BOBBE De elegante mantelmode J HET ONMOGELIJKE HUWELIJK MODE is Uw leven 1 f 189,50 Jaargang - Nr. 945 Vrijdag 1 nov. 1963 Verschijnt iedere vrijdag A bonnementsprijs f1,25 p.kw.; franco p. post f1,50 Prijs der advertenties: 10 ct. per ra.rn„; by abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen ioct. extra Telefoon (01172) 429 DRUKKERS-UITGEVERS iF'- SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL <m - GlRO 3ÖB296 Plaatselijk Nieuws Breskens Raadsvergadering. De Raad der gemeente Breskens be handelde maandagavond een groot aantal ingekomen stukken. G.S. keurden het raadsbesluit betref fende de verkoop van woningwetwo ningen aan de heren B. J. Vergouwe en J. M. Donze goed. Eveneens goedgekeurd werd het be sluit tot onderhandse aanbesteding van de z.g. 3e fase van de Promenade. Dit werk kan derhalve worden opgedragen aan de fa. Gebr. Geldof te Serooskerke. De heer D. H. Meeusen berichtte de raad, dat hij van het besluit tot garan dering van een door hem op te nemen geldlening voor een nieuw te bouwen bedrijfspand geen gebruik wenst tema ken. Het daarop betrekking hebbende raadsbesluit kan dan ook als vervallen v/orden beschouwd. De N.V. Luteijn berichtte, dat zij de aan haar, onder gemeentelijke garan tiestelling door de N.V. Amsterdamsche Bank verstrekte geldlening, volledig zal aflossen. De begroting van de Stichting Zeeuw- sche Muziekschool over het cursusjaar 19631964 werd aangeboden. Ingevolge de Kleuteronderwijswet stelde de raad de verschillende bedra gen vast ten behoeve van het kleuter onderwijs. De rekening 1961 werd door B. en W. aan de raad aangeboden. De rekening heeft in de gewone dienst een batig slot van f 49.333,31 en f 1.287.285,98 aan inkomsten. De uitg. zijn f 1.237.952,67. De kapitaaldienst heeft aan uitgaven f 4.881.128,83, inkomsten f 4.642.061,39, nadelig slot f 239.067,44. Het vismijnbedrijf heeft over 1961 een batig slot gemaakt van f 19.873,20. De baten zijn f 256.398,23, de lasten be droegen f 236.525,03. De beide rekenin gen zijn reeds door het Verificatiebu reau gecontroleerd en in orde bevonden. Het hoofd van de lagere school ver zoekt de raad gelden beschikbaar te wil len stellen voor de aanschaf van mate riaal voor het godsdienstonderricht voor de 5e en 6e klasse tot een bedrag van f 66,50. Voorts wordt gevraagd gelden beschikbaar te willen stellen voor het aanschaffen van sport- en spelmate riaal voor de lagere scholen in de ge meente, n.l. 20 ballen van ca. f 28,-. To taal zou hiermede f 560,- gemoeid zijn. Op voorstel van B. en W. werd afwij zend beschikt op een verzoek van de Latijnse school te Gemert, een finan ciële bijdrage te verstrekken voor een uit Breskens afkomstige leerling van f 150,- per jaar. De Destructieverordening werd door de raad op verzoek van G.S. gewijzigd. Het blijkt, aldus B. en W., noodzake lijk te zijn aan de drie achterstraten in het gebied tussen de Dorpsstraat, Grote Kade, Oranjeplein en Mercuriusstraat namen te geven. De naam Marktpad is gekozen voor het pad vanaf de Grote Kade naar de Mercuriusstraat .Dit snijdt het terrein van de na de oorlog verdwenen markt. Het Havenfortpad FEUILLETON Een Groningse familieroman door Henk van Heeswijk. De gure noordwester, die de miljar den regendruppels in vlagen over het land stuwde, scheen de eenzame fietser langs het water weinig te deren. Diep gebogen over zijn stuur trapte hij in een monotone regelmaat, af en coe het stuur een korte ruk gevende, als hij in het fletse licht van zijn verduisterde lantaam iets als een plas op de weg zag schitteren. In normale omstandigheden zou hij nu ongetwijfeld al de lichten van de stad hebben kunnen zien, doch nu was alles dikke duisternis om hem heen. Bovendien was er in deze streek blijkbaar geen mens meer buiten, wat overigens niet te verwonderen viel, want het weer liet zich wel van zijn meest ongunstige kant zien en toch was het pas begin september. Als het najaar nu al inzette, beloofde dat wat voor de nog komende lange, donkere winter, de eerste in oorlogstijd. Je moest er niet aan denken, want dan zakte de moed helemaal weg. Bij alle lopen vanaf de woning Mercurius straat 31 naar Oranjeplein 17. Dit ligt op de rand van het terrein van het voormalig Havenfort. Het Glacispad ten slotte gaat lopen vanaf het Marktpad naar het Havenfortpad en evenwijdig met de Grote Kade en de Mercurius straat. De raad kon zich met deze na men voor de verbindingspaden vereni gen. Ging de vergadering tot nu toe zeer vlot, zonder op- of aanmerkingen van de verschillende raadsleden, de volgen de voorstellen betreffende bejaardenen be jaarden woningen deden heel wat stof doen opwaaien. De huren van de in aanbouw zijnde bejaarden woningen van de Algemene Woningbouw Vereniging Breskens aan de Vijverlaan zullen ex clusief het watergeld f 12,30 a f 12,40 per week bedragen. Ingevolge een bij zondere beschikking kan aan bewoners van bejaardenwoningen van 60 jaar en ouder, die geen hoger inkomen hebben dan f 3.450,- per jaar voor samenwo nenden in gezinsverband en f 2.240,- voor hen die niet in gezinsverband le ven, een huurverlaging van f 150,- per jaar worden toegekend. In deze verla ging betalen Rijk en Gemeente ieder 50 pCt. B. en W. stelden aan de raad voor om bovengenoemde mogelijkheid tot huur verlaging ook toe te passen op de toe komstige bewoners van bejaardenwo ningen. Het gemeentelijke aandeel van de kosten in deze huurverlaging zal ten laste van de algemene middelen geno men worden. De huur zal dan het eer ste jaar f 7,52 bedragen. Na afloop van de huurcompensatie zal de huur per week gesteld kunnen worden op f 9,52 per week. Verschillende raadsleden juichten deze regeling in hoge mate toe. Mevr. Niermans-Gossije zeide bij zonder verheugd te zijn met deze voor stellen, evenals de heer Vergouwe. Deze vroeg tevens, of diegenen die onder de sociale voorzieningsregeling vallen ook voor deze huurkorting in aanmerking komen. Weth. van der Hooft zette uiteen, dat deze categorie mensen een geheel an dere inkomstenberekening heeft. Na melijk een basisbedrag, waarbij getrok ken wordt o.a. de hoogte van de huur en verschillende voorzieningen zoals o.m. het ziekenfonds. Uiteraard Wordt dus reeds het huurbedrag bij het basis bedrag verstrekt, zodat nog een huur- verkorting niet meer noodzakelijk is. Uitvoerig sprak de raad over het vol gende voorstel, betreffende de ouden van dagen. Naast de saneringsvergoe dingen voor de bewoners van de Bloe- menwijk, waartoe de raad reeds eerder besloot, stelden B. en W. thans voor om in de in aanbouw zijnde bejaardenwo ningen van de Alg. Woningbouwvereni ging aan de Vijverlaan enkele extra voorzieningen aan te brengen. Deze voorzieningen totaal voor f 300,- voor iedere woning, zouden volgens het voor stel bestaan uit een extra hang- en leg kast, een electrische douchekachel voor de badcel en een opklapbed voor de Woonkamer. De heer Carels opende de discussie. Hij vroeg zich af, of dergelijke voorzie ningen, die niet in eigen gemeentewo ningen aangebracht worden, wel zou narigheid was er tenminste nog één ge luk, dat hij een praktisch nieuwe fiets bezat. Met uitstekende banden. Want nu hij zijn wagen kwijt was, moest hij toch een vervoermiddel hebben. Het was anders een opdracht om met dit weer zulke afstanden te moeten afleggen. En toch was hij ruim voor donker al uit Appingedam vertrokken. De man ging even rechtop zitten, liet het stuur los en trok zijn wollen das, die hij om zijn hals geknoopt had wat strakker aan. Daarna haalde hij een zakdoek uit zijn zak en wilde net zijn neus snuiten, maar verder dan hal" verwege zijn gezicht kwam de zakdoek niet, want opeens bleven de trappers rusten en keek de wielrijder door de duisternis naar een bepaalde plek. De fiets, die nu niet meer voortbe wogen werd, verloor snel zijn gang en enkele sekonden later rustte een voet van de man op de natte weg. Want voor hetgeen hij daar zag, kon hij geen verklaring vinden. Misschien was het maar heel even geweest, dat de maan tussen twee wol ken door wat schijnsel naar de aarde zond, maar dat korte moment was voor hem voldoende geweest om te consta teren, dat daarginds op de brug bij de weg naar Middelbert iemand stond. Dat kon net zo goed een duitse soldaat zijn als een burger, en hoewel hij niet be den getroffen mogen worden. Waar ligt de grens, als men begint met de woningen gedeeltelijk in te richten. Hij vroeg zich af of hiermede geen proce- dent geschapen wordt. De heer Ver gouwe vond echter dat men deze voor zieningen los moiest zien van particu liere bouw. Dit geld is over uit de Sa- neringspot, vond hij en op deze wijze komt het ten goede aan de bejaarden die men hierdloor tracht wat meer com fort te bieden. Mevr. Niermans vond dat de bouwvereniging een cadeautje krijgt met deze gedeeltelijke inrichting van de bejaardenwoningen. Zij vond het idee iets voor de bejaarden te doen echter bijzonder goed en vroeg B. en W. of het geld niet zou kunnen worden ge stort in een pot, die als beginkapitaal voor de bouw van een bejaardencen trum zjou dienen. Ook de heer Leenhouts meende, dat de bouwvereniging hier mede een cadeautje aangeboden krijgt. Weth. v. d. Hooft verdedigde het voor stel namens B. en W. Hij zette uitvoe rig uiteen waarom de keuze van B. en W. gevallen was op het aanbrengen van verschillende voorzieningen voor de be jaardenwoningen. Door deze voorzie ningen aan te bieden als een cadeautje worden ze niet in de huurprijs verdis conteerd, doch betekenen ze voor de bewOners heel wat gemak. In tweede instantie werd het woord nog gevoerd door verschillende raadsleden, waarna het voorstel van B. en W. door de raad tenslotte werd aanvaard. De raad hechtte haar goedkeuring nog aan de uitvoering en onderhandse aanbestedingen van verschillende open bare werken. Het maken van riolering- en verhar- dingswerken aan Papendrecht, ten be hoeve van de door de heer D. Koster gebouwde autoboxen, werd dioor B. en W. terug genomen, daar de voorberei dingen voor dit werk nog niet geheel klaar zijn. De raadsleden drongen aan op noodvoorzieningen voor deze gara ges, zodat ze spoedig in gebruik geno men kunnen worden. De heer de Kruijter protesteerde te gen het onderhands aanbesteden van verschillende openbare werken. Hij achtte dit in strijd met de gemeente wet, hetgeen door B. en W. ontkend werd. Onder de werken vallen het ver richten van grond-, riolerings- en be- stratingswerken aan de Grote Kade in het kader van het wederopbouwplan. Voorts bestratingswerkzaamheden ten behoeve van de uitrit voor het fabrieks terrein van de Gebr. Cruson. Verder omvat het bestek het maken van in- s'pectieputten met gietijzeren riool- schuiven in de buisduikers nabij het Viaduct en in de Nolletjesdijk, het ma ken van een woelbak in het bungalow park. Totaal is met deze werken een bedrag van ca. f 23.000,- gemoeid. De begroting voor 1963 werd tenslotte nog door de raad gewijzigd, waarna burgemeester J. A. Eekhout de raads vergadering sloot. Nieuwvllet Raadsvergadering De gemeenteraad van Nieuwvliet heeft in een spoedeisende bijeenkomst aan de gemeente-werkman, de heer Iz. paald iets op z'n geweten had, voelde hij er niets voor om in deze verlatenheid aangehouden te worden door een lid van de bezettende macht. Liepen er de laatste tijd ai niet geruchten over vor dering van fietsen ten behoeve van de Wehrmacht? Weliswaar gonsde de stad van onkontroleerbare vertelseltjes en meestal haalde hij zijn schouders op, als men hem weer eens het een en an der vertelde, maar je kon beter geen enkel risico nemen. Hij stond stil en borg zijn zakdoek ongebruikt weg. Naar schatting ben ik zo'n dertig meter van de brug af, dacht hij. Als ik voorzichtig rijd en ik doe mijn licht uit, dan bestaat er een kans, dat ik voorbij de brug ben, voor hij erg in me heeft. En dan zet ik het wèl op een spurten. Natuurlijk met het risico, dat de vent gaat schieten.. In dat geval kan ik altijd nog aan de waterkant wegduiken. Langzaam reed hij verder en tuurde onafgebreken naar de brug, waarop nog steeds de gedaante in de lange jas stond. Schijnbaar bewegingloos. Wer den de bruggen soms 's nachts be waakt? Hoewel hij daar nog nooit iets van gehoord had, was die megeijkheid natuurlijk niet uitgesloten. Van de Duitsers kon je immers van alles ver wachten? Die namen plotseling de gek ste beslissingen, waarover een normaal NAJAAR '63 een echte BOBBE - aanbieding (Nieuw, bijzonder, nèt even anders Een kraag van rijk Zobel Feh. Op mantel in whisky, nègre, rood of groen. Voor Uw betere damesconfectie Eerst kijken bij Uw Modehuis in Vlissingen Quaars, eervol ontslag verleend. De raad vond het bijzonder jammer, dat gezien de grote werklust van de heer Quaars dit ontslag heeft gevraagd uit de gemeentedienst. De heer J. Ruissen te Nieuwvliet werd door de raad met algemene stemmen in de vakature benoemd. De benoeming gaat in per 11 november. Aan de heer Quaars werd per zelfde datum ontslag verleend uit gemeentedienst. Tijdens de rondvraag informeerde de heer J. van der Schans naar het zeer welig tierende onkruid aan de kust, op het bouwterrein van de firma Van der Poel. Er staan op dit terrein reeds 8 huizen en totaal zullen er 30 komen. Het onkruid dat op het bouwterrein nogal welig tiert is bijzonder schadelijk vöor de omwonende landbouwers, die het overwaaiende zaad van het on kruid over hun landerijen krijgen. De voorziter zegde maatregelen toe, denkend mens minachtend de schou ders optrok. Natuurlijk zonder dat één of meer van de bezetters het merkte. Je nam in deze tijd nu eenmaal geen enkel risico. Voorzichtig fietsend naderde hij de brug en toen de maan voor de tweede keer, nu wat langer, zijn schijnsel liet zien, ontdekte hij de gedaante op het midden van de brug tegen de leuning wat duidelijker. Een geweer had hij niet bij zich; dat zou hij toch terstond ge zien hebben. Bovendien bleek hij bloot- hoofds te zijn. Of had hij een soort doek om zijn hoofd? Wacht eens wat drommel, dat was geen man, dat was een vrouw! Vlak bij de oprit van de brug stopte hij opnieuw. Wat moest die vrouw daar op de brug? Nu zag hij haar duidelijker. Ze had haar armen op de leuning en keek voorover, in het water van het kanaal. Roerloos stond ze daar. Het duurde misschien wel twee volle minu ten, gedurende welke tijd de man naar haar bleef kijken. Tenslotte dacht hij Wat heb ik er mee te maken? Waar be moei ik me mee? Misschien een meisje, dat een afspraak heeft met een of an dere boerenjongen in de buurt en nu op hem wacht. Dat kan toch heel nor maal zijn? Oorlog of geen oorlog, de liefde stoort zich er niet aan. Kan de opgroeiende jeugd het soms helpen, dat ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1