1 BRILLEN DE KLOOF ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN •T Jaargang - Nr. 925 Vrijdag 14 juni 1963 Verschynt iedere vrijdag A bonnementsprij s t 1,25 p. kw.; franco p. post f1,50 Prijs der advertenties 10 ct. per m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen to ct. extra Telefoon (01172) 429 v DRUKKERS-UITGEVERS- R SMOQR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS Burgerlijke Stand GEMEENTE SCHOONDIJKE over de maand mei 1963. GEBOORTEN: 19, Jan Martin Lukas, zn. van Lukas Meindert Bosker en van Anna Catrijna Kalsbeek; 26, Mare Ma ria, zn. van Juliën Odyl Dierikx en van Agnes Margaretha Mangnus; 29, In- grid Jolanda Emma, d. van Carolus Lu- dovicus de Smit en van Lucie Emma Sutin. HUWELIJKEN: 7, Petrus Martinus Ha- melinck, 23 j., wonende te Terneuzen en Emmie Marie de Wever, 23 j., wo nende te Schoondijke; 30, Angelus Jaco_ bus Pielaet, 22 j., wonende te Hoofd plaat en Levina Adriana Kotvis, 21 j., wonende te Schoondijke. OVERLEDEN: 7, Tanneke Janna van Hoeve, 91 j., weduwe van Janis van Alten, wonende te Schoondijke; 9, Pie- ternella de Gardeijn, 75 j., weduwe van Jannis Buize, wonende te Schoondijke (overl. te Oostburg)19, Adriana Roose, 68 j., wonende te Schoondijke. INGEKOMEN: 6, Jan Rooderkerk en echtgenote, van Heusden naar W 95; 8, Peter de Visser, van Rochester VSA naar Dorpsstraat 57; 9, Jacomina Boo gaard-Wisse, van Biervliet naar O 58; 16, Catharina M. van Espen-Francke, van Sluis naar Pr. Bernhardstraat 31; 16, Neeltje S. C. Dekker-de Putter, van Zaamslag naar O 23; 21, Adriaan de Feijter, van Oostburg naar Pr. Bern hardstraat 2; 22, Johannes B. F. Ver- cruijsse, van Roosendaal ca NB naar W 23; 27, Mari aW. de Nijs-Pleijte, van Cadzand naar Pr. Bernhardstraat 23 30, Abraham I. van Haneghem, v. Delft naar Pr. Beatrixstraat 4; 30, Sara J. Deij-van Waes, van Hoek naar W 43b. VERTROKKEN: 1, Tetje A. van de Waal, van Dorpsstraat 22 naar Utrecht; 9, Marie R. Delnad, van Pr. Beatrix straat 31 naar Oostburg; 9, Hendrik J. Correljé, van Enkhuizerstraat 5 naar Den Helder; 15, Jacob van de Velde en echtgenote, van Cransbergstraat 6 naar Hoofdplaat; 31, Jan de Dreu en gezin, van Pr. Beatrixstraat 6 naar Middel burg; 31, Jacobus S. Huigh en gezin, van Montfoortstraat 8 naar Cadzand. Plaat&eWik Nieuv.b Waterlandkerkje Wielerkoers. Ter gelegenheid van de kermis vond een wielerkoers plaats voor nieuwelin gen. Er kwamen voor deze le „Zeemeer minronde" 28 renners aan de start. De afstand van 70 km. werd afgelegd in 1 uur 52 min. De uitslag was: 1. E. Voerman, Westdorpe; 2. W. du Bois, Zuidzande; 3. E. Dolman, Rotterdam; 4. H. Vogelaar, Rotterdam; 5. H. Mol, Lewedorp; 6. W. Bravenboer, Rotter dam; 7. W. Pons, Maasdam; 8. T. Braber, Achthuizen; 9. H. Bos, Rotterdam; 10. C. Lokker, Rotterdam: 11. Moonen, Udenhout; 12. Van der Linden, Kaats heuvel; 13. Van Oosterwijck, Kaats heuvel; 14. Dekker, Udenhout; 15. Stans, FEUILLETON Roman van een kantoorbediende door Jan van Maasdorp „We zouden niet weten, h:e we een bal moeten slaan", zei Karei lachend. „O, maar dat leer je gauw genoeg". „Nee, Huug", zei Nora, „dat is niets voor ons". „Je zegt voor ons, maar wat zeg jij er van, Karei?" „Ik vind tennis een prachtsport", be kende deze. „Nou dan", vond Ans en keek Nora lachend aan. „Ik vind 't ook een mooie sport, Ans. maar niet voor ons, tennissen is een leuke sport voor verloofde paartjes of voor studenten, maar niet voor getrouw de mensen met kinderen". „Wat een nonsens!" riep Ans veront waardigd. Ze had eigenlijk willen zeg gen: „wat een kleinburgerlijke nonsens, maar slikte het adjectief tijdig in. „Toen ik voorstelde zwemles te gaan nemen, had je diezelfde bezwaren, maar achter af ben je blij, dat je 't geleerd hebt". Kaatsheuvel. Oriëntcitierit. Voor de bij gelegenheid van de ker mis verreden oriëntatierit voor auto's en brommers, verschenen 57 deelnemers. De uitslag was als volgt: 1. A. Jansen, Oostburg (br.) 18 strafpunten; 2. A Triou, IJzendijke (br.) 20 str.p.3. J. Duste, Oostburg (auto) 26; 4. Zr .de Jong, Cadzand (auto) 28; 5. J. van Hijfte, Schoondijke (auto) 30; 6. J. v. d. Waeter, Groede (br.) 34; 7. Iz. Haart- sen, IJzendijke (auto) 34; 8. J. C. Bron auto) 35: 9. J. Dhcnt, IJzendijke (auto) 35; 10. Joh. Verstraeten, IJzendijke (auto) 36: 11. J. P. Triou, IJzendijke (br.) 39; 12. A. Buijze, Zuidzande (auto) 40; 13. Th. Pijcke, Waterlandkerkje (auto) 40; 14. G. de Badts, Schoondijke (br.) 40; 15. J. Goossen, Oostburg (br.) 45; 16. L. Koster, IJzendijke (br.) 48; 17. J. Poissonnier, Schoondijke (auto) 50; 18. W. A. de Kramer, Zuidzande (auto) 50: 19. E. Pijcke, Waterlandkerk je (br.) 51; 20. G. Hubregtsen, Water landkerkje (br.) 52; 21. M. Kestelo, Oostburg (auto) 53. Voor de eerste prijswinnaar was een wisselbeker beschikbaar gesteld door de burgemeester, de heer M. J. Ver- brugge. Schieting. Bij gelegenheid van de kermis wer den in café Bron schietingen gehouden. Zaterdag namen 21 schutters deel. De hoogvogel was voor A. de Baere, evenals de le zijvogel. De 2e zijvogel voor A. Dierick, Aardenburg. De beker werd ge wonnen door A. Provoost te Biervliet. De meeste kleine vogels werden neer gehaald door A. Bron, nl. 5 stuks. Voor de zondag gehouden schieting waren er 34 deelnemers. De hoogvogel was voor Jac. Wijffels, Biervliet; le zij- vogel L. Verweire, Bentille; 2e zij vogel Herreweg, Eede. Deze dag was de beker voor A. de Clerck, Bentille. Ook nu werden de meeste kleine vogels gewon nen door A. Bron, Waterlandkerkje. Oriëntatierit. Ter gelegenheid van de kermis werd een oriëntatierit voor fietsers gehouden. Deze werd verreden in twee groepen n.l. één van 10 tot 15 jaar en van 15 jaar en ouder. De uitslag voor de eerste groep was: 1. Freddy Bron 2 strafpun ten; 2 Levien van Hoeve (4); 3. Jennie Haartsen (8); 4, Kees de Nood (18); 5. Conny Bron (20)5. Eddy de School meester (20)6. Frans Dieleman (22) 7. Herman Verbrugge (25); 8. Henk Hubregtsen (27)9. Benny de School meester (34); 10. Elly Hubregtsen (36); 11. Joke Haartsen (36); 12. Hendrikus Bogema (37): 13. Piet Haartsen '62); 14. Carla Schilleman (65)15. Willy de Milliano (68); 16. Marian Meesen (69); 17. Elly Bron (69)18. Willy Cocquit (87)Patric Tas (95)20. Johan Taze- laar (95): 21. Greetje Meesen (102). Bij de tweede groep waren er 22 deel nemers. De uitslag hier was: 1. Coby Schilleman (8)2. Achiel van Pamelen (10); 3. Mimi Koster (10); 4. Gonnie Hubregtsen (10); 5. Frans Tazelaar (12) 6. E. Pijcke (14)7. Henk Tazelaar (14) Juist omdat wij kinderen hebben, moeten we aan sport doen. Als je nou hardlopen of voetballen geen geschikte sport vindt voor een vrouw ben ik 't met je eens, maar tennissen is estetisch ver antwoord". „Dat heb je heel mooi gezegd, vrouw", prees haar man raar met een effen ge zicht. „Ik ga steeds meer verborgen kwaliteiten bij je ontdekken; straks be leef ik 't nog, dat je op een zeepkist op het Malieveld gaat staan als propagan diste voor de Vrije Vrouwen Vereniging". „En dan ben jij de langste tijd hoofd van je gezin geweest", meende Karei. „Dat is ie nooit geweest", lichtte Ans in. Nadat ze waren uitgelachen om nog wat dwaasheden van het echtpaar, vroeg Karei: „Maar hoe komen jullie ineens op dat tennisidee?" „Wel", zei Ans, „het is wel gek, maar dat kwam door de schoonmaak. Ik vond in een hutkoffer onze rackets en een paar tennisballen. Ik riep Huug en gaf hem een racket, ik sloeg hem de bal toe en toen gaf ie een pracht van een back hand". „Ja", viel Huug in, „en toen had ik 't meteen weer te pakken, ik zei: we gaan weer tennissen". Hij sloeg op zijn brede corpus en wees toen naar de maagstreek van Karei. „Dat gaat de verkeerde kant uit met ons, wij zijn nog veel te jong voor een embon-point". Nu was Nora het niet alleen, die be- ,/Be ^BtlIIemaefter" OOSTBURG 8. Nelly van de Broeke (14)9. Riet de Groote (16); 10. Tony van Pamelen (16. Cadzand Collecte. De te Cadzand gehouden collecte voor de samenwerkende kinderbescherming organisatie heeft opgebracht f 232,70. Reis Bejaarden. De commissie rijtoer bejaarden te Cadzand heeft de jaarlijkse reis voor de bejaarden uitgestippeld naar Schouwen en Duiveland, welke reis is vastgesteld Op woensdag 3 juli a.s. Zij die deze reis willen meemaken, kunnen zich tot 18 juni bij de leden van de commissie op geven. Retranchement Reis voor de bejaarden. Het comité voor de jaarlijkse bejaar- denreis is weer al een eind gevorderd met het voorbereiden van een uitstapje. Deze keer gaat de reis naar Schouwen en Duiveland, waar naar alle waar schijnlijk velen nog nimmer geweest zijn. De reis is vastgesteld op zaterdag 29 juni a.s. Geslaagd. De heer A. J. van de Wege slaagde te Amsterdam voor het examen vakbe kwaamheid gemotoriseerde rijwielen. Diaken Ned. Herv.Gemeente. De heer C. Houg werd als diaken der Ned. Herv. Gemeente gekozen. Sportdag. De oudere scholieren van de lagere scholen uit Cadzand, Nieuwvliet, Zuid zande en Retranchement hielden op het Gemeentelijke Sportterrein te Retran chement hun jaarlijkse sportdag. Naar gelang van hun prestaties het hoog springen, balwerpen, verspringen en hardlopen konden de leerlingen een a, b, c, d, of e-diploma behalen. Na de middag werden slagbalwed strijden gehouden. Wethouder Almekinders-Maselee reikte de diploma's uit. Sluis „Jantje van Sluis" wil pootvis uitzetten. Enkele leden van de visclub „Jantje van Sluis" hebben zich beijverd het riet in de bccht van de vaart voor een groot deel te verwijderen, ten gerieve van de vissers. De club heeft het plan pootvis uit te zetten, waarbij men met name denkt aan karpers. „Jantje van Sluis" heeft de beschikking gekregen over een grote oppervlakte viswater, te weten de Stierskreek onder Heille, de vaart tot aan de Belgische grens en het kleine kanaal tot aan de zogenaamde Drieko ker onder Retranchement. zwaren naar voren bracht; maar hij moest oppassen van hém werd ver wacht, dat hij geen last meer had van jeugdcomplexen. Vroeger, vertelde hij, had hij het nooit verder gebracht, dan met de jongens uit de straat wat te trappen met een uit oude lappen ge maakte bal. „Een partij voetbal met een echte bal op een echt veld bleef een droomwens. Maar tennissen vond ik als jongen al veel mooier. Vaak heb ik tussen het ras terwerk van tennisbanen door staan kij ken, maar ik wist,, dat tennisspel enkel maar voor de rijkelui was. Gelukkig- gaat dat anders worden in de nieuwe tijd". Het vurige pleidooi van Huug Kamp huis had Karei tenslotte gewonnen; in een later gesprek met Nora, die hij er op wees, dat als de typisten van zijn kantoor gingen tennissen, zij het ook gerust kon doen, was ook zij over haar bezwaren heen gekomen. Maar hij en ook de Kamphuizen zouden het haar toch wel erg kwalijk hebben genomen, als ze geweten hadden, dat Nora's dienstmeisje, evenals met het zwemmen, haar had doen zwichten. „Of ik 't; gek vind, mevrouw? Waarom zou 't gek zijn? Hé, tennissen ik wou, dat ik 't ook kon leren. Wat heeft dat n .11 met Hansje te maken, u weet toch, dat ik goed op hem pas?" En toen was het wonder tot stand ge Schoondijke Botsing. Maandagmiddag omstreeks vier uur zijn op de rijksweg OostburgSchoon dijke ter hoogte van de Oostburgse wa tertoren twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Van de twee achter elkaar in de richting Schoondijke rij dende voertuigen, wilde de bestuurder van de eerste auto, de Oostburgse han delaar P. M. L., linksaf de weg naar Groede inslaan. Ondanks het feit, dat deze wagen voorsorteerde, wilde dé be stuurder van de achteropkomende Bel gische auto toch links passeren. Hij reed de afslaande auto links in de flank. De auto's liepen zware materiële schade op. De Belgische auto moest zelfs wor den weggesleept. Blikseminslag. In de nacht van vrijdag op zaterdag, tijdens een kort maar vrij hevig onweer, is de bliksem ingeslagen in de land- bouwschuur van de heer F. van Hoeve te Schoondijke. In minder dan een half uur na de blikseminslag omstreeks kwart over één stond de kapitale landbouw- schuur in lichte laaie en kon de ijlings gewaarschuwde brandweer van Schoon dijke, die in zeer korte tijd na de alar mering ter plaatse arriveerde, met com mandant A. Huijgen, ondanks inspan nend blussingswerk, de schuur niet be houden. Gelukkigerwijze bevond zich geen vee in de brandende schuur, maar wel ging de volledige inventaris verloren, waar onder een zestal wagens, een maai- machine, bietenmolen, al het kleine ge reedschap, zoals vorken, spaden, schof fels enz. Ook een tweetal bandenwa gens van een zwager van de landbou wer ging in de vlamme nverloren. Ver der bevond zich in de schuur 6000 kg. kanariezaad, tarwe en gerst, bieten- netten, dekzeilen, ongeveer 2000 lege zakken en een kleine hoeveelheid bouwmaterialen voor de reeds in aan bouw zijnde nieuwe woning van de heer Van Hoeve. De schade, die naar eerste schatting de f 100.000,ruimschoots zal over schrijden, wordt door verzekering ge dekt. Geslaagd. De heer I. van Haneghem behaalde aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam zijn candidaat in de wis- en natuurkunde met als hoofdvak na tuurkunde. Voetbal. Zaterdag 22 juni a.s. te 19 uur zal bij gunstig weer ten behoeve van de kas voor de reis van de bejaarden de jaarlijkse voetbalmatch tussen een ambtenarenelftal en een middenstands- komen, Nora en Karei gingen tennissen. Tot verbazing van de Kamphuizen bleek Ncra, meer dan Karei, een goed reactievermogen en behendigheid te be zitten. Ze vond 't prettig, dat de Kamp huizen haar prezen en dat de trainer hen als goede amateurs had afgeleverd. Maar ondanks het plezier, dat Nora aan de sport beleefde, koesterde zij toch geen verlangen naar andere buitenspo rige bezigheden, zij vond 't al een groot voorrecht, als zij ook eens een avond naar de bioscoop of naar een voorstel ling in de schjuwburg mee mocht. Ze had weieens een uitnodiging van de bu ren, wier leven louter uit vermaak leek te bestaan, afgslagen; haar huis en ge zin bleef toch altijd hoofdzaak. Evenmin koesterde ze begeerte naar een auto, die Huug zijn vrouw met gro te instemming van Ans had voorgesteld aan te schaffen. Nora had volstrekt geen behoefte aan een auto, zomin als aan een bontmantel. Het was toch niet nodig, had ze tot Karei gezegd, dat zij ook zo'n dure mantel moest hebben, omdat Ans Kamphuis een had moeten kopen voor haar man. Het wekte zelfs haar tegenzin toen zij, omdat Karei bleef aanhouden, toch ook een bont mantel had -gekocht later van Huug vernam, dat hij zijn vrouw die dure mantel had geschonken, omdat ze drie kilo in gewicht was afgenomen. Toen zij de schertsend lijkende, maar in wer-

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1