DE KLOOF ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN VJ FEUILLETON Qa nu W. FENIJN, Boulevard 38, Breskens, telef. (01172) 506 ije Jaargang - Ar. 937 Vrijdag 6 «ept. 1963 Verschijnt iedere vrijdag A bonnernentsprijs f 1,25 p. kw.; franco p. post f1,50 Prijs der advertenties 10 ct. per num.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 10 ct. extra Telefoon (or 172) 429 DRUKKERS-UITGEVERS F4 SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAATTO - BRESKENS - TEL.y - GiRO 358296 Oostburg Feest rond het 250-jarige Eenhoornrestaurant. Onder grote belangstelling is donder dagmiddag te Ooetburg op bijzonder op gewekte wijze het feest rond het 250- jarig „Eenhoornrestaurant" gevierd. „De Eenhoorn", vroeger pleisterplaats voor reizigers die met de postkoets reis den, en in de oudheid al plaats van sa menkomst der diverse verenigingen, wat het thans flog Is. Meer dan 100 plaatselijke en regiona le organisaties behandelen in„De Een hoorn" hun verenigingsbelangen. In de Sociëteit wordt de gemeentepolitiek be sproken en becritiseerd, terwijl op het bitteruurtje in de morgen al het wel en wee van Oostburg er de revue passeert. „De Eenhoorn is dan ook een wijd en zijd bekend begrip geworden. De ont dekking, dat „De Eenhoorn dit jaar haar 250-jarig bestaan herdacht is dan ook aangegrepen om een feest te vieren, dat lang in de herinnering zal blijven. Er is voor deze gelegenheid een feest comité gevormd, bestaande uit enkele heren, die hun dagelijks borreluurtje, zo tussen twaalf en half een in „De Eenhoorn" niet graag zouden willen missen. Zelfs werd een boekje uitgegeven, keurig verzorgd, met foto's van de oude herberg „De Eenhoorn" en het fraaie moderne restaurantbedrijf, dat uit deze oude herberg gegroeid is. In de warme, spontane huldiging werden eveneens de eigenaar van het bedrijf de heer Ph. de Vuijst en echtge note betrokken, die tot voor kort de scepter, ruim 29 jaar lang, over „De Eenhoorn zwaaiden en daarbij werden geconfronteerd met de moeilijke bezet tingsjaren, de verwoesting van Oostburg en de herbouw, waarbij de zwaar be schadigde „Eenhoorn" plaats moest maken voor de gehele nieuwe structuur die Oostburg als opkomende centrum gemeente kreeg en waarv' or in de ge meente een ruime marktplaats moest worden gemaakt. Een groot aantal genodigden,, voor namelijk vertegenwoordigers uit het verenigingsleven, leveranciers, alsmede het voltallig college van B. en W. van Oostburg gaven tijdens de feestelijke bijeenkomst acte de présence. Het was de voorzitter van het feest comité, de heer P. van der Plas, die voorz. is van de winkeliersvereniging Oostburg, een begroetingswoord sprak tot de vele aanwezigen. Bijzondere wel komswoorden richtte de heer Van der Plas, tot burgemeester J. L. v. Leeuwen van Oostburg, alsmede tot de heer A. de Hullu, die het uithangbord, een fraaie eenhoorn, uit louter koper had ver vaardigd. Ook de eigenaar van „De Eenhoorn", de heer Ph. de Vuijst, zijn echtgenote, alsmede de exploitant, de heer De Milli- ano, met echtgenote, werden allen har telijk welkom geheten. Aardig was, dat mej. Duste, een nazaat van een der eigenaars van „De Eenhoorn" ook bij de officiële plechtigheid aanwezig was. De heer Van der Plas wees op de wenselijkheid om het 250-jarig bestaan van „De Eenhoorn feestelijk te geden ken. Immers in het veranderde Oost Roman van een kantoorbediende door Jan van Maasdorp „Nou is oom Herman weg", zei Hans met een dun stemmetje. „Ja, Hans", zei vader mat, „oom Her man is weg, maar over een paar jaartjes komt hij terug en dan mag je weer mee om hem af te halen". Nora bad stil: „God geve 't". Voor Karei zich die avond ter ruste begaf, schreef hij in een cahier de woorden, die Herman Volders uit een van zijn boeken had geciteerd: „Wij hebben dat lief in onze vrienden dat uitstijgt boven het povere alledaags- se". „Met een laatste weemoedige blik naar de kale seringeboom en de rozen struiken zonder rozen ging Nora naar binnen en sloot de tuindeuren af. Ze wist het immers al: haar avonden zou den, nu de zomer voorbij was, weer lang en eenzaam zijn. Karei had het reeds aangekondigd, het zou weer avondwerk worden. „Maar, Noor", had burg is het verenigingsleven in belang rijke mate aangewezen op een gelegen heid, waar men vergaderruimte tot zijn beschikking heeft. Ruim 100 organisa ties vergaderen regelmatig in „De Een hoorn", terwijl 38 hiervan spontaan reageerden op de vraag mee te doen aan het aanbieden van een huldeblijk, tergelegenheid van het 250-jarig be staan. Voorts werden bijdragen verkre gen van een groot aantal particulieren, aJsmede van een aantal leveranciers, waardoor, zo verzekerde de heer Van Plas zij talrijke toehoorders, het moge lijk was om een zeer passend jubileum geschenk aan te bieden. Alvorens burgemeester J. L. van Leeuwen overging tot de onthulling, van het op de hoek van de gevel van hel restaurant aangebracht Eenhoorn-uit hangbord overging, beklemtoonde Oost- burgs burgemeester de betekenis van ,,De Eeenhcorn" als vergadergelegen heid in de gemeente. Het lijkt, aldus de burgemeester, wat vreemd, om in een moderne plaats als Oostburg thans is. een zo oude zaak te hebben. Hij had dan ook, horende dat dit jubileum op komst was, stappen ondernomen om voor dit 250-jaar oude bedrijf het preadicaat Koninklijke te verwerven, doch was tot de slotsom gekomen, dat aan geen enkel hotel- of restaurantbedrijf ooit het preadicaat Koninklijke is verleend. Daarom vond de burgemeester het een goed teken, dat men „De Eenhoorn" heeft gemodelleerd in koper. Er was, aldus de burgemeester, alle aanleiding om de 250-jarige „Een hoorn" te gedenken. Immers, een her berg betekende vroeger veel meer dan thans. De reiziger had vele plaatsen nodig om uit te rusten van de ver moeiende wijze van rijden. Bovendien was hij belangrijk in zijn functie als nieuwsbrenger uit andere streken, ter wijl ook een gedeelte van de belangrijke handel zich rond de reiziger voltrok. Dat „De Eenhoorn" inderdaad 250 jaar te Oostburg is gevestigd, blijkt overduidelijk uit een brief uit het ge meentelijk archief, waarin de heer Jacobus de la Lijs in 1729 aan den Baljuw, Burgemeester en Schepenen verzoekt om op de achterplaats van zijn in 1713 gebbiuwde herberg „De Een hoorn" een schietbaan te mogen plaat sen. Een herbergier in vroeger tijden, aldus de burgemeester, was een be langrijk man in de gemeenschap. Hij was door de vele reizigers en bezoekers zeer goed geïnformeerd en had ook een zeer goed inzicht in de gemeente lijke verhoudingen in de plaats of de streek. Hij nam en neemt dan ook steeds een vooraanstaande plaats in het verenigingsleven in. Een levend voorbeeld hiervan is de eigenaar van „De Eenhoorn", de heer De Vuijst, die in het Oostburgse verenigingsleven een zeer vooraanstaande plaats inneemt. Het Horecabedrijf noemde de burge meester van bijzonder grote betekenis voor Oostburg. Na een uitvoerige be spreking van het Eenhoornmotief, de legendarische figuur, die al zovele pen nen in beweging heeft gebracht, merkte de burgemeester nog op, dat de her bergier als teken van de geneeskracht van de dranken die hij schenkt, „De Eenhoorn" als symbool heeft behouden. hij er veelbetekend aan toegevoegd, „ik mag niet klagen, ik ga me dit najaar voorbereiden voor de grote sprong". De grote sprong. de sprong naar de top! De sprong, die Nora beangstig de en de top, waarvoor zij huiverde. Bij het afscheid van die lange zomer had Nora het niet te verklaren gevoel gege ven, dat het een afscheid voor altijd was geweest. Met hetzelfde onverklaar bare voorgevoel verwachtte zij straks andere gebeurtenissen gebeurtenis sen, waarbij nieuwe scheidingen zouden plaats vinden. Waardoor en hoe zij die fatale zekerheid had wist zij niet, maar het maakte haar angstig en onrustig als zij alleen was gedurende de lange avonden. Op zo'n avond was ze in haar stoel in slaap gevallen. Ze zag zichzelf staan op een steile, kale rots, ze keek omlaag in een diepe vallei, waar e^n v/iJde stroom zijn weg volgde. Nora ve: - nam het aanzwellend bruisend geraa*-' van het opgerwiepte water en zag boe de planten en het geboomte aan de oevers werden meegesleurd d,;or de stroom naar een zwarte verte. Opeens klonk een geweldige slag. Verschrikt werd ze wakker, met zwaar bonzend hart sprong ze op. Er gierde een storm rond het huis, de tuindeuren waren door een rukwind .pengeslagen, op nieuw klonk een donderslag, terwijl een. bliksemschicht een moment het ganse huis verlichtte. Dan was het plotseling om heerlijke patates frites met croquetteri, worst of mosselen. Zaterdags en zondags vanaf 12 uur verkrijgbaar. Ijstaarten nog steeds voorradig! Beleefd aanbevelend, Met de wens uit te spreken dat zowel de eigenaar als de exploitant nog veel plezier en geluk in hun bedrijf mogen hebben, besloot de burgemeester zijn rede, waarna het uitgebreide gezelschap zich naar buiten begaf, waar de heer Van Leeuwen het Eenhoorn-uithang bord aan de gevel onthulde. Voor de vergunning, om dit uithangbord boven eigendom van de Rijkswaterstaat te mogen hebben, moet jaarlijks een be drag van f 50,betaald worden, zo voegde hij nog aan zijn rede toe. De heer P. A. van der Plas bood als dank voor de onthulling aan de bur gemeester het eerste officiële exemplaar aan van het boekje, door de heer M. A. Aalbregtse geschreven, „Oostburg, stad met de „Eenhoorn" aan. Ook mevrouw De Vuijst en mevrouw De Milliano-de Paepe werd een exemplaar aangeboden, evenals aan mej. Duste. Nadat verschillende verfrissingen waren aangeboden en velen van de ge legenheid om zowel de familie De Mil- liano als de familie De Vuijst hartelijk geluk te wensen gebruik gemaakt had den, werden ,nc|g verschillende felici taties uitgesproken. De eerste spreker was de heer J. de Regt, adjunct-direc teur van de Prov. V.V.V., die tevens sprak namens de V.V.V.'s in West Z.- VI. De heer C. M. Heijnen voerde het woord namens de vele leveranciers van hotel „De Eenhoorn". In een geestige toespraak vertelde de oud-rector van het Gymnasium te O'ostburg, de heer A. Hoolhorst, dat „De Eenhoorn" niet alleen diende voor het ontspannend vermaak, doch ook een zeer belangrijk aandeel heeft in het culturele leven van West Z.-Vl. Zo was tijdens de bezetting, toen de H.B.S. door de bezetter in beslag genomen was, het toneel een klasse-lokaal, waar de leerlingen blokten op wiskunde-opga- ven en men meer dan eens de mede deling kreeg, dat het wat zachter moest omdat er boven een spannende zitting was van het kantongerecht, terwijl de jeugd ook nog wel eens de ogen uitkeek op een trouwstoet, toen de bovenzaal als trouwzaal diende. Op genoegelijke wijze, aldus de heer Hoolhiorst, hebben we samen het ongenoegen gedragen. De heer De Vuijst werd dank gebracht voor zijn groot aandeel in de instandhouding van het middelbaar onderwijs. De heer A. de Koning voerde het Woord namens de 100 jaar oude „Kamer van Retorica", die steeds in „De Een hoorn" haar uitvoeringen voorbereidde, terwijl dr. Bom uit Cadzand deze oude Rederijkerskamer kwam overtroeven weer donker in huis. Nerveus schakelde Noor alle lichten aan, ze keek op de pendule en bemerkte dat het reeds lang donker mloest zijn half tien, dat zou wel weer elf uur, half twaalf wor den, voor Karei thuis kwam. De tweede gebeurtenis was de aftocht van de adellijke buren. Huug Kamphuis wist uit betrouwbare bron dat jonkheer De Rawenas de laatste tijd hevig a la hausse had gespeculeerd in Amerikaan se staalfondsen. „Tja, jonkheer Ram menas", grapte Huug, „had je maar bijtijds je Bethlehem Steel moeten om wisselen voor H.V.H. of Koninklijke olie, dan zat je nu niet aan de grond. Zo wordt gebrek aan vaderlandsliefde nu gestraft". Op een keer zagen Nora en Karei hoe de jonkheer schuw zijn hoofd van het venster terug trok bij het zien van een paar mannen, die ver geefs aanbelden. „Schuldeisers", con stateerde Karei. Waarschijnlijk waren het een paar gehuurde kerels, die voor de schuldeisers optraden, ze deden het althans cp een nogal spectaculaire ma nier, door dreigend naar de gesloten vensters van de Rawenas omhoog te schreeuwen dat ze hun geld moesten hebben, waarbij de gehele nette Beu kenlaan in opspraak werd gebracht. Ans Kamphuis had het in haar brandende nieuwsgierigheid weten klaar te spelen, de werkvrouw van de jonkvrouw uit te horen. „Schulden, mevrouw? U vraagt met een notulenboek van de 155 jaar oude Maatschappij ter bevordering van de geneeskunst, die al haar eerste ver gaderingen in „De Eenhoorn" hield. De Ojn^eifllinge Brandwaarborg-Mijuit Groede deed er nog een schepje boven op, door te vertellen dat deze organi satie al in 1818 haar bijeenkomsten in Oostburg in „De Eenhoorn" hield. De woordvoerder, de heer A. de le Lijs, meende, dat een voorvader van hem de eerste eigenaar van „De Eenhoorn" is geweest. Het was een bijzonder ont roerde heer De Vuijst, die het huldi gingscomité verzekerde, dat men hem en zijn echtgenote een onvergetelijke dag had bereid. Hij bracht welgemeende dank aan het comité en hoopte dat zijn opvolger ook geluk in de zaak zou mo gen hebben, terwijl hij de wens uitsprak dat „De Eenhoorn" het algemeen be lang zal blijven dienen. De heer De Vuijst aanvaardde in grote dankbaar heid het geschenk, het fraaie uithang bord aan de gevel, terwijl de heer De Milliano een prachtige oorkonde waarin in korte bewoordingen de geschiedenis van „De Eenhoorn", zowel van de le gende, als van de zaak, vermeldt staat, kreeg aangeboden, die, zo was de voor waarde, in „De Eenhoorn" opgehangen moet worden. Voorts kregen alle aan wezigen een herdenkingsboekje „Oost burg, Stad van „De Eenhoorn", aange boden, terwijl de beide dames nog het dubbel getekende receptieboekje aan geboden kregen. Het was de schrijver van het her- denkingsbbekje, de heer M. A. Aal bregtse, tevens secretaris van het hul digingscomité, die ten slotte het laatste woord sprak en alle medewerkers aan het welslagen van deze dag hartelijk dankte en nog enkele oude herinnerin gen aan „De Eenhoorn" ophaalde. Nog lang bleef een groot aantal ge nodigden op genoegelijke wijze bijeen. Schoondfjke 25-jarig jubileum. In een overvolle zaal van de heer Wijffels heeft men het feit herdacht, dat dhr. A. J. de Klerck 25 jaar geleden, n.l. 1 sept. 1938 werd benoemd tot hoofd der O.-L. School. De voorzitter van het Comité, tevens voorzitter der Ouderoommissie van de school, de heer P. Cornelis, heette allen hartelijk welkom. Een speciaal woord van welkom richtte hij tot het voltallig college van B. en W. met him dames, de WTeledele heer Inspecteur van het L. O. in de Inspectie Middelburg, de Heer A. toch of ze schulden hebben, nietwaar?" Gretig knikte Ans Kamphuis van ja. terwijl de gedienstige in haar ontrouw jegens de adel met een smerige wijs vinger een horizontaal manuaal maakte boven haar ontstoken ogen. Ans Kamp huis kon nauwelijks haar afgrijzen on derdrukken nu zij voor 't eerst die vieze vinger en de niet minder vieze ogen van de werkvrouw waarnam. „Hoe bestaat het", flitste het door haar heen, „dat een dame van adel zo'n viespeuk om zich heen wil hebben „Tot zover, mevrouw Kamphuis", luidde de toelichting van de gedienstige. „Azzek u nou vertel, dat ze ,geen luis hebbe om dood te doen. „Nee toch wilde mevrouw Kamphuis, hongerend naar meer rampzalige nieuws over de adellijke buren, verder horen. „Och me vrouw, luchtte het gruwelmens haar Onderhorig hart, „het is een schandaal eigenlijk wij soort mense hebbe de naam, maar dat rijke tuig heeft de daad Dat koopt maar raak en de winkeliers zijn nog zo gek om ze alles te geve op d'r lui lange naam, maar betale homaar. Van adel.la me nie lache een hoop kouwe drukte en ber ge schulde de meid is ook al weg en ik mot ook, ze kenne me niet eens meer betale Enkele dagen later werd een groot plakkaat op het venster van het huis van jonkheer Rawenas Toe Slooten ge-

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1