BRILLEN RALPH BOBBE DE KLOOF ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN 23rHlemsefier" Perfecte pasvorm r~ 777 Jaargang - Nr. 942 Vrijdag 11 oktober 1963 Versch^nt iedere vrijdag A bonnementsprijs f 1,25 p. kw.; franco p. post f 1,50 Prijs der advertenties: 10 ct. per m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 10 ct. extra Telefoon (01171) 4x9 j DRUKKERS-UITGEVERS: SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL. - GIRO 358296 Burgerlijke Stand GEMEENTE BRESKENS over de maand september 1963 GEBOREN3, Ronny Leonardus, zn van Comelis Herman Verstraaten en van Yvonne Marie Hamelijnck; 5, Jo hannes, zn. van Daniël Comelis van Route en van Christina van Breugel8. Joppe Jelle Christiaan, zn. van Theo- door Theijse en van Elisabeth Regina Dirksen; 9, Mario Jean, zn. van Comelis Izaak Jansen en van Maria Adriana Jongman; 13, Adriana Sara, d. van Jan nis Joost van der Lijke en van Neeltje Cornelia Willemsen; 25, André Frans, zn. van Herman Frans Hamelijnck en van Elizabeth Manhave; 27, Maarten Josephus, zn. van Adriaan Jacob de Gardeijn en van Wilhelmina Therese- lina Tanghe. HUWELIJKEN: 5, Govert Huizing, 20 j., wonende te Deume en Janneke Johan na Fortrie, 19 j., wonende te Breskens; 5, Izaak Andries de Jonge, 28 j., wo nende te Breskens en Elizabeth Johan na Moelaart, 19 j., wonende te Rotter dam; 27, Pieter Leendert Jansen, 23 j., wonende te Sluis en Lena Adriana Smallegange, 21 j., wonende te Sluis. OVERLEDEN: 16, Eduardus Bemardus Andreas Bonamie, 61 j., gehuwd geweest met Janna Sara Ghijsels, wonende te Breskens; 17, Pieter van Velzen, 38 j., gehuwd met Pietemella Jacoba Röber, wonende te Breskens (overl. te Vlis- singen)23, Oscar Charles Johannes van Rattingen, 38 j., gehuwd met Clara Maria Augusta Ducheine, Wonende te Breskens (overl. te Kropp Did.). INGEKOMEN: 10, Jacoba C. Hubrecht- sen, geb. van den Heuvel, van Middel burg naar Nieuwstraat 9; 12, Govert Huizing, van Deume naar Steenoven 12; 9, Antonetta S. Coppens, geb. Souli mans, van Hoofdplaat naar Wulpen laan 1; 11, Hendrina de Witte, geb. Hulsman, van Rotterdam naar Grote Kade 3; 20, Sara T. van Kerkvoort, geb. Bril, van Cadzand naar Havenstraat 26; 20, Willem van Kerkvtoort, v. Groe- de naar Havenstraat 26; 23, Jacobus C. van de Sande en gezin, van Veere naar Langeweg 22; 26, Johanna Boom, geb. Bliek, van Oostburg naar Lange weg 26. VERTROKKEN: 18, Cornelis I. Cruson, van Dorpsstraat 53 naar Amsterdam 19, Martinus J. Provoost en gezin, van Jasmijnstraat 4 naar Dordrecht; 23, Pieter Goeseije, van Pr. Julianastraat 16 naar Temeuzen; 23, Arend L. Goe seije, van Pr. Julianastraat 16 naar Ter- neuzen; 25, Pieter de Koning, van Spui- plein 27 naar Delft; 27, Lena A. Jansen, geb. Smallegange, van T. F. Blanken straat 6 naar Sluis; 30, Abraham D. de Bliek en gezin, van Weijkmanlaan 5 naar Oegstgeest. Plaatselijk Nieuws Aardenburg Raadsvergadering De Raad der gemeente Aardenburg kwam maandagavond in openbare zit- FEUILLETON Roman van een kantoorbediende door Jan van Maasdorp Een econoom had Karei woedend gezegd. Econoom het woord zegde haar niets. Meneer Harrison was wel zijn directeur-generaal en hoe ver trouwelijk ging Karei niet om met me neer Harrison! De andere ochtend, toen hij wakker werd, vroeg ze hem of hij maar niet liever thuis bleef. Zwijgend het hoofd schuddend ging hij zich wassen, maar zijn lusteloosheid viel haar op. „Je moet een paar dagen in bed blij ven", zei ,ze resoluut. Zijn verweer was slap, maar hij ging terug in bed. Ze bracht hem een kop thee en een be schuit en dwong hem dat te gebruiken. Toen hij daarna nukkig bleef zwijgen, werd het Nora te machtig. „Karei zeg me nu eindelijk eens wat je hindert". „Wat zou me hinderen", verweerde hij zich gemelijk, „ik heb last van mijn maag". ting bijeen, onder voorzitterschap van burgemeester M. van Berckel. In zijn openingswoord deelde de voor zitter mede, dat het raadslid mevr. E. van den Broecke-de Man nog steeds in een ziekenhuis wordt verpleegd. Aan haar werd namens de raad een tele gram gestuurd waarin de raad wensen uitspreekt voor een spoedig herstel en algehele beterschap. De notulen van de vergadering van 2 sept. werden vastgesteld, nadat de heer Rijckaert nog eens had gewezen op de zeer gevaarlijke toestand bij Draaibrug. Hij drong aan op spoedige plaatsing van enkele lichtpunten. De raadsvoorz. deelde mede, dat de N.V.P.Z.E.M. toegezegd heeft deze licht punten spoedig te zullen plaatsen. Dit spoedig blijkt bij deze instantie echter een rekbaar begrip te zijn, aldus de heer Van Berckel. Onder de ingekomen stukken was een verklaring van het Verificatie-bureau van Nederlandse Gemeenten, waarin werd bericht, dat kas en bescheiden van de gemeente-ontvanger werden ge controleerd en in orde bevonden. Van G.S. was toestemming ingeko men, betreffende de aanleg van de Rooselaarestraat te St. Kruis. De voorz. zei de verheugd te zijn met deze toestemming, doch constateerde nuch ter, dat het werk alleen uitgevoerd kan worden met steun uit de D.A.C.W., daar de gemeente thans niet in staat is haar aandeel in dit werk, een bedrag van f 300.000,— bij te dragen. In principe werd echter reeds besloten tot de aan leg van deze weg. De destructieverordening van de ge meente werd gewijzigd. Een voorgestelde wijziging van de normen voor de toekenning van de ko- lentoeslag voor minder draagkrachti- gen ontmoette bezwaren bij de heer Rijckaert. Deze kantte zich ook tegen het vaststellen van de normen inge volge de luister- en kijkgelden. Hij zag hiervan in de praktijk niet zoveel goeds komen en pleitte voor het optrekken van de inkomensnJormen voor alleen staande personen, die nog kinderen te verzorgen hebben. Hij zag bij deze nor men dan ook graag een bedrag van f 300,- per kind opgenomen. Burgemees ter Van Berckel kantte zich tegen dit voorstel en vond dat de normen al goed opgetrokken zijn, n.l. tot f 2991,voor gezinnen en f 2039,— voor alleenstaan den. Bovendien is er een uitwijkbepa- ling, die B. en W. het recht geeft van de gestelde normen te kunnen afwijken. Uitvoerig werd het Voorstel zowel door wethouder Slager, als door wet houder Lansu daarna nog eens toege licht. Uiteindelijk werd het voorstel van B. en W. met algemene stemmen aanvaard. Met gesloten beurs nam de gemeente van het R.-K. Kleuterschoolbestuur 2 lokalen van de v.m. kleuterschool over, om deze gelijktijdig, ook met gesloten beurs over te dragen aan het R -K. Schoolbestuur van de Meisjesschool, ten dienste van het V.G.L.O. De gemeentelijke lijkschouwer zal in de toekomst voor zijn diensten in plaats van f 10—, thans f 15 kunnen decla reren. „Dus heb je weer last, van je zenuwen draai je de knop van het radiotoestel om als ik naar de uitzending luister en snauw je je zoon af". „Och, Noor", smeekte hij kleintjes, „vraag me niet zo veel, het gaat wel weer over. Laat me maar met rust". Doch opeens vond hij een andere Nora tegenover zich niet de zachtaardige en meevoelende, maar een opstandig en eisende. Zij was opgevlogen en stond nu voor hem, haar toon klonk gebiedend als zij aggressief, verantwoording van haar man eiste: „Nee. Karei, ik laat je niet met rust, dit is geen rust. Je maakt me dood zenuwachtig door je gedrag, ook de kin deren lijden eronder, voor Hennie en Hansje heb je net zomin tijd als voor mij. Ik moet weten wat je scheelt, wat er allemaal gebeurt op kantoor, daar heb ik recht op, ik ben je vrouw en niet juffrouw Polderman". Als een furie stond Nora tegenover hem Zo had hij haar nog nooit gezien. Hij keek zijn vrouw zwijgend en hulpe loos aan; het was Nora, of hij haar om genade smeekte. Zij kon zijn smekende blik niet verdragen, op slag verdwenen haar heftigheid en agressie. Zij ging weer naast hem zitten, nam zijn hand in de hare en zei op zacht-aanmoedi- gende toon: „Vertel me nu eens alles, jongen. Alles, wat er op kantoor aan de OOSTBURG De winkeliersvereniging Warvo kreeg van de raad toestemming om geduren de de winkelweekdagen de winkels tot 9 uur 's avonds open te stellen. Voor de dienst gemeentewerken werd een tegelsnijmachine aangekocht voor een bedrag van f 690, Voor de bushalte bij Draaibrug, waar de passagiers voor Sluis altijd moeten overstappen en geruime tijd op de aan sluiting moeten wachten, zal een Abri geplaatst worden. De gemeenteraad voteerde hiervoor een bedrag van f 1600,Met de S.B.M. is overeenstemming verkregen, dat een zelfde bedrag betaald zal worden. De Bijzondere Lagere School te Eede kreeg van de raad toestemming een filmapparaat aan te schaffen tot een bedrag van f 750, De aparte raadscommissie voor de toewijzing van woningwetwoningen te Aardenburg, Eede en St. Kruis werden opgeheven. Er zal nu een commissie worden ge vormd, waarin vertegenwoordigers uit de wijken Eede en St. Kruis zullen wor den opgenomen. De heer T. Buick ver zette zich nogal fel tegen opheffing van deze commissies. Hij was van oordeel, dat ze in het verleden goed hebben ge werkt. Met zijn stem tegen werd het voorstel toch aangenomen. De begroting 1964 werd de raad aan geboden. De begroting 1962 werd gewijzigd, evenals de begroting voor 1963. Naar aanleiding van deze wijziging, waarin op verzoek van G.S. werd opgenomen een afschrijving van 20 jaar op het in te richten museum, in plaats van 40 jaar, zoals men aanvankelijk gepland had, informerde de heer J. K. Rosseel, 'cf dit nu inhield, dat de stichting van het museum was goedgekeurd. De raadsvoorzitter dacht dat een ver zoek om wijziging in de begroting, be treffende dit museum toch wel een in formele goedkeuring van dit raadsbe sluit inhield. Tijdens de rondvraag bracht de heer Paridaen de onhoudbare situatie van de wegen te St. Kruis onder de aan dacht van het college van B. en W. Momenteel, aldus de spreker, kun je er niet rijden, alleen maar varend rijden. Hij nodigde B. en W. uit, eens een ritje naar St. Kruis te maken. De burgemees ter verzekerde hem, dat sinds hij er een fietstocht had gemaakt, deze weg- verbetering zijn warme belangstelling heeft. We zijn echter, aldus de heer Van Berckel, uitvoerig aan het overleggen, hoe we dit probleem financieel het bes te kunnen oplossen. De weg St. Kruis - Waterlandkerkje vernieuwen kost bijv. meer dan een lVa miljoen. De heer Bonte waarschuwde er voor geen verkeerde zuinigheid te be trachten. Straks kost diezelfde weg misschien meer dan 2 miljoen, was zijn mening. Ernstig waarschuwde de heer Bonte hand is. Al is het nog zo erg, ik wil het weten". En dan ontlaadde zich opeens zijn drift; in heftige woorden viel hij uit: „Het is enkel maar die kerel, die Bergsma die maakt me doodzenuw achtig. Niets vindt hij goed, hij keurt alles af en wil alles veranderen. Ik ver trouw hem niet, hij is een gluiper". Trillend van woede zweeg hij, maar Nora wist: dit is niet alles, hij verzwijgt iets voor me. Hij wenddie beschaamd het hoofd af en dacht: ik kan haar toch niet alles zeggen dat ik bang ben, bang voor mijn toekomst, ook haar toe komst. Ze probeerde hem op te beuren en zei: „Misschien beoordeel je die meneer Bergsma wel verkeerd, je kent hem nog maar zo kort. Weet je niog, toen je voor het eerst bij meneer Harrison was ont boden? Je hebt 't me later zelf verteld toen stond je te beven van angst. En nu?" Ze zag haar man vreemd was dat opeens weer bij dat diner in zijn smoking. Hoe zelfbewust hij toen en met meneer Harrison grappen had zitten maken. „Heus, jongen", sprak ze aanmoedi gend, „het komt allemaal weer goed. En meneer Harrison staat toch achter je". „Mister Harrison is weg", zei hij nors. „Wat zeg je", vroeg ze verschrikt, „is meneer Harrison weg? Bedoel je. Ralph kostuums v.a f165, Del Mod kostuums en mantels v.a. f 175, Namen met een wereldfaam Alle modellen van Ralph en Del Mod verkrijgbaar bij Uw Modehuis in Vlissingen voor stilstand in de vooruitgang van de gemeente, want dit betekent achter uitgang. Zonder goede verbindingen raken we achterop was zijn mening. Burgemeester Van Berckel deelde deze mening en zei, dat het wegenprobleem te St. Kruis hem niet meer met rust laat. Nogmaals verzekerde de burge meester dat de financieringsmogelijk heden van deze werken ijverig bestu deert worden. De voorz. sloot hierna de raadsver gadering, waarna men op verzoek van de heer Rijckaert overging in besloten zitting. Groede Wielerwedstrijd. Zaterdag j.l. verschenen voor de ron de van Groede 24 sterke renners aan de start, w.o. de bekende favoriet Wim du Bois uit Zuidzande. Er is fel om de eindoverwinning ge streden. Niettegenstaande de vele de marrages bleef het peloton de eerste 30 km. toch bijeen. Na een mislukte uit looppoging van Legierse uit Den Bom mel, ging Henk Mol uit Lewedorp er vandoor en wist een flinke voorsprong te behalen. Spoedig wisten echter Rini Wagtmans, Wim de Wilde en Sjaak Hij vertelde haar nu in 't kort. dat mister Harrison van zijn functie was ontheven en dat zijn opvolger, mister Morefield en die meneer Bergsma nu aan 't hoofd stonden en dat die twee. allerlei nieuwe plannen ontwierpen. „En het gaat allemaal zo geheimzin nig, meneer Van Drunen weet ook niet wat er allemaal gaat gebeuren. Ik blijf alleen over, meneer Van Drunen gaat naar Amsterdam. Het maakt mijn ze nuwen kapot". Als schaamde hij zich, drukte zijn gezicht in het kussen. Nora keek stil voor zich uit. Nu be sefte zij het pas goed. Dit was geen ge krenkte trots om miskenning van zijn persoon en ook geen nerveuze spanning Cm zijn drukke werkzaamheden al tijd weer had hij die tijdelijke spanning weten te overwinnen en nooit had die hem neerslachtig gemaakt zoals nu. Hij had haar destijds met trots verteld, dat hij eens de plaats van meneer Van Dru nen zou innemen en nu voelde hij zich verlaten, nu het zover was. Ze wist nu: hij had angst! Nu dacht ze ook aan haar eigen angst, haar voorgevoelens voor gebeurtenissen die moesten komen na die andere gebeurtenissen. Het vreemde, niet verklaarbare angstgevoel voor het eerst, toen Herman Volders af scheid van hen had genomen. Maar zij zou zich niet laten overweldigen door haar angst. Nu kwam 't er op aan sterk

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1