l BRILLEN DE KLOOF ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN VJ Burgerlijke Stand „<&e ^Srlüemaefter" 17e Jaargang - Ar. 938 Vrijdag 13 sept. 1963 Versch^nt iedere vrijdag A bonmmentsprij s 1,15 p. kw.; franco p. post f1,50 Prijs der advertenties: 10 ct. per m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 10 ct. extra Telefoon (01172) 429 DRUKKERSrUilGÉVERS F- SMOOR,DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL. IP - GiftO 368296 GEMEENTE SCHOONDIJKE over de maand juli. GEBOORTEN5, Erica, d. van Dirk Stuijfzand en van Maria Jerina Hen- nekeij; 20 Jacqueline Catharina, d. van Izaak Adriaan van Overbeeke en van Jacoba Pieternella Cappon; 26, Oorne- lis zn. van Abraham Nieuwenhuijze en van Wilhelmina Pieternella van Luijk. HUWELIJKEN: Abraham Jzaak de Smit oud 29 jaar, wonende te Oostburg en Magdalena Elizabeth van de Ree, oud 20 jaar, wonende te Schoondijke. OVERLEDEN; 6 Tannetje de Groote, oud 69 jaar, wonende te Schoondijke, echtg. van Leendert Johannis Verplan - ke (overleden te Vlissingen) 13, Marinus Goedhals, oud 55 jaar, wo nende te Schoondijke; 15, Abraham Taillie, oud 87 jaar, wonende te Schoon- dijke( overleden te Oostburg). INGEKOMEN: 5, Carolina M. Huijben, geb. van Aert, van Nieuw-Ginneken naar Dorpsstraat 59. VERTROKKEN2, Walter M. de Jonge van Willemsweg 60 naar Aardenburg; 9. Magdalena E. de Smit van de Ree, van Dr. Huizingastraat 16 naar Oostburg; *1 Remigius E. E. Hermans van Willems weg 16 naar Waterlandkerkje; 22, Leunt je P. Meulenberg van Cransberg- straat 5 naar 's Heer Arendskerke (Nieuwdctrp). Plaatselijk Nieuws Breskens Met Scheldestroomnaar Zierikzee. De laatste strijd op de lange baan en tevens het slot van dit seizoen vtoor de kring Zeeland, is onder stralend weer .een succes geworden voor de Breskense zwemclub. Deze strijd over 1 km. in de haven ingang van Zierikzee gaf een prachtige strijd te zien en de weinige supporters die in de gelegenheid waren deze wed strijd bij te wonen, waren getuige van één der mooiste successen die „Schel destroom" deze zomer behaalde. Gezamenlijk gingen de dames en de heren van start en onmiddellijk werd er hard aan getrokken, de strijd lag tamelijk open, zodat het volgens in siders een duel zou worden tussen Ver voorn en Van Kruiningen van „Luctor" om de eerste plaats. Zo zag het er aan vankelijk ook uit. Eerstgenoemde ver trok met een enorme spurt en bleef doorgaan, gevolgd door Van Kruiningen, Van Oost, gebr. De Cooker, De Winde en Jongman, maar na 500 m. leken de plaatsen verdeeld, de twee „Luctor"- zwemmers voorop en daar achter W. Jongman, die zich uit het groepje los maakte. Tot iogp drie tot vierhonderd meter vóór de aankomst, toen kregen de Bressiaanders, die vanaf de dijk het verloop gadesloegen, een reden om hun stem te verheffen. Jongman, onze „Wil FEUILLETON Roman van een kantoorbediende door Jan van Maasdorp Omdat er in die jaren geen Hollandse dienstmeisjes meer waren enkel maar Duitse, die Nora beslist niet in huis wilde hebben nam ze een werk ster. Juffrouw Polderman was een lange en daarbij brede grove vrouw. Ze keek loens en droeg haar sluike piekharen in geweldige knoet op haar hoofd. Ze had heel lange armen en handen als kolenschoppen. Karei rilde bij het zien van deze vrouw en benijdde Nora aller minst. Hij vond een positieve mede stander in zijn zoontje, die weigerde met juffrouw Polderman van gedachten te wisselen. „Ze werkt als een paard", meende Noira de vrouw te moeten prijzen. „Ze zou een polderpaard kunnen zijn", was Kareis misprijzende kritiek. „Het is vast geen toeval, dat ze Polder man heet. Brrr. „Dat wijf is scheel", constateerde Hans daarna, terwijl ze aan tafel za lem" kwam naast Van Kruiningen en ging gewoon door, daarbij Vervoorn be dreigend om de eerste plaats. Dit was nog niet vertoond dit jaar. „Willem", wat laat in vorm gekomen dit seizoen, was de man in deze wedstrijd en al moest hij de Middelburger Vervoorn voor hem laten gaan, met deze tweede plaats, gaf hij hoop voor het volgend jaar. De tweede Bressiaander, D. de Winde, die als achtste aantikte, was nauwelijks aangekomen, of daar was de eindspurt bij de dames. Hier stormden zij aan zij Marjo Vergouwe en Ina Stad houders op de lijn aan. De supporters aan de kant, die al een groot deel van hun zuurstof aan „Willem" hadden ver bruikt, stootten allerlei klanken uit, want dit was wel het toppunt van de zwemmiddag. Marjo, die al enkele ja ren goed zwom, maar nooit opviel, tot vorige week in Sas van Gent, leverde hier het bewijs, dat ze het niet bij één verrassing wilde laten. De aankomst- rechter moest het voor ons maar uit maken, zó gering was het verschil tus sen beide dames en toen dan bekend werd gemaakt dat onze „Scheldestroom- ster" eerste was, was het feest een feit geworden. Paula Donze, die de eerste 300 m. de kop had genomen, eindigde op de vierde plaats en zal, na wat er varing op de lange baan, nog wel be wijzen dat zij, met de jongere Coby Heijboer, die zevende werd, de kwali teiten bezitten een woordje mee te spre ken in de zwemsport. De rest van de ploeg, die voor het grootste gedeelte schoolslag zwom, kwamen allen in een behoorlijke tijd binnen, daarbij nog verschillende zwemmers achter zich la tend. Het was dus een waardig slot, en we besluiten met te vermelden, dat de thuisreis in feestelijke stemming werd volbracht. Het was een fijn zwemseizoen voor de Breskense ploeg, die heeft bewezen, dat onder goede leiding en met niet te ver geten, een zeer goede team-geest, heel leuke resultaten zijn te bereiken in de Zeeuwse zwemsport. We hopen, dat in het volgend seizoen deze geest bewaard is gebleven en we met nieuwe moed aan de slag kunnen gaan, een voorbeeld voor iedereen, oud en jong, van door zettingsvermogen en saamhorigheids gevoel. De uitslag was als volgt: Dames 1. M. Vergouwe, 16.33; 2. I. Stadhouders, 16.33; 3. D. Jasperse, 16.34; 4. P. Donze, 17.24; 5. E. Cooker, 18.00; 6. M. King- mans, 18.17; 7. C. Heijboer, 18.23; 8. T. Daalhuizen, 18.40; 9. I. Klaassen, 19.38; 10. F. Ploegaert, 20.04; 11. A. Brugge, 20.12; 12. D. Francke, 20.29; 13. J. de Blonde, 2042; 14. D. Melieste; 15. M. Louwse; 16. J. Dieleman. Heren 1. Th. Vervoorn, 15.29; 2. W. Jongman, 15.58; 3. W. van Kruiningen, 16.01; 4. H. van Opst, 16.02; 5. M. de Cooker, 16.03 6. K. Weyland, 16.09; 7. L. de Cooker, 8. D. de Winde, 16.17; 9. J. Leenman, 17.38; 10. A. v. d. Woestijne, 17.39; 11. P Nicolai, 17.47; 12. A. Koopman, 18.52; 13. L. Maas, 18.55; 14. J. Jobse, 19.29; 15. H. Fenijn, 19.37; 16. A. Viergever, 17. B. ten. Karei had moeite zijn pedagogische waardigheid op te houden, maar Nora stuurde Hans voor straf van tafel. Maar ook voor Nora was het verschil tussen Martha en juffrouw Polderman te groot Hoe ze zich innerlijk kon ergeren aan het drukke gedoe van het werkpaard, die slechts gelukkig scheen te zijn als ze een boender of bezem in haar enor me handen had geklemd en de lucht van groene zeep haar reukorgaan streelde, zodat Nora er onpasselijk van werd. Meneer Van Drunen had Karei ver teld, dat met de accountants een derde „reorganisator" uit de lucht was komen vallen. „Een vrije jonge man, een eco noom met academische graad en, naar mijn smaak, een boel kouwe drukte". Enfin, merkte meneer Van Drunen op, ze zouden wel merken, wat er nu weer voor nieuws uit de Amerikaanse bus zou komen; de A.T.C. leek anders wel op een vulkaan de laatste jaren, de ene eruptie volgde de andere op. De twee Amerikanen hadden Karei hartelijk en joviaal begroet en hij had onbekommerd meegelachen met het stel Texas-boys, dat kon nu wel, er was geen gevaar meer te duchten, hun plan nen waren allemaal uitgevoerd. De langste van de twee had zijn zwart be haarde hand kracht en vertrouwelijk op de schouder van de „assistent-mana OOSTBURG Bouwense. Eeuwfeest Internationale Roode Kruis. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Roode Kruis worden er door de P.T.T. zegels met toeslag uit gegeven, bestemd voor genoemde ver eniging. Wij weten allen wat het Roode Kruis voor de samenleving betekent en ook in vredestijd vele taken op zich neemt, o.a. de bloedtransfusiedienst, Trombose- dienst, Welfarewerk, enz. Tot 30 sept. a.s. worden deze jubi leumzegels verkocht, ze blijven geldig tot 31 dec. 1964. De hoofden der scholen willen de verkoop van de envelopjes met zegels a f 1,door de schoolkinderen laten verzorgen, zodat de kinderen vanjongs- af al geleerd wordt door hun bereid willigheid de medemens te helpen. Mogen vele inwoners de kinderen niet teleurstellen en de postzegels kopen. Bom opgegraven. Dinsdagmorgen is bij werkzaamheden aan het havenhoofd aan de handels haven te Breskens een bom opgegraven van 500 kg. De opruimingsdienst, die gewaar schuwd werd, heeft de bom gedemon teerd. Groede Raadsvergadering. De gemeenteraad van Groede kwam in spoedeisende openbare zitting bijeen. De raadsvergadering werd gepresi deerd door loco-burgemeester C. Cij - souw. De heer J. Vermeulen was met ken nisgeving afwezig, de heer R. van Dam me was eveneens niet aanwezig. Het voornaamste punt van de agenda was de benoeming van een kleuteron derwijzeres aan de kleuterschool „de Wanten wever". Vorig jaar moest de leidster, die naast de hoofdleidster, mej. J. de Hulster, me de het kleuteronderricht gaf, ontslagen worden, daar het leerlingental van de school te laag was geworden. Thans echter is het leerlingental weer dermate gestegen, dat toestemming werd verkregen can naast de hoofd leidster weer een leidster aan te stellen. B. en W. deden aan de raad, naar aanleiding van de ingekomen sollicitan ten, de volgende voordracht toekomen. 1. Mej. H. W. de Jonge en 2. Mej. W. Coppoolsen, resp. afkomstig uit Goes en Grijpskerke. De raadsleden hadden voor de aan vang van de vergadering gelegenheid gekregen om met de sollicitanten kennis te maken. Na stemming bleek, dat mej. H. W. de Jonge uit Goes met drie stemmen dus de meerderheid van de aanwezige ger" laten neerkomen. Per saldo hadden ze bij hun grote onderzoek toch steeds bijzonder prettig met „mister De Hauk" samengewerkt De latere kennismaking met de eco noom viel echter minder mee. Het be schaafde air van deze deed grotesk aan tegenover de onbehouwen manieren van het stel cowboys van wie hij wist wat hij had. Hij voïid de ruwheid van de Yankees eigenlijk heel wat prettiger, dan de beschaving van zijn eigen land genoot. Meneer Van Drunen had hen aan elkaar voorgesteld; „Doctorandus Bergsma, meneer De Hoog, adjunct directeur". Meneer Van Drunen meldde met opzet de titels. De doctorandus had een lichte buiging voor de adjunct-di recteur gemaakt, waarop deze hetzelfde deed. Zij hadden beiden ook „aange naam" gezegd. Deze beleefdheidsterm behoort nu eenmaal tot de etikette. Op Karei de Hoog maakte de kennis making met meneer Bergsma beslist geen aangename indruk, zomin als hij dat bij meneer Van Drunen had gedaan. Overgevoeilg voor sympathieën en anti pathieën kreeg hij direct de indruk: ik mag hem niet. Het waren in hoofdzaak de glimlach van meneer Bergsma, welke een uitgesproken superioriteitsgevoel vertoonde en diens stem, welke Karei tot een latent antagonisme prikkelde. Maar ook toch zijn „niveau", dat hem, raadsleden had verworven. Mej. Coppoolse ontving twee stemmen van de uitgebrachte stemmen. De rondvraag leverde niets op, waar na de voorzitter deze korte raadsverga dering sloot. Oosibtirg Comité jubileum „Harmonie" Tijdens een op initiatief van Oost- burgs burgemeester, de heer J. L. van Leeuwen op het gemeentehuis gehou den bespreking, waarvoor een aantal ingezetenen was uitgenodigd, is een comité van aanbeveling samengesteld, dat zich ten doel stelt de 100-jarige „Harmonie" bij het op 14 en 15 septem ber a.s. te vieren eeuwfeest een geldelij ke bijdrage in het instrumentenfonds aan te bieden. Het comité heeft zich met een circu laire tot de Oostburgse bevolking ge richt, waarin zij de mening naar voren brengen dat het in stand blijven van een plaatselijk muziekkorps van groot belang is. „Naast de waardering voor wat de muziek in de afgelopen jaren voor de burgerij heeft betekend", aldus de comitéleden, „doet er zich thans een bijzondere gelegenheid voor, de muzi kanten aan te sporen hun fanfarecorps ook na de viering van het 100-jarig be staan voort te blijven zetten". Het comité roept de inwoners van Oostburg op tot het geven van een geldelijke bij drage, waartoe op 10 en 11 september in de avonduren een lijstencollecte zal worden gehouden. In het gevormde comité van aanbe veling hebben zitting genomen: burge meester J. L. van Leeuwen, ds. W. S. H. van Dalen, A. Hoolhorst, J. Lenstra, C. Schijve, rector R. J. Verdurmen, me vrouw L. W. M. ten Broeke-Kraan, J. Barendregt, P. B. Bruggeman, G. de Feijter, P. J. van Hee, dr. H. P. de Jong, H. H. de Lozanna, J. Mijs, J. P. H. Ouwendijk en A. Tas. De zes eerstge noemde leden vormen het comité van uitvoering. Schoond^ke Buitenlandse contacten. Onze plaatselijke brandweer zal op 22 september a.s. een tegenbezoek bren gen aan de Belgische gemeente Zweve- gem, ter gelegenheid van de aldaar te houden brandweerfeesten. De muziekvereniging O.K.K. hoopt op 29 sept. de festiviteiten in de Belgische gemeente Aal ter te helpen opluisteren. In totaal werden voor de feestelijk heden aldaar 13 muziekkorpsen uitge nodigd, waarvan 2 buitenlandse. Nieuwe gereformeerde dominee. De gereformeerde gemeente zal per 15 oktober na een vacatie van 1 jaar weer een eigen predikant kunnen begroeten. De beroepen predikant is Ds. E. Hooger- in een kort gesprek daarna, heel duide lijk werd gedemonstreerd. „Wat moeten we met geleerden hier op ons kantoor?" had hij zijn chef ge vraagd. „Doen wij het niet goed? Gaan de zaken verkeerd?" Het klonk driftig en geprikkeld. „Tja", kreeg hij ten antwoord, „dat zijn de eisen van de nieuwe tijd, meneer De Hoog. De universiteiten leveren steeds meer meesters in de rechten en doctorandi in de economi af die moe ten dus emplooi vinden. Ik voor mij, heb 't niet erg begrepen op die pas afge studeerde jongemannen. Theoretisch zijn ze natuurlijk goed onderlegd, maar voor de praktijk in de handel moeten ze nog heel wat leren en ervaring op doen. Hoe lang hebben wij er wel niet over gedaan? Een jongeman als doctor andus Bergsma moet, om zo te zeggen, eerst nog een paar jaartjes bij ons in de leer hè?" Omdat zijn directeur zo volmaakt kalm was en zo vaderlijk over de jonge man sprak, voelde zijn assistent zich opgelucht. Hij lachte zelfs mee om dat „bij-hen-in-de-leer-gaan" van de eco noom. Naast de humane meneer Van Drunen voelde hij zich sterk en zelf bewust. Wat kon hem gebeuren met me neer Van Drunen naast zich als zijn on- middelijke chef? Enkele dagen daarna deelde meneer Van Drunen hem mee,

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1