DE KLOOF vJ Visserijfeesten te Breskens ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN ijtt Jaargang - Nr. 935 Vrijdag 23 aug. 1963 Verschijnt iedere vrijdag A bonne mentspr ijs f 1,15 p. kw.; franco p. post f1,50 Prijs der advertenties 10 ct. per m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 10 ct. extra Telefoon (01171) 429 DRUKKERS-ÜITGEVERS 'Ff SMOOR i DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL.'*» - GiRO 3t>S29b ondanks minder gunstig weer toch goed geslaagd Wanneer men later nog eens aan de Visserijfeesten van 1963 terugdenkt, zullen deze in gedachten steeds geboek staafd blijven als de feesten, die on danks de zware regen en onweersbuien, in een opgewekte stemming gevierd zijn. Het begon donderdagmiddag al, di rect na de opening van de visserijfees ten, toen de jeugdige hengelaartjes on der dreigende regenwolken zich rondde haven schaarden en als volleerde vis sers stonden te jongleren met hengels en werpmolentjes. De Visserij-koningin gaf ook nog blijk van belangstelling door de zeer jeugdige vissers persoonlijk te komen aanmoedigen. Breskens' hengelsport vereniging „De Zeekrab" had de prijs uitreiking in de vismijn later op de dag op uitstekende wijze georganiseerd. De jonge hengelaars zaten keurig opge steld en wachtten in spanning op de uitslag, die de Visserij-koningin in eigen persoon bekend kwam maken. De heer Catsman, voorzitter van de hen gelsportvereniging, verwelkomde in een toespraakje de Visserij-koningin en haar gevolg. Ook het dagelijks bestuur van de Stichting Breskense Visserij- dagen gaf dfcxor de persoonlijke aanwe zigheid van de voorzitter, de heer E. Seuss, bij de prijsuitreiking blijk van zijn belangstelling voor dit onderdeel van de visserijfeesten. De deelname aan het hengelfestijn was internationaal en met 50 hengelaars zeer bevredigend. De bekers werden veroverd door A. Francke, Breskens, met 270 punten en de 7-jarige Hansje Catsman uit Krui- ningen, die weliswaar maar 81 punten veroverde doch er op kion bogen, dat hij de allereerste vis uit het water had ge haald. De uitslag was: 1. A. Francke; 2. L. van der Hooft; 3. W. de Meester; 4. Sjaak Ritico; 5. Hans Catsman; 6. A. Verstraete, Hoofdplaat; 7. H. Sijnesael, 8. G. Verstraete, Hoofdplaat; 9. J. Die- rendonck, Hoofdplaat; 10. P. Scher- beijn, Hoofdplaat. De rest van de prij zen werd onder de jongens die geen vis hadden gevangen, verloot. De le prijs bestond uit een fraaie werpmolen. Ver der mocht gekozen worden, net als bij een echte hengelwedstrijd, uit diverse aardige prijzen. Voorts konden er diverse concerten beluisterd worden, o.a. van de jeugd- accordeonvereniging uit Vlissingen, het optreden van amateur-bands, terwijl de plaatselijke muziekvereniging „Uit het Volk - Voor het Volk" nog een slot- concert gaf. Vrijdag was er voor de dia-avond, verzorgd door de heer Gittenberger, in zaal „Casino", eveneens veel belang stelling. De feestelijkheden werden des Zater dags ingezet met motorbootraces door een 15-tal race-boten, hetgeen door veel belangstellenden werd FEUILLETON Roman van een kantoorbediende door Jan van Maasdorp Hun leven werd plotseling geheel an ders, toen Nora haar tweede kind ver wachtte en alsof zijn maatschappij ook wilde meewerken aan zijn huwelijksge luk, was er opeens 'n eind gekomen aan de avondarbeid. „Eindelijk kunnen we weer aan onze vrouwen denken", had meneer Van Drunen met een zucht van verlichting gezegd. Tegen het voorjaar, wisten ze, zou het spel zich natuurlijk weer herhalen, maar wie dan leeft, wie dan ztorgt. De avonden waren nu weer, slechts onderbroken door de enkele kaartavon den met de Kamphuizen, voor hen bei den net als vroeger. Karei was een en al toewijding Voor zijn vrouw. Zijn grote nieuwsgierigheid draaide om wat het worden zou, een jongen of een meisje. Hans wilde enkel maar een zus je hebben en zijn vader was het eens met zijn zoon. „Ik geloof zeker, dat 't een zusje wordt, Hans. Met grote, blau gen. Reünie Zevibel. Voor de jaarlijkse reünie van Zevibel. de overkoepelende vereniging van vis- sersarganisaties, in „de Uitkomst" en de officiële ontvangst van het gemeente bestuur van Breskens daarna, was veel belangstelling. Het was de voorzitter van de Bres kense Visserij vereniging „Ons Belang", de heer C. Kosten, die de Visserijfeesten van Breskens een hoogtepunt noemde in het vissersleven, waar men naar toe groeit. Er wordt contact gelegd en ver nieuwd met diverse instanties, de vis serijfeesten verhogen het moreel van de vissers en na de feesten gaat men met vernieuwde moed aan de slag. De samenwerking bij de vissers on derling, zo verklaarde de voorzitter openhartig, kon n<og beter zijn. Alleen door nauwe samenwerking zullen de vissers iets kunnen bereiken. De heer Kosten deed dan ook een dringend be roep op de vissers, onder „Zevibel" tot een degelijke samenwerking te komen. Over de visserij zelf was de heer Kosten tevreden. De garnalenproduktie begint toie te nemen, doch wel sprak hij er zijn grote bezorgdheid over uit, dat de handel de hogere produktie niet aan zal kunnen. Vooral aan de binnen landse handel valt nog veel te verbete ren. Er is wel een voorname export naar het buitenland, aldus de heer Kosten, doch slechts luttele tientallen kilometers verder in het binnenland hoort of ziet men van garnalen nauwe lijks iets. De voorz. sprak de hoop uit, dat men door nauwe samenwerking ook de afzet van het verse visprodukt zal kunnen verbeteren. Over de vereniging „Zevibel" werd nog de opmerking gemaakt, dat ze pre cies is als de vissersvrouwen, de zorgen de op de achtergrond. Burgemeester A. L. S. Lockefeer, die namens „Zevibel" een welkomwOord richtte, begroette speciaal de waarne mend commissaris der Koningin, de heer M. J. van Poelje en zijn echtgenote (de Commissaris zelf kon tot zijn grote spijt, wegens familie-omstandigheden deze visserijfeesten niet bijwonen) ver schillende hoge functionarissen van het ministerie van landbouw, prof. dr. Kor- ringa, hoofd van het visserij onderzoek. Verschillende Zeeuwsche tweede kamer leden, vertegenwoordigers van het produktschap voor visserij en het vol tallige gemeentebestuur van Breskens. Een ogenblik stilte werd in acht ge nomen voor de omgekomen beman ningsleden van de Wieringen 47, kort geleden Voor de Nederlandse kust ver gaan. „Zevibel" was gelukkig met de grote belangstelling van de vissers en offi we ogen en lang blond haar, net als mama". „Maar als het nou toch een jongen is'', wierp Hans tegen. „Het kan toch net zo goed een jongen zijn. Dat kan toch?" Maar zijn vader schudde gedecideerd van neen. „Uitgesloten, Hans, het wordt een meisje". Gerustgesteld zweeg Hans nu. Dat was dan dus afgesproken. Zijn vader vergiste zich nooit, die wist alles! Daarna, met de „wetenschap" dat het een meisje zou worden, conspireerden vader en zoon verder over de naam. Vader bepaalde dat ze Hennie zou he ten net als de moeder van mama, die Hans en <zijn vader enkel maar van de foto kenden. Moeder mocht van al deze tussen vader en zoon gefluisterde ge heimen niets weten - die moest maar wachten tot het zusje er was, had va der met Hans afgesproken. Dan, eindelijk, kwam er een eind aan de spanning bij Hans, die al die maan den standvastig het geheim tussen hem en zijn vader had weten te behouden voor verraad tegenover zijn moeder. Op een schone, prille voorjaarsochtend tui melde Hans opgewonden uit zijn bed, toen zijn vader hem kwam halen om naar het nieuwe kindje te kijken, dat de ooievaar die nacht bij mama had gebracht. „Is het een meisje?" was het eerste dat Hans vroeg. „Natuurlijk", antwoordde zijn vader ciële personen voor deze visserij-reünie. Belangstelling heeft de visserij in het algemeen steeds nodig. Met nadruk vroeg de voorzitter nogmaals aandacht voor de gevolgen van de afsluiting in verband met de Delta-werken, waar door de mensen werkzaam in de mos selcultuur steeds op een vulkaan leven. Niet op ieder punt zullen we echter de strijd opgeven, aldus de heer Locke feer. Waar nodig en mogelijk vechten we door. De visserij zal haar strijd ook om dit deel van haar produktie niet op geven. De voorzitter sprak zijn ver trouwen uit in de garnalenvisserij, doch vroeg zich af, wat na de afsluiting de gevolgen hiervan zullen zijn voor de garnalen vangsten. Zal het kweekbassin voor de garnalen dan ook worden afge damd, was zijn vraag. Waakzaamheid van de visserij-organisaties zal steeds geboden blijven. De vernieuwing van de Breskense vissersvloot is bijzonder belangrijk. Nog steeds zijn we het gemeentebestuur zeer erkentelijk voor haar belangrijke be sluiten op dit gebied, terwijl ook aan G.S. veel dank verschuldigd is voor het feit, dat deze raadsbesluiten van Bres kens indertijd werden goedgekeurd. Dit heeft er toe geleid, aldus vervolgde de heer Lockefeer zijn rede, dat de garna- lenvloot. van Breskens up to date is ge worden en men de toekomst met groot vertrouwen tegemoet kan zien. De voor zitter van „Zevibel" bracht hulde aan de Breskense visserij vereniging „Ons Belang" en in het bijzonder aan haar ijverige voorzitter, de heer C. Kosten, voor het zeer belangrijke aandeel in de organisatie van deze bijeenkomst. Bres kens gaat op visserij gebied een goede toekomst tegemoet. De unieke ligging aan het open water van de Wester- schelde bieden echter nog meer moge lijkheden. De heer Lockefeer sprak de wens uit, dat in de door het gemeente bestuur aangevraagde rapporten over de toekomst van Breskens de grote lij nen getrokken kunnen worden naar een ontwikkeling van een grotere vissers plaats Breskens. Bij de visserij zal het in de toekomst vooral aankomen >óp vakmanschap. On derwijs voor de jeugdige vissers is dan ook van het allergrootste belang, zo betoogde hij. In nauwe samenwerking hebben de vissers een belangrijke coöpe ratieve inkclopvereniging opgebouwd, waarvan de omzet in het afgelopen jaar is verdubbeld. Op meer gebieden op vis serijterrein zouden coöperaties, dus grotere eenheden, gevormd kunnen wor den, waarbij men gelijktijdig tegemoet komt aan de verlangens van het Vis serijschap, wat betreft te vormen coöperaties. Met de wens uit te spre ken dat de visserij dagen te Breskens zullen mogen slagen, beëindigde de heer Lockefeer zijn toespraak. Het was vervolgens burgemeester J. A. Eekhout van Breskens, die het grote gezelschap namens het gemeentebe stuur begroette. Bijzondere woorden van welkom richtte hij tot de heer M. J. van Poelje, die als wnd. Commissaris der Koningin de bijeenkomst bijwoon de. Ook werden aparte welkomstwoor den gericht tot de voorzitter van „Ze vibel", de heer A. L. S. Lockefeer. met een ernstig gezicht. „Dat hadden we samen toch afgesproken?" Sprakeloos stond Hans bij het bed van zijn moeder en staarde met grote, ver baasde ogen naar het vreemde ver schijnsel. Dat moest dan dus het zusje zijn. „Wel Hans", vroeg zijn vader hem, „hebben we 't nou niet goed besteld bij de ooievaar? Moeder wist er niks van - alleen wij samen. Een meisje - Hermie heet ze, net als oma van de fotb, weet je wel? Nou, waarom zeg je nou hele maal niks? Ik geloof, dat je 't niet eens leuk vind. Of vind je Hennie geen mooie naam?" Niet begrijpend keken moeder en va der elkaar aan en dan naar hun zoon, die almaar hardnekkig bleef zwijgen en geen enkel teken van verrassing of blijdschap toonde. Dat was toch wel vreemd. Plagend zei zijn moeder; „O. maar als Hansje het kindje niet leuk vindt, geef ik het maar weg". Maar toen begon Hans opeens hevig te huilen; nijdig verborg hij zijn krul- lebol tegen zijn moeders borst. Nog al tijd niet begrijpend wat haar zoon zo verdrietig maakte, streek Nora liem over het gebogen hoofd en vroeg: „Maar vertel me n'ou eens, Hans, wat je hebt. Vind je het geen leuk kindje? En nogal een meisje". Zonder zijn hoofd op te heffen, riep Hans, stampvoetend van nijd en teleur De burgemeester herinnerde er aan, dat het voor de 11e maal is dat de vis serijfeesten in Breskens gehouden wor den. De visserij dragen we in Breskens een zeer warm hart toe. Tot voor en kele jaren zag het er met deze bedrijfs tak niet zo rooskleurig uit. De vloot was tot op de draad toe versleten. De hou ten scheepjes waren opgelapt en het kalefaten niet meer waard. De motoren verkeerden in dezelfde toestand. Het enige dat nog attractief was aan de schepen, was het pitoreske, een geliefd object voor schilders en fotografen. Het uitblijven van regeringsmaatre gelen betreffende de sanering van vis sersvloten was voor de gemeenteraad van Breskens aanleiding om zelf de sa nering van de vissersvloot ter hand te nemen. Het gemeentebestuur is G.S. nog steeds bijzonder erkentelijk, dat men deze raadsbesluiten indertijd heeft goedgekeurd. Met trots, aldus spr., kij ken we nu naar het resultaat. De vloot bijna vclor de helft vernieuwd. Ook aan de sociale accommodatie op de schepen werd grote aandacht besteed. De be sommingen liepen op en de resultaten zijn nu zeer goed te noemen. Een en an der bracht mee, dat de eigen scheeps werf zich ging toeleggen op het bou wen van de nieuwe stalen schepen, het geen ook een grote uitbreiding mee bracht. Het gaat goed met de visserij. Met regelmaat wordt de Parijse markt voorzien van in Breskens aangevoerde garnalen. Ook de binnenlandse afzet krijgt meer belangstelling voor de Bres kense visptfcdukten. In verscheidene plaatsen ziet men viswinkels verrijzen, die vanuit Breskens gefourageerd wor den. Ook op het terrein van de binnen landse handel liggen, aldus de burge meester, nog veel mogelijkheden. Breskens is in de wintermaanden ha ringhaven no. één. De Nederlandse Noordzee-kottervloot heeft Breskens ge kozen als aanvoerhaven. Belangrijke kwantums haring gaan naar het bui tenland, terwijl een groot gedeelte haar weg vindt naar de Nederlandse conser- venfabrieken. Ook in Breskens is men thans in staat om met de nieuwe sche pen op de haringvangst te gaan. De grotere schepen brengen voor Breskens echter nog een ander pro bleem mee, dat van de havens. De vis sershaven is veel te klein. Er is drin gend gebrek aan een jachthaven. De kapitale jachten zijn nu opgeborgen aan armoedige steigertjes en liggen bijna op en over elkaar. Er is ook voor het bedrijfsleven enterm veel gebrek aan een derde haven, die door de regering al lang werd toegezegd. De belofte is er wel, de derde haven nog niet, zo be toogde de burgemeester. De uitvoering is zo eenvoudig. De omtreklijnen voor de derde haven zijn er al, alleen er kan nog geen schip in en geen gebouw ge plaatst worden. Sla, aldus spr., rond het havenplateau en de Oosthavendam (daar waar nu het zwembad ligt) een damwand zodat er schepen kunnen me ren, bagger dan de haven uit en de derde lang beloofde en lang verwachte haven is er. Verkavel dan nog in vlot tempo het omliggende haventerrein en het bedrijfsleven heeft de expansie om haar bedrijven te kunnen ontplooiïen. stelling: „Het is helemaal kaal, het heeft niet eens krullen. Het is geen meisje!" XII. Verwezen staarde Karei de Hoog naar de brief, die hij voor de tweede maal had gelezen, als was het een brief van een meisje aan haar verliefde jongen. Daar stond het: „Ik kom natuurlijk af scheid van jullie nemen en dan vertrek ik met een week of drie met de Indra- poera uit Rotterdam Herman Vol ders weg dat betekende, dat hij hem in jaren niet meer zou zien, niet meer met hem kon spreken. Hij had een prachtige aanbieding als directeur van een handelsonderneming in Indië ge kregen, schreef hij. Toen kort daarop Nora thuis kwam en Karei haar de brief overhandigde, keek hij naar haar gezicht, als wilde hij ook haar innerlijke reactie op het bericht ontdekken. Hij wist maar al te goed, hoe Nora Herman Volders als de enige man beschouwde, die ze met trots en zonder enige reserve een vriend kon den noemen. Heel anders dan Guus Kemphuis, die nooit meer dan „een intieme kennis" zou zijn. Bij Volders toch verloren al!e anderen hun waarde. Maar, dacht hij, Nora zDu toch nooit de gevoelens van een man ten opzichte van een vriend als Volders kunnen be grijpen. Wel die van een vrouw ten op-

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1