TWEED ar BOBBE DE KLOOF ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN r~ 17* Jaargang - Nr. 943 Vrijdag 18 oktober 1963 Verschijnt iedere 7rijdag A bonnementsprij s f 1,25 p. kw.; franco p. post f 1,50 Prijs der advertenties 10 ct. per m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ona te bevragen 10 ct. extra Telefoon (01172) 429 vJ DRUKKERS-UITGEA/-ERS R SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL.- GÏRO 358296 Plaatselijk Nieuws Cadzand Raadsvergadering De raad der gemeente Cadzand heeft vrijdagavond tijdens de openbare raads vergadering bij monde van mevr. Joz. Adriaansen-de Neef, aangedrongen op de grootste spoed, bij de aanleg van rio lering naar de Vlaming polder, waarin het grootste kampeerterrein van Cad zand is gelegen. Onder de ingekomen stukken was n.l. een schrijven van G.S., waarin werd medegedeeld, dat de aanleg van riole ring in de Vlamingpolder in beginsel in aanmerking )komt Voor subsidiëring, doch dat geen zekerheid bestaat, dat in 1963 nog dit werk kan worden uitge voerd. Tijdens een toelichting op dit schrij ven zei burgemeester J. A. Leenhouts, dat de heer de Keuning, de exploitant van het kampeerterrein een plan heeft ingediend voor de bouw van een toilet gebouw en een gebouw waar de kam peerders zich kunnen wassen. De bur gemeester vond het belangrijk, dat in dit werk een subsidie van hogerhand is toegezegd. Hij stelde zich voor binnen kort een bezoek aan Den Haag te bren gen om te trachten deze zaak te be spoedigen. Mevrouw Adriaansen-de Neef vond het hard nodig, dat op de camping een en ander verbeterd wordt. Zij vroeg B. en W. al het mogelijke te doen, om dit werk te bevorderen, te meer, daar de kampbeheerder nu zelf een goed plan heeft ingediend, om een onhoud bare toestand op het kampeerterrein een einde te maken. Zij vond het van het grootste belang, dat de riolering er spoedig komt en achtte het uit het oogpunt van volks gezondheid dringend gewenst, dat er voorzieningen worden getroffen. Bij een primitieve afvoer is het, aldus mevr. Adriaansen niet ondenkbaar, dat er bij een dergelijke opeenhoping van men sen een besmettelijke ziekte uitbreekt. De naam van Cadzand als badplaats zou dan aangetast worden. Je bent die naam eerder kwijt, als men hem heeft, vond mevrouw Adriaansen, die meende dat de raad nu een grote verantwoorde lijkheid draagt voor de goede gang van zaken op de camping. Burgemeester Leenhouts was het vol ledig met haar eens en zal daarom per soonlijk in Den Haag nog eens gaan aandringen op een spoedige aanleg van de riolering in de Vlamingpolder, waar door de bouw van toiletten met water spoeling en een waslokaal voor de kam peerders mogelijk zal worden. Vbor de tijd dat deze gebouwen er nog niet staan, achtte ook de burge meester een grote taak weggelegd voor het gemeentebestuur ,om er nadrukke lijk op toe te zien, dat de capaciteit van het kampeerterrein wordt afgestemd op de beschikbare toiletten. G.S. gingen accoord met het stellen van een zekerheid i.v.m. een geldlening door het N.V. Bouwfonds van Neder landse Gemeenten verstrekt aan dhr. W. I. Goossens voor de bouw van een FEUILLETON Roman van een kantoorbediende door Jan van Maasdorp Een uur later komt ze op zijn kamer met de post van die ochtend en gaat naast zijn bureau zitten, gewapend met potlood en blocnote. Ze leest haar chef voor, wat ze de afgelopen dagen voor hem heeft genoteerd. Met haar scherp gepunte, rood gelakte nagels wijst ze haar chef op door haar aangetekende passages in brieven. Handig nest, denkt hij met een prettig gevoel haar intel ligentie deed niet onder voor haar ko ketterie „Dit gaat over de schade van die zending olie naar Bremen, weet u wel?" Hij knikt en neemt een sigaar, juffrouw Duval is hem voor en strijkt een lucifer voor hem af. „Lekker ruikt die sigaar", de rook behaaglijk opsnuivend. Hij lacht geamuseerd. ,.Wat een berg post, meneer De Hoog". „Ja, ik kan Voorlopig wel vooruit". „En meneer Van Drunen heeft er ook niet veel aan kunnen doen, die is al woning. De begrotingswijzigingen van 1962 en 1963 werden door G.S. goedgekeurd. De N.V. P.Z.E.M. deelde mede, dat de electrificatie van de wijk ,De Hoogte' inmiddels is ter hand genomen. Het Centraal Bureau voor Verificatie deelde mede, dat kas en bescheiden van de gemeente-ontvanger werden gecon troleerd en in orde zijn bevonden. De begroting van Bescherming Be volking voor 1964 werd voor kennisge ving aangenomen. Op voorstel van B. en W. werd een vergoeding vastgesteld volgens de Rijks normen over het jaar 1962 t.b.v. de Neutrale Kleuterschoolvereniging. Deze werd thans vastgesteld op f 1560,- per lokaal. De destructieverordening werd gewij zigd. Uitvoerig sprak de raad hierna over een voorstel van B. en W. tot het in stellen van een wachtverbod voor de westhelft van de Duindoornstraat en de noordoostkant van de Noordzeestraat en het bepalen van éénrichtingsverkeer in de Noordzeestraat. Algemeen was de raad van mening, dat tijdens het hoog seizoen de parkeersituatie in deze stra ten onhoudbaar is. De auto's worden in deze straten twee rijen dik gezet, terwijl er 200 m. verder een parkeerterrein is dat nagenoeg leeg staat. De raad vroeg B. en W. dit voorstel te herzien en voor de Noordzeestraat een volledig par keerverbod in te stellen. Nadat hierover uitvoerig was gesproken, stelde weth. de Bruijne uiteindelijk voor om het voorstel maar terug te nemen voor na dere bestudering. De raad vond dit een goede oplossing en ging hiermede ac coord. De herzieningen op het uitbreidings plan Cadzand-Bad hebben ter visie ge legen. Er zijn geen bezwaren ingeko men, zodat het plan thans werd vast gesteld. De voorz. deelde nog mede, dat de R.K. kerk op 23 okt. a.s. aanbesteed zal worden. Voorts zal een groot gedeelte van het dorp en een gedeelte van Cad zand-Bad dit jaar worden herstraat. In het college van B. en W. zal nog be keken worden hoe men dit werk zal aanpakken om het voor het volgend seizoen gereed te kunnen hebben. De rekening 1962 werd aangeboden en zal worden nagezien door de heren Steenhart en de Hullu. De rekening heeft in de gewone dienst een batig slot van f 1495,86 en in de kapitaal- dienst een nadelig slot van f 81.503,24. Tijdens de rondvraag informeerde mevr. Adriaansen-de Neef, of de moge lijkheden zijn onderzocht om bij het kruispunt Potjes een wachtlokaaltje voor de buspassagiers te krijgen. De voorz. zei, dat gezien de vele ernstige ongeukken die er de laatste tijd bij dit kruispunt zijn gebeurd, Prov. Water staat maar moeilijk bereid is te vinden om bij dit kruispunt nog een obstakel te plaatsen, waardoor het overzicht nog slechter zal worden. Binnenkort zullen knipperlichten geplaatst worden. Het is een gevaarlijk kruispunt, aldus de voor zitter, en we zullen wel geen toestem ming krijgen om daar een wachthuisje te plaatsen, hoewel er veel behoefte een paar keer bij de nieuwe directeur- generaal moeten komen. U kent mister Morefield nog niet hè? Hij zal hier ook gauw komen, zal me benieuwen, enfin we zullen maar afwachten". „Precies". „Meneer Bergsma is er in ieder geval een paar weken tussen uit die mag ik niet zo". „Pardon?" zegt hij kwasie-ernstig. Hij moest toch het decorum tegenover zijn ondergeschikte ophouden „Nou, ja", zegt ze, licht kleurend. „Hij is zo heel anders dan meneer Van Dru nen en u. Hij loopt maar te comman deren, dat ben ik niet gewend. En om de haverklap haalt ie de machine onder mijn handen vandaan, om zelf te gaan tikken allemaal geheim zeker". Hij kijkt haar uit zijn ooghoeken aan en ziet hoe juffrouw Duval haar geverf de wenkbrauwen boos heeft gefronst. In een flits ziet hij zijn vroegere secre taresse, juffrouw van Driel met haar bijziende ogen achter de dikke brille- glazen. Die sprak nooit een afkeurend oordeel uit over een chef. Maar dit hy permoderne krengetje... Als juffrouw Duval weer terug naar haar kamer is om een paar gedicteerde brieven uit te werken, denkt hij even aan Nora. Hoe ze hem had staan na wuiven vanochtend, alsof hij voor lange tijd op reis ging. Toen hij aangekleed stond en haar een zoen gaf, had hij be- aan is. De heer Steenhart vroeg of het mo gelijk is bij het dagjescentrum een wachthuisje te plaatsen en ook bij het haventje, waar steeds veel mensen op de bus staan te wachten. B. en W. zul len bekijken of aan deze verlangens te gemoet gekomen kan worden. Groede Raadsvergadering De raad van de gemeente Groede kwam donderdagavond in openbare vergadering bijeen, onder voorzitter schap van burgemeester J. C. Everaars. Op voorstel van B. en W. werd besloten ingaande 1 januari 1964 de subsidie aan het Kon. Wilhelminafonds van 1 cent op 2 cent per inwoner te brengen. Van de heer P. de Nooijer te Vlissin- gen werd bericht ontvangen, dat hij zijn benoeming tot onderwijzer aan de openbare lagere school aanvaardt, zo ook schreef mej. H. M. de Jonge te Goes haar benoeming tot leidster van de kleuterschool te aanvaarden. De gemeente Groede werd door de kring van burgemeesters der kustge- meenten uitgenodigd toe te treden tot de vereniging „Contact Noordzeekust- gemeenten". Deze vereniging werkt o.a. met betrekking tot de verontreiniging van de stranden door olie, de badgas tenregistratie, de kampeerproblemen en streeft er onder andere naar een guns tig financiële verhouding met het Rijk te bewerkstelligen voor de kustgemeen- ten, die zoveel moeten investeren om de badgasten het nodige comfort te geven. Besloten werd tot genoemde Kring toe te treden tegen een bijdrage van f 50, per jaar. Op het desbetreffende verzoek van het R.-K. Schoobestuur te Groede be sloot de raad financiële medewerking te verlenen op grond van art. 72 der L.O. wet 1920 voor de aanschaf van een instrumentarium Voor de natuurkunde lessen en de aanschaf van een eenvou dige schrijfmachine met voeistofdupli cator. De raad verleende haar goedkeuring aan de rekening 1962 van de Vlees keuringsdienst West Z.-Vlaanderen noord. Ook ging de raad akkoord met de begroting voor het dienstjaar 1964 van deze vleeskeuringsdienst. In dit verband wees de voorz. er op, dat de vleeskeu ringsdienst al het vlees keurt wat van slachtingen in Groede afkomstig is. Door de grote toeloop van badgasten is er geen vlees genoeg in het badseizoen, zodat er veel vlees van buiten Groede wtordt aangevoerd. Dit vlees, hoewel bij de slachting gekeurd viel buiten de controlerende taak van de Vleeskeu ringsdienst West Z.-Vl. N., waarbij Groede is aangesloten. Het is gewenst, dat het aangevoerde vlees aan een con trole onderworpen is, zij het dan een eenvoudige controle. De raad besloot de suggestie van B. en W. terzake over te nemen en „keurlonen" voor dit aan gevoerde vlees vast te stellen. Afgelopen strenge winter hebben 43 inwoners geprofiteerd van de gemeen telijke kolentoeslagregeling, waarbij aan hen gedurende 24 weken een ko- lentoeslag van f 5,— per week werd uit- zorgd naar de diepe zwarte kringen on der haar ogen gekeken. Had natuurlijk slecht geslapen de laatste nachten, maar dat kwam nu allemaal weer goed. Hij hult zich in een rookwolk en knip pert tegen een zonnestraal, die schuin op zijn bureau valt. Fijn, om weer he lemaal in beslag te worden genomen door je werk. Hij leest de verdere brie ven hebben wij het genoegen, voor u te hebben verkocht dertig vaten A.T. C.-vet, eerste soort Dan treft hij een stuk aan, waarover meneer van Drunen een principiële, interne kwestie over het personeel. Maar in de kantlijn is er later in rood een aantekening in geplaatst: aan houden en met mij bespreken" en er onder Bergsma's paraaf. Meteen is zijn ergernis gewekt. Hij moet even de voor gaande stukken erbij halen in de ka mer van meneer Van Drunen we derzijds vinden ze altijd de nodige stuk ken in eikaars bureau, waarvan ze bei den de sleutels hebben. Als hij de stukken heeft gevonden, blijft hij voor het bureau van de docto randus Bergsma staan, dat daar tijde lijk is neergezet. Dat bureau was vroe ger van hemzelf, het werd geruild voor een groot, modern. Hij heeft nog altijd de sleutel er van aan zijn sleutelring, die hij nog in zijn hand heeft. Een he vige nieuwsgierigheid overvalt hem. Daar in die laden zou heel wat lig- is topmode bij BOBBE Multicolor tweed (grijs, groen of bruin) een wijd vallend model met stola kraag, maten 34-42 f 98,50 Tweed bouclé diagonaal voor de slanke sportieve lijn, knopen van nappa leer, maten 38-46 f 145,- Shetland geweven tweed modieus ruim vallend model met afstaande kraag van echt Nertz Murmel maten 38-44 f 215,— Voor Uw betere damesconfectie Uw Modehuis in Vlissingen I gekeerd. B. en W. stelden voor, voor het winterseizoen 1963-1964 een gelijklui dende kolentoeslagregeling in het le ven te roepen en de normbedragen van het inkomen op te trekken. Een alleen staande, die onder de inkomensnorm van f 2250,valt en een echtpaar met niet meer inkomen dan f 3225,—, komen in aanmerking voor deze kolentoeslag regeling. Voor elk gezinslid wordt het normbedrag met f 260,per jaar ver hoogd. De raad stelde zonder hoofde lijke stemming de door B. en W. voor gedragen regeling vast. De gemeentebegroting 1963 werd ge wijzigd, door onder andere de werksters voor de scholen en het gemeentehuis een hoger uurloon toe te kennen, n.l. van f 1,93 in plaats van f 1,50. In de begrotingswijziging is een bedrag van f 14500,openomen voor de nieuwe fontein in de parochieput en de aan schaffing van een nieuwe stencilma chine van f 1490,terwijl een bedrag van f 2100,werd uitgetrokken voor het vorstvrij stallen van de nieuwe brandspuit. Was het aanvankelijk de bedoeling de oude openbare lagere school te ver bouwen tot gymnastiekzaal, annex brandweergarage, thans gaan de ge- gen, dat Bergsma zelf had getypt al lemaal geheim zeker. Voor hij er zich goed van bewust is, heeft hij een der laden ontsloten. Hij ziet een map lig gen, waarop staat: reorganisatie. Als hij de map open slaat, beseft hij op eens, dat hij op een ordinaire wijze in niet voor hem bestemde bescheiden staat te rommelen, als de eerste de bes te dienstbode. Maar als hij dan een paar getypte vellen ziet, waarboven staat: Besluit betreffende reorganisa tieplannen van Drs. Bergsma .krijgt hij een lichte schok en kan zijn hevige nieuwsgierigheid niet bedwingen. Met stokkende adem en bonzend hart leest hij dan, wat er in het besluit staat, ge nomen (foor drie mannen: mister More- field, mister Houlen, directeur perso neel en Drs. Bergsma, adviseur voor New York. Wild vliegen zijn ogen langs de regels en hij leest dat de ondergete kenden, in opdracht van het hoofdkan toor in New York, gedwongen door de slechte exploitatie-uitkomsten der laatste jaren, rigourieuze reorganisatie maatregelen toe te passen, tot het vol gende hebben besloten: a. De zetel van het directoraat-gene raal In de branche Nederland wordt verplaatst naar Den Haag; het kantoor Rctterdaf wordt in een klein gebouw ondergebracht. Het overcomplete per soneel zal worden afgevoerd. b. Het kantoor Den Haag wordt als

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1