3 BOBBE DE KLOOF Frites van de nieuwe oogst Willem Fenijn Boulevard 38, Breskens - Tel. (01172)506 ideale materialen voor moderne (lichtgewicht) REGEN MANTELS f 64,50 dejchakel ALG. NIEUWS BLAD ALG. NIEUWS VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN ije Jaargang - Nr. 927 Vrijdag 28 juni 1963 Verschynt iedere vrijdag A bonnementsprijs t i,*5 p. kw.; franco p. post f1,50 Prijs der advertenties: 10 ct. per m.m.; by abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 10 ct. extra Telefoon (01171) 419 VJ DRUKKERS-UITGEVERS. Fa SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL.,-*» - GiftO 358296 Plaatselijk Nieuws Waterlandkerkje Raadsvergadering Bij de ingek. stukken werd het schrij ven behandeld van Ged. Staten betref fende verhoging van de jaarwedden van de wethouders, per 1 jan. 1963. Hiertegen had geen der leden bezwaar. De voorzitter deelt mede dat de be groting van de dienst 1963 door Ged. Staten is goedgekeurd. De eind-wijziging der begroting dienst 1962 werd vastgesteld voor wat betreft gewone- en kapitaaldienst. De begro ting dienst 1963 werd op enkele tech nische onderdelen gewijzigd. Besloten werd om het subsidiebedrag per leerling per jaar voor leerlingen die de Kath. H.B.S. „St. Eloy" bezoeken, te brengen van f 50,- op f 40.-, met de re strictie dat jaarlijks ten hoogste een be drag ad f 160,- aan subsidie zal worden verleend. Ter sprake kwam de toestand van de speelweide, gelegen achter de woning wetwoningen in de Kerkstraat. Daar zijn thans oude materialen uit bestra tingen afkomstig opgestapeld. Om de kinderen weer een speelgelegenheid te geven zal dat terrein zoveel mogelijk in orde daarvoor gemaakt worden. Daar het torenuurwerk sinds enige tijd niet meer functioneert, zal met de leverancier overleg worden gepleegd om het weer op gang te krijgen. Betreffende een vraag door de voorz. vanwege B. en W. omtrent de wense lijkheid om enkele straten in de kom van de gemeente meer historische na men te geven, reageert de raad positief. Te zijner tijd zal B. en W. met nadere voorstellen dienaangaande komen. Ten behoeve van het zangonderwijs op de o.l. school zal een orgeltje aan geschaft worden. De N.H. kerkelijke ver enigingen zullen daarin ten behoeve van het godsdienstonderwijs partici- piëren. Schoondljke Ongevallen. Doordat omstreeks het middaguur de automobilist de heer D. K. uit Groede, op het kruispunt Veldzicht, geen voor rang verleende aan de bromfietser J. v. L. uit Schoondijke, veroorzaakte hij een aanrijding. De heer van L. liep bij deze botsing onder meer een gebroken rib op. Omstreeks half drie ontstond op het zelfde kruispunt wederom een botsing. Ditmaal was het de automobilist de heer B. uit Oostburg, die geen voor rang verleende aan de bromfietser de heer B. uit Hansweert. Tengevolge van de botsing werd de heer B., ernstig gewond, naar het St. Antonius-ziekenhuis te Oostburg over gebracht. In beide gevallen verleende de arts D. Folmer, uit Schoondijke de eerste hulp. Bresken» Raadsvergadering. Tijdens de raadsvergadering, welke FEUILLETON Roman van een kantoorbediende door Jan van Maasdorp Nora keek over haar breiwerk heen, af en toe naar haar man gekeken. Ze had gemeend, dat hij in slaap was ge vallen, de vorige avond was het nogal laat geworden met bridgen. Maar nu bemerkte ze, dat hij met half gesloten ogen naar de verte ligt te turen. Ze vraagt zich af, of hij enkel maar zo ligt te turen, of dat hij ook ligt te den ken. Zou natuurlijk wel over kantoor zijn, zijn kantoor liet hem eigenlijk nooit los. Ze wist 't nu al: straks, met het najaar, zou hij weer bijna elke avomd in beslag worden genomen; in het gunstigste geval nam hij dan stapels werk mee naar huis, maar ook ging hij vaak terug naar kantoor en lag ze soms al in bed als hij thuiskwam. Ze wist, dat dit de prijs was voor hun tegen woordig leven. Maar nu mocht hij dan eindelijk wel eens wat tegen haar zeg gen, vindt ze. „Nog een kopje thee?" vraagt ze. Hij maandagavond te Breskens werd gehou den ging de raad accoord met een voor stel van B. en W. om financiële steun te verlenen, voor wat betreft rente en aflos voor de Wouw van twee vissers vaartuigen met stalen casco. Door de heer A. J. de Baare was een verzoek ingediend om financiële mede werking voor de bouw van een stalen vissersvaartuig met een nieuwe motor. De bouwsom van dit schip bedraagt f 135.000,De raad verklaarde zich voor een bedrag garant voor de rente en aflossing van een bij de N.V. Amster- damsche Bank op te nemen geldlening. De fa. Gebr. A. Fenijn en Zn. zagen eveneens hun verzoek ingewilligd voor de bouw van een nieuw schip, dat f 143.470,zal kosten. Ook hiervoor werd de rente en aflossing van de op te nemen geldlening door de gemeente ge garandeerd. De heer I. de Jonge verklaarde zich verheugd, dat er weer een tweetal goede schepen aan de vloot zullen worden toegevoegd en informeerde hoe het verder moet met de visserij. De heer Cambier toonde zich eveneens blij met de twee nieuwe schepen, die aan de vloot zullen Worden toegevoegd en in formeerde in het algemeen hoeveel schepen er thans door de gemeente ge garandeerd zijn en hoe het gaat met de aflos van de rente. De heer Van der Hooft, die de verga dering leidde, zeide, dat het aanvullende rapport over de toekomst van de visserij, dat door het E.T.I. gemaakt zou worden nog niet gereed is. Er zijn thans voor 10 schepen raads besluiten voor financiële medewerking door de gemeente Voor de bouw van visserschepen genomen. Hiermede is een bedrag gemoeid van circa f 560.000, met de aflos, zo werd de heer Cambier verzekerd loopt het goed. Ieder schip, dat door de gemeente gegarandeerd is, heeft als het in de vaart komt bij de vismijn een geblokkeerde rekening, waarop steeds een reserve in voorraad is, voldoende om de termijn van aflos sing tijdig te kunnen voldoen. Nadat het raadsbesluit genomen was, vroeg de heer Th. Cambier B. en W. er op toe te zien, dat geen borg wordt ver leend aan personen, die de bouw van een nieuw schip, of een gedeelte daar van uit eigen middelen zou kunnen vol doen. Wethouder Zegers vond de garan tie, dat de schippers eerst een eigen be zit moet kunnen aantonen van een der de gedeelte van de bouwsom al een vol doende garantie is, dat de gemeente tij dig haar aflossing binnenkrijgt. Weth. Van de rHooft zette het hoofddoel van deze regeling, n.l. de verbetering van de vissersvloot nog eens uitvoerig uiteen. De raad ging er mee accoord, dat aan de Gebr. Geldof te Serooskerke het verrichten van grond-, riolerings- en bestratingswerken aan de Ringlaan werd opgedragen voor f 160.894,De begroting van dit werk bedroeg f 159.025 alsmede f 15.800 aan architectenkosten etc. Mevr. Niermans wees er op, dat de fa. Gebr. Geldof in Breskens verschil lende werken in uitvoering heeft, die echter niet hard opschieten o.a. de Boulevard. Wethouder Zegers wees op kijkt verschrikt op. „Eh ja .graag, Ndor". ,,Je was, geloof ik, een heel eind weg, niet?" „Ja, tenminste. ver en niet ver". ,„Waar dacht je allemaal aan?" „Wel", zegt hij lachend, „je zult het wel vreemd vinden, maar ik dacht aan mijn familie in Rotterdam". „Nou, dat mag wel aan de balk", lacht Nora nu, „want dat overkomt je niet zo dikwijls". „Ja, dat kwam eigenlijk doordat ik mijn broer Henk laatst bij de havens ontmoette; dat heb ik je al verteld. Daar moest ik ineens weer aan denken en zo kwam ik vanzelf bij de anderen te recht". ,„Je dacht zeker 't meest aan Gerard met zijn Harley", plaagt Nora. „Ben je misschien ook van plan een motorfiets te kofpen?" „O, nee", plaagt hij terug, „zo'n ve hikel is goed voor rijke stukadoors als Gerard. Een man van mijn positie hoort in een auto te zitten". „Zoals Henri le Blanc". „Ja, waarcvm niet? Ik zie niet in, dat mijn zwager en ik niet in een auto zou den mogen rijden en mijn directeur wel". Zijns ondanks is zijn toon geër gerd. „Je moet me goed begrijpen, Karei en me niet verdenken van bekrompen heid of conservatisme .Natuurlijk vind MEDISCHE nuwFuniiK rflR^FTT uuiunuiJA TJ KT 3urchtstraat 13 co^ L» U rL O Li 1 I IJ 11 OOSTBURG Vanaf heden Nieuwe aardappelen uit de pan Lekker man Daar moet U voor zijn bij Heerlijke IJSTAARTEN altijd in voorraad! de stagnatie, die de harde winter in dit opzicht heeft veroorzaakt. Ondanks herhaalt aandringen ook van gemeente wege aan een toeleveringsbedrijf voor het asfalt kon de weg hierdbor nog niet van de voorgeschreven asfaltlaag wor den voorzien. De firma belooft iedere dag weer te komen, doch doet haar ge loften niet gestand. Dit kunnen we, al dus de wethouder, de aannemer moei lijk kwalijk nemen. Mevrouw Niermans wees nog op de schade, die de woningen op de Boulevard oplopen, door de Voort durende trillingen. Op een vraag van de heer De Nooijer intake de Boulevard-promenade aan besteding, deelde wethouder Zegers mee dat dit nog steeds wacht op de goedkeu" ring van het Ministerie. De raadsvoorz., de heer van der Hboft, deelde mede, dat tegen het plan ont werp-herziening uitbreidingsplan in hoofdzaak voor het gebied ten westen van de nieuwe Veerhaven enkele be zwaarschriften zijn ingediend. De be slissing over deze planen zal nu drie maanden worden verdaagd, daar men verschillende adviezen wil inwinnen. De raad ging hiermee accoord. Onder de ingekomen stukken was een schrijven van G.S., inhoudende de goed keuring van grondverkoop aan de heer D. Koster, evenals de aankoop van een gedeelte van de weg het Molenwater van het waterschap Het Vrije Van Sluis. Voorts werd van G.S. ontvangen het besluit, dat voor de berekening van de bezoldiging van Burgemeester, wethou ders en de secretaris de gemeente Bres kens is geplaatst in de vierde klasse. Voorts kwam ter sprake een voorstel van B. en W., om afwijzend te beschik ken over een verzoek tot toetreding tot het Waarborg Instituut voor de tuin bouw, dat tot doel heeft de tuinders- bedrijven aan het nodige bedrijfskapi taal te helpen. Bij het Waarborg Insti tuut kunnen op leningen 40% borgstel ling verkregen worden. Bij toetreding van de gemeente neemt deze ook 15% van deze borgstelling voor haar reke ning. De heer J. J. Vergouwe was het met deze afwijzing van B. en W. niet eens. Hij noemde de tuinbouw als bedrijfstak ik het ook prettig, in een mooi huis te wonen, mooie dingen te bezitten en een onbezorgd leven te hebben. Maar weet je soms kan zoiets ineens bij je op komen ik denk wel eens aan vroeger. Dan vraag ik me weieens af „Onzin", valt hij driftig uit. „Je bent wel een beetje conservatief. Al die arti kelen worden gemaakt om te bezitten. Het is goed, dat ook de arbeidersvrou wen een stofzuiger hebben en niet meer over de vloer hoeven te kruipen. Dat zou jij niet meer willen en ook de vrouw van Henk niet. Nu zijn de radiotoestel len op de markt gekomen en ook dat is goed. Ik herinner me nog hoe het was in de arbeidersgezinnen vroeger kijven de wijven tegen jengelende kinderen op inze trap, die honger hadden en geen boterham kregen omdat er te weinig brood was. Ruzie tussen buurvrouwen onderling of met hun dronken kerels. Mijn vader diezelf niet vaak dronk of ruzie maakte, nam dan zijn ouwe har- monika, die lek was, om de herrie op de trap te overstemmen. Als ik dan be denk hoe het nu is in de arbeidersge zinnen! Hoe Henk met een stralend ge dicht vertelde crver zijn nieuwe radio toestel dat ie heeft gekocht". „Op afbetaling". „Goed, op afbetaling net als de mo torfiets van Gerard wat zou dat? Het is de enige manier voor een arbeider, die dingen te bemachtigen. Wij trouw- Anti-regen, kreukherstel- lend, verwerkt tot de meest modieuze regen kleding reeds vanaf Wij ontvingen nu reeds de nieuwe 7ls en lange modellen originele Incasuède mantels vanaf f 195, Voor Uw betere suède en regenkleding eerst kijken bij Uw Modehuis in Vlissingen 1 den op afbetaling. Je mag, wat mij be-' treft, ook zeggen, dat de arbeiders ge luk op afbetaling kopen. Wat geeft het allemaal?" Hij drinkt nijdig zijn thee op en blijft dan nukkig zwijgen. Eigenlijk is hij ook nijdig op zchzelf, omdat hij zo» uitge vallen is tegen Nora. Maar het was ook zo moeilijk het met haar over dergelijke onderwerpen te redeneren. Altijd weer kwamen haar degelijke provinciale en bekrompen opvattingen naar boven van het dorp waar zij vandaan kwam. Nora heeft er verder ook het zwijgen toegedaan; ze begrijpt niet, waarom hij ineens zo heftig ruzieachtig deed. Of zag zij het helemaal verkeerd? Ze weet wel, dat ze vergeleken bij Ans Kamp huis erg conservatief moet lijken. Maar bij die draaide alles enkel maar om een goed en gemakkelijk leventje, dure kleren en mooie dingen. Daar hadden vrouwen zoals zij en Ans recht op, vond ze. De zon zakt nu als een vurige bol achter de tuinschutting en verft de he mel rood en oranje met slierten kobalt blauw. En dan vindt Nora, in de nade rende schemering, zichzelf terug als klein meisje in het huis van haar ouders eigendom van haar vader, die het

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1