DE kLOOF I BRILLEN al fi nieuwsblad alg. nieuws blad voor west zeeuws-vlaanderen VJ De Visserijfeesten ie Breskens feuilleton de fchakel iye Jaargang - Nr. 933 Vrijdag 9 aug. 1963 Verschtynt iedere vrijdag A bonmtnentsprijs f 1,15 p. kw.; franco p. post f 1,50 Prijs der advertenties 10 ct. per m.m„; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 10 ct. extra Telefoon (01172) 429 DRUKKERS-UITGEVERS IF* SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL. 'SP - GIRO 368296 Het is dan wederom zover. Nog slechts enkele dagen resten ons om de jaarlijks terugkerende visserijfeesten te vieren. Door aller medewerking beloven deze dagen wederom evenals voorheen onvergetelijke te zullen worden. Onze stichting is dan ook zeer erkentelijk 'voor d(e spontane medewerking van alle ingezetenen. Om nu nog een extra tintje aan deze feestdagen te geven wordt alsnog een beroep gedaan op alle dorpsgenoten om tijdens de feesten de vlaggen uit te hangen en de feestver lichtingen te doen branden. Bressia- ners, het moet wederom een geslaagd feest worden „het feest voor de vissers" en derhalve ook „ons feest". ANW-TIP VOOR VRIJE UREN. Sfeervolle dorpen lijken dagelijks een wasbeurt te krijgen. Koers houden. Neen, we beweren niet, dat u juist in Zeeuws-Vlaanderen géén koers zoudt houden. Overal wel en daar niet? Dat zou toch al te dol worden! Hoewel het in een streek waar men zó snel con tact heeft, wel eens moeilijk kan zijn om met een pas verworven vriend niet meteen een „pint te vatten". Want tus sen pot en pint gezegd, het bier vliedt hier overal; niet alleen in Biervliet. Tussen haakjes: ge kunt ons geloven of niet, maar het Zeeuws-Vlaamse bier inspireert. Als Biervliets grote zoon, ge weet wel die man van het haringka ken, niet eerst een pint had gevat zou hij vast nooit één haring gekaakt heb ben en dus nooit een plaatsje op een der kerkramen hebben gekregen en een monument voor het gemeentehuis. Maar inmiddels zijn we al mooi uit de koers geraakt en we wilden u juist even in de koers, oftewel bij een wieler wedstrijd brengen. Daar zijn ze in Z. Vlaanderen even gek mee als een moe der met haar eerste kind. Elk dorp houdt er zijn koers en de VW's kunnen u over dag en uur van deze spectacu laire evenementen uitstekend inlichten. Waarom ze in Zeeuws-Vlaanderen zich zo graag met koersen bezig houden? Geen beursspeculant die het weet. Zal wel aan het bier liggen, want zonder een pint komen ze niet ver. Vandaar ook, dat de mannen van Zandberg, een dorp ten noordoosten van Hulst, 'e zondagsmiddags vlak voor het café óp de vogel schieten. Wie hem raakt geeft iedereen een pint en wie hem mist doet dat eveneens. Zo komt de vrolijkheid er in, al koersen na een uurtje de meeste pijlen langs de vogel. Kilometers zicht Waarmee we slechts willen zeggen, dat Z.-Vlaanderen een gezellig land is. De binnenwegen, zoals van Zandberg naar Schelfhoutshoek en Molenhoek en zo naar Lamswaarde, zijn er minder Roman van een kantoorbediende door Jan van Maasdorp Nora, zomin als haar man, wisten dat het juist die prachtkerel van een Van Drunen was geweest, die in een voor- afse bespreking met de managing-di rector, deze er van in kennis had ge bracht dat mistress De Hoog weliswaar een heel charmante vrouw was, maar ook een heel eenvoudige - ze kon niet in de Engelse taal converseren. Mis tress Harrison, die bij dat gesprek te genwoordig was, was bij voorbaat nieuwsgierig hoe de vrouw van de ju bilerende chef wel mocht wezen. „So that, mister Harrison wilde meneer Van Drunen tactisch voorstellen. „So that we only speak Dutch, dear", be sliste Harrison en legde zijn grote hand op die van zijn vrouw. ,,Oké, dad", had mistress Harrison geantwoord met een waarderende glimlach voor meneer Van Drunen. Mistress Harrison hield werkelijk van de Hollanders en ook van Holland en het was altijd haar grootste SSuiflematfter" OOSTBURG goed. Maar wat kunnen ze mooi zijn. En zó stil, zó stil! Hier staat een boer derij in een kromming van de dijk; daar een rijtje huizen, allemaal in ver schillende kleuren; ginds een café aan een kreek. Van die kreken hebben ze er hier wel meer. Ten westen van Lamswaarde ligt bijvoorbeeld de Grote Vogel en wat zuidelijker bij Luntershoek en tussen Zaamslag en Terneuzen de Otheense Kreek, die twee oostelijke uitlopers heeft. Slaat u ten westen van Zaamslag de eerste weg links in (richting Axel), dan kruist u ze allebei. Aan de kant ligt een roeibootje, in het water drijven visbunnen en in een brede kraag pluist het riet. Het zicht is kilometers ver. Heel Z.-Vlaanderen is een land van tintelend perspectief en hier in het bij zonder. Door de slanke populieren, die als behaarde naalden opsteken, heeft het reliëf, nog te meer omdat daar achter, ver weg, weer zo'n scherm van populieren verrijst. In zuidelijke richting doorrijdend komt u vervolgens langs de Axelse Kreek en dan in Axel, vroeger zó be langrijk, dat het dorp een eigen kleder dracht had. Nu ziet men er nog slechts een oud moedertje in, die voor haar deur ijverig zit te breien - voor de klein kinderen. Bij Zuiddorpe strekt zich een bos van populieren uit en voordat u het weet, is u aan de grens. Vlak voor het douanekantoor buigt evenwel een weg af naar Oude Molen, die u via Heikant en Sint Jansteen naar Hulst brengt. Daar zingt het carillon van de toren der St. Willibrordusbasiliek hoog boven de walmende patat-friteskramen zijn vro Axel was vroeger zó belangrijk, dat dit eigen klederdracht had. dorp in Zeeuwsch-Vlaanderen een genoegen, Nederlands te praten, waar in zij zelfs les was gaan nemen. Als dochter van een schatrijke far mer in Houston, had zij de voortreffe lijke eigenschap nooit van haar rijkdom te laten blijken tegenover „gewone" mensen. In haar natuurlijke eenvoud en Amerikaanse nonchalance bracht zij vrouwen zoals Nora, terstond waar zij ze hebben wilde. Al gauw had zij de bijna meisjesachtige verlegenheid van Nora met haar scherpe blik bemerkt. Mistress Harrison vond Nora „lovely at every inch", zoals ze later meneer Van Drunen tot diens genoegen vertel de. Nora had haar op haar verzoek foto's van Hansje getoond en mistress Harri son was oprecht verrukt geweest. „How lovely oh, ik heb geen children". Nora was, van haar kant, onder de bekoring gekomen van de Amerikaan se, die haar zo vertrouwd kon aankij ken met haar reebruine ogen, die de vorm van een hinde hadden en haar uitdrukking iets onschuldigs gaven. Maar met die schijnbaar onschuldige blik nam de intelligente farmerdoch ter alles terdege in zich op. Ze liet haar blikken langs Nora glijden. En terwijl Nora vaststelde dat mistress Harrison de werkelijke kleur van haar haar door kunstmiddelen moest heb ben verborgen, voelde zij de blikken van de vrouw ongewoon lang op haar rusten, op haar eigen weelderige blon de kapsel. Mistress Harrison was zelf „gebobbed". Maar tevens was Nora zich, in al haar nerven, bewust geweest van haar maatschappelijke ondergeschikt heid aan de rijke Amerikaanse. Ze kon in haar onwetendheid, niet vermoeden dat die vrouw uit Texas die Hollandse, zonder een enkele opmaak, „lovely and charming" vond met haar ongeverfde blonde kapsel en haar wangen als van een door de natuur gerijpte perzik uit Californië. Nora had op de terugweg met geslo ten ogen achterover liggend in de gro te, luxe auto, alles nog eens de revue laten passeren. Nu, op al het gepraat van Karei, Volstond ze met: „O, me vrouw Harrison vind ik een schat en meneer Harrison lijkt me ook wel een goed mens". Wrevelig op zichzelf, dacht ze: Wat ben ik toch een provinciale gans. Karei verwacht natuurlijk dat ik geweldig opgetogen ben over dat diner en dat ik, net als hij, niet uitgepraat raak. Misschien, als alles zo bleef, zou zo'11 avond nog wel eens worden her haald, Ze zou misschien nog wel En gels mbeten gaan leren om vlot te kun nen converseren met vrouwen van Ame rikaanse directeuren. Wat ging een mevrouw Van Drunen dit gemakkelijk af! Maar als zo'n party haar altijd zo'n ontzettende hoofdpijn zou bezorgen als deze Daar begon Karei alweer: lijke melodietjes. Plumeau van knotwilgen. Zeeuws-Vlaanderen is een prachtig land. Het is nog niet erg verindustriali- seerd en waar fabrieken staan, zoals bijv. te Sluiskil, hebben die evengoed hun charme. Op het terrein van de co- kesfabriek kruisen de horizontale don kere lijnen van de rails de blanke ver- tikalen van schoorstenen en bedrijfsge bouwen. Dat samenspel doet denken aan een modern schilderij. Sinds enige jaren is dit deel van Zee land ook een streek van recreatie aan en in het water. Op warme dagen is het op het strand van de vroegere Braakman, aan de weg Hoek-Biervliet, zo druk als in Scheveningen. Maar wat de Haagse badplaats niet en Z.-Vlaan deren wel kan bieden, is de intense rust. Rijd van Hoek slechts noord waarts en langs de afsluitdijk van de Braakman en u is de mensenmenigte meteen kwijt. Gezeten op de groene dijkhellingen hebt ge het uitzicht over de nieuwe aanplant, waartussen rode daken van de onlangs gebouwde boer derijen opsteken. Urenlang kunt ge u amuseren met de vogels, die driftig ko men aanvliegen, in een snelle duik een visje verschalken en onder het eten nog hun snavel niet kunnen houden. Verder rijdend ko!mt u in Biervliet, waar u de keus hebt uit twee richtin gen, die van IJzendijke, Oostburg en zo door naar Aardenburg, Sluis en St. An na ter Muiden of die van Hoofdplaat- Breskens. Laatstgenoemd traject is een heerlijk weggetje, steeds langs een haag van knotwilgen en onderlangs de groe ne dijk van de Westerschelde. Via Breskens gaat het naar Groede en Nieuwvliet, twee dorpen zo helder en fris alsof ze dagelijks met een em mer sop worden afgenomen. Op de halfronde binnendijken bij Cadzand belandt u opnieuw bij de knot wilgen, die hier een cordon van plu- meaus vormen - alsof ze een demon stratie voor een huisvrouwenvereniging geven. Van Cadzand-Bad naar het Zwin voert een aardig fietspad, maar wat zuidelijker bereikt u het Zwin eveneens over de weg. Tussen haakjes: dit na tuurreservaat met zijn duinen, zijn be groeide zandplaten en vogels kunt uvrij betreden. Drie veerverbindingen leiden naar Z. Vlaanderen. Van de pont Kruiningen- Perkpolder is de aanblik van Z.-Vlaan deren het mooist. Het veer Vlissingen- Ereskens is het grootst en het snelst. En op de boot van Hoedekenskerke naar Terneuzen geniet u het langst van het uitzicht over de Westerschelde. Goede reis! P. G. Bins. Vismijn Breskens Week van 28 juli t.e.m. 3 aug. 1963 226 kg. bot 336 kg. schar 207 kg. schol 1082 kg. tong 23 kg. kabeljauw 13509 kg. export garnalen 35 kg. binnenl. garnalen 1401 kg. onverkochte bot „Ja, alles wijst er op, dat het niet zo lang meer zal duren of ik zal nog wel een grotere sprong maken". „Een grotere sprong?" vroeg ze ver baasd. „Wat bedoel je?" „Wel, mister Harrison fluisterde me zoiets in. Een jaar, twee jaar, dan is meneer Van Drunen voor een andere plaats bestemd. Waarschijnlijk direc teur in Amsterdam". Hij grinnikte ver- genoegzaam. „En dan word ik nou ja. je begrijpt wel. Geweldig, hè?" „Ja, jongen, het is prachtig". Ze voel de haar hoofd bonzen en dacht: O. houd toch op over je sprongen. Ze had haar nieuwe avondjurk weg gehangen en dacht - waarom ze dit deed wist ze niet - aan hun grote huis, haar dienstbode, aan alles wat zij had den verworven dank zij de positie van haar man, aan zijn arbeid bij de A.T.C. Dat was toch gezegd vanavond door mister Harrison en door meneer Van Drunen. Karei kwam nu dicht bij haar staan en nam haar in zijn armen. „Ik ben trots op je, Noor, deze dag was de mooiste van mijn loopbaan". Ze had nu natuurlijk ook heel trots moeten zijn - trot, op zijn trots om haar, zijn vrouw. Ze had alle trots en zelfvoldaanheid met hem moeten delen. Ze dwong zich tot een glimlach en zei: „Ja. jongen, het is geweldig". Ze gaf hem een zoen. Zijn adem, die naar ta bak en drank rook, hinderde haar. Zou

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1