y CORSETTEN BOBBE DE KLOOF Ha I Wat een uitkomst i W. FENIJN, Boulevard 38, Breskens, telef. (01172) 506 Wij tonen de volledige collectie kostuums van RALPH ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN 17e Jaargang - Nr. 923 Vrijdag 31 mei 1963 Verschijnt iedere vrijdag A bonnementsprijs t 1,15 p. kw.; franco p. post f1,50 Prijs der advertenties: 10 ct. per num.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 10 ct. extra Telefoon (01172) 439 V DRUKKERS-UITGEVERS F SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL.' Plaatselijk Nieuw* SchoondtJke Raadsvergadering. Met vier stemmen voor en drie tegen, verklaarde de raad van de gemeente Schoondljke zich akkoord met het door G.S. samengestelde ontwerp tot her- Indeling van de gemeenten in Zeeuws- Vlaanderen, althans voor wat betreft de vorming van één gemeente in noord W. Z.-Vlaanderen door samenvoeging van de gemeenten Schfoondijke, Bres- kens, Groede en Hoofdplaat, waarbij de raad van Schoondijke tevens het amen dement van B. en W. neergelegd in het prae-advles op genoemd ontwerp over nam. Dit amendement bestaat uit 4 punten n.I.: a. Het grondgebied tussen de Staten- dijk en Oranjedijk (nu gemeente IJeen- dijke) is geheel op Schoondijke georiën teerd. Zowel wat scholen, Kerk, als middenstand betreft. Dit gebied be hoort bij de noordelijke gemeente te worden gevoegd. b. Het gebied van de gemeente Schoon dijke tussen de Nozemansweg en de Ca- thalijneweg wordt aan de recreatiege meente toegedacht. Ook dit gebied is volledig op Schoondijke georiënteerd en dient bij de nieuwe lioordel. gemeente te blijven. Toevoeging van het gebied ten westen van de Cathalijneweg aan de recreatiegemeente is juist. c. Of de nieuwe grens van het grond gebied Groede juist is, kunnen wij niet beoordelen. Wel past de kern Groede met haar recreatiegebied in de nieuwe opzet, aangezien hier o.a. een relatie moet bestaaa met het grondgebied Breskens. V d. De gemeente Hoofdplaat hoort o. 1. bij het noordelijk gebied. Er is geen en kel bezwaa r tegen een godsdienstig ge mengde bevolking. Tegen samenvoeging der vier ge meenten stemden de heren J. M. van Baal, R. de Badts en Joh. Verkruijsse. Aan de stemming over dit in het ge meentelijke leven zo uitermate belang rijke en Ingrijpende ontwerp ging een levende diskussie vooraf. In eerste instantie oefende de heer Van Baal kritiek uit op de handelswijze van B. en W. om haar standpunt ter zake van de herindeling af te laten drukken in de pers. De heer Van Baal vond dit onjuist, omdat immers G.S. de mening van de raad vroeg en niet die van B. en W. Hij zag hier een beïnvloe ding in van de publieke mening en van de raadsleden. Spr. ziet weinig voordeel voor Schoondijke in samenvoeging, wel veel nadelen. De heer van Baal schetste dat de zaken in Schoondijke goed mar cheren en dat het verzorgingspeil goed is te noemen, terwijl er onder de bevol king een sterk ontwikkelde gemeen schapszin heerst. De heer van Baal zei, te vrezen, dat het verzorgingspeil bij sa menvoeging achteruit zou gaan en de gemeenschapszin verloren zou gaan. Hij pleitte voor behoud van de eigen zelf standigheid. De heer R. de Badts zei het met het FEUILLETON Roman van een kantoorbediende door Jan van Maasdorp Alles goed en wel, dacht Karei de Hoog, maar die Duitsers zijn ook geen sufferds die vertellen natuurlijk het zelfde van hun machines als hij van de Amerikaanse. „Aber unsere Kassama- schinen sind viel besser als die Ameri- kanische meine Herren". „Zeggen uw concurrenten dat niet, meneer Kamphuls?" „Natuurlijk zeggen ze dat en al ls het staal van Amerika beter dan het Duit se volgens de Yankees, de Duitse zijn toch beslist ook prima. Een paar jaar geleden kon ik zo overstappen naar een Duitse fabriek, ze wilden me graag de helft meer betalen dan de Amerika nen deden. Ik had de hoogste verkoop cijfers in het rayon Amsterdam en voelde me safe. Ik stapte naar de di recteur en zei hem, dat ik wel zin had naar de Duitse concurrent over te stap pen. Hij vroeg een paar dagen bedenk tijd, bood me toen het rayon Zuid-Hol land aan; ik werd hoofdvertegenwoor prae-advies van B. en W. niet eens te zijn. Hij zei te kunnen begrijpen, dat B. en W. met een dergelijk advies is kunnen komen, immers het College van B. en W. bestaat geheel uit Import en inlanders zouden deze zaken anders aanvoelen. Hoe meer gemeeschappen men samenvoegt, hoe groter de moei lijkheden. Schoondijke past niet in de groep Breskens, omdat het er geen en- enkele overeenkomst mee heeft. Nog liever zag de heer De Badts samen voeging met het eveneens agrarische in gestelde Oostburg, waarop Schoondijke tenslotte meer is georiënteerd, dan op welke andere gemeente. Ik stel één agrarische gemeente voor in het cen trum met ten noorden één kustgemeen te. De heer Verkruisse zei akkoord te gaan met hetgeen beide vorige sprekers hadden gezegd. Als G.S. zo begaan zijn met de belangen van de streek, zou het beter zijn als men 10 jaar lang per jaar 10 miljoen voor de streek extra zou uittrekken voor de door een ieder ge wenste ontwikkeling. Wethouder De Feijter nam het gezeg de over de import, door de heer De Badts gebruikt wel wat kwalijk. Als men na 41 jaar nog als import wordt bestem peld, vroeg hij zich af, hoe oud men moet worden om aan deze kwalificatie te kunnen ontkomen. De heer De Feij ter zei de belangen van Schoondijke steeds met hart en ziel te hebben voor gestaan. Spr. zei, na veel wikken en we gen achter het prae-advies is gaan staan. Wethouder Toesseint zei, dat de P. v. d. A.-fractie het prae-advies gro tendeels kan onderschrijven. Bij de huidige gemeentelijke indeling heeft men het streekbelang niet naar behoren kunnen behartigen, terwijl verschillen de belangrijke taken door de te kleine gemeenten tot heden niet konden wor den vervuld en de nodige samenwerking niet kon worden opgebracht. In het be lang van de ontwikkeling van de streek ziet de P. v. d. A.-fractie de samenvoe ging der gemeente als dwingende eis. Het motief van G.S. Aardenburg en Sluis niet samen te voegen, maar als zelfstandige gemeenten te laten voort bestaan op grond van verschil van ge aardheid, noemde de heer Toesseint een sprookje, dat men als Z.-Vlaming moeilijk kan geloven. Voorz., Burgemeester J. C. Hoftijzer, bantwoordde de diverse sprekers en ging dieper in op de motieven, welke aanleiding zijn geweest achter het ont werp van G.S., uiteraard met het amen dement, te gaan staan. Er zijn nu een maal hogere belangen, dan inviduele of groepsbelangen. Het belang van de streek prevaleert. Bij aanvang der vergadering vroeg de heer Verkruijsse of er reeds in de vaca tures ter secretarie is voorzien. Dit bleek niet het geval te zijn. Men mist nog een adjunct-commies en een klerk. Geen bedenkingen had de raad tegen het voornemen van G.S. de bezoldiging van de wethouders ingaande 1 januari 1963 voor wat betreft Schoondijke te stellen van f 1260,op f 1500,per jaar. Van het Ministerie van Volkshuisves- diger en kreeg vijftig procent meer sa laris". „En als ze nou hadden geweigerd?" „Dan was ik naar die Duitsers over gegaan". Maar dat zou u toch niet meegeval len zijn, want u bent overtuigd van de superioriteit van de Ameerikaanse ma chines". „O, maar dan zou lk met een stalen gezicht de voordelen van de Duitse heb ben gepredikt, onder andere de lagere prijs". Karei de Hoog vond het welletjes voor de eerste kennismaking; er was ook nog andere handelskennis, dan hij in zijn studieboeken had geleerd! Hij stond op en voelde een lichte duizeling, verbluft om de zakenmoraal van me neer Kampruis, wiens keiharde theoriën hem hadden overdonderd. „Nog eentje op de valreep?" vroeg meneer Kamphuis, de fles grijpend. „Nee, nee weerde Karei af, „ik ga m'n bed eens dpzoeken. Zullen we maar gaan, Noor?" „Ja, dat is wel verstandig", vond me vrouw Kamphuis, „ik verlang ook naar mijn bed. Mijn ega heeft u zeker wel een beetje vermoeid, meneer de Hoog? Ik kan 't me levendig voorstellen, maar nu weet u tenminste dat hij geen reizi ger is. Het valt me eigenlijk nog mee, dat hij u geen kasregister heeft ver kocht. Dat is je toch niet gelukt, Huug- je". MEDISCHE Burchtstraat 13 OOSTBURG Even om heerlijke frites met warme worst of croquetten. Met Pinksteren een uitzondering, een heerlijke ijstaart na het eten. Dit alles betekent een feest maal voor weinig geld. Vanaf 1 juni alle dagen geopend Werkdagen na 2 uur, zaterdag en zondag vanaf 12,30 u. Beleefd aanbevelend, tiging en Bouwnijverheid is de machti ging binnengekomen tot onderhandse gunning van de 12 woningwetwoningen aan de fa. De Bliek voor het inschrij vingsbedrag zijnde f 168.560,Na ver kregen toestemming van G.S. tot onder handse gunning, zal hiertoe worden overgegaan. Voor de Van de Slikkestraat werden enkele politionele maatregelen geno men. Zo zal men komende van de Pr. Beatrixstraat, de parallelweg niet mo gen inrijden, terwijl aan de zijde van de begraafplaats een bord zal worden geplaatst, een z.g. wachtverbod. Tijdens de rondvraag informeerde, de heer De Badts of alle bewoners van wo ningwetwoningen in aanmerking zullen komen voor de premie krotopruiming. Voorz. zei, dat dit alleen zal geschieden aan de bonafide-bewoners van noodwo ningen, niet aan hen, die door eigen toe doen of voor tijdelijke bewoning een noodwoning hebben betrokken. De heer Verkruijsse informeerde naar de stand van zaken met betrekking tot het uitbreidingsplan op het perceel land van de gezusters Rooze. Gestreefd is dit voor de vacantie rond te kunnen hebben, maar dit zal wel een illusie zijn. Omdat de gemeente zelf met een wijzi ging is gekomen met betrekking tot de schuur, die op een estetische wijze ver bouwd, zal kunnen blijven staan als bergplaats van de dienst voor gemeen tewerken, waaraan wel grote behoefte bestaat. De ter plaatse van de schuur geplande woningbouw zal derhalve ko men te vervallen. Biervliet 7e internationale hengelconcours. Door de hengelsportvereniging „De Braakman" te Biervliet werd op Hemel vaartsdag de 7e Internationale Zeehen- gelwedstrijd georganiseerd in de Wester Schelde nabij Hoofdplaat. Gezien de slechte weersomstandigheden op de morgen van dit hengelsportgebeuren „Wel, meneer Kamphuis", bekende Karei lachend, „al werk ik dan zelf aan de top van een grote handelsmaat schappij, ik zou toch van het werk dat u doet niets terecht brengen". Meneer Kamphuis die al bij de deur stond om de jassen van zijn gasten te halen, draaide zich om en knikte be vestigend. „Dat begrijp ik volkomen, meneer de Hoog, het leven van een kantoormens ls zo heel anders dan het mijne van verkoper. Een verkoper vecht voor zijn artikel, een kantoormens voor zijn be staan. Ik deug niet voor kantoor, ik zou er eenvoudig sterven". „Wat een doorgefourneerde zaken man is die Kamphuis", zei Karei toen hij in de gang van zijn huis even stond uit te blazen. „Hij heeft me in een paar uur meer verteld over de handel dan ik in al die jaren op kantoor heb geleerd". „Mag je hem niet?" vroeg Nora. „Wel wis en waarachtig, ik vind 'm een leuke, joviale vent. En mevrouw mag er ook zijn". ,,Ans", verbeterde Nora lachend. Want bij het afscheid had mevrouw Kamp huis gevraagd of ze Nora mocht zeg gen, spsntaan bijgevallen door haar man, die dat deftige ge-meneer en me vrouw ook maar gelijk wilde afschaf fen. Nora vond Ans een gezellige dikkerd en ze geloofde ook wel, dat ze een goe Reeds vanaf f 165, In de populaire prijsklasse tonen wij Uzeer aparte mantelkostuums in diverse modestoffen. Reed» vanaf f 98, Voor Uw betere damesconfectie eerst kijken bij Uw Modehuis in Vlissingen I vreesde men, dat de gehele wedstrijd letterlijk in het water zou vallen De Burgmeester van Biervliet, de heer A. P. Kostense gewaagde hierover tijdens de officiële ontvangst door het gemeen tebestuur ten stadhuize van de besturen de moeder was ze had honderd uit zit ten praten over haar kinderen. Maar wat een eigenaardige lui waren die Am sterdammers eigenlijk; wat een humor hadden ze! „Ja, het was wel gezellig bij de nieu we buren", vond ook Karei. Hij trok zijn vrouw speels naar zich toe en zei: „Ik hoop vooral voor jou, dat je aan Ans een prettige buur zult hebben en Hans zal ook wel in zijn nopjes zijn. Vergeet Freule Rammenas aan de sloot nu maar". DE HAAGSE JAREN Het is een mooie zomeravond in sep tember. Nora en Karei zitten samen in het priëel, zo lyrisch bezongen door de huiseigenaar. Karei ligt lui achterover in een tuinstoel, zijn gezicht naar het eind van de tuin gekeerd, de zon staat in het westen en schijnt hem recht in het gezicht en maakt hem doezelig. Het doorschijnende theelichtje met de kop jes en theepot geven een intieme sfeer aan het tuinhuisje. Het „gordijn" van de nu uitgebloeide gouden regen is tot een voorhang van dunne draden ge worden, maar tegen de schutting bloeien nog altijd de rozen en daarvoor staan nog volop late dalia's. Nora zit tegenover, hem en is bezig een bruekje voor Hansje te breien. Ans Kamphuis moet wel eens lachen om al dat gebrei van Nora. Waarom deed ze dat eigenlijk, had Ans haar gevraagd,

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1