JAARMARKT DE KLOOF 4 De Visserijfeesten ie Breskens BEZOEKT op maandag 19 augustus DE GROTE op hei ORANJEPLEIN ie BRESKENS siandwerkersconcours ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN r~ ije Jaargang - Nr. 934 Vrijdag 16 aug. 1963 Verschijnt iedere vrijdag A bonnementsprij s f 1,25 p.kw.; franco p. post f1,50 Prijs der advertenties 10 ct. per m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons tc bevragen 10 ct. extra Telefoon (0117a) 429 fe: DRUKKERS-UITGEVERS - F' SMOOR D E HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL. - GiRO 358296 Het Comité Visserij dagen te Breskens verzoekt de inwoners van Breskens en de pensiongasten hun medewerking te willen verlenen aan het welslagen van de rondrit van de stoet op zaterdag 17 en zondag 18 augustus a.s. Een ieder wordt verzocht op ZATERDAG 17 augustus tussen 13 en 18 uur geen auto's of andere voertuigen te parkeren in de navolgende vrij smalle straten t.w. oude veerhaven, Mtolenwa- ter, Vogelenzang, Dr. Broodmanstraat, Nieuwstraat, Emmastraat, Papendrecht en alle andere straten in de visserij- buurt. Voor ZONDAG tussen 13 en 18 uur geldt dit voor de straten Parklaan, Creynsenlaan, van Zuijenstraat, Ph. v. Kleefstraat, Burg. Gerritsenstraat., Weijkmanlaan, T. F. Blankenstraat, v. Dalenstraat, Julianastraat en Emma straat. Plaatselijk Nieuws Oostburg Gemeentebestuur door een raadslid voor de rechter gedaagd. Verschillende malen heeft de heer C. Ie Nobel, zelf oud-burgemeester van Cadtzand, het gemeentebestuur voor de rechter daagt. De heer le Nobel heeft n.l. tegen het gemeentebestuur een kort geding aan gespannen. Dit zal op 11 september a.s. voor de rechtbank te Middelburg be handeld worden. Het gaat om een kwes tie, die in feite al jaren loopt, een con flict tussen de heer le Nobel en zijn aanpalende buurman de heer A. E. de Milliano, die behalve een café ook nog een weegbrug exploiteert. Om deze weegbrug gaat het, want wanneer er 's morgens vroeg vee gewo gen moet worden en dit vee moet over geladen worden, gaat dit met het no dige rumoer gepaard. Het parkeren van de grote vracht- en veewagens bescha digt de erf afscheiding en veroorzaakt, zo stelt de heer le Nobel in zijn klacht, een onhygiënische toestand. Verschillende malen heeft de heer le Nobel zich al schriftelijk tot het ge meentebestuur gewend, waarbij hij vroeg verschillende bepalingen uit de Algemene Politieverordening en enkele passages uit de bouwverordening van toepassing te verklaren. Het gemeente bestuur heeft zich daarop gewend tot de heer Milliano en is er van overtuigd, dat deze het uiterste heeft gedaan, om overlast te voorkomen, of althans tot het uiterste te beperken. Het college van B. en W. meent, in tegenstelling tot het raadslid, zich niet op de politieverordening te kunnen be- FEUILLETON Roman van een kantoorbediende door Jan van Maasdorp Meneer Van Drunen had, na deze on gewone uitval driftig een sigaar opge stoken. „En niet zoveel roken, waarde heer", had de dlokter gezegd. „Als ik niet meer mag roken", lichtte hij toe, kan ik ook niet meer werken. Roken is ons enige afweermiddel. Roken en af en toe een borrel. Nooit tevoren had zijn assistent me neer Van Drunen zó verbitterd horen spreken. Het moest hem wel hoog zitten Maar, inderdaad soms werd de span ning voor een normaal mens te groot het tempo was haast niet meer bij te houden en teveel werden ze als mens genegeerd door de grote maatschappij, die hen overigens alle menselijke rechten, maar dan uitsluitend op het materiële vlak, toekende. Ja, er stak heel veel waarheid in de woorden van meneer Van Drunen, ook zijn huwelijk leek geen betekenis meer te hebben. En had hij, de laatste tijd, zelf ook niet roepen. Het heeft bovendien adviezen gevraagd aan bouwtechnische deskun digen en aan de inspectie van de volks gezondheid. Voorts, nu een kort geding aanhangig is gemaakt is de juridische adviseur van de Ned. Gemeenten prof. dr. D. Simons gevraagd. Tijdens een spoedeisende raadsverga dering, waarin B. en W. de raad mach tiging vroeg om te procederen, stelde het raadslid de heer E. Dekker, dat het bedrijf van de heer de Milliano er al stond, voordat de heer le Nobel er naast bouwde. Het past niet, aldus dit raads lid, om de heer de Milliano tijdens uit oefenen van het bedrijf te hinderen, of hindernissen in de weg te leggen. De heer le Nobel was als raadslid bij deze raadszitting aanwezig en verdedigde zijn zaak op verschillende punten. Voordat de raad tot stemming over ging, las burgemeester J. van Leeuwen enkele artikelen voor uit de gemeente wet, waaruit de heer le Nobel conclu deerde, dat hij zich maar beter van stemming kon onthouden, daar hij be langhebbende is in deze kwestie. Met 9 stemmen voor kregen B. en W. van Oostburg machtiging van de raad, om verweer te voeren tijdens het kortge ding, dat door een van de raadsleden werd aangespannen. Opening tentoonstelling. Onder grote belangstelling werd dins dagavond de derde tentoonstelling van kunstwerken, welke dit jaar te Oost burg in de burgerzaal van het raadhuis wordt gehouden, door de wethouder van onderwijs, de heer D. Geuze,geopend. De heer Geuze sprak de dank van het Oostburgse gemeentebestuur uit aan de bestuursleden van de kunstkring Noord- Zuid, onder wiens auspiciën de tentoon stelling georganiseerd kon worden. Voorts kon de heer Geuze een groot aantal genodigden begroeten. Hij zei, bijzonder verheugd te zijn, dat er voor deze tentoonstelling een zo grote be langstelling is. De gemeente Oostburg stelt de beschikbare tentoonstellings ruimte in de burgerzaal graag beschik baar, om de kunst wat dichter bij de bevolking te brengen, aldus de heer Geuze. Drs. L. Lockefeer uit Hulst, voorz. van de Kunstkring Noord-Zuid gaf na de officiële opening van de tentoonstelling door wethouder Geuze een zeer uitvoe rige uiteenzetting over de tentoonge stelde werken. Na een uiteenzetting van de techniek, die bij grafische kunst te pas komt, de heer Lockefeer het initiatief van de gemeente Oostburg om steeds tentoon stellingen van kunstwerken te houden. Er wordt wel eens kritisch gezegd, aldus de heer Lockefeer, dat Zeeuwsch- Vlaanderen te weinig culturele belang stelling heeft. Door de regelmatige or ganisatie van tentoonstellingen in het Oostburgse raadhuis, wordt deze critiek duidelijk weerlegd. De heer Lockefeer vroeg ook aan dacht voor het probleem, dat de mo derne kunstenaar niet alleen gesteund, doch ook begrepen moet worden door het publiek. De tentoonstelling krijgt een in ter klachten over zijn maag? Eens had hij liggen krimpen van de hevige pijn. De angst voor een maagzweer was, geluk kig, overbodig geweest onderzoek en röntgenfoto's hadden 't bewezen. En kel nervositeit, meneer De Hoog. Maar pas op", had de specialist gezegd, „hier door ontstaan maagzweren. Veel span ning in uw werk? Tja, dat is nu, wat wij sinds kort zijn gaan noemen: de mana ger-ziekte. De remedie? Is er misschien niet, meneer, tenzij wij het aandurven, v/at achter te blijven bij die waanzin nige wedloop naar wat we allemaal als ons doel zien, maar in werkelijkheid ons aller einde is". En in de lange avonden, als de ad junct-directeur van de A.T.C. op zijn privé-kantoor aan het werk was om de enorme drukte van de orderstroom op te vangen, zat zijn vrouw alleen thuis. Om die vele eenzame avonden van Nora waren een keer woorden tus- ien hen gevallen. Hij had haar, nogal bits, verweten dat zij niets wist en ook niets begreep van de tegenwoordige baan. „Ik weet soms niet meer dat ik ge trouwd ben en nog een man heb", had zij geklaagd. Waarop hij sarcastisch had opgemerkt: „Af en toe krijg ik de in druk. dat je liever met een doodgewone kantoorbediende was getrouwd". Zij had willen antwoorden: „Misschien is dat ook wel zo dan leefden we ten van 15 tot 21 uur, met De gezamenlijke kooplieden nationaal aspect, doordat naast een Ne derlander, Guidto Metsers uit Hulst, er een drietal buitenlanders exposeren. Dit zijn Helmut Lothar Gunter, schilder graficus, uit Düsseldorf in Duitsland. Van hem zijn een twintigtal werken te bezichtigen, waaronder enkele zeer fijne pentekeningen. De jongste deelnemer aan de ten toonstelling is de heer Luc Mayers, 19 jaar oud en geboren te Antwerpen. Van hem zijn enkele beeldhouwwerken ten toongesteld. Verschillende houtgravures en houtsneden zijn opgesteld door de heer Gerard Gaudean, afkomstig uit St. Niklaas in België. Nadat de genodigden, waaronder o.m. hoofden van scholen, leden van de kunstkring, de expiosanten zelf en le den van het gemeentebestuur van Oost burg, een rondgang langs de tentoon gestelde werken hadden gemaakt, wer den verversingen aangeboden. De tentoonstelling is geopend tot 2 september a.s. en is tijdens de kantoor uren van de gemeentesecretarie te be zichtigen. Breskens Clubkampioenschappen „Scheldestroom" Zaterdag 10 aug. jl. werden in het Wilhelmina zwembad te Breskens de clubkampioenschappen van de Z. V. Scheldestroom gehouden. Ondanks het slechte weer was er van de zijde der zwemmers(sters) op de te verzwemmen nummers een grote deel name. Ook de trouwe supporters hadden het slechte weer getr'oitseerd en stonden met parapluie en regenjas aan de kant hun favorieten aan te moedigen. Ook van de zijde van het gemeente bestuur was er belangstelling voor deze wedstrijden, in de vertegenwoordiging van beide wethouders. De prestaties bij de deelnemers bleef aan de magere kant, alleen Paula Don- ze, leverde, voor haar leeftijd, een bij zondere prestatie, door de 100 m. vrije slag af te leggen in 1 min. 25 sec. Ook Rinie Dekker en Willem Jongman had den op deze afstand een bijzondere goede tijd respectievelijk 1 .20. 5 en minste als man en vrouw, nu ben je maar enkel thuis om te eten en te sla pen". Maar ze zei niets. „Dit is een van de konsekwenties van mijn goed betaalde baan", had hij iet wat gewichtig en wrevelig er aan toe gevoegd. „Je verwacht toch niet, dat die Amerikanen zich afvragen, hoe de vrouwen van hun topmensen haar avonden doorbrengen zonder haar man? Asjeblieft, Nora, probeer ten minste iets te begrijpen van mijn leven op kantoor, zonder jou. Wat wil je eigenlijk?" Wat ze wilde? „Een huiselijk leven", had ze willen antwoorden. Huiselijk ge luk, dat, volgens de simpele opvatting van Nora, voornamelijk bestond in de avonden. De avonden samen zij, met haar man bij het getemperde licht van de schemerlamp, met een mooi boek een breiwerk, radiomuziek, een kopje thee en een kop koffie. Heel doodge woon gezellig. Nora, die de lange, een zame avonden als een straf aanvaardde, zou de positie van haar man er om kun nen haten. Hij was gaan geeuwen toen Nloira bleef zwijgen. Geërgerd had hij zich aan de onlogische opvattingen van zijn vrouw. In plaats van steun te ondervinden van haar zijde, waren daar enkel maar haar klachten en haar gezeur over haar al leen zijn. Zijn maagpijn was door zijn ergernis weer opgekomen, hij voelde 1. 15. 5. Na de wedstrijden was er 's avonds om 19.00 uur in de vishal voor de deel nemers en belangstellenden een gezellig samenzijn dat georganiseerd was door het gemeentebestuur en de zwemvereni ging. Deze bijeenkomst werd geopend door de voorzitter, de heer Th. Cambier, die ook het hier weer aanwezige college een bijzonder welkom heette en o.a. meedeelde dat er een speciale medaille voor i edere leeftijdsgroep beschikbaar was voor de kortste tijd op de 4 zem- nummers tezamen. Deze medaille werd geschonken door de K.N.Z.B. bij het 75- jarig jubileum. Hierna gaf hij het woord aan weth. v. d. Hooft, die namens het gemeente bestuur de voorzitter, bestuur en vereni gingsleden van harte feliciteerde met de prestaties die de zwemvereniging in het afgelopen jaar heeft behaald. Ook was spr. verheugd dat Breskens zo'n grote vereniging had en daarmee zorg de dat de jeugd 's avonds een gezonde vrije-tijds-besteding bezit en kon nog mededelen, dat er binnenkort begonnen zal worden met het lopmaken van een plan voor 'n nieuw zwembad. Ook felici teerde hij allen die deze middag een clubkampioenschap behaald hadden na mens de burgemeester, die helaas niet aanwezig kon zijn en reikte vervolgens de prijzen uit. Ook richtte hij het woord nog eens tot allen die dit jaar een Zeeuws kampioenschap behaald had den en zei o.m., dat de gemeente grote waardering voor deze leden had. Daar om was het college niet met lege han den gekomen en reikten de wethouders, de heren Zegers en v. d. Hooft, namens de gemeente aan de jongens een fraaie balpoint uit, terwijl de meisjes een prachtig bloemstukje in ontvangst mochten nemen. Ook trainer Bondewel werd niet vergeten en mocht voor het vele werk en de tijd die hij als altijd weer aan de vereniging besteed had, een boekenbon in ontvangst nemen. Voorzitter Cambier sprak hierna na mens de gehele vereniging een woord van dank aan het gemeentebestuur en zei o.m. dat hij het zeer op prijs stelde dat de gemeente zDpn grote belangstel ling voor de vereniging had. Verder hoopte hij evenals het college, dat het nieuwe zwembad spoedig mag verrijzen. zich moe en zei dat hij naar bed ging. Na een vluchtige kus, waarbij zij ver meden, elkaar in de ogen te zien, wa ren ze in bed gestapt, een ruk aan het koord en daarna het bevrijdende duis ter. Nora hoorde die nacht de pendule nog drie uur slaan vóór zij, gekweld door hoofdpijn, in een onrustige slaap viel. De avonden, die daarna volgden, boden zelfs niet de gelegenheid tot een gesprek, omdat hij er niet was. Zó was het nu al bijna drie weken ge gaan, als hij weer terug was gegaan naar kantoor met een kus en een groet: Tot vanavond. Hun samenzijn bestond uit ontbijten lunchen en avondeten alles dus wat tot het terrein van de huisvrouw behoort.Na het avond eten las hij vluchtig de krant door hij moest toch op de hoogte van het nieuws blijven en dan verdween hij weer. En zelfs zijn „tot vanavond had geen zin, sinds hij, 's avonds laat thuis komende, Nora slapende in een stoel had aangetroffen. Ze moest maar liever naar bed gaa.n en niet op hem wachten, ze had haar rust nodig. De eerste avon den nog had ze, nog wakker liggend, zich vluchtig door hem laten kussen, waarna hij dan, doodmoe, zich al gauw had omgedraaid en spoedig insliep. Beter leek het haar daarna, als zij nog wakker was, zich slapende te hou den, waarbij zij het idee niet van zich af kon zetten, dat zij eigenlijk een be-

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1