets tegen de muur. Hij neemt de vrouw bij de arm,, opent de deur en een flauw blauw licht beschijnt hen. „Zoekt u maar een tafeltje en bestel maar vast koffie. Ik ben er zo". Als hij de fiets achter het huis ge plaatst heeft, loopt hij weer rond en gaat dan door de ingang naar binnen. Hij sluit de verduisteringsdeur achter zich en staat dan even stil om aan het witte licht te wennen. Dan kijkt hij rond en ziet de vrouw in een hoekje zit-

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1