V CORSETTENoo DE KLOOF Jury-verslag van het Bloemencorso te Breskens de jcha kei ALG NIEUWS BLAD r~ ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN DRUKKERS-UITGEVERS F* SMOOR.DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS ije Jaargang - Nr. 944 Vrijdag 25 oktober 1963 Verschijnt iedere vrijdag A bonnementsprijs f1,15 p. kw.; franco p. post f1,50 Prijs der advertenties: 10 ct. per xn.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 10 ct. extra Telefoon (01171) 419 VJ - GIRO. 368296 Rapport van de jury, bestaande uit de heren: van Poppel, van de Meerendonk en Jansen, betreffende de beoordeling van het bloemencorso ter gelegenheid van de gehouden Visserijfeesten op 15, 17, 18 en 19 augustus 1963. MEDISCHE Surchtstraat 13 STBURG De optocht heeft het in 1063 slecht getroffen met de weersomstandigheden. Persoonlijk hebben we tijdens een he vige hagelbui zo goed mogelijk ge schuild onder een wagen. Laten we dit weer maar vergeten. De stoet als geheel: In de stoet ais geheel zien we een ge stage groei naar een steeds beter ni veau. Er was dit jaar een grote ideële eenheid bereikt door de inspiratie op het gemeenschappelijk thema: DE ZEE. We zien dit als een winstpunt. Naar onze overtuiging is Breskens hiermee op de goede weg. De jaarlijkse optocht krijgt een eigen persoonlijkheid. Het gemeenschappelijk leven van en met de zee krijgt er gestalte in; het is de zee, die bindt, de zee die geeft en neemt, die vreugde en leed brengt, die prach tig of beangstigend is .vertrouwd of mysterieus. De zee heeft zoveel facet ten als de dichterlijke visie maar kan bedenken. Iets van die vele facetten zien we in de titels der wagens weer spiegeld. We hebben alle vertrouwen in de creativiteit der Breskense gemeen schap, die we in staat achten uit het geweldige thema inspiratie te blijven putten. De beoordeling: De jury heeft bij de beoordeling voor namelijk 5 punten in acht genomen: t.w. het idee, de totaalindruk van de wagen, uitwerking en detaillering van het thema, de kleurgeving en de af werking. Bij het beraad na de beoorde ling door de juryleden afzonderlijk werd besloten om de cijfers voor de totaalindruk van de wagen te verdub belen; dit om te benadrukken, dat de wagen op de eerste plaats als één ge heel moet worden gezien. De wagens afzonderlijk bekeken: 1. Octopus: (van de buurtveren. Ph. v. Kleefstraat. Een goed onderwerp voor een wagen; de grillige grijparmen van de inktvis kunnen best de fantasie op gang bren gen, er zit iets mysterieus en iets grie zeligs in. In dit geval was de wagen al te symmetrisch uitgevoerd; de kop had expressiever gekund; de opstelling van de octopus was niet helemaal gelukkig en de kleur was wat rommelig. 120 punten. 2. Vis brengt geluk over de wereld: (van de buurtvereniging Oranjepleiin. Zo'n titel is meer een bedenksel dan een vondst, is wat aan de nuchtere kant met propagandistische inslag. De totaalindruk van de wagen was aardig, maar juist het voornaamste onderdeel, de vis, was zwak van vormgeving; er ging te weinig effect van uit. Voor kleur en afwerking had de jury wel waardering. 126 punten. FEUILLETON Roman van een kantoorbediende door Jan van Maasdorp (Slot) Het is Karei de Hoog als zit hij in een draaimolein; de kamer draait in het rond. Hij grijpt zich vast aan het bu reau en staart wezenloos naar het pa pier dat hij in zijn hand heeft geklemd zijn vonnis. Zijn klamme handen bergen werktuiglijk het rapport terug in de lade, welke hij automatisch op slot doet. Als hij naar zijn eigen ka mer terug is gegeaan, laat hij zich in zijn stoel vallen. Doctorandus Bergsma, bedrijfsadvi seur van New York, had dus zijn doel bereikt. De ongeschiktheid van meneer De Hoog voor het bezetten van een top functie zou wel afdoende door hem zijn aangetoond. Hij ziet het vals glimlach end gezicht tijdens het wrede spel met hem weer voor zich. Hoort de goed ge articuleerde woorden uitgesproken met 3. Aquarium-fantasie (van de buurtveren. Nieuwstraat-Dr. Broodmanstraat Een onderwerp met mogelijkheden, maar de kansen waren ook in dit geval te weinig benut. De onderbouw van de voorstelling was niet sterk van compo sitie, de totaalindruk was onoverzichte lijk, er was geen goede eenheid van zij kanten en vooraanzicht, de uitbeelding der waterplanten was rommelig. Er wa ren wel aardige details uitgewerkt. Bij de puntentelling heeft dit evenwel niet voldoende gewicht in de schaal kunnen leggen. 110 punten. 5. Arbeid en handel: (van de buurtveren. Verl. Dorpsstraat.) Ook een titel, die meer door het nuch ter verstand dan door het dichterlijk gemoed is ingegeven. Maar de wagen was met smaak uitgewerkt, waarbij het accent duidelijk op de totaalindruk kwam te liggen. Er waren wel aanmer kingen: de uitgebeelde auto en het schip waren te klein, en vooral de oo de wagen staande man in zijn „sweekse" pak met de hoed op werkte storend. Het pleit sterk voor de wagen als geheel dat zulke hinderlijke dingen de totaal indruk niet al te nadelig hebben beïn vloed. Wat betreft kleur en afwerking behoorde de wagen tot de beste uit de stoet. Het gemis aan poësie in het on derwerp werd hiermede voor een deel weer goed gemaakt. 132 punten. 6. Van zee tot dis Breskens' vis: (van de buurtveren. Boulevard.) op zich toe zag komen; er zat iets Een leuke vondst, zoals men de wagen geestigs in. We vonden het een orgineel idee en dat is al wat waard. Voor het idee stond de wagen dan ook nogal hoog genoteerd. Maar de verwerkelij king liet te wensen over. De afwerking met de gladiolen was slordig; de onder kant van de pan was nagenoeg ver waarloosd. De totaalindruk, naderbij gezien, viel toch weer wat tegen; er was van de vlammen onder de pan toch iets bijzonder aardigs te maken geweest. De kritiek heeft zich dus meer gericht op de uitwerking en afwerking, dan op het onderwerp. 123 punten. 7. Storm: (van de buurtveren. Julianastraat.) De gedachte om een schilderij uit te beelden is te waarderen. Men dient dan te bedenken, dat een schilderij een vlak ding is; een bloemenwagen evenwel moet het juist van z'n ruimtelijkheid hebben. De overigens verdienstelijke navolging van het schilderij was, als wagen wel te verstaan, al te star. Voor de kleurstelling had de jury alle waar dering. 129 punten. 8. De oude man en de zee: (van de buurtveren. Vogelenzang.) Een thema ontlenen aan de literatuur kan evengoed als een schilderij. Het was een aantrekkelijke wagen, de vis op zich genomen was fantastisch aardig. Het kale zeil van het schip viel min oi: meer uit de toon. De kleur verdiende aile lof. De opstelling van de man was goed. De rand van de wagen was weer zwakker, de letters waren ook wat kaaltjes. De wagen als geheel was iets teveel ver snipperd; maar hij deed het goed in de optocht. 132 punten. 9. Visserij-parels: (van de buurtveren. Havenstraat-Visse rijstraat.) Het idee was niet overtuigend genoeg tot uitdrukking gebracht. De schelp, die de kostbare parels zou moeten be vatten, wat te nietig en onbeduidend. Hier waren echt teveel kansen om tot een rijk effect te komen onbenut gela ten. Op de lieve meisjes zou men mis schien nog niet zo gauw uitgekeken zijn, op de rest van de wagen wel. 114 punten. 10. De zeeruiters: (van de buurtveren. Dorpsstrsaat.) Voor dit idee had de jury de meeste waardering. Bovendien was dit ook de wagen met de beste totaalindruk. De rechterkant was nog het beste, aan de linkerkant kon men maar 2 van de 3 figuren overzien. De wagen was knap opgebouwd en had een fraai ruimtelijk effect. Ook de kleur was goed, hoewel de ondergrond wat eentonig was. Te recht was dit de wagen met het hoogste aantal punten. 143 punten. 11. Techniek zoekt vis buurtveren. Blankenstr.-Gerritsenstr.) Een uitvoerbaar idee. Een belangrijk detail, zoals de harpoen, miste voor een flink deel zijn uitwerking door z'n vlak ke ligging. Ook de achterzijde van de wagen was minder sterk. 119 punten. Het corso werd geopend door de char mante visserij-koningin met haar hof dames. Tot slot kreeg de kleurige bloe- menstoet een folkloristische aanvulling. Men kan over de wenselijkheid van dit laatste van mening verschillen. Er zit gevaar in, dat het bloemencorso er een tweeledig karakter door gaat krij gen. Men zou toch moeten proberen om een aansluiting bij de bloemenstoet te bereiken door de folkloristische paard- en-wagen van bloemenslingers te voor zien of iets dergelijks. Men moet voor komen, zo dunkt ons, dat onder één noemer twee verschillende stoeten wor den gepresenteerd. Indien het jaarlijks bloemencorso door gebrek aan bloemen moeilijk te verwezenlijk zou zijn .ver dient het misschien overweging een ge heel folkloristische optocht te forme ren; of er zelfs zo mogelijk een streek- corso van te maken. Zulke dingen zijn het overdenken waard. Tot slot willen we: nog dit zeggen Laat toch geen enkele deelnemende of buurt zich ontmoedigd voelen door het oordeel van de jury. Alleen al het feit, dat dit bloemencorso ieder jaar op nieuw geformeerd wordt, is zeer te prij zen en allereerst van culturele en vor mende waarde voor de deelnemers zelf. Zoiets haalt de mens uit de sleur van het dagelijks leven, het prikkelt de fan tasie, vormt het oordeel en ontwikkelt de smaak. Het doet een beroep op de creativiteit van allen en versiert het levéh van de gemeenschap met franje, die we toch niet graag willen missen. Bovendien schenkt men er vreugde mee van een ongewoon soort aan de toeschouwers, die hun vreugde dan ook meermalen door applaus te kennen ge ven. Er is telkens weer moed, wilskracht en geestdrift voor nodig om de eens be gonnen onderneming voort te zetten. Men moet, op de afstand van de tijd gezien, telkens weer de moeilijkheden gering weten te achten en het doel de moeite waard te blijven vinden om na te streven. Wij wensen de Breskense gemeenschap alle sterkte toe. Plaatselijk Nieuws Aardenburg Reis kantonniers. Als blijk van waardering hebben ongeveer 40 kantonniers van de Provin ciale waterstaat ,de rijkswaterstaat en het waterschap ,,'t Vrije van Sluis" vrij dag een reis naar de ijsrevue te Antwer pen aangeboden gekregen van de S.B. M. Dit omdat zij de afgelopen strenge winter zoveel werk deden om de wegen in West-Zeeuwsch-Vlaanderen berijd baar te houden, waardoor de busdiens ten bijna normaal doorgang konden vinden. Groede Vergadering winkeliersvereniging Vorige week vergaderde de winke liersvereniging „Groede" in hotel Beun. De opkomst was bevredigend. De voorz. J. Versprille, heette allen hartelijk welkom en zei, dat deze ver gadering belegd was, om wederom te komen tot een St. Nicolaas-actie. Het bleek, dat alle aanwezigen hiervoor wa ren. Besloten werd de aktie te houden van 16 november t.e.m. 5 december a,s., met als hoofdprijs een 2-persoons slaap kamerameublement en verder vele an dere waardevolle prijzen. Het ligt in de bedoeling, om op i6 de overbeschaafde, onuitstaanbare stem Ja, mijne heren, ook en vooral afkomst, afkomst en milieu naast de acade mische kennis de doorslaggevende fac toren voor een representant aan de top. Zijn bevende handen klauwen zich samen als in een worgende greep en tussen zijn opeengeklemde tanden siste hij de woorden: „o, smerige bourgeois- ploert". Met deze paar woorden uit zich zijn onmetelijke haat, die daar is achter zijn brandende ogen, diep opwellend uit zijn gewonde ziel. De primitieve, he reditaire haat van klasse tegen klasse, een haat, die hij reeds lang overwon nen waande. Zijn hoofd lijkt leeg te lo pen. Hij zit weer op zijn eerste kantoor als elfjarige jongen. De monsterlijke directeur van de Rheinische staat drei gend voor hem en buldert hem toe: „Jij bent een vergissing! Je bent op staande voet ontslagen!" Dan, jaren later, aan het eigenlijke begin van zijn kantoor-carrière, staat hij, met het vernederend besef van zijn geestelijk tekort voor die brede kloof. Nu, na al zijn moeizaam streven en zijn strijd en daarna zijn succes, staat hij op nieuw voor die kloof. Een kloof, die hij voor zich ziet als een diepe, zwarte af grond. Je bent een vergissing Ja, hij was 'n vergissing. Alles was één gro te vergissing Een stem uit de luidspreker rukt hem uit zijn kwellende overpeinzing, de stem van zijn secretaresse: „Meneer De Hoog, u wordt op het hoofdkantoor verwacht, neemt u even de lijn van Rotterdam". Willoos neemt hij de hoorn van de haak, een schelle vrouwenstem klinkt hard in zijn oor, dat is de irrite rende stem van juffrouw Branders op het hoofdkantoor. Wat wil die van hem? „Ja, de Hoog hier", zegt hij mat. „Meneer De Hoog", zegt de stem vin nig, ,,u wordt met een uur bij de perso- neels-directeur verwacht". „Waarvoor is 't juffrouw Branders?" „Dat kan ik niet zeggen, meneer De Hoog". „Geeft u mij meneer Houben dan zelf even". „Nee, meneer De Hoog, het kan beslist niet telefonisch zegt meneer Houben, maar het is dringend. Meneer Houben verwacht u uiterlijk twaalf uur". Als hij de telefoon heeft neergelegd, ziet hij hoe zijn handen trillen. De per- soneelsdirecteur wat wilde die van hem? Maar dan begrijpt hij en weet: dit onderhoud met meneer Houben be tekent de tenuitvoerlegging van zijn vonnnis, dat hij reeds gelezen heeft. Plotseling is daar weer die krampende pijn in zijn maagstreek. Met, verwron gen gezicht drukt hij zijn vuisten in de holte van zijn lichaam. De klok slaat elf dreunende slagen, maar hij hoort het niet. Uit de luidspre ker schalt opnieuw de stem van juf frouw Duval. „meneer de Hoog". Hij laat de oproep onbeantwoord, zelfs na dat die wordt herhaald. Als hij ook haar kloppen op de deur niet beantwoordt, gaat juffrouw Duval naar binnen. „Meneer De Hoog, u moet om uw tijd denken, ik krijg maar geen antwoord van u. Het is direct Maar als ze dan voor haar chef staat en in diens verwrongen, bleke gezicht kijkt, breekt ze haar woordenvloed af en fluistert angstig: „O, wat ziet u er vreselijk uit u bent doodziek Haar gezicht is nu dicht bij het zijne, hij ruikt het par fum van haar kapsel zij gebruikt al tijd Soir de Paris, heeft zij hem eens ko ket toevertrouwd. Hij kijkt in de blauwe vergeet-me-niet ogen van juffrouw Duval, die hem bezorgd aanstaren. Grappig vindt hij dit opeens zijn secretaresse maakt zich bezorgd om de gezondheid van haar chef Het gro teske van deze vertoning brengt hem tot bezinning. „Doe de deur dicht asjeblieft, Irma", vraagt hij, terwijl hij opstaat. „Wat is dat toch voor een hels lawaai?" „Dat zijn die beroerde machines", zegt juffrouw Duval boos, terwijl ze nij dig de deur sluit. „Een mens zou alleen al ziek worden van al die herrie het

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1