DE KLOOF ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN ije Jaargang - Nr. 941 Vrijdag 4 oktober 1963 Verschijnt iedere vrijdag A bonnementsprijs fi,i5p.kw.; franco p. post f1,50 Prijs der advertenties 10 ct. per num.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 10 ct. extra Telefoon (01172) 429 DRUKKERS-UITGEVERS R SMOOR. DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL. Burgerlijke Stand GEMEENTE SCHOONDIJKE over de maand augustus 1963 GEBOORTEN: 5, Evert Petrus Celesti- na, zn. van Hug oAmedée Joseph Marie de Clercq en van Elza Emelia Maria de Waal; 21, Adriana, d. van Pieter Pois- sonnier en van Catharina Sara Schaap; 29, Irene Victoria Christina, d. van Pe trus Andreas Laurentius Brinkman en van Willy Zwart. HUWELIJKEN: 8, Dirk van der Weide, 22 j., wonende te Vlissingen en Yvonne Irma Rosalia de Wever, 19 j., wonende te Schoondijke. OVERLEDEN: 9, Abraham de le Lijs, 68 j., wonende te Schoondijke; 29, Mari- nus de Putter, 72 j., wonende te Schoon dijke (overl. te Oostburg). INGEKOMEN: 6, Leonel F. P .Dierickx, van Huijbergen naar O 17; 1, Christine M. Cammaert, van Etten en Leur naar O 54; 9, Catharina C. Kense-Tack, van Wieringermeer naar Pr. Bernhardstr. 2; 12, Dirk van der Weide, van Vlis singen naar O 27b. VERTROKKEN: 9, Leendert J. Verplan- ke, van Midwoudsestraat 4 naar Sluis; 15, Krina I. Beeke, van Veldstraat 36 naar Rotterdam; 15, Marina P. Goed hals, van Lange Heerenstraat 39 naar 's-Gravenhage. GEMEENTE BRESKENS over de maand augustus 1963 GEBOREN7, Magdalena Antoinette, d. van Jacob Hubrecht de Bliek en van Jannigje Wentzel; 11, Marina Cornelia, d. van Jacobus Quaars en van Dingena Versprille (geb. te Oostburg); 13, Livi- nus Petrus Maria, zn. van Gerardus Ma ria van Vugt en van Elizabeth Cornelia Pieterse. HUWELIJKEN: Geen. OVERLEDEN: 22, Wilhelmina Versluijs, 68 j., weduwe van Adriaan Bondewel, wonende te Breskens (overl. te Oost burg)26, Jan Jacob Janse, 60 j., geh. met Pieternella Margrietha Oppenneer, wonende te Terneuzen (overl. te Bres kens) 29, Elizabeth Rebekka van den Heuvel, 92 j., weduwe van Abraham Francois van Höute, wonende te Bres kens (overl. te Middelburg). INGEKOMEN: 1, Jozina M. Riemens, van Cadzand naar Hyacintstraat 9; 1, Johannes B. Pijcke, van Hoofdplaat naar Hyacintstraat 9; 6, Marinus A. E. van Hootegem, van Huijbergen naar W 53; 15, Suzanna D. van de Velde, van Duitsland naar Crocusstraat 20; 15, Izaak J. Haartsen, van Groede naar Ph. van Kleefstraat 44; 20, Frans Reh- mann, van Leiden naar Dorpsstraat 125 28, Elizabeth J. Moelaart, van Rotter dam naar Burg. Gerritsenstraat 5. VERTROKKEN: 9, Petrus de Ruijsscher, van Begoniastraat 11 naar Norg; 12, Jo- zias M. van den Brcecke, van Oranje plein 9 naar Apeldoorn; 23, Gerritje Plekkenpol-Duijts, van Grote Kade 22 naar Deventer; 26, Jacobus de Boer,van Scheldekade 14 naar Eelde; 27, Cornelis P. van Straten, van Dr. Broodmanstraat 9 naar Breda; 29, Elizabeth Schutte, FEUILLETON Roman van een kantoorbediende door Jan van Maasdorp En toen was er de derde conferentie; ofschoon Karei de Hoog tevoren met een vaderlijke genegenheid op het hart was gedrukt zich vooral toch niet op te winden over wat de doctorandus alle maal weer voor geleerdheid te berde mocht brengen, nam hij met een be zwaard gemoed plaats aan de tafel. Me neer Bergsma hield deze keer geen schijn-inleiding, doch ging recht op zijn doel af de heren wisten nu wel wat de aard van zijn besprekingen was. „Wei mijne heren", opende hij de dis cussie op autoritaire toon, „ik wilde nog- even op het ontijdig afgebroken onder werp van de vorige keer afmaken. De psychotechniek dus. U weet zelf van de vorige reorganisatie, dat daarbij eh mutaties onder het personeel niet zijn te vermijden. Straks, als de Hollerith- machine komt, zullen we daar helaas ook niet aan ontkomen". Maar het gaat om neg iets anders in de toekomst. Voortaan zal elke sollici- van Boulevard 4 naar Dordrecht; 30, Monique E. M. de Milliano, van Schel dekade 24 naar Etten en Leur; 30, Ro ger J. de Crook, van W 62 naar Terneu zen.. Plaatselijk Nieuwe Schoondijke Raadsvergadering De raad van de gemeente Schoondijke nam maandagavond tijdens haar open bare vergadering het besluit, mee te werken aan de tot stand koming van een openluchtmuseum, waarin men alle gebruikte landbouwwerktuigen, sjeezen, etc., graag een plaatsje zou willen ge ven. In een toelichting op dit voorstel, zei burgemeester Hoftijzer, dat de tijd bij zonder snel gaat. Door de steeds toe nemende mechanisatie gaat veel van het oude, vooral op het terrein van de landbouw, verloren. De Schoondijkse Gemeenschap, waar in alle verenigingen van Schoondijke verenigd zijn, heeft besloten, als men voldoende medewerking kan krijgen, om een openluchtmuseum in te stellen en te trachten zoveel mogelijk landbouw werktuigen zoals oude boerenkarren, landbouwwerktuigen enz. te vergaren. Men hoopt deze zaken vooral in be zit te krijgen om het behoud van de voorwerpen en niet om eventuele finan ciële waarde, die deze zaken vertegen woordigen. Momenteel is men op zoek naar een oude phaëton. Tijdens de raadsverga dering kon men de raadsleden hardop horen denken, daar heeft er nog een gestaan en die had er vroeger nog een. Men hoopt de werktuigen op plaatsen, die daarvoor geschikt zijn, in de ge meente, enkele maanden per jaar ten toon te stellen. Hierdoor zal de gemeen te ook op V.V.V. gebied, vooral als het aan de kust niet aantrekkelijk is, aan de vele vreemdelingen, die in het ge west vertoeven, iets kunnen bieden. Terwijl tevens iets van historische waarde voor het nageslacht bewaard blijft. De raad stelde zich volledig achter het voorstel van B. en W. Onder de ingekomen stukken was o.m. een schrijven van G.S., dat de 14e, 15e, 16e, 17e en 18e begrotingswijziging van de begroting 1963 werden goedgekeurd. De destructieverordening werd door de raad, op verzoek van G.S. gewijzigd. Het uitbreidingsplan in onderdelen, in het exploitatiegebied 4, de weide van de dames Rcose heeft ter visie gelegen. Er is op dit plan geen enkel bezwaar schrift ingediend, zodat het plan kon worden vastgesteld. Een zelfde lot onderging het weder- opbouwplan, dat ook werd vastgesteld. In dit plan is verwerkt, een geprojec teerde nieuwe straat, die de Burge meester Van Roseveltstraat genoemd zal worden. Voor deze straat zullen zo spoedig mogelijk verschillende openbare werken, zoals het leggen van riolering en bestratingen worden uitgevoerd, zo dat men toegang krijgt tot een bouw terrein voor 12 woningen. tant worden onderworpen aan een psy chotechnische test. Maar ook zullen de al in dienst zijnde employé's worden ge test. Ik wil straks van ieder personeels lid van hoog tot laag een testproef hebben". „U bedoelt", waagde Karei de Hoog op te merken, „dat u een onderzoek in stelt naar hun eigenschappen: kennis, ijver, enzovoort". Meneer Bergsma keek hem doordrin gend aan. Karei de Hoog beefde in al zijn nerven. Ontsteld dacht hij: „waar om zei ik dat? Waarom liet hij het niet aan meneer Van Drunen over, die zei 't toch zoveel beter dan hij. Nu sprak Bergsma speciaal tegen hèm Ik bedoel meneer De Hoog, de ante cedenten. Ik wil van iedere employé bij de maatschappij weten wat zijn ante cedenten zijn". ..Antecedenten Karei de Hoog herhaalde het woord toonloos. Nog zweeg zijn chef, die zijn assistent scherp observeerde hij wist toch, wat dat woord voor hem betekende.. Nu was de doctorandus alweer aan het woord, maar niet tegen hem. „Zeker, meneer De Hoog, anteceden ten, onder andere: de schoolopleiding en het milieu waar hij uit voortkomt. Zijn afkomst dus." „Afkomst?" en „milieu?!" klonk het nu als uit een mond van de beide ande ren. Voorts deelde de burgemeester mede, dat de raad vorige week een vertrou wend schrijven heeft gehad, waarin de plannen van B .en W. voor een nieuw wegdek voor de Veldstraat werden ont vouwd. In verband met het feit, dat on der de straat riolering zit, heeft men het aanvankelijke plan, om een asfalt weg te maken, laten schieten. Dit zal nu in de toekomst een klinkerweg kor den. De raad gaf haar fiat op eenonder- handse aanbesteding van dit werk aan de fa. Van Elk te Schoondijke. Onder tussen zal getracht worden, alle grond, die in de Veldstraat ligt en van parti culieren is, in gemeentelijke handen te krijgen. Besloten werd de premie wo ningverbetering van de heren Risseeuw en de Koeijer te herzien. Beiden zullen een belangrijk hoger bedrag kunnen krijgen, dan aanvankelijk was voorzien. Het provinciaal Bestuur berichtte het gemeentebestuur, dat men geen bezwaar heeft tegen het vaststellen van de sa larisnormen voor het secretarie perso neel, in de klasse van 2000 tot 3000 zie len, daar te verwachten is ,dat binnen kort het zielental weer boven de 2000 zal uitstijgen. B. en W. werden gemachtigd, om voor het opbergen van het archief op de zol der van het gemeentehuis rekken te la ten vervaardigen. B de vaststelling van de wijziging van het uitbreidingsplan de Kattekreek, kreeg de raad een teleurstelling te ver werken. Had men in de vorige verga dering grond aangekocht voor dit uit breidingsplan van de wed. Van Lare, vrij van pacht, later is gebleken, dat de ze grond van jaar tot jaar verpacht werd. Door de kantonrechter werd, na dat de raad de grond had aangekocht, een pachtcontract op dit terrein gelegd. De raadsvoorzitter sprak zijn teleur stelling over deze gang van zaken uit. en laakte de houding van de pachter, van dit stukje grond, waardoor een groot project, n.l. het aanleggen van een speelweide en een wandelbos, alsmede het bouwvrij maken van grond voor de bouw van 16 bejaardenwoningen, in ge vaar komt. Na heel wat discussie besloot de raad deze verkoop, ook met pachtcontract, te laten doorgaan en na de zes jaar te be zien, hce men deze zaak kan regelen. Ondertussen kan men met een kleine wijziging van het plan, toch aan de uit voering hiervan beginnen. Aan de Ned. Heid Maatschappij zal gevraagd worden, een plan voor het wandelbos op te ma ken. Uit gestelde vragen bleek, dat het in de bedoeling ligt, om het pad achter de woningen in de Dorpsstraat te hand haven, evenals het pad achter de ga rage van de heer Esselbrugge. De heer De Badts merkte nog op, dat de gemeente in de toekomst de pachter izeker schadeloos zal moeten stellen voor de gro,nd, ook al loopt het nu pas ge sloten contract dan af. De heer De Badts vond, dat de gemeente de grond heeft gekocht vrij van pacht, en meen de dat ze dan ook maar vrij van pacht moet worden opgeleverd. De burge meester was dit niet met hem eens. daar de eigenaresse te goeder trouw was en Meneer Van Drunen zag opeens een rood signaal opvlammen. Nu oppasssen, dacht hij snel dat de assistent geen on- verantwoordde dingen ging zeggen. Grote genade, waar wilde die vent nu toch heen! Hij kreeg opeens een groot medelijden met zijn trouwe medewer ker, wiens opleiding en afkomst hem maar al te goed bekend waren, maar juist daarom waardeerde hij hem zo. Een snelle blik naar hem deed hem. op de lippen bijten. Hij zag hoe zijn vingers trilden, toen hij zijn zoveelste sigaret opstak en heel diep inhaleerde. Arme kerel Maar hij moest nu niets meer zeggen, hij zou 't wel weer overnemen. Met beheerste stem nam hij het wcord: „Maar meneer Bergsma, ik heb van elk personeelslid zijn status; ik heb een uitgebreid kaartsysteem daarvoor aan gelegd. Elke beoordeling is daarop bij gehouden. Maar voor mij is voorna melijk van belang wat de mensen waard zijn en presteren. Hun afkomst speelt daarbij geen enkele rol. „Goed, prachtig", viel meneer Bergs ma hem bij, maar u hebt enkel de lage re bedienden op 't oog. Ik denk juist aan de hogeren, de chefs. Mijn vader, die. zoals u weet, directeur van een grote bankinstelling is, heeft deze stel regel zeer streng doorgevoerd. Hij be noemde een commissie, met als voor zitter een psycholoog en die bevestigde meende, dat het feit, dat er geen con tract was en de grond maar steeds op nieuw werd verhuurd, voldoende was, om de grond vrij van pacht te kunnen verkopen. De heer Vercruijsse vroeg, of met de pachter geen overeenstemming is te verkrijgen. De burgemeester had de pachter echter nog niet gezien, om het probleem te bespreken. De heer Vercruijsse vond dat de raad in vorige vergadering verkeerd was voorgelicht. Dit was de voorzitter niet met hem eens, daar de ontwikkeling eerst was gekomen nadat de gemeente had besloten tot aankoop van de be doelde grond. Nadat de raad nog mas sa's bezwaren had geopperd, meende de burgemeester, dat dit alles niet zo'n vaart zal lopen. Uiteindelijk werd besloten, de koop toch te sluiten, ondanks de veranderde situatie. Aan de heer Scheele werd in principe de woningwetwoning Prinses Irene- straat 13 verkocht, tegen een nader door het Rijk vast te stellen prijs. Tijdens de rondvraag informeerde de heer De Badts naar een industrievesti ging, die door het dagelijks bestuur van het Industrieschap BreskensSchoon dijkeHoofdplaat—Groede zou zijn af gewezen. De voorzitter kon, daar de algemene vergadering van dit industrieschap nog niet is gehouden, tijdens de openbare vergadering van de raad, hierover geen nadere mededelingen doen. Wel ver zekerde hij de heer De Badts, dat geen enkel bestaande of te vestigen industrie de hand boven het hoofd gehouden zal worden. Breskens Opening Instuif. Op zaterdag 5 oktober, morgen dus. zal „de Instuif De Uitkomst" weer wor den geopend voor de jeugd van 14 jaar en ouder. Evenals vorig jaar zal de opening plaats vinden, met medewerking van de drumband van de muziekvereniging „Uit het Volk - voor het Volk" te Bres kens. De band vertrekt, met of zonder bok, om 19 uur van het Verenigingsgebouw aan de Weijkmanlaan. In verband met de jaarlijks groter wordende belang stelling zal aan de minimum leeftijd van 14 jaar streng de hand moet wor den gehouden. Daarom wordt ook de medewerking van de ouders gevraagd, om hun kin deren, beneden de veertien jaar, niet naar de Instuif te sturen. Bietencampagne. Gisteren is de bietencampagne weer begonnen, die pl. m. 8 a9 weken zal du ren. Bliksemaktie Vluchtelingenhulp. Op maandagavond 21 oktober a.s. vindt een nationale aktie plaats ten behoeve van de „Stichting Nederlands Comité Vluchtelingenhulp 1963". Dit comité, waarvan Hare Majesteit de Koningin Beschermvrouwe is, zal via de landelijke pers op 17, 18 en 19 oktober de juistheid van de stelling van mijn vader, dat het absoluut verkeerd is, mensen afkomstig uit een laag milieu, op vooraanstaande posten te benoemen. Maar al te vaak blijkt 't dat dergelijke mensen niet zijn opgewassen tegen hun taak. De bedrijfspsycholoog ontdek te bij hen, dat zij blijk gaven van inner lijke conflicten „jeugdconflicten" verduidelijkte hij en niet geschikt wa ren voor een representatieve functie. Dergelijke mensen zijn absoluut onge schikt voor een topfunctie". Meneer Van Drunen keek opnieuw naar zijn assistent, die met een bleek gezicht zwijgend naar de muur van de kamer staarde. Evenals de vorige keer nam hij zijn bril af en borg die met een nijdig gebaar op; hij had er nu werke lijk schoon genoeg van werkten ze nu op een handelskantoor, of in een psy chiatrische inrichting? ,.Zo", zei hij op cynische toon, „dat weten we dan weer voor vandaag. Ik moet zeggen meneer Bergsma, dat u wel heel ver gaat met uw psychologische theorieën". „Ja, heren, ik begrijp natuurl k vol komen, dat het u erg vreemd lijkt. U hebt beiden de fin siècle meegemaakt; toen was ik nog niet geboren". Zijn glimlach werd nu tot een gegrinnik, alsof hij een goede mop had verteld. Meneer Van Drunen voelde zich onpas selijk worden. „Was je maar nooit gebo-

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1