DE KLOOF ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN 17e Jaargang - Nr. 939 Vrijdag 20 sept. 1963 Verschijnt iedere vrijdag A bonnementsprij s f 1,35 p. kw.; franco p. post f 1,50 Prijs der advertenties: 10 ct. per num.; by abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen »o ct. extra Telefoon (01173) 439 V DRUKKERS-UITGEVERS F' SMOOR. DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BR ES KENS - TEL. Burgerlijke Stand GEMEENTE OOSTBURG over de maand augustus 1963 GEBOORTEN: 1, Tony, zn. van J. J. Fremouw en van M. M. van der Weele, wonende te Oostburg: 1 ,Ilse Mathilde Celina, d. van F. L. E. Dhaenens en van E. S. Tas, wonende te Oostburg; 2, Ron- ny Camiel Achille, zn. van E. F. Stan- daert en van A. C. T. van Rle, wonende te Aardenburg (Eede)2, Herman, zn. van H. Beun en van M. S. Fonteijne, wonende te Aardenburg; 4, Fieternella Geertruida Adriana, d. van J. van Oostende en van A. G. de Priester, wo nende te Oostburg; 2, Ronny Wilfried Benny, zn. van W. C. A. Willems en van M. A. Datthijn, wonende te St. Mar- griete (B.); 8, Jean Pierre Nestor Theophile, zn. van A. G. D. Vermeire en van H. E. E. Goethals, wonende te Sluis; 13, Danny Marcel, zn. van C. J. Pyfferoen en van E. M. Vyncke, wonen de te Aardenburg; 13, Veronique Irma Josefa, d. van A. P. M. Goossens en van M. J. F. van der Heyden, wonende te Aardenburg; 22, Guldo Andreas Cyriel, zn. van H. L. E. M. Buzeyn en van M. A. de Baere, wonende te Aardenburg (Eede)22, Cornelia Theodul Maria, d. van J. W. C. Verbeke en van D. M. Smits, wonende te Aardenburg; 30, Ber- nadette Germaine Aimé, d. van G. O. Mercy en van M. M, Missiaen, wonende te Oostburg; 31, Frankie Lotharius, zn. van R. L. M. Thillemn en van L. M. Boutens, wonende te Aardenburg; 31, Peter Medardus Cyrille, zn. van L. J. de Clerck en van I. M. de Cock, wonen de te Aardenburg. HUWELIJKEN: 6, Constantinus Theo- philus Alouisius van Waterschoot, 23 j. en Marijke Carolina Aloysia van Hauwe. 23 j., beiden wonende te Oostburg; 7, Sjoerd van Woudenberg Hamstra, 21 j., wonende te Gorssel en Marion de Jong, 20 j., wonende te Oostburg; 23, Gerrit Jan Lub, 23 j., wonende te Velsen en Pieternella Cornelia van der Plas, 26 j., wonende te Oostburg. OVERLEDEN: 1, Adriaan Hamers, 73 j„ wonende te Oostburg; 7, Catharina Boeije, 89 j., geh. geweest met A. Schaap, wonende te Groede; 12, Abraham Jo- hannis Wille, 75 j., wonende te Groede; 15, Albin Kurt Schauer, 56 j., wonende te Düsseldorf (Duitsland)21, Alma Maria de Baerdemaeker, geh. met G. W. J. Oerlemans, wonende te IJzen- dijke; 22, Wilhelmina Versluijs, 68 j„ geh, geweest met A. Bondewel, wanen de te Breskens; 28, Louis Napoleon Vrie- lijnck, 80 j., wonende te Retranchement 29, Marinus de Putter, 72 j., wonende te Schoondijke. Plaatselijk Mituwb 3reskenr. Raadsvergadering De raad der gemeente Breskens kwam maandagavond in openbare ver gadering bijeen. De heer de Kruijter was met kennisgeving afwezig. FEUILLETON Roman van een kantoorbediende door Jan van Maasdorp De andere dag zaten Karei met zijn directeur en doctorandus Bergsma rond de tafel voor de eerste conferentie. Na het afdoen van enkele lopende zaken waarbij over en weer ook zakelijk van gedachten werd gewisseld, ging meneer Bergsma, zonder enkele overgang, plot seling op een ander onderwerp over. „Waar het eigenlijk omgaat, mijne heren'', zei hij met een glimlach (de glimlach, die de beiden anderen zo irri terend vonden-» „waar het eigenlijk om gaat, is de efficiëncy in ons bedrijf". De vraag werd rechtsreeks op de adjunct- directeur afgevuurd. En de vraag trof doel als een onverwacht schot. Hevig kleurend loog Karei: „Wel eh na tuurlijk, hoe zo?". Hij voelde, onder ta fel een vriendelijk drukje van meneer Van Drunens knie tegen de zijne, die hevig was beginnen te trillen. Hij be greep, dat die kniedruk van meneer Van Drunen hem wilde zeggen: „Houd je De heer Van der Hooft had enkele bezwaren ingediend tegen de notulen. Naar aanleiding hiervan kwam het tot een discussie tussen mevrouw Niermans en de heer Van der Hooft, die inzake de elektrifikatie van enkele boerderijen en woningen nog eens zijn bedoeling van het gesprokene uiteenzette. De notulen werden tenslotte naar de wensen van de wethouder gewijzigd. De heer Sijtsma, hoofd van de school met de Bijbel, berichte de raad, dat hij zijn benoeming tot lid van de commissie tot wering van het schoolverzuim aan vaardde. De raadsleden, mevrouw Niermans en de heer De Kruijter, hadden ter discus sie aan de raad enkele voorstellen ge daan. Zij zouden n.l. graag willen bevorde ren, dat er bij de vissershaven, jacht haven, op Nieuwe Sluis en in het cen trum van de gemeente enkele publieke telefooncellen komen. Vooral met het oog op de steeds groeiende recreatie mogelijkheden en de vele badgasten en zeilers, die er in de .gemeente zijn in de (zomermaanden, zijn enkele publieke te lefooncellen gewenst, aldus de raads leden. Uit bij de P.T.T. ingewonnen inlich tingen door het college van B. en W„ bleek, dat er weinig apparatuur be schikbaar is, om aan deze wensen te voldoen. In de toekomst, zo verzekerde de P. T.T. in een schrijven, zal ook met de wensen van de gemeente Breskens in deze rekening worden gehouden. Bij deze uitspraak moest de raad zich na enige discussie wel neerleggen. Een verzoek van dezelfde raadsleden, om het Oranjeplein in de toekomst te verharden en te bestemmen als par keerterrein, ontmoette bij de heer Th. Cambier bezwaren. Deze zou het bij zonder jammer vinden, als deze groen strook in de toekomst zou moeten ver dwijnen. Vborts vond de heer Cambier, dat Breskens, zelfs tijdens de drukke visserijdagen parkeerruimte genoeg heeft. De heer J. Vergouwe herinnerde aan de suggestie, die de fractie van de P. v. d. A. indertijd gedaan heeft, om van het Oranjeplein een ijsbaan te ma ken. Wethouder Zegers vond ook, dat er parkeerruimte genoeg is in de ge meente en zegde toe het verharden van een gedeelte van het Oranjeplein wel eens te willen bezien. Burgemeester J. Eekhout vond, dat de raad wel moest overwegen, dat als van het Oranjeplein een parkeerruimte gemaakt wordt, de mogelijkheid bestaat, dat het plein, tij dens de weekenden vol gezet wordt met zware vrachtwagens. B. en W. zullen in de toekomst eens bezien, of deze suggestie uitgewerkt kan worden. Voorts hadden de beide raadsleden nog gevraagd het pleintje aan het eind van de strandstraat te verharden. Er is in deze al een verzoek gericht tot Rijkswaterstaat, doch hierop was nog geen bescheid ontvangen. De jaarwedde-regeling voor de ge meentewerklieden werd in plaats van in loonklasse 6, ingedeeld in loonklasse 5, hetgeen in overeenstemming is met de door de raad uitgesproken wens, de taai, kerel, spreek vrijuit, ik sta volko men achter je". Die lichamelijke aan raking gaf hem de moed, kwasi-noncha- lant aan zijn leugen toe te voegen: „Maar ja, u begrijpt, als je jarenlang daar niets aan hebt gedaan per saldo heb ik altijd in de boekhouding en de verkoop gezeten dat die kennis, die je praktisch nooit gebruikte, wel wat is gaan vervlakken. Ik zou het weer he lemaal moeten ophalen". „Lieve hemel", reageerde meneer Bergsma en herhaalde treiterend het laatste wbord; ophalen. Als u nu, op uw leeftijd, uw wiskunde nog moet op halen van de h.b.s. Bij het woord h.b.s. keek meneer Van Drunen een deel van een seconde naar zijn assistent, die hij zag verbleken. Wat betekende dit wist die vent mis schien al alles van De Hoog? Wat een ellendige situatie! „Zit u", ging de docererde stem voort, „het is niet voor niets, dat ik die vraag stel. U mpet namelijk weten, dat ik be zig ben aan een uitgebreid rapport over de branche in Holland voor de directie in New York. Ik heb 't maar gedeeltelijk met mister Harrison besproken, dus ben ik voornamelijk op eigen inzichten ver der gegaan". Karei de Hoog probeerde zijn zenuwen onder controle te krijgen, hij zei tot zichzelf dat hij het zich natuurlijk en kel maar verbeeldde, dat doctorandus salarissen van de gemeentewerklieden te verhogen. In de vacature gemeentewerkman, ontstaan door de ontslagname van de heer A. de Jonge, werd voorzien door de benoeming van de heer Iz. Quaars uit Nieuwvliet. Deze verwierf 8 stemmen, 2 stemmen werden blanco uitgebracht. Mevrouw Niermans sprak er voor de stemming haar verwondering over uit, dat B. en W. van de 5 sollicitanten, waarvan er verschillende uit Breskens afkomstig waren, slechts een voordracht met 1 persoon werd opgemaakt. Wethouder Van der Hooft meende, dat dit gezien de ervaring die de heer Quaars al heeft opgedaan als gemeente werkman, dit de beste candidaat was. Bovendien herinnerde de wethouder er aan, dat op de begroting nog een bedrag voor een gemeentewerkman is uitge trokken, terwijl het de bedoeling is, nog een gemeeentewerkman op arbeidscon tract aan te stellen. Het gemeentebelang heeft bij deze voordracht het zwaarst gewogen, aldus de wethouder. Ook weth. Zegers was deze mening toegedaan. Aan de heer B. J. Vergouwe werd de door hem bewoonde woningwetwoning, Philips van Kleefstraat 25 verkocht, voor de door het Rijk vastgestelde ver koopsprijs van f 9.919, De begroting 1963 werd door de raad gewijzigd. Mevrouw Niermans informeerde naar verschillende verhoogde bedragen o.a. voor het opruimen van het woonwagen kamp. De raad uitte haar ongenoegen over de grote rommel, die daar steeds aanwezig is, o.a. resten van gesloopte auto's en ander in het ooglopend afval- materiaal. Oook B. en W. was dit een doorn in 't oog. Er zijn al verschillende bekeuringen uitgedeeld, doch in dit op zicht zijn de bijna permanente bewo ners van deze hoek erg hardleers. Ge tracht zal worden in de nabije toekomst de situatie ter plaatse te verbeteren. De raad stelde zonder tegenwerpin gen een schaderegeling-verordening vast voor personen, die door de gemeen telijke uitbreidingsplannen zouden wor den gedupeerd. De hoofdmoot van de raadsagenda werd gevormd door de door B. en W. ingediende wijzigingen op het recreatie- plan, dat aan de thans bestaande be hoefte om uitbreiding van de recreatie moet tegemoetkomen. Zoals begrijpelijk met een dergelijk groots opgezet plan, waren er een groot aantal bezwaarschriften ingekomen van eigenaars en pachters van gronden. Deze bezwaarschriften richtten zich grotendeels niet tegen de opzet van het plan om een aantal percelen grond te onttrekken aan de aanvankelijke agrarische bestemming, doch hoofdza kelijk tegen het feit, dat door de be stemming van de gronden men een be langrijke waardevermindering zag. Im mers grond bestemd om in de toekomst te dienen als weg, speelgelegenheid of anderszins, brengt niet zoveel op als grond, waarop de bestemming voor toe komstige zomerwoningen werd opgelegd. Een 9-tal bezwaarschriften waren in gediend, waaronder er een was van het Landbouwschap, dat sprak namens di- Bergsma zich speciaal met hem be moeide. Dat was pure onzin, Bergsma had natuurlijk zijn opdrachten van New York, logisch, dat hij zich dus ook met hem bemoeide. Maar toch, wat wil de de vent eigenlijk van hem? Waar om keek hij hem zo vreemd aan tussen zijn half gesloten oogleden. Nu moest hij weer luisteren. Luisteren en kij ken. Als vanuit de verte hoorde hij de stem van de wetenschapsman „Zie, heren, hier heb ik een correla tie-diagram van de omzetten en de kos ten gedurende het afgelopen jaar. Karei de Hoog nam automatisch een sigaret uit de gouden koker van meneer Bergsma, die, bij de opmerking van me neer Van Drunen: „Zo, dat is goud ge loof ik", nonchalant lachend zei: „Ja, een cadeau van pipa, nadat ik mijn doctoraal had gedaan". Daarna haalde hij een gouden vulpotlood tevoorschijn en volgde daarmee diverse lijnen op het diagram. „Deze regressielijn, mijne he ren, de zwarte, die de andere, de rode, die de krostenlijn vormt, snijdt, duidt volkomen juist de richtings- of hel- lings coëfficiënt aan. Ziet u wel, meneer de Hoog?" Karei de Hoog luisterde schijnbaar met volle aandacht en meende zelfs, dat hij af en toe instemmend met het hoofd knikte. Hij zag dloor een floers de rode en zwarte lijnen dooreen wriemelen. Zijn handen waren vochtig en klam. verse eigenaars van de thans geëex- ploiteerde landbouwgronden. Ook N.V. Zeebad Breskens had een uitgebreid bezwaarschrift ingediend, daar men zich door het gemeentelijk uitbreidingsplan ernstig ziet gedwars boomd, in de plannen die er reeds wa ren, om in de nabije toekomst op de ter reinen van N.V. Zeebad zomerwoningen te gaan bouwen. Thans zijn deze terreinen o.m. be doeld Vcor de aanleg van een zwembad, een speelweide en een terrein voor dag recreatie. De heer Cambier opende de rij spre kers, door te stellen, dat hij gaarne had gezien, dat de betrokken grondeigenaars en pachters in het vooroverleg betrok ken waren geworden. Wellicht, zo stelde de heer Cambier, was men dan tege moet kunnen komen, aan de huidige ontevredenheid omtrent de bestemming van de landbouwgronden. De bezwaren van N.V. Zeebad vond de heer Cambier gegrond, en hij vroeg het plan zodanig te wijzigen, dat deze N.V. voorgenomen plannen voor de bouw van goedkope zomerhuizen kan verwezenlijken. Voorts vond hij, dat de Stichting He- denesse in het huidige uitbreidingsplan een belangrijke monopolie-positie krijgt daar deze stichting volledige vrijheid wordt gelaten hoe men wil bouwen, en de gemeente later, nadat de bouwplan nen zijn ingediend, de bij dit recreatie centrum behorende wegen etc. zal pro jecteren. Hij vroeg alsnog het «overleg met de betrokken landbouwers op korte termijn te openen. De heer Carels vond, dat B. en W. bij de samenstelling van het uit breidingsplan voor de recreatie ver schillende uitspraken van de raad, ge daan in de vergadering van 2 mei 1962, naast zich neer gelegd heeft. Hij vroeg of het in de bedoeling ligt de huidige eigenaars de gronden zelf te laten ex ploiteren, of dit in handen van de ge meente te houden. De bezwaarschriften van de polder Oud en Jong Breskens achtte dit raads lid ontvankelijk, hij meende dat er te gen het bouwen van zomerwoningen op de grond van N.V. Zeebad geen bezwaar kan zijn en tekende bezwaar aan tegen de aan deze N.V. toegedachte dagrecrea tie. Stedebouwkundig zijn er, aldus de heer Carels, geen bezwaren tegen de planning van zomerwoningen op de ter reinen van Zeebad. De geprojecteerde kavels aan de kieweg, waarop wel zo merwoningen gebouwd zullen mogen worden, vond hij veel te groot. Breskens heeft, aldus spreker, helemaal geen be hoefte aan bungalows van 40.000 gulden, die staan er in Breskens al genoeg, en men raakt ze niet kwijt. Voor de smal lere beurzen dienen er zomerwoningen te komen. En juist met deze kleinere beurs had N.V. Zeebad rekening gehou den. Het plan aan de Kieweg doorkruist in ernstige mate dat van N.V. Zeebad. Voorts vroeg de heer Carels nog aan dacht voor de camping van de heer Cappon. Tenslotte legde de heer Carels zijn wensen in 6 punten kort samenge vat op tafel. De heer J. Verg<ouwe was van oordeel, dat men in Breskens met de recreatie- Waarom keek meneer Bergsma steeds naar hem en niet naar meneer Van Drunen? Maar ook meneer Van Drunen begreep nu opeens dat dit college over conjunctuurleer niet hèm, doch zijn assistent gold. Zijn weerzin met grote moeite onder drukkend onderging hij de verbijsteren de indruk, dat de doctorandus, als deze de punt van zijn gouden potlood «op het papier met de coördinaten plaatste, in zijn duivelse verbeelding de vlijm scherpe punt van een lancet midden in het hart van zijn assistent stak. Maar, dit weergaloos valse en karakterloze spel zou hij beslist niet toestaan, dat zou hij opnemen met mister Harrison. Hij maakte een abrupt einde aan de vertoning met de woorden; „We zullen die grafieken nog wel eens nader door nemen, meneer Bergsma, we hebben nog een stapel werk liggen als een kerk toren". Hij trapte zijn assistent op zijn tenen, waarna ze beiden opstonden. „Allright", zei de doctorandus, „dan zullen we het er vandaag maar bij la ten, lachte hij weer en verdween. Meneer Van Drunen keek naar het gezicht van zijn assistent en voelde op nieuw medelijden met deze. Om hem op te beuren zei hij nonchalant: „Trekt u zich niet te veel aan van wat die blaas kaak allemaal voor gewichtigs uit kraamt, hoor. Het is beslist niet van belang, voor de boekhouding en admi-

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1