DE KLOOF VJ A.V.R.O. radio-en televisiegids de jchakel ALG. NIEUWS BLAD ALG. NIEUWS VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN DRUKKERS-UITGEVERS FA SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT TO - BRESKENS iTe Jaargang - Nr. 928 Vrijdag 5 juli 1963 Verschijnt iedere yrijdag A bonnementsprij s t 1,15 p, kw.; franco p. post f1,50 Prijs der advertenties 10 ct. per m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 10 ct. extra Telefoon (01172) 429 - GIRO 358296 Burgerlijke Stand GEMEENTE BRESKENS over de maand mei 1963. GEBOREN: 8, Nico Josephus Augusti- nus, zn. van Joannes Augustinus Steij- aert en van Marie Stephanie de Buck; 11, Sara Maria Louisa, d. van Jacob Heule en van Anna Maria Bastiaansen (geb. te Oostburg); 13, Petrus Leonar- dus, zn. van Petrus Bernardus van den Bossche en van Cornelia Janneke Eversdijk (geb. te Oostburg)19, Bri- gitta, d. van Arnold Johannes Augusti nus de Looze en van Alida Emma de Lijser; 22, Jozias Abraham Jan, zn. van Jannis Izaak Notebaart en van Suzan - na Catharina Pieternella de Kraker. HUWELIJKEN: 21, Eric van IJsseldijk, 24 j., wonende te Leiden en Elizabeth Marie van den Heuvel, 24 j., wonende te Breskens; 24, André Hendricus Pe trus Baas, 25 j., wonende te Sluis en Jeanine Hermine Reynvoet, 20 j., wo nende te Breskens; 30, Levinus Adriaan Basting, 42 j., wonende te Groede en Teuntje Leent je Rookus, 40 j., wonende te Breskens; 31, Jozias Pieter Anthonie Basting, 32 j., wonende te Breskens en Erika Klara Walaskowski, 27 j., wonen de te Duisburg Dl. OVERLEDEN: 5, Magdalena Maria van Haneghem, 64 j., echtgenote van Phi- lippus Abraham Keijmel, wonende te Breskens (overl. te Vlissingen)7, Abra ham Jannis Manhave, 93 j., wedn. van Adriana van Geijten, wonende te Bres kens (overl. te Oostburg)12, Janneke Elisabeth de Lange, 74 j., weduwe van Pieter Verpoorte, wonende te Breskens. 29, Pieter de Feijter, 85 j., wedn. van Anna den Beer, wonende te Breskens; 29, Johanna Pieternella Wilhelmina v. Herwaarden, 90 j., wonende te Breskens (overl. te Vlissingen)30, Magdalena Verduijn, 59 j., echtgenote van Jacob Quaars, wonende te Breskens (overl. te Oostburg)18, Suzanna van Male, 76 j., wonende te Breskens (overl. te Oost- burg) INGEKOMEN: 7, Alina de Badts-van Dammel, van IJzendijke naar O 51; 13, Joos H. Gelddf en gezin, van Seroos- kerke naar van Zuijenstraat; 15, Pieter Chr. Francois, van Middelburg naar Kon. Emmastraat 25; 17, Daniël C. van Houte en echtg., van Cadzand naar Langeweg 26; 22, C. van der Meule en gezin, van Oostkapelle naar v. Zuijen straat; 24, André H. P. Baas, van Sluis naar Jasmijnstraat 8; 27, Amelia L. Flikweert, van Sensenruth (Be) naar W 4. VERTROKKEN: 1, Markus de Boer en gezin, van Scheldekade 14 naar Eelde; 21, Abraham C. de Seijn, van W 41 naar Rotterdam; 21, Elizabeth M. van IJssel- dijk-van den Heuvel, van Scheepvaart straat 7 naar Vlissingen; 30, Teuntje L. Basting-Rookus, van Westlandstraat 29 naar Groede. verkrijgbaar bij Fa. SMOOR DE HULSTER, Breskens FEUILLETON Roman van een kantoorbediende door Jan van Maasdorp Sommige bedienden de meest on- nozelen spraken wat al te freely. Ze toonden, met hun aangedragen kaarten, hun kennis van de Engelse taal. Ze zouden die lui wel eens laten zien, dat z-e om de drommel niet zaten te maffen. Ze tonden hun kaarten in allerleisoort, formaat en kleur vier kante, langwerpige, groene, blauwe en gele. Die bedienden maakten zichzelf wijs, dat de accoutants dat allemaal net zo belangrijk en interessant vonden als zij zelf. Ze trotseerden de onbeschofte vrijmoedigheid van de beide kerels, die hen hun jeneveradem en dikke wolken sigarenrook in het gezicht bliezen en verbaasden zich uitermate over het ge halte van Amerikaanse accoutants. Nee, die heren waren niet bepaald omgeven met een wetenschappelijk de corum en Jopie Linders, die ook een keer gedwongen was haar arbeid aan de heren uit te leggen vond ze ronduit Plaatselijk Nieuws Aardenburg Raadsvergadering Tijdens de raadsvergadering van vori ge week besloot de raad zonder hoofde lijke stemming, gemengd baden toe te staan in het gemeentelijke zwembad, dit om tegemoet te komen aan het verlan gen te kunnen baden in gezinsverband. Gezien de capaciteit van het zwembad zal alleen in de morgen gemengd baden worden toegestaan. Door dit besluit heeft de raad haar enige jaren geleden ingenomen standpunt dat g emengd baden pertinent afwees, thans volledig verlaten. De heer Rijckaert zei het toe te juichen, dat B. en W. met dit voorstel heeft willen komen. Hij zei enige jaren geleden geen tegenstander van gemengd zwemmen te zijn geweest en er thans ook volledig achter te kunnen staan. Bij aanvang van de vergadering dankte burgemeester Van Berckel, mede na mens zijn echtgenote voor de bloemen hulde, die hen was bereid bij hun te rugkeer van de huwelijksreis. De familie Aug. Dierkx heeft nogal overlast gehad van kolenstof, als gevolg van het lossen van kolen buiten het pakhuis van dhr. Cuelenaere. B. en W. wilden genoegen nemen met de verkla ring van de heer Cuelenaere, dat zijn bedrijf nimmer aanleiding is geweest tot klachten, omdat hij steeds in over leg treedt wanneer kolen gelost moeten worden. Op de bewuste zaterdag was hij echter niet aanwezig en is de zaak uit de hand gelopen. De heren Rijckaert en Lampo echter betwisten deze ver klaring en stelden dat het kolenpakhuis regelmatig een bron van ergernis is voor de familie Dierkx, waarvan een der huisgenoten asthmatisch is. Na enige diskussie zegde B. en W. toe, deze kwes tie nog eens nader te zullen onderzoe ken en zich naar bevind van zaken eventueel op maatregelen te beraden. De raad verklaarde zich akkoord met het voornemen van G.S. om de wethou- derswedden in Zeeland te herzien voor wat betreft Aardenburg zullen de wed den dan worden gebracht op f 1800, per jaar. De vereniging Christelijke Blindenbi bliotheek richtte zich tot de raad om een subsidie. B. en W. adviseerden af wijzend .De heer R. Buyck wees er op, dat de blinden toch al zoveel moeten missen en stelde voor het verzoek in te willigen. Zijn voorstel werd niet onder steund en werd hierop het advies van B. en W. opgevolgd. Het subsidieverzoek van de Bond te gen het schenden door het vloeken van Gods Heiligen Naam werd zonder hoof delijke stemming eveneens afgewezen. Het besluit tot toetreding tot de N. V. Waterleiding Mij. „Zeeuwsch Vlaan deren" wat sinds lange jaren terug werd genomen hernieuwd, tevens werd het besluit tot het garanderen van door de Waterleiding Mij. aangegeven en aan te gane geldleningen opnieuw vastgesteld. De raad keurde de eindwljziging van de begroting van het Algemeen Arm bestuur en het Burgerlijk Armbestuur Eede, dienstjaar 1962 goed. een stel viespeuken. Terwijl de ene ac countant almaar aan een enorme sigaar zat te kauwen en te trekken, zat de an dere gezellig te pruimen De „heren" v/aren regelrecht vanuit het droogge legde Amerika in het kleine Holland neergesmakt, waar de vaderlandse je never bij stromen vloeide. De beide "ïankees hadden dan ook het prettige idee, dat ze in luilekkerland terecht wa ren gekomen ze waren buitengewoon in hun schik met hun missie naar Euro pa en goten zich dagelijks vol met whisky en Schiedammer vocht. Kauwend en stinkend, hun vertroe belde blikken op de veelkleurige kaar ten gericht, lieten ze die onnozele Hol landse kantoorbedienden de kartonnen getuigen van hun onmisbaarheid bij de A.T.C. voorleggen. En die beide zoons van een paar cowboys, op wier grond in Texas eens een geweldige bron van vloeibaar goud was gaan spuiten, schreven in hun rapporten, dat daar „in the branche Holland" veel te kwistig met hun dure dollars werd omgesprongen. En dat was nu juist wat de aandeelhouders in Texas hadden verwacht Holland en ook België toonden elk jaar weer veel te ho°e cijfers aan de linkerzijde van de verlies- en winstrekening. Onkosten, de post op de balans, welke immer de ergernis van commissarissen en aan deelhouders wekt, omdat daarop post- Het verzoek van de Academie voor beeldende kunsten St. Joost te Breda om een subsidie en bijdrage over 1964, werd in dien zin afgewezen, dat het be drag van f 50,per leerling uit Aar denburg per jaar blijft gehandhaafd en dat er geen aanleiding is deze subsidie te verhogen of een andere bijdrage toe te kennen. Op voorstel van B. en W. ging de raad over tot aankoop van het pand Markt straat 18 voor een bedrag van f 11.000,-. Dit pand leent zich uitermate om tot gemeentelijk museum te worden omge bouwd en ingericht. De verbouwing, die in etappen zou kunnen geschieden is geraamd op ruim f 24.000,-. Aan mevr. J. van de Bussche-Herman te Eede, A. Veraert te Smedekensbrug- ge en Mevr. H. Paridaen-Meijer te Aar denburg werd een premie toegekend in gevolge de premieregeling woningver betering Besloten werd tot verbetering van de Sint Bavostraat en Bogaardstraat over te gaan. De heer Rijckaert vroeg de Paardenmarkt ook op korte termijn ter hand te nemen, het materiaal hiervoor staat er al drie jaar. Wethouder Lanse zei, dat men met beide andere werken voor dit jaar wel vol zit. Het is een kwestie de meest urgente werken het eerst aan te pakken. De andere nood zakelijke straatverbeteringen zijn op genomen en zullen te zijner tijd ter uitvoering komen, aldus lichtte de voorz. toe. Tijdens de rondvraag wijst de heer Rosseel op de slechte staat van het Tribek-paadje en zei graag te zien, dat er in de gemeente wat zitbanken bij ko men, b.v. bij het gemeentehuis. De heer van Bellegem achtte het herstraten van de straat langs de kerk te Eede urgent. De heer Verbeke bracht de slechte toestand van de weg St. Kruis-St. Lau- reyns onder de aandacht. De heren werden gewezen op de beperkte capa citeit van de gemeentelijke dienst van openbare werken. Naar verbetering van het Fribek-paadje zal worden gestreefd, evenals aan het plaatsen van banken aandacht zal worden geschonken. De heer R. Buijck informeerde naar de stand van zaken met de woningwet woningen op Eede. De aannemer Stan- daert en Zn. te Eede was de laagste in schrijver. Machtiging tot gunning is aan Middelburg gevraagd, aldus het ant woord van burgemeester Van Berckel. Groede Raadsvergadering. De Raad van de gemeente Groede kwam vorige week in openbare vergade ring bijeen, onder voorzitterschap van burgemeester J. C. Everaars. Van G.S. was goedkeuring ontvangen op het raadsbesluit waarbij de vergoe dingen voor de leden van de vrijwillige brandweer zijn vastgesteld. G.S. heeft evenwel haar goedkeuring onthouden aan het raadsbesluit tot aankoop van grond van de heren Lauret en Hoste. Indertijd werd besloten 6241 m2 aan te kopen voor f 10,- per m2, totaal f 62.410,- en 2139 m2 voor f 2,50 per m2, is f 5.347,50. Is derhalve totaal 8380 m2 voor f 67.757,50. G.S. is even zegels en salarissen worden geboekt twee artikelen, waarop een handelszaak nooit winst kan maken. Naarmate het onderzoek vorderde, groeiden ook eerst de vermoedens en daarna de angst bij de bedienden. En als Karei de Hoog dan weer voor een toelichting bij de heren werd geroepen, werd hem maar al te duidelijk, dat hun aanvankelijke interesse reeds lang was omgeslagen tot mateloze ergernis. Dan vroegen de vloekende Yankees, of „Mis ter de Hauk" eigenlijk wel door had, hoeveel kapitaal van de maatschappij was geinvesteerd in kantoorbedienden, onpraktische boeken en lorrige kaart systemen. Eens was hij bij hen binnen gekomen .terwijl ze in een onbedaarlij ke lachbui lagen. Ze lagen met him lange benen ongegeneerd op hun bu reaus, hun jasjes op een stoel gesmeten, overhemd en das los. Omdat het zo aanstekelijk werkte, was hij maar mee gaan lachen. Maar nadat ze waren uit gelachen, begonen ze woedend te dam pen aan hun kanjers van sigaren. „Well, mister de Hauk", blafte de ene, „I must say the A.T.C. branche in the big country, haha! Holland has a dushed mass of needless forms and cards. Look! Look!" Waarna de andere verder bulderde: „And a mass of needless people too. Don't you think so yourself, mister de Hauk?" wel bereid haar goedkeuring aan een gewijzigd raadsbesluit te geven, als de aankoopprijs niet hoger wordt gesteld dan in het taxatierapport is genoemd, n.l. f 61.970,50. Bij de discussie wees de heer Salomé er op, dat moeilijkheden met de pachters van de grond voorko men moeten worden. Hierbij doelde hij op eventuele pachtersvergoeding. Met deze moeilijkheden kan men niet te maken krijgen, aangezien aankoop zal geschieden op voorwaarde, dat de grond door de gemeente dadelijk vrij te aan vaarden is. De eigenaren hebben ter zake van de pachtersvergoeding een af spraak met de pachters. Hierna werd besloten de grond aan te kopen voor het taxatiebedrag en terzake met de eigena ren tot overeenstemming te komen. Aan de hand van een opinie-onder- izoek bij de plaatselijke middenstand is gebleken, dat er bepaalde wensen be staan met betrekking tot een sluitings middag. De 48 vragenlijsten zijn voor B. en W. aanleiding geweest een con cept tot wijziging van de winkelslui tingsverordening ter goedkeuring aan de Kamer van Koophandel voor te leg gen, die zich hiermee ten volle kon verenigen. B .en W. stelden de raad voor in de winkelsluitingsverordening een verbod op te nemen tot het open heb ben van winkels voor het publiek: a. maandag na 13.00 uur voor schoen winkels en kapperszaken; b. dinsdag na 13.00 uur voor levens middelen-, sigaren- en groentezaken; c. woensdag na 13.00 uur voor vlees waren-, zuivel-, huishoudelijke artike len-, woninginrichting-, textiel-, elec- tro-technische artikelen zaken en dro gisterijen. Voor wat betreft de zondagsluiting waren de meningen nogal verdeeld. Daarom zagen B. en W. geen aanleiding voorstellen te doen tot wijziging van de winkelsluitingsverordening op het punt van de zondagsluiting. De raad ging vol ledig akkoord met de punten a, b en c. De heer Marijs verklaarde zich tegen stander van handhaving van de veror dening op het punt van de zondagslui ting. Z.i. dienen de winkels op principiële en practische gronden niet geopend te zijn op zondagen. De heren van Damme en Salomé meenden, dat ieder vrij is zijn winkel op zondag te sluiten als zijn principes zich tegen openstelling ver zet. Het verz:ek om subsidie van de Bond tegen het schenden door het vloeken van Gods Heiligen naam, werd afge wezen. Besloten werd alsnog voor het cursus jaar 1963-1964 toe te treden tot de Zeeuwse Muziekschool. Er zijn 8 leerlin gen uit Groede die muzieklessen volgen aan de Muziekschool. Toetreding be tekent een last van f 300,-. Wanneer de gemeente niet zou toetreden konden de 8 leerlingen de lessen niet verder vol gen. Om dit te voorkomen deden B. en W. het voorstel, met het opnemen van de bepaling, dat de financiële konse- kwentie niet hoger zal zijn voor de ge meente dan f 325.-, waarmee de raad zich akkoord verklaarde. Aan de federatie van verpleeginrich tingen voor langdurige zieken werd een subsidie toegekend van 1 ct. per inwo- „Verdorie", dacht, hij geërgerd, „het lijkt wel, of ik die rommel allemaal heb uitgevonden en niet de chef Ham- straal". Wat moest hij eigenlijk aanto nen? Het nut ervan? Daar had hijzelf zoveel jaren aan getwijfeld. In z'n ver- beeling zag hij allemaal draden dra den, die hij mede hielp spinnen tussen de bedienden en de accountants, die al die draden in hun rapporten ineen draaiden tot een dik koord. En aan dat koord, wist Karei de Hoog, zou straks zonder twijfel een aantal bedienden worden opgehangen. De bedienden gin gen hem vragen stellen. De vraag van meneer Vreesman of van meneer „Dinges", wat de adjunct directeur eigenlijk van dat onderzoek dacht: „Wat denkt u meneer De Hoog, zijn die Amerikanen iets met ons van plan?" En zijn opmonterend antwoord: „Kom, kom. meneer Vreesman, u, als prima boekhouder". Of: „Onzin meneer Dinges, natuurlijk is dat kaartsysteem van u nodig; hoe zou al die emballage gecontroleerd moeten worden, als uw kaartsysteem er niet was?" Zo sprak de adjunct-directeur tot zijn ondergeschikten, die hem deelgenoot maakten van hun angst. Angst, het per soonlijke attribuut, dat zo menige kan toorbediende, naast zijn kennis en zijn ijver, met zich meedraagt. In plaats daarvan voerden bij Karei de Hoog nu de begrippen plicht en maatschappij-

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1