DE KLOOF CORSETTEN s fr <0® W. FENIJN, Boulevard 38, Breskens, telef. (01172) 506 ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN r~ iye Jaargang - Nr. 940 Vrijdag 27 sept. 1963 Versch^at iedere vrijdag A bonnementsprij s f1,25 p.kw.; franco p. post f1,50 Prijs der advertenties: 10 ct. per in.m.; bij abonn. korting Advertenties m, brieven onder nr. of bij ons te bevragen 10 ct. extra Telefoon (01172) 429 VJ DRUKKE RS- UI TG EV ERS F' SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT tO - BRESKENS - TEL. -GIRO 358296 Plaatselijk Nieuwe. Zuidzande Tentoonstelling Ooft- en Tuinbouw. Onder grote belangstelling werd za terdagmiddag, na een officiële ont vangst door het gemeentebestuur door burgemeester Everwijn de tentoonstel ling van ooft- en tuinbouw geopend. Het is een goede gewoonte, dat de Maatschappij vtoor Ooft- en Tuinbouw in West Z.-Vl. iedere drie jaar een grote tentoonstelling formeert, waar voor steeds grote belangstelling blijkt te bestaan. Voor de eerste maal was in de ruime tentoonstellingstent, die was opgesteld op het voormalige 'sportveld, vlak bij de kom van de gemeente, ook een plaatsje ingeruimd voor de handel, waardoor er wat meer karakter aan de de tentoonstelling gegeven werd, en de aantrekkelijkheid voor de bezoekers be langrijk verhloogd. Door een plaatselijke feestcommissie waren rond deze tentoonstelling op het terrein een groot aantal feestelijkheden georganiseerd, zoals verschillende con certen, een klein kindercorso met ver sierde fietsen en autoped etc. Hiervoor had de plaatselijke bevolking nogal diep in de beurs getast en ruim f 750,geofferd. Op de tentoonstelling waren niet al leen uitgebreide inzendingen van de afdelingen van Ooft en Tuinbouw, dcch ook van particulieren, waaronder een prachtige inzendingen snijbloemen was. Voorts een keurig verzorgde stand van de veiling te Terneuzen en een fraaie inzending van de Bond van Plattelands" vrouwen in Westelijk Zeeuws-Vlaande ren en de vereniging Ceres. Zaterdagmiddag werd in hotel „De Zwaan" een officiële ontvangst gehou den, voor de genodigden en ereleden van het tentoonstellingscomité. Burgemeester H. P. Everwijn veront schuldigde zich, omdat het gemeente huis van Zuidzande niet groot genoeg was voor een officiële ontvangst. De burgemeester herinnerde aan vroe gere tentoonstellingen van de vereni- niging, die te Zuidzande waren gehou den, waarvan er een in 1934 geopend werd door Prinses Juliana, een gebeur tenis, die men in Zuidzande niet ge makkelijk zal vergeten. De burgemeester sprak de welgemeende wens uit, dat de tentoonstelling ook nu weer, evenals voorafgaande jaren, goed zal slagen en wenste het bestuur van de in 1978 opgerichte maatschappij voor Ooft en Tuinbouw veel succes toe, bij haar verdere werk. De voorzitter van het plaatselijke feestcomité de heer J. Kools, sprak vooral zijn dank uit aan de bevolking van Zuidzande, voor de wijze waarop men heeft geofferd, om de vele feeste lijkheden te kunnen financieren. De heer Kools merkte op, dat ook een kleine zelfstandige gemeente in staat is iets groots tot stand te brengen en sprak de wens uit, dat de zelfstandig heid van deze hechte gemeenschap in de toekomst niet door herindelingsplan nen van hoger hand opgeheven zal moeten worden. FEUILLETON Roman van een kantoorbediende door Jan van Maasdorp Verdorie, dacht meneer Van Dranen wrevelig, daar begint de vent alweer met zijn college; wat was hij in 's he melsnaam van plan. Maar meneer Van Drunen had de benijdenswaardige eigenschap, zijn zenuwen te allen tijde onder controle te hebben. Dat was an ders bij zijn assistent, wist hij daar om stootte hij die maar weer met de knie aan. Hij keek meneer Bergsma recht in diens gezicht en vroeg: „Voor we verder gaan, meneer Berg sma zou ik graag willen weten of uw vraag louter formeel is, dan wel dat ze hij lachte fijntjes verband houdt met de dienst". Een moment verscheen er een harde trek op het gezicht van de ander; Karei de Hoog kreeg een gevoel van onbeha gen. Maar snel wisselden zijn trek ken dan voor iets, dat op humor leek. „Wel, meneer Van Drunen, nu u deze De voorzitter van Ooft- en Tuinbouw, de heer A. Hoolhorst, sprak zijn dank uit voor de hartel ke ontvangst en her innerde aan het rijke verleden, dat de Mij. voor Ooft- en Tuinbouw heeft. Hij roemde de activiteiten die men in Zuid zande heeft ontplooid om te kunnen komen tot een goede tentoonstelling en een aardig feestprogramma. Spr. bracht dank aan een groot aantal personen die daadwerkelijk hebben meegeholpen bij de inrichting van de tentoonstelling. Nadat verschillende verversingen wa ren aangeboden, sloot men zich aan achter de plaatselijke muziekvereniging „Veronica", die het gezelschap onder vrolijke tonen naar het tentoonstel lingsterrein voerde. Burgemeester H. P. Everwijn opende hier de tentoonstelling, waarbij mevr. Everwijn een fraai bouquet bloemen kreeg aangeboden uit handen van de 9- jarige Ellen de Hullu. De tentoonstel ling werd bezichtigd, waarna de geno digden zich naar hotel „De Rode Leeuw" begaven, waar de thee werd geserveerd. 's Avonds werd op een plankier bij de tentoonstellingstent nog een concert gegeven, terwijl er daarna gelegenheid was om te dansen. 's Zondags was er een wielerwedstrijd, terwijl de zangvereniging „Juliana" op het feestterrein een uitvoering gaf, o.l.v. de heer M. Zonneheld, dat bijzonder klankvol en good verzorgd was. Maandagmorgen was er gelegenheid voor de bejaarden en de schoolkinde ren om de tentoonstelling gratis te be zichtigen. 's Middags was er een rit van de schoolkinderen op versierde fietsen. Tenslotte werden er Maandagavond nog een 2-tal concerten gegeven op het feestterrein. De uitslagen der tentoon stelling zijn: Afdelingen van de maatschappij Schoondijke le pr.; Zuidzande 2e pr.; Groede 3e pr. Floraliaplanten van de scholen: Zuidzande (Openb. lagere school) le pr.; Retranchement (Openb. lagere school) 2'e pr.; Groede (R.K. school) 3e pr. Fruitsoorten op naam: P. Vermeulen, Waterlandkerkje le pr.; A. Dijk, Biervliet 2e pr. Planten en Fruit van verenigingen: Vereniging „Ceres" le pr. Fruit en Groenten van verenigingen: Veiling Terneuzen le pr. Inzendingen van beroepskwekers Fruit Fruittelersstudiekring te Oostburg le pr. voor kwaliteit. Verzameling Sierplanten in pot: P. Leenhouts, Groede le pr. met lof der jury. Verz. afgesneden bloemen (Dahlia's) G. Wijffels, Breskens le pr. Tekeningen enz. van scholen: Kleuterschool Zuidzande le pr.Openb. lagere school Sluis le pr.Openb. lagere school Cadzand 2e pr.; Openb. lagere school Zuidzande 3e pr.; Openb. lagere school Retranchement 3e pr. Inzending Handwerken Bond van Plattelandsvrouwen Eervolle vermelding der jury. vraag zo kort en positief stelt, zou ik, om in uw militaire spreektrant te blij ven willen zeggen: inderdaad, alles wat we nu verder bespreken is dienst". Op deze verklaring viel even een stilte het was de beide anderen nu wel duide lijk, dat de doctorandus met gezag ge wapend moest zijn. Dit was geen aca demisch experiment meer, maar volko men ernst. Wat meneer Van Drunen be trof, die was volstrekt niet bevreesd voor een gesprek op „hoog niveau". Al was hij dan door omstandigheden ge noodzaakt geweest vlak voor zijn kan didaats-examen de universiteit te ver laten, hij wist toch wel wat hij waard was. Nog nooit had hij in een stafver gadering tegenover de hoogsten bij de maatschappij zijn mening over een of andere zaak onderdrukt, ook al ging die dwars in tegen die van hen. Nooit ook had hij een geheim gemaakt van zijn humane opvattingen, waar het de mens in de arbeidswereld betrof. Des ondanks had men altijd waarde aan zijn opvattingen gehecht en hem geres pecteerd. „Goed, meneer Bergsma", begon hij, „dan zal ik mijn oordeel zeggen. De psy chotechniek, is, naar mijn mening, een nog jonge en zeer aanvechtbare weten schap, die met veel overleg en tact moet worden gehanteerd. Speciaal in technische bedrijven kan de psycho- MEDISCHE ^urchtstraat 13 O OSTBURG -X Q o dat houdt U fit en wijs! 4? Elke zaterdag en zondag vanaf 12 uur, heerlijke patates frites met mosselen, worst of croquetten Ijstaarten altijd in voorraad. Beleefd aanbevelend, Bloemschikken: Mevr. Hoolhorst-van Kampen, Oost burg le pr. Biervliet Kampioenschap ploegen. Begunstigd door ideale weersom standigheden werd zaterdagmiddag te Biervliet, op een bouwland van de heer Thomaes, bij de kom van d.e gemeente, een wedstrijd georganiseerd om de eer van het ploegkampioenschap van West Z.-Vl. Er was voor deze wedstrijd, waar aan voornamelijk jongeren deelnamen, enorm veel belangstelling. De organi satie van dit ploegkampioenschap was bij de Vereniging van oud-leerlingen der Rijks Middelbare Landbouwschool te Schoondijke in bijzonder goede han den. Vertegenwoordigers van talrijke organisaties, o.m. de C.B.T.B., de Z.L.M., Landbouwj ongeren-organisaties, alsme de de Landarbeidersbonden, gaven door hun aanwezigheid blijk van belangstel ling. Op het grote perceel waarop granen geteelt waren, was voor deze wedstrijd voldoende ruimte, ziodat de jongelui een flink perceel kregen toegewezen om te ploegen. Met belangstelling werden de werkzaamheden gadegeslagen. Met de zware tractoren werd door de deel nemers gezwengd en gedraaid met het zelfde gemak, als waarmee een moeder haar kinderwagen draait. Het grootste gedeelte had een bijzondere vaardig heid in het ploegen, en in het algemeen had men zich op deze wedstrijd uitste kend ingesteld. Het afstellen van de ploegen, dat in overeenstemming moet zijn met de trekkracht van de ge bruikte voortbewegingsmachhie, liet nog wel eens te wensen over. De kwa liteit van het geploegde was in het al gemeen goed. De jury werd gevormd door een aan tal leraren van de Rijks Middelbare Landbouwschool, de Praktijkschool voor de landbouw en de Lagere Land- en Tuinbouwschool, aangevuld met enkele deskundigen op landbouwgebied van de techniek uitstekende diensten bewijzen, bijvoorbeeld voor het beroep van vlie genier, trambestuurder en voor nog meer beroepen. Maar op een kantoor wordt voor het administratieve perso neel de waarde bepaald door ijver, ken nis, vlijt en nog meer. En door selectie wordt de juiste plaats voor de juiste man vastgesteld". Karei de Hoog had met voldoening en bewondering geluisterd naar het betoog van zijn chef die was wel opgewassen tegen de ander. „En nu", vervolgde meneer Van Dru nen op rustige toon, „het tweede deel van uw vraag: technologie bedrijfs leer dus. Evengoed als u begrijp ik, dat met de invoering van de machines op de kantoren ook andere methodes dan vroeger dienen te worden toegepast en dat ook andere waarden gelden". „Wel, meneer Van Drunen", klonk 't nu opgwekt, „we blijken gelukkig toch geen tegenstanders te zijn. We kunnen het er dus over eens zijn, dat de ma chines werden ingevoerd om besparin gen op de bedrijfskosten te verkrijgen". „Maar natuurlijk, meneer Bergsma; ik heb zelf de uitkomsten intensief be studeerd en berekend, dat we minstens vijfendertig procent besparen". „Precies en dat is te weinig. Er wer den toch geen machines aangeschaft, alleen omdat het modem is?" Rijks Landbouwvoorlichtingsdienst. De jury had een zware taak om het geploegde land te beoordelen. Totaal waren er 12 deelnemers, waaronder en kele nieuwelingen. Gezien de zeer zware kleigrond waarop geploegd moest wor den, werden zeer goede resultaten be haald. Op het kampveld werd door een land bouwmachine-firma nog gedemon streerd met enkele nieuwe tractoren en landbouwwerktuigen, die de aanwezigen een inzicht gaven van enige mogelijk heden, die het moderne landbouwbe drijf ten dienste staan, om de taak bij de steeds voortschijdende mechanisatie te helpen verlichten. De heer Roest, directeur van de Rijks Middelbare Landbouwschool, reikte aan het einde van de wedstrijd de prijzen uit. Voor de winnaars waren er naast de verschillende bekers practische ge schenken, bestaande uit hulpmiddelen en gereedschappen voor de ploegen en tractoren. De uitslagen luidden: Kampioen, voor de derde maal, en daardoor in het definitieve bezit van de wisselbeker, werd H. Goedhals uit Wa terlandkerkje, met 229 punten, op de voet gevOUgd door L. Minderhoudt uit Groede met 228% punt. 3. P. Luteijn, Zuidzande, 2241A punt. 4. J. Dees, Zuid zande, 2141/2 punt. 5. L. Bonte, St. Mar- griete (B.), 2l31/2 punt. 6. J. Murre, Schoondijke, 207% punt. 7. P. Cam- maert, Schoondijke, 207 punten. 3. J. Cappon, Cadzand, 203% punt. 9. D. Dek ker, OOstburg, 201 punt. 10. A. de Maat, Waterlandkerkje, 193 punten. 11. J. Nootenboom, Schoondijke, 174 pun ten. 12. H. Cappon, Zuidzande, 146 pun ten. Waterlandkerkje Verkeerscursus. Het ligt in de bedoeing, dat er dit jaar wederom, zoals vorig jaar, een ver keerscursus in het Dorpshuis, alhier, zal worden gehouden. De lessen zullen ook nu weer worden gegeven door de wacht- ,,U wilt dus zeggen. „Juist meneer, méér uit die machines halen". Nu slaagde meneer Van Drunen er voor een moment niet in, zijn ergernis niet te tonen. Toch vertikte hij het zijn eigen mening te verzwijgen vioor zo'n blaaskaak. „Meer uit de mensen halen, die de machines bedienen, bedoelt u waar schijnlijk". „Ik mag toch veronderstel len," vroeg hij op geprikkelde toon, „dat u voornemens bent, de bedienden te la ten afjakkeren? Zoals bij de Ameri kaanse arbeiders in de grote fabrieken, waar het Bedeau-systeem wordt toege past?" Geenszins van zijn stuk gebracht, gaf meneer Bergsma te verstaan dat hij wel degelijk van plan was, wat meneer Van Drunen als funest suggereerde. „Ik zou 't niet zo onelegant als u wil len noemen, meneer Van Drunen. Af jakkeren Maar wel zal ik van elke bediende achter elke machine voortaan de produktie laten timen. Want het rendement van de machines moet min stens tien procent omhoog". Meneer Van Drunen stak rustig een nieuwe sigaar op en terwijl hij zijn bril opborg, gaf hij meneer Bergsma te ver staan, dat hij helaas vandaag de be sprekingen niet kon voortzettenover tien minuten had hij een onderhoud

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1