j BRILLEN BOBBE DE KLOOF Wij hebben verlaagd 50 pCi. korting De Visserijfeesten ie Breskens 25rllïeinaeFier" maniels japonnen cosiuums blouses rokken alle coupons met ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN He Jaargang - Nr. 929 Vrijdag 12 juli 1963 Verschijnt iedere vrijdag A bonnementsprij s t 1,25 p. kw.; franco p. post f1,50 Prijs der advertenties: 10 ct. per m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 10 ct. extra Telefoon (01172) 429 v DRUKKERS-UITGEVERS, F' SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL. Op de data 15, 16 en 17 augustus, tij dens de visserijfeesten, zal de „Willem Beukelszoon", het onderzoekingsvaar- tuig voor de Nederlandse Zeevisserij, een bezoek aan de Breskense vissersha ven brengen. De „Willem Beukelszoon" is uitgerust met de modernste apparatuur op het gebied van de zeevisserij, welke op de wereldmarkt geboden wordt. Het on derzoekingsvaartuig zal op bovenge noemde data voor een ieder te bezichti gen zijn, wat vooral door belanghebben den op grote prijs zal worden gesteld en waarvan dan ook ongetwijfeld een druk gebruik zal worden gemaakt. Tevens zal tijdens de visserijfeesten een grote tentoonstelling worden gehou den op het gebied van de visserij, ge organiseerd door de visserij vereniging „Ons Belang". Te bezichtigen zijn hier o.m. motoren, lieren, navigatie-apparaten, enz., enz., Zo zal er 'n motor geplaatst worden van 450 p.k., die in volle werking te bewon deren zal zijn. De tentoonstelling zal alle uren van de visserijfeesten geopend zijn. Burgerlijke Stand GEMEENTE OOSTBURG over de maand juni 1963. GEBOREN: 2, Freddy, zn. van R. F. E. van Ecke en van P. M. De Rooze, wonen de te Aardenburg; 2, Tilly Maria Emel- da, d. van P. A. van Pamelen en van M. G. van Vooren, wonende te Aardenburg; 3, Mark Philemondus Magdalena, zn. van A. Verheije en van A. L. M. L. Goet_ hals, wonende te Aardenburg; 1, Jaco bus Marinus Frangois, zn. van F. D. Westveer en van M. J. Schouwenaar, wonende te Oostburg; 2, Chantalle Bertha Elodie Phelomena, d. van R. H. Baecke en van R. B. Coppens, wonende te Sluis; 2, Adriana Maria Johanna, d. van G. P. M. van Akkeren en van M. C. Brand, wonende te Oostburg; 8, Ro nald, zn. van A. Vreeke en van M. J. Haak, wonende te Oostburg8, Maria Cornelia, d. van A. Meesen en van K. Huigh, wonende te Oostburg; 9, Jozina Angelica Suzanna, d. van B. C. de Graaf en van M. C. J. De Coessemaeker, wo nende te Sluis; 8, Comelis Jacobus, zn. van J. C. P. Quist en van A. L. den Ha mer, wonende te IJzendijke; Suzanna Marie, d. van P. L. Scherbeijn en van J. C. Goossen, wonende te Breskens; 10, Fransiscus Jacques Paulus, zn. van R. Mahu en van A. M. O. van Lierde, wo nende te Sluis; 10, Catharina Suzanna, d. van P. E. Cauwels en van J. S. Moens, wonende te Oostburg; 14, Hendrina Ge- rarda, d. van W. van Hoorn en van G. H. Ariens, wonende te Oostburg; 14, Em manuel Clement Bertrand Marie, zn. van E. C. B. M. Verstraete en van H. M. Gulik, wonende te Aardenburg; 21, Ruth Naomi Joanna, d. van C. de Vries en van E. E. Corney, wonende te Oostburg; 23, Maria Adriana, d. van A. P. van der FEUILLETON Roman van een kantoorbediende door Jan van Maasdorp Onder het gelach schudde de oude zijn magere botten, zweeg verstoord en knipperde met zijn bijziende ogen. Daarna nam hij zorgvuldig de uiteinden van de slippen van zijn pandjesjas en beklom, onder de spottende blikken van de vele jonge collega's zijn hoge kruk. Daarna nam hij zijn penhouder met kroontjespen vanachter zijn rechteroor vandaan en zette zich zwijgend aan zijn arbeid. Nee, meneer Vreesman, met zijn onnavolgbaar fraai handschrift, had het helemaal niet begrepen op die mo derne machines. Ze zouden nog moeten bewijzen, dat machines, die toch niel konden denken, even foutloos de posten konden boeken als een mens. Na een week oefenen kende een groep jonge meisjes alle knepen van de me chanische boekhouding, nadat ze aan vankelijk nogal wat fouten hadden ge maakt. „Uitgesloten, dames", had de instruc Meulen en van W. van Roekei, wonende te Oostburg; 21, Christianne Johanna d. van G. F. Blaakman en van J. M. de Schipper, wonende te Sluis; 25, Arnhout Daniël, zn. van G. J. M. van den Dries en van M. De Baets, wonende te Sluis; 27, Ellen, d. van Ch. de Graaf en van J. A. Martens, wonende te Oostburg. HUWELIJKEN: Cijrilles Petrus van Dierendonck, oud 23 jaar, wonende te Schoondijke en Maria Catharina Geer- truida Boidin, wonende te Oostburg; 14, Abraham Levinus Luteijn, oud 40 j. wonende te Zuidzande en Katharina Suzanna Risseeuw, oud 34 jaar, wonende Oostburg; 21, Pieter Izaak Risseeuw, oud 29 jaar, wonende te Schoondijke en Martina Maria Dekker, oud 21 jaar, wo nende te Oostburg. OVERLEDEN: 3, Philémon Constanti- nus v. de Voorde, oud 80 jaar. wonende te Oostburg; 2, Pieter Cornelis van den Heuvel, oud 67 jaar, wonende te Water landkerkje; 9, Monica Katherine Krui- singa, oud 57 jaar, wonende te Vlissin- gen, e. v. B. Kolff; 19, Janneke Elizabeth Risseeuw, oud 74 jaar, zonder beroep, wonende te Aardenburg, e. v. J. A. Sim pelaar; 21, Janis de Nooijer, oud 81 jaar, wonende te Oostburg. GEMEENTE BRESKENS over de maand juni 1963 GEBOREN: 10, Suzanna Marie, d. van Petrus Lodivicus Scherbeijn en van Jan na Catharina Goossen, geb. te Oostburg 22, August, zn. van Cornelis Belois en van Sara Elizabeth Faas. HUWELIJKEN: 5, Erwin Francois Cor nelis, oud 22 jaar, en Anne Janneke Vi- lijn, oud 19 jaar. OVERLEDEN: 15, Pieternella Cornelia Vleugel, oud 76 jaar, gehuwd geweest met Lein de Pagter; 11, Abrahamina Cornelia van de Berghe, oud 79 jaar, ge" huwd geweest met Abraham I. van Mel- le, overleden te Terneuzen; 22, Maria Johanna Pleijte, oud 71 jaar, gehuwd geweest met Geert Jannis Verduijn, overleden te Vlissingen; 24, Magdalena Maria Vermeulen, oud 88 jaar, gehuwd met Jacobus Van den Heuvel. INGEKOMEN: 4, Erika K. Walaskowski, van Düsseldorf Did.) naar Dorpsstraat 13; 7, Coltof e.v. Catharina P. Katte- staart en gezin van Leiden naar Dorps straat 125; 7, Cornelis F. Bakker, van Leiden naar Dorpsstraat 125; 7. Popke Ottens en gezin van Oostburg naar 3e Zandstraat 7; 14, Willem Holleman en gezin van Oostburg naar Crijnssenlaan 15; 14, Augustinus B. Corijn en gezin van Schoondijke naar Crijnssenlaan 7; 12, Ate Jaarsma en echtgenote van Ens naar Crijnssenlaan 13; 13, Johannes L. van der Hooft en echtgenote van Groe- de naar Leeuwebekstraat 10; 20, Willem Koster en echtgenote van Groede naar Dr. Broodmanstraat 30; 21, Antony Spierenburg en echtgenote van Cad- zand naar Fuchsiastraat 4; 27, Janna F. C. Tschopp, geb. Omée en gezin van Argentinië naar Dorpsstraat 49. VERTROKKEN: André W. Bodin van Begoniastraat 13 naar Groede; 11, Jo hanna Bakker, van Dorpsstraat 30 naar Vlissingen. teur opgemerkt, toen de meisjes de schuld aan de machines gaven. „Uitge sloten. Onze machines maken geen fou ten, mits ze goede bevelen ontvangen. Waar het dus op aankomt is: het com mando". Hij ging zelf achter een machine zit ten, drukte op de juiste knoppen en toetsen, de wagen schoof automatisch van links naar rechts van debet naar credit. En toen hij klaar was met een lange lijst facturen, legde hij die, met een afschrift van het verkoopboek en een saldistaat van de rekeningen, alles in drievoud, zonder één fout, aan de toeschouwers ter inzage. „U ziet, dames en heren", zei de in structeur triomfantelijk, „fouten kun nen enkel maar gemaakt worden door de bediening nooit door de machines. „Die vent heeft nog gelijk ook", merkte Harding op. „Als je voor een piano zit en je slaat inplaats van een C een F aan, ligt 't aan de bespeler en niet aan de piano als de toon vals is". Wel had de reorganisatie zich voorna melijk bepaald tot het lagere en middel bare personeel. Toen evenwel meneer Hamstraal plotseling op onopvallende wijze wegbleef en bekend werd dat niet langer op zijn „uitvindingen" van for mulieren en kaarten door Amerika werd prijs gesteld, gaf dit aan Karei de Hoog een schok van beklemming. Het was weliswaar bij ingewijden algemeen be- OOSTBURG Plaatselijk Nieuws Aardenburg Winnares van Provincieprijs. Anneke Kempe van de openbare la gere school te Aardenburg won de provincieprijs van de door de Koninkl. Nederlandse Zwembond ter gelegen heid van haar 75-jarig bestaan uitge schreven tekenwedstrijd voor het beste propagandabilj et. Aan de wedstrijd hebben enkele hon derden leerlingen van de 6e klassen van lagere scholen deelgenomen. Retranchement Collecte. De collecte voor de Kinderbescher ming bracht in de Ned. Herv. Kerk f 30,55 op. Concert. De gezamenlijke muziekcorpsen „Apollo" uit Sluis en „Ons Genoegen" uit Retranchement, gaven zaterdag avond te Retranchement een concert op de Markt. Wegens het regenachtige weer was de belangstelling niet groot. Schoolreis. De oudste leerlingen der O.L.-School gingen vorige week per bus op reis. Donderdagmorgen vertrok het gezel schap via Perkpolder naar Roosendaal waar door bemiddeing van de heer Joz. den Hamer de Red Bandfabriek werd bezocht. In de speeltuin aan de rand van het Liesbos werd gegeten. In Breda werd een bezoek gebracht aan de Grote Kerk en aan het park „Valkenberg". Na een korte wandeling door 's-Her- togenbosch werd de reis vervolgd door het prachtige Rijk van Nijmegen naar de speeltuin „Erica" te Berg en Dal. Overnacht werd in de jeugdherberg „Alteveer" te Arnhem. De tweede dag werd een bezoek ge bracht aan Elten, de Posbank, het park Rozendaal en het Openluchtmuseum. Des avonds werd in „Alteveer" het 30- jarig bestaan van de jeugdherberg ge vierd. De derde dag brachten de scholieren een bezoek aan Burgers Dierenpark. In een groot warenhuis in Arnhem werd „gewinkeld". Tot slot volgde in Bergen Op Zoom een bezoek aan de speeltuin „Rozen- oord". Via Vlissingen bereikten de jeugdige reizigers omstreeks half negen hun woonplaats. Waterlandkerkje Schoolreis. Nadat de schoolreis voor de laagste klassen van de O.L. School vorige week vanwege het bar slechte weer was uit- kend, dat Hamstraal beslist niet het soort uebermensch was, waarvoor hij zichzelf hield. Maar dit nam toch niet weg, dat de man, met zijn ongetwijfeld beperkte intelligentie, de Hollandse tak van de A.T.C. bij de oprichting grote diensten had bewezen met het admini stratie-systeem dat hij listig had mee genomen van zijn vorige kantoor. De moderne machines en de accountants met hun zakelijke cynisme hadden een eind gemaakt aan de jarenlang genoten protectie van meneer Hamstraal. Karei de Hoog had in vertrouwen zijn hart gelucht bij zijn chef, meneer Van Drunen. Maar deze had lachend zijn zorgen weggewuifd. „Nee, meneer de Hoog, die Yankees vinden enkel maar, dat er te veel schuim op de ketel van de A.T.C. dreef. En dat schuim hebben ze er nu afge schept. Hamstraal? Onder ons gezegd: het heeft mij al lang verwonderd, dat die zich al die jaren heeft weten te handhaven. Dat had hij te danken aan Mister Harrisson. Harrisson heeft in zijn zakenhart al tijd nog een klein hoekje overgehouden waarin hij zijn menselijke gevoelens koestert. Hij meende verplichtingen te hebben tegenover Hamstraal en rede neerde blijkbaar dat de miljoenen van de A.T.C. geen schade ondervonden van Hamstraals salaris. Het is natuurlijk erg beroerd voor Hamstraal en ook voor de onze prijzen van drastisch Ook in de stoffenafdeling zijn koopjes te halen, o.a. Maakt dat U er vlug bij bent Uw Modehuis in Vlissingen gesteld kon deze nu plaatsvinden. Deze maal troffen ze prachtig weer. De reis werd gemaakt met auto's. Eerst werd een kijkje genomen in het Vogelpark te Knokke. Verder werd een rit langs de kust gemaakt naar Blankenberghe. Na een korte wandeling langs de Boulevard gingen ze naar de fietsenrenbaan. Hier zijn wonderlijk geconstrueerde fietsen te zien, wat zeer vemakelijk was. De dag werd besloten met een bezoek aan de speeltuin te Aardenburg. Bejaardenreis. Dit jaar bleven de bejaarden van deze gemeente bij het jaarlijks uitstapje eens in eigen land. Na een rondrit over Walcheren gingen ze via de nieuwe ver- bindingsdijk naar Noord-Beveland. In de uitspanning de Banjaard werd de anderen, maar wat wilt u? Onze maat schappij doet nu eenmaal niet aan fi lantropie". Het ontslag van zijn oude collega's had Karei de Hoog geweldig aangepakt. De avond na het ontslag was hij, thuis gekomen, heel stil geweest en kon zijn eten niet door zijn keel krijgen; ook had hij weer maagkramp. Hij werd ge kweld door een gevoel van medeplich tigheid en schuld, hoewel beide niet be stonden. Nora, die toch ook wel onder de indruk was geweest, had getracht hem van zijn onvruchtbar gepieker af te brengen: „Kom, jongen, het helpt die ontsla gen mensen toch niet of jij gebukt gaat onder hun beroerdigheid? Jou treft toch geen schuld?" Maar daar had zijn vrouw, met haar onuitgesproken blijdschap dat haar man niet tot de getroffenen behoorde, hem juist op zijn gevoelige plaats ge raakt. Jou treft toch geen schuld Nee, natuurlijk had hij geen schuld dit had hij ook niet, toen hij de plaats van zijn ontslagen collega Kamphuis had veroverd. Hij had die rot-Yankees niet uit Amerika laten komen, om een stel mensen een schop onder hun achterste te geven. Hij had ook die boekhoud machines niet uitgevonden en hij was geen directeur-generaal van een mil joenenzaak, die mensen met langjarige dienst met één woord hun brood kon

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1