DE K.LOOF VJ de tchakel ALG. NIEUWS BLAD ALG. NIEUWS VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN 17e Jaargang - Nr. 926 Vrijdag 21 juni 1963 Verschijnt iedere rrijdag A bonmmentsprij s f 1,15 p. kw.; franco p. post f1,50 Prijs der advertenties 10 ct. per m.m.bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 10 ct. extra Telefoon (01172) 429 DRUKKERS-UITGEVERS E" SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL.' Plaatselijk Nieuws Zuidzande Raadsvergadering Fractie Gemeentebelangen verlaat vergadering. Tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond jl., heeft zich een inci dent voorgedaan, wat nog nimmer is voorgekomen in Zuidzande, n.l. de frac tie Gem. Belangen verliet de vergade ring, toen met 4 stemmen voor en 3 te gen de raad besloot om de bespreking van het plan tot herindeling van de ge meenten in Z.-Vlaanderen in besloten vergadering te houden. Bij monde van de heer A. Luteijn stel de de fractie Gem. Bel., dat de herin deling, in casu de samenvoeging van Zuidzande met Oostburg, Waterland kerkje, Retranchement, Cadzand, Nieuwvliet eenzaak van zodanige draag wijdte is, waarover de mening stellig niet aan de openbaarheid mogen wor den onttrokken. De heer Luteijn kantte zich heftig tegen het verzoek van de heer P. Moll om zijn mening omtrent het voorstel van G.S. in besloten zitting naar voren te mogen brengen. De heer Moll meende, dat het veeleer aan te bevelen was eikaars standpunten in besloten kring te vernemen om tot een eenparig oordeel te kunnen komen. Men is immers meer gebonden aan een in openbaarheid uitgesproken mening, welke men moeilijk nog zal kunnen wij zigen. Voorz., burgemeester Everwijn ont raadde op gemoedelijke wijze het door de Gem. Bel. geuite voornemen de raadszaal te zullen verlaten, als het tot een besloten zitting zou komen, uit te voeren. Het zou hem zeer veel spijten omdat iets dergelijks in Zuidzande nog nimmer is voorgekomen. Voorz. wees er nog op, dat het zoals de agenda duide lijk bleek niet de bedoeling is om over de herindeling te diskussieren, maar uitsluitend en alleen om de raad in de gelegenheid te stellen haar mening over het herindelingsplan naar voren te brengen. B. en W. hebben het voorne men later met een voorstel terzake de herindeling te komen, wat uiteraard in openbare vergadering in behandeling zal komen. Toen de raad besloot toch in besloten zitting te gaan verliet de Gem. Bel.-fractie de raadszaal, om hierin nadat de vergadering weer open baar was geworden terug te keren. Bij aanvang van de vergadering dankte burgemeester Everwijn, mede namens vrouw en kinderen, de raad en de ingezetenen voor de belangstelling bij de viering van zijn 25-jarig dienst verband met Zuidzande en de attenties hem op die dag bereid. De notulen der vorige vergadering werden zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld Van het Min. van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid was machtiging tot gunning van de bouw van 4 woningwet woningen ontvangen voor de prijs van f 57.600,- exclusief de aansluitkosten. De huur, welke voor de woningen in FEUILLETON Roman van een kantoorbediende door Jan van Maasdorp Hoe geheel anders dan Henk, de goede sul, was zijn broer Gerard. Gerard, „de rijke metselaar", zoals Karei lachend tot Nora had gezegd, toen Gerard, na een onaangekondigd en ook ongewenst bezoek aan hen was vertrok ken. En hoe was hij gekomen! Op een splin ternieuwe, roodgelakte Harley Davidson. De ratelende, open knalpot van de mo tor had hen beiden in de anders zo stil le middenstandslaan doen opschrikken. „Wat zou die kerel moeten", vroeg Karei verbaasd, terwijl de „kerel" zijn motor tot zwijgen bracht. „Ik geloof, dat ie bij ons moet zijn. Wie zou dat zijn?" Doch toen de motorman het hek van hun huis ruw had opengesmeten en lang op de schelknop had gedrukt, ke ken Nora en Karei elkaar met grote ogen achter de hen verbergende gordij nen verschrikt aan. „Het is "stamelde Nora verward. „Mijn broer Gerard", voltooide Karei rekening zal dienen te worden gebracht, bedraagt f 15,60 plus f 0,25. Op het desbetreffende verzoek werd aan de heer H. Goedegebuur, die op 29 aug. 1955 als onbezoldigd ambtenaar van d eburgerlijke stand werd benoemd, ingaande 1 juli 1963 eervol ontslag als zodanig verleend. De raad verklaarde zich akkoord met het voorstel van G.S., de wethouders- wedden ingaande 1 jan. 1963 van f 900,- te verhogen tot f 1080,-. De begroting 1962 werd gewijzigd. Ook werd de begroting 1963 gewijzigd waarbij de post voor onvoorzien met f 500.16 werd teruggebracht op f 2429,58. Bij terugkeer van de heren Risseeuw, de Hullu en Luteijn in de openbare zit ting, sprak de heer Moll namens de raadsleden woorden van dank tot het adres van weth. Luteijn voor de voor treffelijke wijze, waarop hij de jubi leumviering van het 25-jarig dienstver band van burgemeester Everwijn heeft geleid. Schoondljke De Rode-Kruiscollecte heeft alhier f 282,71 opgebracht. Gelet op het feit. dat het ledental dit jaar met 400% ge stegen is, een mooi bedrag. Voetbal. Zaterdag j.l. ontmoetten een elftal van oud Zeeuws elftalspelers en Sehoondijke I elkaar. De opbrengst van f 200,was ge heel ten bate van Sport Steunt Zonne veld. De „oudjes" deden het nog best en wonnen met 8-2. Het was dikwijls een lust voor het oog om dit elftal aan de gang te zien. Adem tekort was er beslist niet bij. Voor de spelers van Sehoondijke een goede oefening. InSchoondijke hoopt men vol gend jaar dit Zeeuws elftal weer te kunnen ontmoeten. Het moet voor allen die aan het sla gen van deze ontmoeting hebben mede gewerkt een grote voldoening zijn, dat voor Sport Steunt Zonneveld een be drag ad. f 200,— uit de bus kwam. De voorz. van Sport Steunt Zonne veld dhr. Westerweel en de wnd. voorz. van de voetbalvereniging Sehoondijke, dhr. P. Cornells spraken na afloop van de wedstrijd woorden van dank. Op dinsdag 18 juni jl. werd in Sehoon dijke de „veiligverkeersdag" gehouden. 's Middags heette de opperwacht meester der Rijkspolitie de heer, C. van Nieuwenhuyzen in zaal Wijffels, de kin deren der drie lagere scholen, het on derwijzend personeel burgemeester J. C. Hoftijzer, hartelijk welkom. Tevens sprak hij een woord van welkom tot de propagandaploeg van het Verbond van Veilig Verkeer. De heer Van Ranselaar van het V.V. V. wees de kinderen in een kort woord op het belang van het door hen be haalde verkeersdiploma. Burgemeester J. C. Hoftijzer onder streepte alvorens tot uitreiking van de diploma's over te gaan, de woorden van de heer Ranselaar en reikte daarna de diploma's uit. Enkele verkeersfilms be de zin. „Ik moet zeggen: meneer kan het doen .een splinternieuwe Harley Hij floot tussen zijn tanden Daarna had, na het openen van de huisdeur door het dienstmeisje, de luid geannonceerde begroeting geklonken „Zo, juffie, is mijn broer thuis?" En dan de, in haar sappig klinkende, achterhoekse dialect, verbaasde weder vraag van Martha, die nooit werkmen sen behoefde binnen te laten voor be zoek wèl voor werk: „Uw broer „Ja, m'n broer .Karei de Hoog menéér de Hoog dan .haha!" Om dan een einde te maken aan de vertoning tegenover Martha, was Ka- rel naar de gang gegaan en had, vals- geestdriftig, zijn broer uit Rotterdam begroet „Hé, jij? Je boft dat we thuis zijn kom binnen man". Met al de minachting voor al wat „bourgeois" was of er op leek en „waar achtig ik durf bijna niet in je fijne salon binnen te gaan", was hij, struikelend over het Perzische kleed dat hij met, zijn hak weer recht, schopte, sigaar in 't hoofd schutterig binnen gezwaaid. Op het uitnodigend gebaar van zijn „bourgois-broer" had hij zich toen met een „ken k hier zitte" en „arreit" in een fauteuil laten neerploffen. Op de vriendelijke vraag van Nora, of hij zijn jas niet even wilde uitdoen, had hij la ten weten dat het maar „voor effe" was. sloten de middag. Tijdens de avonduren vond een pro paganda avond voor de volwssenen plaats. Na een korte verwelkoming door de heer C. van Nieuwenhuyzen werd het woord gevoerd door de heer Bakker van het V.V.V., die de aanwezigen onder ogen bracht, dat bij het huidige ver keer en zeker bij de intensiviteit van het verkeer in de toekomst een gron dige kennis van de verkeersregels nood zakelijk zal blijken te zijn. Er gebeuren nog steeds te veel ongelukken en een ieder moet trachten, op welke wijze hij ook deelneemt aan het verkeer, dit aan tal ongelukken te verminderen, aldus de heer Bakker. Zijn betoog werd met enkele films onderstreept. Tijdens de pauze gaven zich een der tigtal personen op, die in principe be reid waren hun medewerking te verle nen aan de oprichting van een Ad. Sehoondijke van het V.V.V. Van de gelegenheid zich te laten tes ten in een speciaal ingerichte testwa gen werd de gehele dag druk gebruik gemaakt. Verkeersdiploma's werden behaald door: Openbare lagere school. C. H. van Luyck; A. C. de Hullu; Ineke Bunschoten: N. W. de Haan; T. J. Hubregtsen: Annie Brugge; Marie Geer- tsen; M. C. A Risseeuw; A. C. Geelhoed; A. P. Cornells; H. C. Huigh; E .M. Ver sprille; W. J. de Zwart; Bram Verspril le; T. A. Kotvis; Huib Gijzeis; J. M. A. de Bliek; J. M. C. A. Dees; C. D. Geel hoed: Guus Hamelink; A S. Ekkebus; W. P. de Zwart; A. A. Esseling; A. C. Toesseint; I. J. Boekhout: W. J. Over- beeke; J J. de Lijzer; J. A. Risseeuw; C. J. d' Hont. R.-K. Lagere School R. Wollrabe; Joop Gijs; M. van Houte: J. Zeegers; A. L. Timmerman: A. L. Tournois; M. de Rijk; J. de Jonge: H. Schautteet: M. Tournois; M. L. Wijffels; M. Gernaart; L. Boogaard; P. Bartel- son; J. de Vilder. Chr. Nationale School Ina Moggré: S. van Kouwenberg; G. Passchier; K. Beeke; M. Passchier; N. E. van de Ree: Lies Jansen; Adrie de Feijter; Jan Quist; Marie Scheele; Adrie Contant; Gilles van de Slikke: Martien Quaack: Machiel Verherbrugge. In totaal werden 7 candidaten afge wezen. Dinsdag jl. zijn in de R.-K. Kerk te Sehoondijke, tijdens de openstelling overdag, de offerblokken gelicht. De Politie- en Rijks Recherche stelt een onderzoek in. Biervliet Uitreiking verkeersdiploma's. Dinsdagmiddag werden in de gymna stiekzaal van de O.L. school te Bier vliet aan de leerlingen van de R.-K.- ischool en de openbare scholen van Driewegen en Biervliet, die onlangs het verkeersexamen deden, door bur gemeester A. P. Kostense de diploma's uitgereikt. Hoewel het Nora hetzelfde was of hij zijn leren jekker al dan niet uit deed, dacht ze met zorg aan de dure stof van de fauteuil, waarlangs de grote metalen gesp van de leren motorjas schuurde. Opschepperig, met innerlijke voldoe ning van „zal ik mijn bourgois-broertje es effe wat laten zien" had de bouwvak arbeider hem als 't ware naar buiten gesleept om zijn Harley te tonen. Onbe kend met alle voordelen van een Har ley boven elk ander motorrijwiel, had deze zich alles geestdriftig laten uitleg gen: „Gasregeling met handvat, 350 c.c. kopkleppen affain, jo, noem maar op. Hai is af". Onwetend van al de zegeningen van een Harley had hij maar bewonderend geknikt en ge „o, juist" en „ja, ja" te genover de man in het leer, die een broer van hem was. Dan was daar verder zijn broer Bas. na de lagere school begonnen als loop jongen, later opgeklommen tot „bus bode" bij een ziekenfonds en sinds en kele jaren gepromoveerd tot agent van een volksverzekering. Ook deze broer ging het nu voortreffelijk Bas was een man in bonus geworden. Maar als hij dan. nadat zijn broers zijn gepasseerd, in zijn geest halt houdt bij zijn zuster Dora, krijgt hij een lichte schok. Want Dora is eigenlijk, in de rij van nakomelingen in hun gezin, niet te rangschikken. Nee, „Dolly", de exoti sche loot aan hun gezamenlijke stam, Er waren 68 deelnemers aan het ver- keersezamen, slechts 1 leerling werd af gewezen, terwijl 12 leerlingen slaagden met lof. De feestelijke middag werd opgeluis terd voor de kinderen, door een verto ning van enkele films, waaronder er enkele zeer instructieve waren, die han delden over de fouten die in het ver keer gemaakt worden. Burgemeester Kostense vond het een prachtige prestatie, dat zoveel kinde ren voor het verkeersdiploma slaagden en sprak de wens uit, dat de jongelui de verkeersregels steeds in de praktijk zullen toepassen. De namen van de geslaagden zijn: Willy Jansen: Adrie de Meijer; Ko de Jonge; Emmy van der Velde; Jan Punt; Suus HubregtsenMarlies du Puij Freddie Doens; Ria Patijn: Annelies Muulaert; Marian Provoost en Rinus de Regt slaagden allen met lof en als ex tra prijs het verkeersspeldje zullen krij gen. Voorts Gillis Schilleman: Jan de Jon ge; Gerda de Jonge; Joke Scheele; Joke Boeljen; Daniel de Kramer, Jan Deij, Adriaan Dreve; Annelis Gruben: Cor Verplanke, Piet Boeije; Piet Dees; Ma rian de Ruijsscher; Beppie Dieleman; Cor de Regt; Kees de Ruijsscher; Bep pie Kornelis; Ankie Bracke; Frans Die leman: Wim Wolfaert; Nelly de Visser: Adrie Catseman, Gillis de Meijer; Danie Pladdet; Sientje Wisse; Ria van der Broecke; Louisse Wisse: Cor van der Linde; Corry Boerman; Sonja Boute; Els ProvoostFrans van der VijverLoes van Waes; Theo Doens; George Ger- nae; Jeannette van de Vijver; Annie Doens; Joseph du Puij; Marlies Ingels; Marijke de Clerck; Hilda Gielleit; An neke Borm: Eire Buijsse; Riet van Weas Gemma van de Vijver; Mariette Buijck; Paulus Vervaet; Jan de Putter, Lies Borm. Breskens Zwemsuccessen. De eerste competitie zwemmiddag op zaterdag 15 juni jl. was voor de Z. V. „Scheldestroom", te Breskens, een groot succes. De Breskense zwemmers lieten op de ze middag zien, dat men met hen ook nog rekening dient te houden. Van de dertien nummers wisten zij er vier te winnen. Allereerst was het Coby Heijboer, die op overtuigende wijze de 50 meter vrije slag meisjes op haar naam bracht. Daarna maakte Rinie Dekker de bes te tijd op de 100 m. rugslag jongens. Ook Annie Brugge liet zich niet on betuigd en won de 50 m. vlinderslag meisjes. Op de 4 maal honderd m. estaffette jongens tikte de ploeg van „Schelde stroom" als eerste aan met D. de Winde, W. Jcpgman, J. Jobse en L. Maas. Met deze eerste wedstrijden is „Schel destroom" dus goed van start gegaan. Schoolreis. Op maandag 17 juni jl. maakten de leerlingen van de le en 2e klas der O.L.- School met hun begeleiders een reisje hoort beslist niet bij die anderen, van wie Dolly zich dan ook, mede door Hen ri le Blanc, voor altijd en volkomen heeft gedistancieerd. Bij de toch al los se band tussen hen allen, sinds hun ge zamenlijke jeugd, gesteund op afgunst, wrok een haat, is Dora haar eigen weg gegaan en heeft radicaal afgedaan met wat haar eens bond met de anderen. De gevoelens van haat en afschuw zijn overigens wederzijds, zodat Dolly vol strekt geen vrees behoeft te hebben, dat één van de anderen haar ooit met een bezoek zal vereren. Alleen met hem, haar jongste en „lievelingsbroer", voel de Dolly zich als met mystieke banden verenigd. Hij heeft het gevoel, alsof ze nu naast hem staat, terwijl hij zo sterk aan haar denkt. En alsof ze hem toefluistert met haar vreemde, donkere stem: „Wel. broer, heb je nu niet bereikt wat je no dig had? Ik heb 't je toch voorspeld, weet je nog wel?" Ja, wel had Dora zijn toekomst die zij hem, als een mooie, jonge zigeune rin met haar hese keelgeluid had voor speld, goed gezien destijds. Overigens was haar voorspelling van eigen toe komst, niet minder treffend uitgeko men. Als hij nu het tafereel voor zijn geest haalt, hoe hij haar aantrof bij een bezoek in haar huis, brengt 't hem nog in verwarring. Dat was geweest in het eerste jaar van zijn huwelijk, toen

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1