de fchakel DE KLOOF alg. nieuws voor west zeeuws-vlaanderen J De Visserijfeesten ie Breskens ALG. nieuwsblad DRUKKERS-UITGEVERS» :FA SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL.' 17e Jaargang - Nr. 932 Vrijdag 2 aug. 1963 Verschijnt iedere vrijdag A bonnementsprijs f1,15 p.kw.; franco p. post f1,50 Prijs der advertenties: 10 ct. per m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 10 ct. extra Telefoon (01172) 439 Voor het eerst zal dit jaar het bloe mencorso volledig in het teken van de visserij en de zee staan. Alle buurtvere nigingen, welke een praalwagen maken, hebben een ontwerp gemaakt wat op de zee of de visserij betrekking heeft. Dit zal zeer zeker aan het Breskense bloe mencorso iets aparts geven, tegenover de andere bloemencorso's in binnen- en buitenland. De buurtverenigingen zijn volop bezig met het bouwen van hun praalwagens, enkelen zijn zelfs zover gevorderd, dat alleen de bloemen nog moeten worden aangebracht. Nu reeds kan men aan de wagens zien dat ze nog grootser van opzet, zowel in grootte als in vormgeving, zijn als de vorige jaren. Het zal zeer zeker voor de jury-leden een moeilijke opgave zijn om dit jaar de prijzen vast te stellen. Het bloemen corso te Breskens zal dan ook aan allen, die het corso bezoeken veel vreugde en kijkgenot geven. Plaatselijk Nieuvss Retranchement Raadsve gadering. De Raad van Retranchement kwam in voltallige zitting bijeen, onder voor zitterschap van burgemeester J. A. Leenhoufcs. Bij de ingek. stukken was een ont werp van de nieuw aan te leggen inter nationale weg van de grens bij Retran chement naar Cadzand. Volgen? de me dedeling van Ged. Staten zal het werk uitgevoerd worden tijdens het seizoen 1963-1964. Aan de heer C. de Putter zal een pre mie verstrekt worden voor verbetering van zijn woning. Het voorstel van G.S. om de wethou dersbezoldiging van f 900,- tot f 1080,- te verhogen, viel niet in goede aarde. Het werd verworpen met vijf tegen twee stemmen (Kornelis en Versprille). Ook het plan van G.S. tot herindeling van de gemeenten in Z.-Vla anderen kan in de ogen van de raadsleden geen genade vinden. Unaniem was men er tegen. Mocht combinatie van gemeen ten noodzakelijk zijn, dan zou de raad eensgezind zijn stem geven aan een samenvoeging van de gemeenten Groe- de, Nieuwvliet, Cadzand en Retranche ment. Deze dorpen hebben meer ge meen dan de door G.S. voorgestelde combinatie, waarvan Retranchement deel zou uitmaken. Bij de rondvraag' wees de heer Lauret op onjuistheden over Retranchement die voorkomen in een folder van de A.N.W.B. De voorzitter zegde toe hier- FEUILLETON Roman van een kantoorbediende door Jan van Maasdorp „Proficiat, collega, wij zijn allen ver heugd, u weer in onze A.T.C. familie kring te zien!" Hij was present op alle clubavonden en schoot zijn snapshots. Hij bemachtigde foto's van alle em ployés der grote onderneming over de hele wereld, zelfs tot van de inboorlin gen van Liberia en nooit ontbrak op zo'n foto een kist, vat of blik, waarop de naam A.T.C. prijkte. En ieder onder schrift was een pakkende slogan voor de A.T.C. produkten. Soms ook had de redacteur minder prettige voorvallen te memoreren, zoals bijvoorbeeld bij sterfgevallen. Dan plengde hij eentraan als hij zijn memo- riam op zijn machinetoetsen aansloeg en was wat minder luidruchtig bij het nemen van de begrafenisfeto. Ook boette de geestige toon wel eens in bij andere, minder prettige voorvallen zoals bij het ontslag van Kamp, ,.die helaas, door een ernstige ziekte de over namens B. en W. contact op te zullen nemen met de A.N.W.B. De heer Lauret meende, dat de bo men in de straten moeilijkheden ople veren voor het verkeer. De heer Ver- couteren vroeg de haagjes in de stra ten te vervangen door rozenperken. De voorz. beloofde over deze bomen en rozen in het college van B. en W. van gedachten te zullen wisselen. Hoofdpiaat Raadsvergadering. De raad van Hoofdplaat heeft zich als één man geschaard achter de visie van B. en W. terzake van het plan van G.S. tot herindeling van de gemeenten in Z. Vlaanderen, welke visie werd neer gelegd in een nota aan de raad. Het plan van G.S. gaat er van uit het sterk overwegende katholieke Hoofd plaat te voegen bij de niet katholieke groep Breskens, Schoondijke en Groede. G.S. vindt de basis hiervoor in de ge meenschappelijke regeling „Het z.g. Industrieschap", welke regeling onder aandrang van G.S. tot stand is gekomen ter verruiming van de werkgelegenheid en om de ontvolking tegen te gaan. In eendracht en samenwerking kunnen grote belangen tot oplossing worden ge bracht. In dit verband wezen B. en W. de schoolartsendienst, schooltandver- zorging, bouw- en woningtoezicht en de B.B. B. en W. staan versteld van de kronkelingen van G.S. om de politieke en religieuse verscheidenheid in voor gestelde combinatie in te passen. In de Kanaalzone is de verscheidenheid in opvatting van politiek en religie aan leiding geweest voor G.S. voor de kanaalzone twee gemeenten voor te stellen. B. en W. zijn van mening dat het samenvoegen van gemeenten met verschillende religieuse instelling in ge heel Z. VI. moet worden afgewezen. Samengaan met Biervliet wordt door G.S. afgewezen gezien de ligging van Slijkplaat en Nummer Eén ten opzichte van Biervliet. Waarom wel Cadzand- Haven bij Oostburg? Niemand zal de opvatting van G.S. au serieux nemen, dat Hoofdplaat geen oriëntatie op IJzendijke heeft. Sinds eeuwen bestaat er onder alle lagen van de bevolking van Hoofdplaat en IJzendijke een intensieve familiale verhouding, die tevens dc sterk overeenkomende mentale opvatting ver klaart. In feite bestaat er sinds jaren grotere behJoefte aan busverbinding rechtstreeks met IJzendijke dan met Biervliet. De stelling van G.S. dat de belangen van Hoofdplaat westwaarts zijn gelegen, ontgaat B. en W. ten enen male, welke in strijd is met de uitspraak van een gewestelijke Provinciale auto riteit, dat een verkeersader uit het zui den voor Hoofdplaat een eerste levens behoefte is. De ontwikkeling van Hoofd plaats haven moet ook in zuidelijke richting gezocht worden. Het zuid oostelijke deel van W. Z.-Vlaanderen is voor het bietenvervoer, granen en beurtvaart aangewezen cp Hoofdplaat, welke haven dan ook een streekhaven is. De haven is dan ook voor Hoofd plaat een levensader. Hoe zal het be houd van de haven ooit te verkopen zijn A.T.C. familie was ontvallen". De re dacteur, die drommels goed wist, dat Kamp op een ordinaire wijze was weg gewerkt, nadat hij zijn zenuwen had ge sloopt, hoopte, „dat Kamp, die altijd zulk een trouwe medewerker aan de Klaroen was geweest, zijn gezondheid nog eens m'ocht terugvinden". In mineur was ook 's mans artikel zonder foto over het ontslag bij de reorganisatie. In zijn commentaar wek te hij de overige leden der A.T.C. fami lie op, de leeggekomen plaatsen bij to neel-, zang- of sportclub te bezetten. In hetzelfde nummer plaatste hij foto's van de jongste aanwinst der A.T.C. de ingenieuze boekhoudmachines, waar" achter nu lieftallige jongedames zaten en de spitse vingers op de toetsen, met een schalkse glimlach naar de fotograaf keken. Een foto van een personeelslid, dat niet keptsmiling was, was niet denkbaar, portretten van nurksen en zuurpruimen kon mister Hensen niet gebruiken. Zijn devies was: Keep smiling Maar nu dat artikel in de Klaroen over hemzelf ja, dat had hem toch goed gedaan en hij had de traan, die Nora, bij het lezen van de waarderende woorden over haar eigen man, op de krant had laten vallen, stellig niet als uiting van sentimentaliteit gezien. Had niet Nora in de eerste plaats haar bij drage gegeven aan dit geluk? Zo per- in de voorgestelde combinatie? Er ls dan geen kijk op dat Hoofdplaats thans dood versleten getijde-haven door een nieuwe zal worden vervangen. Met het oog op de zeer zware polderlasten (f 125 per ha.) achten B. en W. het zeer rede lijk een nieuwe haven te eisen. De jaar lijkse verscheping beloopt 30.000 ton, wat voldoende is om de haven in stand te houden. De ontvolking van Hoofd plaat is te wijten aan gebrek aan woon ruimte. De laatste 4 jaar werd geen toe wijzing voor woningwetwoningen ver- verkregen, anders zouden jonge gezin nen die nu wegtrokken, gebleven zijn. Het is onder deze omstandigheden niet mogelijk de bevolking op peil te houden, laat staan op te voeren. Het arbeids potentieel beweegt zich in opmerkelijke grotere omvang naar de kanaalzone dan naar het westen. De gemeente heeft een zeer behoorlijk verzorgingspeil, in welke combinatie dan ook geen verbetering te verwach ten is. In welke combinatie dan ook is de ligging van Hoofdplaat een aanleu nen, waardoor Hoofdplaat tot buurt schap dreigt te worden zonder ontplooi ing van het openbaar leven, wat het ergste is, wat Hoofdplaat zou kunnen overkomen. B. en W. achten het voor stel onaanvaardbaar. De basis is aan wezig om in hechte eenheid zelfstandig het bestuur over het agrarische Hoofd plaat te voeren. Tevens zal een open oog gehouden worden om het beschik bare arbeidspotentieel dienstbaar te stellen voor de industriële sectoren. De raad onderschreef ten volle de nota va.x B. en W. De voorgenomen restauratie van het gemeentehuis werd doorkruisd door het herindelingsplan van G.S. De gunning van de verbouw van het gemeentehuis kon in de raad van 24 mei geen genade vinden. Uit bittere noodzaak kwamen B. en W. nu met een plan tot verbetering van het gemeentehuis, wel ke deels uit noodvoorzieningen bestaat en tevens de verruiming van de brand weergarage behelst. Zo zal in het uit 1913 daterende gemeentehuis, de sec- terie worden verruimd de verwarming en verlichting worden verbeterd en het achterstallige onlerhoud plaats vinden. Over dit onderwerp werd in besloten zitting levendig van gedachten gewis seld, terwijl de gemeente-opzichter de heer Kaan, een uitvoerige uiteen zetting gaf. Ook kwam het verbeteren van de voetpaden op Nummer Eén en Slijkplaat in deze besloten zitting aan de orde. In openbare vergadering werd beslo ten zowel de werken aan het gemeente huis, annex brandweergarage, als het verbeteren van genoemde voetpaden uit te voeren. De benodigde kredieten in totaal f 54.000,— werden middels een begrotingswijziging uitgetrokken. Uit de controle-rapporten van het Verificatiebureau van de vereniging voor Ned. Gemeenten, bleek, dat de boeken van de gemeente-ontvanger in orde bevonden war^n over het 2e kwar taal 1963. In kas was en moest zijn f 4.897,42. In de legeskas was en moest zijn f 646, De raad ging akkoord met het voor nemen van G.S. de wethouderswedden fect werkte het „Departement of Public Relations" van de A.T.C. Als kostbare stukken had hij alles de Klaroen, het blauwe lint met de gulden woorden, de felicitatietelegrammen in zijn geldkist opgeborgen. Mèt de enveloppe met inhoud, hem uitgereikt door de personeelsdirecteur. „Nee, Noor, geen gezeur over Hansje, die kunnen we ge rust aan Ans Kamphuis toevertrouwen, ze heeft het zelf aangeboden. Van dit geld gaan we samen naar de Rivièra''. En daarna, als apotheose van alles, was er het diner geweest in het deftige restaurant Du Passage, aangeboden d or mister Harrisson aan de gezamen lijke hoofdchefs met hun dames. Het was overweldigend geweest. Nora en hij waren met de Roll Royce van de directeur-generaal van huis gehaald en later weer terug gebracht. Tijdens de rit terug naar huis had hij, in een pret tige stemming, met Nora alles willen napraten. Over mister Herrison, over mistress Harrison en ook over de an deren. Nora had met gesloten ogen achterover in de kussens gelegen. Of ze het niet prettig had gehad, vroeg hij haar. ,,Je bent zo stil". Ze haastte zich, spontaan te bevestigen: „Het was een prachtavond, jongen, ik heb alleen een beetje hoofdpijn. Even mijn ogen dicht doen het gaat wel over". Thuis gekomen was het eerste dat Nora deed, aan Martha vragen, of klei- van f 1080,tot f 1260,te verhogen. De heren De Smit, Roets en Steyaert werden benoemd in de commissie ad hoe belast met het onderzoek der gemeente rekening 1962. De contributie van de vereniging van Ned. Gemeenten werd verhoogd tot 14 cent per inwoner. Er werd een nieuwe kampeerverorde- ning vastgesteld, onder intrekking van de door de raad d.d. 24 mei vastgestelde verordening. Besloten werd een werk- en schaft lokaal in te richten in de gemeentelijke bergplaats, Oesterput 2. De kosten zijn geraamd op f 1350, Ten behoeve van de St. Josephschool werd ex art. 72 der 1. o. wet financiële medewerking toegezegd voor de aan schaf van een nieuwe natuurkunde- methode (f 600,en een nieuwe aard- rijkskundemethode (f 300,De aan vraag voor gymnastiekmateriaal zal eerst worden behandeld, na ontvangst van een rapport met opgave waar het oude materiaal voor gymnastiek is ge bleven. Biervliet Raadsvergadering. Tijdens de raadsvergadering van vorige week kwamen de notulen aan de orde betreffende de behandeling van G.S. inzake de herindeling der gemeen ten in Zeeuws-Vlaanderen. De notulen van genoemde vergadering op 10 juli j.l. gehouden, waren 10 folio-bladen groot. Twijfel werd er uitgesproken of G.S. wel de nodige aandacht zal schenken aan deze notulen, door ze niet alleen te le zen, maar ook te bestuderen. Voora. A. P. Kostense merkte op, dat de notulen maar een beknopte weergave is van hetgeen op deze bewogen raadszitting naar voren werd gebracht, aan de orde werd gesteld. Naar beknoptheid is ge streefd, om een bepaalde zekerheid te kunnen hebben, dat G.S. ook kennis za,l nemen van deze notulen. Nochtans oor deelde B. en W. het nuttig in het bege leidende schrijven aan G.S., wat bij de notulen zal worden gevoegd, de con clusies welke de raad inzake het herin- delingsplan nam, neer te leggen. Hoewel niet met zoveel woorden gezegd, kon men een bepaald wantröUwen ten op zichte van G.S. aanvoelen. Zonder hoofdelijke stemming werden de notulen ongewijzigd vastgesteld en de redactie van het begeleidend schrij ven goedgekeurd. De derde wijziging van de begroting 1963 werd door de raad vastgesteld. De post voor onvoorzien kon met f 14052,40 worden verhoogd en gebracht worden op f 16831,10. In zijn toelichting zei de ge meente-ontvanger, de heer A. O. de Meijer, dat het resultaat enigszins ge flatteerd aandoet, omdat het bedrag van f 9304,— op de post onvoorzien onder b geboekt voor architektenhono- rarium en toezicht bij de bouw van de woningwetwoningen een administratie ve p'ost is, waarvan het bedrag voor ge wone uitgaven niet mag worden benut. De eigenlijke post voor onvoorzien is groot f 7527,10, wat dan ook gebruikt mag worden. De heer G. Clays zei te hebben opge- ne Hansje nog wakker was geweest. Nee, Martha was neg naar hem wezen kijken, maar alles was rustig geweest. „Nou, ga maar gauw naar bed, kind en blijf morgen maar wat langer liggen, bij de koffie vertel ik je wel hoe het diner was". Ja, mevrouw, welterusten". „Welterusten Martha". Haar dienstmeisje was Nora meer vertrouwd dan dames in avondtoilet. Toen zij in de slaapkamer kwam, keek Karei naar haar in de grote spiegel. Hij had zijn smoking al uitgetrokken. Nu maakte hij zijn strikje los en zijn boord met omgekrulde punten. Hij lachte haar toe in de spiegel en knipoogde naar haar. „Toch maar g'oed, Noor, dat ik vorig jaar een smoking heb gekocht, ie hebt zeker wel gemerkt, dat alle he ren een smoking droegen. Ja, daar kun je eigenlijk niet buiten, hè?" „Jij mocht er anders ook zijn, Noor, met je nieuwe avondjurk. Ik zag, dat Mistress Harrison je van top tot teen opnam. Nou, ik geloof wel, dat je bij zonder bij haar in de smaak viel, je hoefde waarachtig niet voor haar onder te doen. Hoe vond je d'r gebroken Hol lands, lollig, niet?" „Mevrouw Harrison is een heel aardi ge vrouw", gaf Nora toe. Maar, wat praat ie veel, dacht ze. Ze was moe en had nog steeds hoofdpijn, ze zou een paar aspirientjes nemen. Twee soorten wijn was eigenlijk teveel voor haar,

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1