DE KLOOF V CORSETTEN QUWENDIJK ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN r~ 17 e Jaargang - A'r. 936 Vrijdag 30 aug. 1963 Verschijnt iedere vrijdag A bonnementsprijs f 1,25 p. kw.; franco p. post f1,50 Prijs der advertenties: 10 ct. per m.mbij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 10 ct. extra Teiefoon (01172) 429 vJ DRUKKERS-UITGEVERS i SMOOR-& DE HULSTER DORPSSTRAAT 'IO - BRESKENS - TEL. 1P - GlRO 356296 Plaatselijk Nieuws Breskene Raadsvergadering De raad der gemeente Breskens kwam maandagavond in openbare zit ting bijeen, onder voorzitterschap van burgemeester J. A. Eekhout. De heer J. de Nooijer was met kennisgeving afwe zig. Onder de ingekomen stukken was o.m. een schrijven van G.S. inhoudende de goedkeuring betreffende een raads besluit tot verkoop van een perceel grond aan de heer F. J. van Rosevelt en de heer A. W. Verplanke. Tegen de overdracht van het gemeen telijk verenigingsgebouw aan de N.V. Zeebad Breskens om niet hadden G.S. evenmin bezwaar, zodat ook dit raads besluit werd goedgekeurd. De vastgestelde vergoedingen en de daarmede in verband houdende rangen van het brandweerpersoneel werden door G.S. goedgekeurd, evenals de door de raad gegarandeerde rente en aflos sing van een door de heer M. J. Faas aan te gane geldlening, groot f 60.000, voor de bouw van een nieuw vissers vaartuig. Ook het raadsbesluit, betreffende de bouw van het nieuwe vissersschip van de heer A. J. de Baere werd door G.S. goedgekeurd. Ook tegen de bouw van het nieuwe schip van de Firma Fenijn zn. had dit college geen bezwaren. Betreffende het onderhands aanbe steden van riolerings- en verhardings- werken, ter voltooiing van de derde fase van de Boulevard werken, voor een bedrag van f 49.445,sprak de heer de Kruijter zijn ongerustheid uit, dat er bij onderhandse aanbestedingen, in tegenstelling tot het openbaar aanbe steden steeds slechts een gering verschil is tussen de gemaakte begroting en de uiteindelijke uitkomst van de onder handse besteding. Hij vroeg zich af, of het wel de gunstigste manier is voor de gemeente, deze grote werken steeds on derhands aan te besteden, en wees in dit verband op de gemeentewet, die voorschrijft, dat dit soort werken open baar dienen te worden aanbesteed. De raadsvoorzitter vond, dat nu de raad in de onderhandse bestedingen steeds het laatste woord heeft, er vol doende waarborg is. Inmiddels hebben G.S. al machtiging gegeven voor het doen van deze uitgave, terwijl van het Ministerie van Econo mische zaken, dat deze werken met 85% subsidieerd ook geen bedenkingen ont vangen. De raad nam genoegen met de gege ven uitleg. B. en W. deelden de raad mede. dat de heer A. J. Ekkenbus per 1 september a.s. bevorderd te hebben tot de rang voorman gemeentewerken. Van het Verificatiebureau van Neder landse Gemeenten was een schrijven ontvangen waaruit bleek, dat bij con trole van de kas van de gemeente-ont vanger en de mijnmeester, deze beiden in orde bleken te zijn. Een verslag van de schoolartsendienst voor Zeeuws-Vlaanderen werd door de Iraad voor kennisgeving aangenomen, FEUILLETON Roman van een kantoorbediende door Jan van Maasdorp Karei had schertsend opgemerkt- dat Volders, als vrijgezel, misschien toch wel liever ziin laatste weken in Holland wat „wilder" had willen doorbrengen, dan bij een getrouwd stel met een paar kinderen. „Nee", antwoordde hij la chend. „Ik heb afgedaan met mijn wilde jaren". Ze stonden bij de wieg van Hen nie, die met haar blauwe ogen de vreemde man lachend aankeek. „Fijn, hè", rel Volders, „zo'n teer meisje". Hij stak de baby zijn vinger toe, die hem kraaiend van plezier vast greep. Nora zag zijn vertederd kijken naar het kind. Toen keek hij naar haar „Een pracht kopie van jou, Noor". Nora kon maar niet begrijpen, waar om hij zelf niet getrouwd was en kin deren had. Hoe hij daar nu ging zitten met het kleine meisje op zijn schoot. „Maar dan moet je gaan zitten", had ze lachend gezegd, toen hij vroeg, of hij het even mocht vasthouden. Hij was geheel verdiept In het kleine hoopje evenals het jaarverslag van de vereni ging voor Katholiek Maatschappelijk Werk in Zeeuws-Vlaanderen. Een schrijven van de N.V. Exploita tie-Maatschappij „Zeebad Breskens", met het verzoek aan de raad te willen bevorderen, dat de door particulieren op haar kampeerterrein geplaatste tenthuisjes ook gedurende de winter maanden mogen blijven staan, was aan leiding voor de raad tot een langdurige besloten zitting, waar de heer Vergouwe schriftelijk om gevraagd had. Zijn ver zoek werd gesteund door de heer Cam- bier. Nadat de raadsvergadering heropend was, werd de mededeling' gedaan, dat deze aangelegenheid tot de competentie van B. en W. hoort, zodat de brief voor kennisgeving werd aangenomen. Dit zal aan N.V. „Zeebad" bericht worden. In de vacature ontstaan door het ver trek van de heer De Boer, werd door N.V. Zeebad, als lid van de raad van be heer aangewezen de heer J. Vergouwe. De goedgekeurde balans met verlies- en winstrekening over het boekjaar 1962 van N.V. „Zeebad" werd door de raad als kennisgeving aangenomen. Naar aanleiding van de in de vorige raadsvergadering geuite wens van enke le raadsleden om in tegenstelling tot het voorstel van B. en W. wel toe te tre den tot het in principe deelnemen aan het waarborginstituut voor de tuin bouw in Zeeland, stelden B. en W. thans voor toe te treden tot dit Instituut. Eventuele binnenkomende aanvragen om steun, bij aanplant en onderhoud van nieuwe percelen boomgaard, zullen ter nadere beslissing aan de raad wor den voorgelegd. De raad besloot zonder stemming aan de heer J. M. Dcmze, de door hem be woonde woningwetwoning Philip van Kleefstraat 17 te verkopen, tegen de door het ministerie van Volkshuisves ting vastgestelde verkoopsprijs van f 8849,—. Aan de heer M. Verschelling werd de woning Philips van Kleefstraat 49 ver kocht voor de prijs van f 8577,beide heren hebben verklaard met deze ver koopprijs accoord te gaan. Wegens vertrek van de heer A. Slui mer, hoofd der Chr. School, naar Har derwijk, werd als nieuw lid in de com missie tot wering van het schoolver zuim met algemene stemmen de heer W. Sijtsma benoemd. Tegen de nieuwe regeling betreffen de de garantie van de door N.V. Z. Vlaamse Waterleidingmaatschappij, aan te gane geldleningen had de raad geen bezwaren. Van de firma Van Velzen-Hoogstad was de mededeling ontvangen, dat de bouw van het nieuwe vissersvaartuig, waarvoor de raad al eerder rente en af lossing van op te nemen geld garan deerde, niet zal doorgaan. Gelijktijdig werd door de combinatie P. van Velzen-J. P. Heijdens een ver zoek om een nieuwe garantieverklaring ingediend voor de bouw van een nieuw stalen vissersvaartuig met een nieuwe motor. De raad garandeerde een geld lening tot een bedrag" van f 90.000,-. De aflossing van de op te nemen lening zal in 15 jaar afgeschreven dienen te leven, dat hij als een wonder zag. Met Hans kon hij anders omgaandie dwong hem, over de vloer te kruipen en besteeg dan zijn paard. Maar Hansje werd, volgens Nora, veel te veel ver wend' door Volders. Bij zijn vorige be zoek had hij een vliegende Hollander voor Hans meegebracht en nu had hij een complete cowboy-uitrusting voor hem gekocht met tomahawk en wigwam en al. „U bent wel een dure oom", had Ans Kamphuls hem toege voegd. „Ik was niet zo goed, of ik moest Freddie ook zo'n kostuum kopen De beide knapen leverden geregeld ge vechten in het oerwoud van de tuin en trokken zich na de strijd in de wigwam terug. De vakantie werd een verukking met prachtig zomerweer, alsof ze het allen zelf hadden uitgezocht. Inplaats van bezwaren te maken, stemde Volders er grif mee in, dat ook Freddie Kamp huis af en toe meeging naar het strand. Evenzo verzette hij zich er tegen, dat Nora thuis wilde blijven om Hennie. „Nee, Noortje, jij moet er ook bij zijn met het meisje en je neemt Martha ook mee dan kan die op Hennie passen als we in zee zijn". Het leek er op, dat Volders juist dit gezamenlijk aan het strand zijn met Martha er bij. die hij een „heerlijk onbedorven kind" vond, als een bijzonder feest beschouwde. Ka- rel wist, dat hij vaak naar de Rivièra ging en begreep het niet. War een vreemde kerel was hij toch. MEDISCHE 3urchtstra»t 13 OOSTBURG zijn. De raad ging- accoord met een voor stel van de A.N.W.B. om bij de veer havenafrit naar de gemeente Breskens enkele nieuwe duidelijker richtings borden te plaatsen. Er zullen 4 nieuwe aanwijsborden geplaatst worden,, waar door er aan de wat verwarrende situ atie om van de afrit van de boot naar de kom van de gemeente te rijden, een einde zal komen. De heer Vergouwe vroeg aandacht van B. en W. om ook de officiële borden die naar de camping verwijzen aan te schaffen. Ook voor de promenade zul len nieuwe richtingsborden aange schaft worden. Totaal is hiermede een bedrag van f 778,22 gemoeid. Aan de heer A. de Jonge werd eervol ontslag verleend als gemeente-werkman op een nader door B. en W. vast te stel len datum. De verordening op het heffen van bankgeld werd door de raad opnieuw vastgesteld, evenals de verordening voor hetinnemen van standplaatsen binnen de gemeenten. Ook de verorde ning tot het heffen van straatbelasting werd opnieuw door de raad vastgesteld. Aan het comité van de ruijterschool te Vlissingen werd voor de viering van het 60-jarig bestaan van de school een eenmalige subsidie toegekend van f 50,- Betreffende de aansluiting van enke le onrendabele percelen op het elektri citeitsnet ontstond een zeer uitvoerige discussie Van de drie kort bij elkaar gelegen percelen heeft n.l. alleen de landbouwer van der Slikke laten weten, dat hij be sloten heeft tot aanleg van elektriciteit. De heren Blaakman en Riteco hebben besloten niet aan het 100% plan deel te nemen. De heer De Jonge vroeg aan B. en W. eens te bezien, of het mogelijk zou zijn dat de aanlegkosten voor de beide laat ste percelen, n.l. f 500,— niet omlaag zouden kunnen als de betrokkenen zelf een gedeelte van het graafwerk zouden uitvoeren. Mevrouw Niermans drong er met klem bij het college op aan, voor de bei de laatste percelen, een regeling te treffen, zodat ook deze mensen, die slechts 200 m. van de camping af wonen van elektriciteit te voorzien. Ze wees er bovendien op, dat naast de f 500— aanlegkosten, de mensen nog een grote post te betalen krijgen, n.l. de installatie in de woningen zelf, die geheel voor eigen rekening komt. De heer Carels vroeg zich af, of deze percelen niet kunnen worden aange sloten op de kabel van de camping, zo dat de hoge aanlegkosten gedrukt kun nen worden. Wethouder Zegers meende, dat de gemeente slechts over het bepalen ven eventuele tegemoetkomingen kan gaan onderhandelen, als de betrokkenen een En steeds weer verbaasde Nora zich, als ze Volders met zijn gespierde, bruine lichaam als een vader bij de jongens in het zand zag zitten. Hoe hij volkomen opging in zijn genoegen als hij met hen een fort bouwde. Glimlachend luisterde ze naar hun ernstige gesprekken, waar bij de volwassen man steeds bereid bleek, zich naar de wensen van de jon gens te schikken. Als een goed demo craat luisterde hij naar de inzichten van Hans en wisselde serieus met de jongen van gedachten. „Waarom is hij toch niet getrouwd", dacht ze dan weer. „Hij moet een vrouw hebben en kin deren". Op een der laatste avonden van Vol ders'verblijf zaten ze met hun drieën in de kamer. Zoals Nora zich niet kon be grijpen, waarom Volders zo volhardde in zijn celibaat, verbaasde Volders zich over de totale ommekeer bij Karei. Dat was toch eigenlijk een sociaal wonder, overpeinsde hij. Als hij nog terugdacht aan de ander, toen hij vdor het eerst bij hem kwam op zijn kamer in Rotter dam! De laatste avond van Volders' verblijf in Nederland, stelde Nora plotseling de vraag, die ze zich inwendig al zo vaak had gesteld: ,,En waarom is meneer Volders nog steeds niet getrouwd? Zou het niet be ter voor je geweest zijn, als je met een vrouw naar ïndië ging?" Na een kort zwijgen klonk het ant beroep doen op het gemeentebestuur. Ook hij was van oordeel, dat de eigen bijdrage van de betrokkene een bezwaar zou kunnen zijn, om aan te sluiten. B. en W. zijn bereid te bekijken of door het uitvoeren van graafwerkzaam heden de aanlegkosten misschien ver laagd kunnen worden. Dia's Visserijfeesten 1963. Alweer voor 't laatst in dit seizoen wordt hedenavond, vrijdag 30 aug., om 20 uur in hotel „Casino" de dia-voor dracht „West Zeeuws-Vlaanderen Vakantieland" gehouden. Ook dit jaar weer zeer gewaardeerd, door de gasten zowel als door de eigen bevolking, belooft deze laatste avond bijzonder interessant te worden, daar U, naar wij vernamen, vanavond voor 't eerst ook meer dan 50 kleurendia's van de Visserijfeesten 1963, eveneens gemaakt door dhr. F. Gittenberger, zult kunnen zien. Havenzwemwedstrijd. Zaterdagmiddag is in de Breskense haven de traditionele havenzwemwed strijd gehouden, georganiseerd door de zwemvereniging „Scheldestroom". Aan deze wedstrijd werd deelgenomen door „Luctor et Emergo", Middelburg; „S.Z. V". Souburg, „De Ganze", Goes, „De Schelde", Terneuzen, „De Bruinvis", Sas van Gent, „De Zeehond", Vlissingen „De Starters", Aardenburg en uiteraard door „Scheldestroom" uit Breskens. Nadat burgemeester Eekhout het startschot had gelost, nam bij de heren W. v. Kruiningen van „Luctor" direct de leiding, doch hij werd op enkele meters gevolgd door M. de Pooter van „De Schelde". Dit bleef zo tot een tiental meters voor de eindstreep. Hierna ging de Pooter spurten en wist hij zijn rivaal in de laatste meters te passeren en als eerste aan te tikken. Bij de dames was het Theuni van de Heuvel van „Scheldestroom", die van het begin af aan de leiding nam en bleef houden, voor G. Hoogerheide van de „Starters. In totaal waren er 75 zwemmers en zwemsters die aan deze wedstrijd heb ben deelgenomen. Na afloop reikte burgemeester J. A. Eekh'out de prijzen uit in de Kantine van de Vismijn. Theuni van de Heuvel kreeg voor de derde achtereenvolgende maal de wis selbeker, die ze nu mag behouden, ter wijl zij evenals de heer M. de Pooter, voor de than^ behaalde eerste prijs een beker ontving. De uitslag was als volgt: Bij de heren: 1. M. de Pooter, „De Schelde", 29.06 min.; 2. W. van Kruiningen, „Luctor", 29.13 min. 3. Th. Vervoorn, Luctor", 29.28 min.; 4. H. Fransen, „De Ganze", woord „Dat is nu mijn angstcomplex angst voor het geluk „Je wilt je er met een goedkope grap van afmaken", vond Karei. „Toch niet". Hij stak een nieuwe si garet op en het scherpziende oog van Nora zag hoe zijn hand trilde. „Een paar jaar geleden", vertelde hij dan, ontmoette ik een meisje, met wie ik wilde trouwen. Zij was een meisje uit de kennissenkring van mijn ouders en haar vader is bankier een meisje van mijn stand dus". Hij lachte scham per. „Ik maakte een bedoek bij haar ouders, ik was toen juist geslaagd voor economie en vertelde haar papa, dat ik van plan was, een mij aangebeden le- raarspost te aanvaarden ik heb eigenlijk altijd leraar willen worden. Maar "pa bracht mij zeer discreet aan het verstand, dat hij als huwelijks partner voor zijn dochter geen leraar ambieerde. Toen hij bovendien infor meerde naar mijn vermogen, waarvan ik de stellige zekerheid had, dat het ver beneden de taxatie van de bankier moest zijn, begreep ik wel, dat mijn voorgenomen huwelijk weinig kans van slagen zou hebben. Maar het ergst was, dat zijn dochter door dezelfde ziekte bleek te zijn aangetast zij wilde geen leraar tot man hebben. Ik schreef papa een brief, dat ik van het huwelijk met zijn dochter afzag."

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1