MARKT ie Breskens maandag 17 juni a.s. DE KLOOF alg. nieuws voor west zeeuws-vlaanderen J De eerstvolgende fc.ug.dLg., modieus gekleed gaan, fycymeA- <ïap,antien eerst Dr\DDC de {chakel ALG. NIEUWS blad DRUKKERS-UITGEVERS F4 SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL. 17e Jaargang - Nr. 924 Vrijdag 7 juni 1963 Verschijnt iedere vrijdag A bonnementsprij s t 1,15 p. kw.; franco p. post f1,50 Prijs der advertenties: 10 ct. per num.; by abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 10 ct. extra Telefoon (01172) 429 zal worden gehouden op Dus NIET op maandag 10 juni Daarna gedurende het gehele jaar om de 14 dagen. Burgerlijke Stand GEMEENT.D OOSTBURG over de maand april. GEBOORTEN: 3, Onno Olaf, zn. van J. M. Paridaen en van J. M. H. Nauta, wonende te Oost burg; 4, Johanna Maria Elsa Octiva, d. van E. J. Raes en van W. C. M. van Til burg, wonende te Oostburg; 4, Maria Pieternella, d. van M. P. Barendse en van B. J. Baert, wonende te Breskens; 5, Saskia Miranda, d. van P. A. Jong man en van J. E. Risseeuw, wonende te Breskens; 7, Miranda Emma Bertha, d. van P. L. F. van 't Westeinde en van I. L. B. de Reu, wonende te Oostburg; 9, Suzanna Catharina Wilhelmina, d. van H. J. de Smit en van J. M. Matthijs, wo nende te IJzendijke; 9, Erwin Emile Arthur, zn. van A. A. M. de Poorter en van A. M. Verhulst, wonende te Oost burg; 10, Cornelis Marinus, zn. van J. Riemens en van M. J. Dees, wonende te IJzendijke; 10, Johan Emmy Maria, zn. van A. A. Haerens en van E. E. Blaak man, wonende te Oostburg; 13, Mare Prudent Oscar Magdalena, zn. van B. Bauwens en van A. J. T. Stekelinck, wo nende te Aardenburg; 16, Charel Augustinus, zn. van A. B. van den Bos sche en van K. A. Beerens, wonende te Schoondijke; 17, Enneke ,d. van H. Ver steeg en van S. A. du Fossé, wonende te Oostburg; 18, Rita Marie, d. van G. F. M. Dossche en van A. M. T. Lievens, wonende te IJzendijke; 19, Corina Nera Sophia, d. van A. J. Verhamme en van I. J. Coppens, wonende te Sluis; 26, Pe ter Victor Angèle, zn. van W. L. P. de Rooze en van M. E. Roedts, wonende te Aardenburg, Eede; 30, Leo, zn .van C. A. Bruggeman en van J. J. Verhagen, wo nende te Groede; 29, Jean-Claude Caesar Annie, zn. van A. E. Ohms en van A. J. van Poecke, wonende te Sluis; 30. Erica Elvira Bernardina. d. van A. B. Corijn en van O. F. Martens, wonen de te Oostburg. HUWELIJKEN; 11, Renier Andries Dusebout, 27 jaar, wonende te Breskens en Janna Suzanna Morel, 20 jaar, wonende te Oostburg; 16, Polycarpus C. M. Verdegem, 23 jaar, wonende te Oostburg en Marie José Stokx. 21 jaar, wonende te Oostburg; 18, Aloijsius Alphonsus van Damme, 68 jaar, wonende te Oostburg en Maria Juliana de Bruijckere, 65 jaar, wonende te Oostburg; 18, Cornelis Johannes Wilhelmus, 26 jaar, wonende te 's Hee- renhcek en Maria Augusta Caus, oud 21 jaar, wonende te Oostburg. OVERLIJDEN: 4, Renatus de Vuyst, 77 jaar, wonende te Aardenburg; 7, Leendert Willem van Putten, 80 jaar, wonende te Breskens; 9, Hermanie Eugenie, 83 jaar, wonende te Oostburg, wed. van E. F. van den Bussche; 11. Theophilus van Waes, 85 jaar, wonende te Hoofdplaat; 16, Nico la as Remijn, 70 jaar, wonende te Sluis; 20, Magdaleena de Die, 83 jaar, wonen de te Oostburg, wed. van J. Versprille; FEUILLETON Roman van een kantoorbediende door Jan van Maasdorp Maar in dit opzicht was Karei het toch niet eens met Ans' opvattingen. Hij vond 't fijn, als Nora zo rustig zat te handwerken. Als hij het veelkleurig bloempatroon op een kleedje onder Nor a's slanke en vaardige vingers tot voltJ-oiïng zag komen, beleefde hij daar zelf genoegen aan. Ja, denkt hij nu, zo rustig samen met zijn vrouw, is hun le ven toch mooi en goed. Niettemin weet hij toch ook de aV:nden met de Kamp huizen wel te waarderen .gisteravond bijvoorbeeld hadden ze samen gebrid ged; dat hadden ze eerst van de buren moeten leren. Eerst had hij het afge wimpeld, hij was van plan zijn Franse studie weer voort te zetten. Doordat hij destijds, na zijn eerste promotie in Rot terdam, geregeld op reis moest, had hij zijn studie moeten afbreken. Maar Huug Kamphuis had hem er van afge houden. ,,Moet je dan Frans corresponderen p kantoor?" had hij gevraagd. „Nee, dat niet". 23, Charles Louis de Jaeger, oud 70 jaar, wonende te IJzendijke; 24, Maria Sara Keijmel, 74 jaar, wemende te Zuidzande, wed. van I. J. W. J. Kommers27, Aleida Smeltink, 83 jaar, wonende te Oost burg; 29, Levinus Dieleman, 58 jaar, wonende te Oostburg; 30, Neeltje Cor nelia van Halst, 76 jaar, wonende te Nieuwvliet, gehuwd met P. Snoep; 30, Adriaan de Muijnck, 39 jaar, wonende te Aardenburg. Plaatselijk Nieuws Hoofdplaat Raadsvergadering De raad van Hoofdplaat kwam in openbare vergadering bijeen, onder voorzitterschap van burgemeester J. F. C.Temmerman. Na het openingswoord door de voor zitter, beantwoordde deze, de door de heer L. Roets tijdens de voorgaande vergadering gestelde vragen met be trekking tot het aanbrengen van ver harding op de paden in de wijk Num mer Eén. Als aan het verlangen van de heer Rcets tegemoet gekomen zou kun nen worden, betekent het verharden van de circa 1680 m2 padopp. met klin kers in een zandbed van 15 cm. dikte een uitgaaf van f 35.000,-. Verharding met betontegels, eveneens op een zand bed van 15 cm. dikte, belast de gemeen tekas met f 29.000,-. B. en W. menen, dat zelfs aan de goedkopere oplossing, gezien de staat van financiën, niet gedacht kan worden. Nagegaan zal worden of op andere wij ze een aanvaardbare oplossing verkre gen zal kunnen worden. Voorz. deelde mee, dat de verbouwing van het gemeentehuis, annex bouw van een nieuwe brandweergarage werd aan besteed. De laagste inschrijver was de Fa. Martens en Zn. voor f 32.571,De hoogste inschrijver was L. B. Verstrae- ten en Zn. voor f 36.930,Er waren in totaal 7 inschrijvers. De rekening van inkomsten en uit gaven over het dienstaar 1961 werd door de raad voorlopig vastgesteld. De Ge wone Dienst sluit met een nadelig saldo van f 173,410,47. De uitgaven op deze dienst bedroegen f 1.105.335,60. De com missie belast met het onderzoek van de rekening dienstjaar 1961 rapporteerde bij monde van de heer E. A. Steijaert, dat zij een uitgave van f 78,50 heeft aangetroffen voor de ontvangst door het gemeentebestuur van de besturen van de Hengelsportverenigingen, die in Hoofdplaat aan een wedstrijd deelna men. De Commissie keurt een dergelijke ontvangst zeker niet af, maar kan zich niet van de indruk losmaken, dat een zodanige ontvangst met een soberder opzet tot een lagere uitgaaf zal kunnen leiden. Voorts is de commissie van me ning, dat het subsidiebeleid zware eisen stelt aan de gemeentefinanciën en nodigt B. en W. uit een subsidie-nota op te stellen, welke nota door de Com missie met belangstelling tegemoet zal gezien worden. De voorzitter zei, met „En spreken?" „Ik zou niet weten met wie. Alleen Engels en af en toe Duits, maar die twee talen heb ik goed onder de knie". „Nou dan. Spreekt en correspondeert je directeur-generaal Frans?" „Mister Harrison? Geen woord. Nee, die doet alles met zijn afschuwelijke Amerikaans af en gebroken Nederlands". „Ha, juist, precies als die machtige heren bij mijn maatschappij. Daar kan ik me wel eens over verbazen; ikzelf heb op de H.B.S. en daarna de drie mo derne talen vrij grondig geleerd, dat vinden we heel gewoon in Nederland. Maar onze machtige Amerikaanse werk gevers hebben nooit de moeite daarvoor genomen". Huug had eigenlijk wel gelijk, had ie toen gedacht. Zijn positie was goed en safe, na al zijn moeilijke jaren had ie nu toch eindelijk wel het recht, van het leven te profiteren. Als het later ncdig zou blijken, kon hij altijd weer met zijn Frans verder gaan zijn studieboeken had ie nog liggen. Sinds zij in Den Haag waren komen wonen was hun leven wel heel anders geworden. Dat was allemaal door de Amsterdamse buren gekomen; die twee wisten van het leven te genieten. De Kamphuizen hadden hem weten over t.e h len tot dingen, waar Nora en hij nooit eerder aan hadden gedacht. Wel iswaar had hij 'zelf aanvankelijk ook te gengestribbeld, maar het was toch voor al Nora geweest, die zich er tegen had betrekking tot de eerste opmerking, dat het zijns inziens zeker niet soberder had gekund. Hceveel mensen bij de officiële ontvangst geweest zijn is hem niet juist bekend, maar het waren er een dertig tal. Naast de gebruikelijke verversingen op een dergelijke ontvangst is een ro kertje aangeboden. Voorz. zei zich in het geheel niet bewust te zijn, dat er met geld is gesmeten. Voor wat betreft het subsidiebeleid zei de voorzitter, dat de uitgaven voor de subsidies door de raad zelf zijn vastgesteld. Vroeger vast gestelde subsidies komen elk jaar op nieuw weer in de begroting aan de orde. Het is aan de raad, zo bezuingingen worden gewenst deze aan te brengen. Voorz. zegde toe, het samenstellen van de gewenste subsidie-nota te bevorde ren. Zonder hoofdelijke stemming werd voor de gemeente Hoofdplaat een kam- peerverordening vastgesteld, dit om het ook in de gemeente steeds meer toene mende kamperen in geregelde banen te kunnen leiden. De bedragen voPr het jaar 1962 van de vergoeding voor de diverse bijzonde re scholen in de gemeente Hoofdplaat, alsmede de bedragen van de voor ver goeding in aanmerking komende uit gaven werden vastgesteld. Voor de St. Josephschool was het bedrag der ver goeding f 3960,en het bedrag van voor vergoeding in aanmerking komen de uitgaven f 2f938,17. Voor de St. Aloysiusschool waren de bedragen resp. f 2940,en f 2938,17 en voor de Chr. school resp. f 1143,35 en f 1787,87. De vergoedingsbedragen voor de beide R.K. bijzondere lagere scholen waren bere kend naar een bedrag van f 40,per leerling en die voor de Chr. school naar f 70,per leerling. Dit was aanleiding voor de heer Steijaert om te informeren naar de reden van een dergelijk ver schil. De hogere uitkering bleek te zijn geschied op grond van een Ministeriële beslissing. De heer Steyaert zei, dat hij de toekomst voor het onderwijs in Hoofdplaat donker inziet. In omliggende gemeenten worden hogere bedragen uitgetrokken, dan de f 40,in Hoofd plaat per leerling. Hij meende, dat op korte termijn het bedrag per leerling verhoogd diende te worden, omdat an ders het onderwijs onherroepelijk achteruit zal gaan. Voorz. betoogde, dat weliswaar voor het onderwijs Rijksbe dragen worden ontvangen, maar dat be- verzet. Eerst was er het voorstel van Ans Kamphuis aan Nora geweest om te gaan zwemmen. „Zwemmen?" had deze verbaasd ge vraagd. „Ik kan niet zwemmen, jammer genoeg". „Ik ook niet daarom ga ik les nemen, ik heb half en half een afspraak ge maakt met de lerares in het Maurits- bad; 's morgens om half elf kan ze voor ons vrij houden. Ik heb er op gerekend dat jij mee gaat, Niora. We doen 't hè?" „Daar moet ik eerst met Karei over praten en eigenlijk weet ik ook niet, of ik het wel zal doen". Haar man had er geestdriftig mee in gestemd, ze zouden het gezamenlijk even regelen. Maar toen het op een be sluit aankwam was Nora teruggekrab beld; nee, ze deed 't tbch maar niet. „Ben je bang?" vroeg Ans. „O. nee, helemaal niet". Of ze dan niet van zwemmen hield. Ja, ze hield er juist wel van, maar om het nu nog te gaan leren. „Ik heb het vaak als een gemis ge voeld". bekende ze, „dat ik het als meis je nooit heb geleerd, maar ik mocht niet van oom". „Wel", meende Huug, „dan ga je nu je verzuim in halen." Karei viel hem spontaan bij. Natuur lijk moest ze met Ans meegaan. „Dan hjceven wij mannen, ons tenminste niet zo te ergeren, als we, net als laatst, een duik in zee nemen en jij en Ans amper tot je knieën in het water dur ook al heeft U maat 44, 46 of 48. Juist in deze maten, waarin U meestal zo moeilijk kunt slagen, tonen wij U een uitgebreide collectie (in aparte dessins en prettig zittende modellen). Voor Uw betere damesconfectie k'jken DWDDC bij Uw Modehuis in Vlissingen 1 langrijke bedragen ten laste van de ge meente blijven. De begroting laat geen ruimte het bedrag per leerling op te voeren. Nochtans zal getracht worden op de een of andere wijze tot verrui ming van de financiële mogelijkheden te komen. Zo is al een verzoek uitgegaan de stichtingsdatum van het gebouw van de St. Josephschool te wijzigen in ver band met de aangebrachte modernise ringen, welke belangrijke bedragen hebben gekost. Voorts werd de vijfjaarlijkse afreke- ven". „Juist", vond Ans, „en dan kunnen onze kinderen ook niet meer om ons lachen, als ze ons in zee willen jagen". Maar toen kwamen de eigenlijke be zwaren van Nora. Ze voelde zich toch eigenlijk wel wat te oud om nu nog zwemles te gaan nemen. „Ja, je hebt eigenlijk gelijk", knikte Huug met een effen snuit. „Over een jaar of twaalf ben je al veertig". „En vergeet ook niet", viel Karei zijn buurman bij, „dat Nora moeder is". De mannen en Ans schoten in de lach, maar, evenals de mannen, begreep Ans, dat Karei precies in de roos had ge schóten. Ze keek naar Nora, die wat hulpeloos rondkeek en een kleur als vuur had gekregen. Nee maar, dacht Ans, dat was toch al te gek! „Het is toch zeker niet waar, Nora, dat je het daarom laat? Ik ben vijf jaar ouder dan jij en één keer meer moeder, maar dat is toch geen beletsel voor me om te gaan zwemmen. Kom nou, Noortje, doe alsjeblieft niet zo an tiek met je ouderwetse opvattingen". Zoals Karei zich aan het strand had geërgerd dat zijn vrouw niet met hem in zee kon gaan, ergerde hij zich nu om haar bezwaren. Dat was weer echt iets voor Nora. De opmerking van Ans, dat er bij hen beiden wel een paar kilo af mocht, had haar tenslotte doen zwichten. „We zullen onze mannetjes eens la ten zien Noor, wat een sportieve vrou-

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1