DE KLOOF niiu/üniiK CORSET! Alle zomerstoffen moeten weg 1 Hei is PARKP Nieuwe koopjes Nieuwe koopjes De Visserijfeesien le Breskens Op alle originele Inca suède mantels korte en lange modellen 10 pCt. korting, ook de nieuwe modellen voor het najaar 1 opruimingsfeest bij .O y^/ -O .O JLj Uw modehuis in VLISSINGEN ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN 17 e Jaargang - AIr. 931 Vrijdag 26 juli 1963 Verschijnt iedere vrijdag A bonnementsprijs f 1,25 p. kw.; franco p. post f 1,50 Prijs der advertenties 10 ct. per m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 10 ct. extra Telefoon (01172) 429 DRUKKERS-UITGEVERS F' SMOOR DE HULSTER DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL.* - GIRO 358296 Er wordt in Breskens hard gewerkt om straks, wanneer voor de 11e maal de visserijfeesten worden geopend, de dui zenden bezoekers weer op waardige wij ze te kunnen ontvangen. De buurt verenigingen zijn volop bezig om hun praalwagens voor de feestdagen in volle pracht klaar te krijgen en ieders be wondering af te dwingen. De visserij vereniging „Ons Belang", organiseert een tentoonstelling, welke voorgaande op dit gebied verre zal over treffen. En een bezoek hieraan zal zeker de moeite waard zijn. De Stichting Visserij dagen heeft een programma samengesteld met zoveel attracties, dat het teveel is om hier op te noemen, b.v. een keur van muziekge zelschappen, plaatselijke medewerkers, radio- en televisie-artiesten, o.a. Gert Timmerman, De Lords met Rtofo de Nijs (voor de tieners), Mieke Telkamp, Willy Albert!, de Wama's, Peter Piekos enz. Watersportdemonstraties met skieën, motorbootwedstrij den, demonstraties reddend zwemmen, hengel wedstrijd vcor de jeugd, enz. enz. En één van de grootste attracties van heel het feest is zeer zeker het op treden van de bekende volksdansgroep uit West Zeeuws-Vlaanderen, o.l.v. de heer C. Schijve. Zij zullen zingen, als mede dansen opvoeren uit het bekende spel „Jaontje", dat zo'n geweldig succes oogstte. Voor de zang en de dansen heeft de heer Schijve een tekst geschre ven, die geheel slaat op de visserijfees ten en de visserij, wat voor velen een aangename verrassing zal zijn. Plaatgelijk Nieuws Oostburg Diploma-uitreiking Lagere Technische School Vrijdagmiddag hing van het gebouw van de lagere technische school aan de Rijksweg te Oostburg de Nationale Drie kleur uit, om het feestelijke van de di ploma-uitreiking voor de leerlingen te onderstrepen. Het is, zo verzekerde de heer J. J. Mijs, voorzitter van het schoolbestuur, voor de leerlingen dan ook een feeste lijke dag als het diploma, waarvoor ja ren is geleerd, eindelijk in het bezit is. De heer Mijs verwelkomde in zijn be groetingswoord o.m. de burgemeester van Oostburg, de heer J. L. van Leeuwen alsmede een aantal bestuursleden van de Vereniging Ambachtsschool voor Oostburg en Omstreken. De heer Mijs bracht namens het be stuur dank aan het lerarencorps, dat onder moeilijke omstandigheden het onderwijs in stand houdt. De direkteur der school, de heer Deur waarder, maakte onder spanning van de jongelui bekend, wie er waren bevor derd naar een hogere klasse, en ten FEUILLETON Roman van een kantoorbediende door Jan van Maasdorp Nadat ze het café hadden verlaten, waren ze langs de kade in de richting gelopen van de halte, waar Karei de Hoog zijn tram moest nemen. Opeens werd Hardings aandacht afgeleid door een troep meeuwen, die klapwiekend en honger-krijsend over hun hoof den- scheerden. „Prachtvogels, De Hoog", zei hij geestdriftig, terwijl hij gefascineerd de vlucht der meeuwen gadesloeg. „Moet je zien, het lijkt wel of hun vleugels van puur zilver zijn, zo in het zonlicht. Die zweven daar maar vrij in de lucht, vin den hun eten op een gemakkelijke ma nier en kennen geen vrees of angst om hun dagelijks bestaan, zoals een kan toorbediende". Met een spontane greep in zijn aktetas haalde hij bruine, ver kreukelde kruidenierszak met zijn mid dagbrood tevoorschijn. Hij graaide in de boterhammen en scheurde de stukken met worst en kaas eraf en smeet die slotte wie er gediplomeerd waren. Notaris Mijs reikte de diploma's uit. Een viertal jongelui, die er in slaag den de eindstreep te behalen met een aantal negens op de eindlijst, kregen een boekenbon en een technisch boek aangeboden. Het waren van de afdeling smeden-bankwerkenI. le Grand uit Oostburg, die de eindstreep haalde met maar liefst 13 negens en R. Willems uit St. Kruis, die er 11 wist te bemachtigen. Bij de monteurs won J. de Vriend de extra prijs en bij de afdeling timmeren ging de boekenbon naar A. Puyenbroek uit Hoofdplaat. Namens de leerlingen bood I. le Grand aan de leraren een geschenk aan en dankte met enkele welgekozen woorden voor het genoten onderricht. De direc teur tenslotte feliciteerde de jongelui met het behaalde diploma, terwijl de heer Mijs voor volgend jaar nog een extra-prijs toegezegd, voor diegenen, die het hardst heeft gezwoegd om het beste resultaat te verkrijgen. Tot sot van de feestelijke schoolmid dag werden nog enkele aardige en leer zame films gedraaid. Een getuigschrift Smeden-bankwerken ontvingen: A. Adam, Breskens; I. Al- laart, Cadzand; R. Dhondt, Aardenburg, C. Dierx, Breskens; W. Esseling, Schoon - dijke; C. Faas, Breskens; W. Goedege- buur, Zuiclzande; I. le Grand, Oostburg; H. Hinneman, Breskens; N. Kolmeyer, Aardenburg; P. de Koning, Oostburg; H. de Loos, Oostburg; E. Martens Aar denburg; F. Martens, IJzendijke; I. Mi- chielsen, Nieuwvliet; R. Naeyaert, Schoondijke; A. Oosterling, Breskens; P. Overdulve, Groede; A. Overmeire, Oostburg; T. Pijcke, Hoofdplaat; W. Quaars, Nieuwvliet; C. Reubens, Sluis; P. van de Velde, Groede; P. Vermeulen, Breskens; W. Verplanke, Cadzand; W. Verplanke, IJzendijke; H. Verschaeve, Aardenburg; R. Willems St. Kruis; K. de Witte, Oostburg. Een getuigschrift Landbouwwerktuig- herstellen ontvingen: I. de Bliek, Schjoondijke; J. Boidin, Oostburg; L. Boussen, IJzendijke; P. Dobbelaar, Zuidzande; J. Kloosterman, Oostburg; J. van Landschoot, IJzendij ke; I. de Lijzer, Zuidzande; H. Minder- houd, Nieuwvliet; D. de Poorter, IJzen dijke; W. Risseeuw, Groede; C. Vermeire Aardenburg; A. v. Voorenberghe, IJzen dijke; J. de Vriend, Aardenburg; T. van 't Westeinde, Groede. Een getuigschrift Timmeren ontvin gen: P. Blaakman, Hoofdplaat; L. Boerjan, Oostburg; J. Buize, Cadzand; A. Geluk, IJzendijke; G. Gernaert, Hoofdplaat,; P. Jansen, Schoondijke; H. v. Liere, Cadzand; V. Lohman, Zuidzande; J. Oosterling', Gro'ede; R. van Opdurp, Schoondijke; R. v. Opdurp, Breskens; A. Puyenbroek, Hoofdplaat; J. Riemens, Breskens; A. Rijckaert, Breskens; F. Roedts, Eede; A. Rootsaert, Eede. Schoondijke Uitreiking diploma's Landbouw- huishoudschool. Op de druk bezochte uitreiking van de diploma's van de Landbouwhuis- roekeloos omhoog. Krijsend scheerden de zilveren vogels over zijn verwarde haardos en vingen zonder eenmaal te falen het voedsel. En opnieuw verbaas de Karei de Hoog zich over de niet te vatten mentaliteit van Harding. Zat daar eerst met zijn frasen de hele maat schappij te vervloeken met een grim mige kop en kreeg dan opeens een po ëtische bevlieging bij het zien van een koppel meeuwen. „Zag je, hoe ze elkaar de brokken uit de bek trokken? Net als bij de mensen". Harding lachte geamuseerd en smeet de lege broodzak in het water. „Maar ik geloof niet dat die meeuwen zoveel angst hebben als de mensen". Ja, dacht Karei, hij heeft toch gelijk Om het dagelijks brood ging het toch eigenlijk, ontdaan van alle bijkomstige franje. Bij die meeuwen en ook bij de mensen. En bij de mensen bovendien om de angst om het brood te bemachti gen. Maar Jan Harding kende blijkbaar niet die angst. Die smeet roekeloos zijn laatste brood naar hongerige meeuwen. O— In wezen was er niet veel veranderd bij de A.T.C. Er was enkel maar een wis seling geweest van decors. Enkele requi- sieten de oude hoge krukken en de ouderwetse schrijf taf es en ook enkele acteurs waren van het toneel verdwe nen. Maar andere acteurs waren er toch MEDISCHE UÜWLllUijft foT 3urchtstraat 13 Lil OOSTBURG In MANTELS, MANTELCOSTUUMS, JAPONNEN, BLOUSES, ROKKEN en REGENMANTELS Spotkoopjes in onze stoffenafdeiing Maakt dat U er bij komt. houdschool te Schoondijke, sprak de voorzitter van het schoolbestuur van de Z.L.M., de heer Iz. de Bruijne, over het agrarisch onderwijs dat in deze tijd volledig in de belangstelling staat, zo dat het landbouwhuishoudonderwijs zich niet in een hoek mag laten druk ken. Hij noemde dit onderwijs een wel daad voor het platteland. Hoe de be langstelling voor dit onderwijs in West Z.-Vlaanderen nog groeit, toonde hij aan met enkele getallen. Het komende leerjaar zal n.l. starten met drie eerste klassen, drie tweede klassen, twee as sistentenklassen en behoudens goed keuring van de Rijksconsulente voor het landbouwhuishoudonderwijs, nog een yormingsklasse en nog een klas voor de afgestudeerde meisjes van de m.m.s. Hiervoor zal dan de Prinses Marijke- school worden uitgebreid met een hou ten barak voor twee leslokalen. In zijn welkomstwoord had de heer de Bruijne verwelkomd de Voorzitter van de Commissie voor het lager land bouwhuishoudonderwijs, de heer B. H. bijgekomen jongere en die speel den nu op hun beurt weer een rol. Het vertrouwen in de regisseur was terugge keerd, zoals op een schip, wanneer de bemanning weer durft te lachen en de grimmige kapitein weer onder ogen durft te komen. Voortaan werd op de kantoren van de American Trading Company, in plaats van het naargeestige gekras van de pennen in dikke koopmansboeken, het enige verschil met vroeger was, dat de geratel vernomen van machines. Het kantoren geen kantoren meer leken, doch fabrieken waar jonge meisjes, zonder kennis van boekhouden, schuld- saldi produceerden aan de lopende band. Men was spoedig vergeten hoe het vroeger was. Ook Karei de Hoog vergat tenslotte zijn ontslagen collega's. Jan Harding had hem, op zijn eigen gedaan verzoek beslist niog eens wat van hem te laten horen, een lange brief geschreven. Hij was colporteur van stofzuigers gewor den en voelde zich heerlijk vrij en on afhankelijk. „Je moet mijn tegenwoordige functie vooral niet onderschatten", schreef hij. „De stofzuiger is een belangrijk onder deel in de klassenstrijd; hij zuigt niet enkel het stof uit le karpetten, maar ook uit de hersencellen van de arbei dersvrouwen". Verder liep het epistel over van communistische theoriën en G. ter Haar Rómeneij, burgemeester van Souburg, de leden van de commissie van toezicht, weth. J. de Feijter na mens de gemeente Schoondijke, de voor zitter van de C.B.T.B. afd. W. Z.-Vl., de heer J. Quaak, de Herv. predikant Ds. P. A. L. Brinkman, de directeur van de Praktijkschool voor landbouwonderwijs, ir. G .F. Israël, mej. Janssen van het Arbeidsbureau te Oostburg en de ouders en de leerlingen. De directrice, mej. N. A. E. Zwart, reikte zelf en met een voor ieder per soonlijk toepasselijk woord daarna de diploma's uit aan in totaal 14 assisten ten, 47 leerlingen van de 2-jarige pri maire cursus en aan 2 leerlingen van de primaire cursus een praktijk-getuig schrift. In totaal werden 4 leerlingen afgewezen. Namens de commissie van toezicht werden door mevr. I. Quaak-Karreman de prijzen voor de beste leerlingen uit gereikt aan Marianne Scheele, Willy Provoost, Adri Blouwens, Annie Koole en Marianne Toesseint. Namens de do- een dichterlijke vervloeking van de „hele, kapitalistische rotmaatschappij Een half jaar later vond hij de brief terug in een la van zijn bureau. Nadat hij een poos het intelligente schrift van Jan Harding met niet-ziende ogen nog even had doorgekeken, scheurde hij die in kleine snippers en wierp ze in de prullemand. Hij zou niet hebben gewe ten, wat hij zou moeten terugschrijven. Vergeten ook was hij de oude Vrees man, van wie hij eens in de krant een overlijdensadvertentie had gelezen. Ook de droefgeestige ogen van zijn vroegere secretaresse zag hij nu niet meer voor .zich. De vergeet-mij-niet ogen onder de lange wimpers van Irma,e de nieuw secretaresse, die hem altijd zo vrijmoe dig aankeken, hadden ze vervangen. Zijn dagen en zelfs vaak zijn avonden namen hem volkomen in beslag in zijn topfunctie. Hij had met meneer Van Drunen een studieconferentie bijgwoond over verdere automatisering op de kan toren in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. De Hollerith-machine, die veel personeel bespaarde, de telex en de dic- tafoon, die het correspcndentental tot een minimum terugbrachten deden hun entree. Ofschoon hij door meneer Van Dru-- nen reeds officieus ervan in kennis was gesteld, was het toch een verrassing voor hem geweest, toen daar opeens de reclamechef, tevens redacteur van het

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1