SPOTKOOPJES opruimingsfeesi bij BOBBE DE KLOOF ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN vj onze gehele voorraad stoffen wordt tegen spotprijzen opgeruimd het Li, o-piuiminylfteei-t bij BMe uw- mo-dehuLi, Lti UiLiiüxg,en, De Visserijfeesten ie Breskens ije Jaargang - Nr. 930 Vrijdag 19 juli 1963 Versch^nt iedere vrijdag A bonnementsprijs 1 1,25 p. kw.; franco p. post f1,50 Prijs der advertenties: 10 ct. per m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 10 ct. extra Telefoon (01172) 429 DRUKKERS-UITGEVERS: F"- SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL. HPI - GIRO 358296 HET IS ir. MANTELS JAPONNEN, KOSTUUMS, BLOUSES en ROKKEN REGENMANTELS en SUèDE MANTELS, (KORTE en LANGE MODELLEN) wij moeten ruimte maken voor het nieuwe seizoen In verband met de opruiming is onze zaak maandag 22 juli de gehele dag geopend. Met rasse schreden naderen we weer de Visserijfeesten. Verschillende buurt verenigingen zijn reeds druk bezig hun wagen te maken. Iets wat een zeer goed teken is. Voor al deze mensen geldt nu weer dubbel: „Vele handen maken licht werk", dus allen aan de slag. Dit jaar is er een speciaal punt voor de jeugd in het programma opgenomen, n.l. een hengelwedstrijd. Ieder kind tot 14 jaar kan hieraan meedoen. Ze kun nen zich nu reeds opgeven bij de heer L. Riemens, Vogelenzang la of bij de heer M. Zegers, Steenoven 9. Kom, jongens en meisjes, laat zien dat jullie ook vissen kunnen. Wat het verdere programma betreft, dit is zo goed als rond. Vooral op het amusementsterrein be looft het heel wat te worden. Wat denkt U b.v. van de Tiroler Holzhacker Bub'n, Gert Timmerman en voor de tieners de Lords met Rob de Nijs. Breskens Feestelijke diploma-uitreiking E.H.B.O. Vrijdag had in het jeugdgebouw „De Uitkomst" te Breskens de diploma-uit reiking E.H.B.O. plaats. Dit echter op een gezellige, feestelijke manier. De heer Barendse, voorzitter der E.H.B.O., afd. Breskens, opende de avond. Hij heette allen hartelijk wel kom, in 't bijzonder burgemeester Eek hout en de bestuursleden- der V.V.V. Deze diploma-uitreiking had een feestelijk teintje omdat de E.H.B.O., afd. Breskens, dit jaar 10 jaar bestaat. Dit is echter stil gehouden, daar het de afd. aan geldelijke middelen ontbreekt om een feest op touw te zetten, aldus de voorzitter. De E.H.B.O. heeft echter één grote wens, n.l. een strandpost. Spr. betreurde het ten zeerste dat hiervoor geen geld genoeg is. Verder zei de voor zitter dat in de afgelopen 10 jaar 6 cursussen gehouden zijn en dat er pl.m. 150 diploma's uitgereikt konden wor den. Hierna reikte de burgemeester de di ploma's aan de geslaagden uit, na eerst een kort woord te hebben gesproken, waarbij hij mededeelde, dat weth. Ze gers verhinderd was aanwezig te zijn. De burgemeester feliciteerde de vereni ging met haar 10-jarig bestaan. De geslaagden die een diploma in ontvangst mochten nemen, zijn: de heren H. Veldman, M. de Reu, P. Pries ter, J. de Nooijer, J. L. v. d. Lijke, C. I. Janssen, P. v. Zanten, mevr. Hensen en dhr. P. Hensen Jr. Deze laatste echter kreeg geen diploma, omdat hij nog geen 18 jaar is. De heer Priester dankte, namens alle geslaagden, dokter Ossewaarde, daar deze in vrij korte tijd door een goede opleiding zijn werk met succes bekroond zag. Het bestuur dankte de heer Pries ter en in 't bijzonder de heer Barendse. Woorden van dank kreeg ook burge meester Eekhout te horen, voor het op FEUILLETON Roman van een kantoorbediende door Jan van Maasdorp „Hallo, De Hoog", groette Harding luidruchtig en maakte een uitnodigend gebaar, terwijl hij een ijzeren stoel achteruit trok, zodat het rammelde over de straatstenen. In zo'n kroeg kwam De Hoog nooit meer sinds hij op hoger plan was gekomen, frekwenteerde gewoon lijk de Bordelaise, Confiance of Suisse met zijn collega-chef. Maar met Jan Harding Kauwend met zijn ene hand in zijn dikke haardos, wees deze naar het water. „Geweldig, hè, dehaven". De Hóóg knikte zwijgend en keek mee over het altijd woelige oppervlak van de Maas en de in- en uitvarende schepen. Hij bracht het glas bier, door de kastelein met afgezakte pantalon en overhemd met opgestroopte mouwen gebracht, naar de mond. „Proost, Har ding", zei hij toonloos. Harding hief ook zijn glas, nam een formidable slok en zei lachend: prettige wijze uitreiken van de diplo ma's. Tot slot droeg de heer Priester een zelf gemaakt en zeer leuk gedicht over de E.H.B.O. voor. De heer T. de Koning mocht als be stuurslid de voorzitter een speldje en een voorzittershamer overhandigen, dit omdat het op de vergaderingen nogal eens rumoerig is. Hierna volgde een pauze waarin ieder een kopje koffie werd aangeboden. Na de pauze was er accordeonmu- ziek door „De spelende Zusjes" uit Bres kens, dan Volgde er een leuke schets, genaamd: „De boerin op kostschool". De heren de Nooijer en Priester wa ren vervolgens spelleiders in de hersen gymnastiek. Daarna volgde weer een pauze, waarin ieder een slaaatje werd aangeboden. Tevens werd een verlo ting gehouden, waarna nogmaals „De spelende Zusjes" optraden. Ook werd een pantomimespel opgevoerd door en kele leden, hetgeen zeer in de smaak viel. De heer Priester leidde vervolgens 'n spel, „Huwelijksproblemen" genaamd. Voorzitter Barendse dankte allen die tot het welslagen van deze avond had den bijgedragen, in 't bijzonder secre taris Keijmel. Met een gezellig dansje werd deze aVond besloten. Geslaagd. De heer I. van Haneghem te Breskens slaagde voor het examen elektro-tech niek aan de Gem. U.T.S. te Vlissingen. Nieuwvliet Geeslaagd. Voor het Mulo-examen te Goes slaag de mej. M. Schijve. Oostburg Geslaagd. Voor het Mulo-examen te Goes slaag de de heer G. H. van Weelden. Schoondijke Turnen. Zaterdag hielden de jeugdafdelingen van de Schoondijkse Sportvereniging, S.V.V. een turndemonstratie op het Gemeentelijke Sporterrein. Onder leiding van instructeur, dhr Fraanje werd een gevarieerd program ma vlot afgewerkt. Enkele turners van de zustervereni ging Sluis gaven een korte demonstratie terwijl ook de trainer zich niet onbe tuigd liet. Voor het geheel bestond een redelijke belangstelling. Het was voor de voorz., de heer J. v. Nieuwenhuyze, die allen hartelijk wel kom had gegeten bij het begin, dan ook een dankbaar werk allen die aan het welslagen van deze avond hadden mee gewerkt, namens S.V.V. te danken. Sluis Geslaagd. Voor het Mulo-examen met midden stand slaagde de heer A. A. Dierkx. Geslaagd. Aan de academie voor beeldende kun „Dat zal dan wel voor het laatst zijn, dat wij een biertje drinken aan de ha ven, De Hoog. Een hele eer eigenlijk met een chef van de A.T.C. Krimmeneel, De Hoog, wat voel ik me nu een vrij man". Hij grabbelde een cigaret uit de doos van de ander, dronk zijn glas in één teug leeg en strekte zijn benen weer, die hij bij vergissing had ingetrokken. „Toe Harding, praat niet zo cynisch, ik heb er pijn in mijn kop van. 't Lijkt waarachtig wel of je met vakantie bent in plaats van ontslagen. Vrij „Ik meen 't, man, geloof me. Jij moet straks weer achter je bureau kruipen en je kostbare zenuwen aftakelen voor die rot Yankees, maar ik ga op mijn dooie gemak langs de Maas naar mijn kost huis wandelen. Ouders of een vrouw, die ik uitleg moet geven waarom nu juist ik er uit moest, heb ik niet geen gelamenteer en gehuil. Werkelijk ik voel me een vrij man". Ongewild nioest Karei de Hoog nu ook de communistische peroratie aanhoren. Wat een onmogelijk stuk opstand was die vent toch. Het deerde hem nooit, of je het al dan niet met hem eens was, nooit werd hij het beu zijn Leninisti sche catechismus af te dreunen. En hij, hij „deed" niet aan politiek en dat wist Harding maar al te goed misschien juist daarom oreerde hij er zo. op los. Ook nu weer. „Jij denkt te eng, De Hoog, niet eh sten „Sint Joost" te Breda, slaagde de heer R. Dusarduyn Voor meubelontwer per en binnenhuisarchitect. Waterlandkerkje In het café „In den Koning" van de heer B. Schanssema werd een wedstrijd gehouden met de krulbol. Er waren 18 deelnemers. De uitslag was als volgt: le prijs J. Vermeulen, alhier en M. Mor- nout te IJzendijke; 2e prijs C. Plas- schaert en S. Termont beiden te IJzen dijke; 3e prijs S. Robinson te Oostburg en J. Bóute te IJzendijke; de verliezers ronde was voor J. Meijer te IJzendijke en F. Waghe te Oostburg. Geslaagd. Bij het te Leiden afgenomen examen, slaagde voor medisch analiste mej. N. Schilleman te Waterlandkerkje. IJzendijke Geslaagd. Bij het te Middelburg gehouden exa men voor het diploma brood- en ban ketbakker le gezel slaagde de heer Johny de Smet uit IJzendijke. Groede Raadsvergadering Tijdens de raadsvergadering van dialectisch. Je ziet niet verder in de maatschappij, dan de A.T.C.waar je een vooraanstaande baan hebt en die je volkomen in je macht heeft. Wat nu gebeurd is bij de A.T.C. is maar een on derdeeltje mechanisatie van de boekhouding. Maar mechanisatie van het produktieproces zal steeds geper- fectioneerder worden. De produktie zal steeds groter worden, tot men er geen raad meer mee weet. Vroeg of laat stort de hele kapitalistische maatschappij in en dan zullen we allemaal getroffen worden door de rondvliegende stukken. Later zal je misschien nog wel eens den aan die communistische idioot, Jan Harding en dan zal je tot de conclusie komen, dat het niet allemaal onzin was, wat ie uitkraamde." De Hoog wuifde timide met zijn-hand. Goed, best, hij zou het dan maar alle maal afwachten, hij bemoeide zich niet met politiek. Hij verwenste in stilte de communist en eigenlijk ook het feit, dat hij altijd tegenover hem tekort schoot in kennis en disputeerkracht in politieke discus sies. Niets ook begreep hij van de ander, die hij in zijn geest straks zag lopen, de Maasbrug over, naar de proletariërs- buurt, waar Harding in de kost was. Hij zag het weer voor zich, de lange, smeri ge straat met de schurftige huizen. En de slonzige hospita van Harding zijn kostjuffrouw, die hem destijds bij zijn donderdagavond, welke onder voorzit terschap van burgemeester J. C. Everaars gehouden werd kwam het voorstel van G.S. inzake de herindeling- van de gemeenten in Z. Vlaanderen aan de orde. Burgemeester Everaars had bij aanvang der vergadering er aan herin nerd, dat de raad reeds talrijke verga deringen heeft gehouden. Nu is het echter een zeer belangrijke vergadering, waarbij hij de hoop uitsprak, dat de raad het zal kunnen opbrengen ver standige besluiten te nemen. Burgemeester Everaars gaf een uit eenzetting over het standpunt wat B. en W. terzake van de herindeling heeft ingenomen. Groede is een mooie en welvarende gemeente, waarvan het verzorgingspeil ten voorbeeld kan worden gesteld aan vele andere gemeenten met gelijk of een groter aantal inwoners. B. en W. vinden het onder deze omstandigheden onbe grijpelijk, dat het colege van G.S. er voor voelt aan Groede zijn zelfstandig heid te ontnemen. B. en W. zien geen voordelen uit een samenvoeging voor Groede's ingezetenen voortvloeien, wel echter vele nadelen. De bewering, als zouden kleine gemeenten aan bestuurs kracht tekort komen, mag misschien in de allerkleinste gemeenten het geval enige bezoek aan Harding zulk een aversie had ingeboezemd. Nu dit alles als een flits door zijn herinnering ging, dacht hij tevens aan zijn eigen tehuis. Nora, Hansje .Maar Jan Harding was nu vrij Verdwaasd keek hij op, toen Harding hem vroeg, of hij donderdagavond naar de meeting- in het Verkooplokaal kwam. Ze lachten beiden Harding spottend de ander wrang. „Zullen we nog een glas sherry drin ken?" vroeg De Hoog. „Met alle genoegens van de gelegen heidsdrinker", klonk het antwoord. En dan, geestdriftig: „Kijk ,daar komt de Nieuw Rotterdam binnen!" Onder de tonen van het havenconcert van fluit- gillen en zware bassen, keken de beide mannen in bewondering naar het mach tige schip, dat daar uit Amerika kwam. „Zouden er ook kisten aan boord zijn voor de A.T.C.?" opperde Harding. „Zeg De Hoog, hoeveel duizenden kisten en vaten zouden wij samen wel hebben in geklaard uit de States?" „Ja, er is wel heel wat veranderd sinds we samen bij de inklaring zaten. We hebben een heleboel van die scheeps ladingen verwerkt". „Een vuil spel van die Yankees", meende Harding, „dat ze nou juist met drie van die kisten zoveel beroerdig heid moesten brengen". Hij grinnikte. „Moet je daarom lachen?" klonk het

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1