de fchakel MARKT TE BRESKENS DE KLOOF maandag 27 mei a.s. J injverband met Pinkstermaandag wordt de gehouden op ^9^ ALG. NIEUWS BLAD ALG. NIEUWS VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN iye Jaargang - Nr922 Vrijdag 24 mei 1963 Verschijnt iedere vrijdag A bonnemen tsprijs t 1,25 p.kw.; franco p. post f1,50 Prijs der advertenties 10 ct. per m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 10 ct. extra Telefoon (01172) 429 DRUKKERS-UITGEVERS IF4 SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL. SU - GIKO 3ü8296 GROENE KRUIS-NEDERLAND HELPT GROENE KRUIS-SURINAME. De medische directeur van de Alg. Ned. Vereniging Het Groene Kruis in Nederland, dokter G. H. Ch. Cath, zal deze maand naar Suriname vertrekken om namens de Nederlandse organisatie te adviseren bij de verdere ontwikkeling van de gezondheid in Suriname. Dokter Cath heeft in 1960 ook een be zoek aan Suriname gebracht. Bij dat be zoek heeft hij het Groene Kruis-werk aldaar opnieuw kunnen organiseren. Toen het bestuur van het Nederlandse Groene Kruis in 1960 besloot dokter naar Suriname te zenden was de toe stand van het Groene Kruis-werk daar zodanig, dat men voor de keuze stond: het werk te activeren en uit te breiden of het te likwideren. Tot het besluit om toen de toestand in Paramaribo in ogen schouw te nemen heeft het advies van de toenmalige gouverneur, de heer J. van Tilburg, in belangrijke mate bij gedragen. Na het onderzoek van 1960 werd he loten tot activering en uitbreiding over te gaan. Nu er drie jaren zijn verstre- keen kan geconstateerd worden, dat dit een verstandige beslissing is geweest. In deze drie jaar is er inderdaad nieuw le ven gekomen, dankzij de medewerking en de actieve steun van Nederland en van verscheidende bedrijven en instel lingen. Er zijn twee Nederlandse wijk verpleegsters uitgezonden, het Neder landse Groene Kruis heeft een hoofd gebouw geschonken voor goede huis vesting van consultatiebureau voor praenatale zorg, voor zuigelingen- en kleuterzorg. Daar zowel in Nederland als in Suriname alle Groene Kruis ver enigingen autonoom zijn kon deze steun alleen gegeven worden in de veronder stelling dat het technische hulp zou zijn en dat Suriname zelf de eigenlijke werk zaamheden zou verrichten. Dit sluit o.a. in dat de Nederlandse wijkverpleeg sters door Surinaamse zullen moeten worden vervangen. In de afgelopen drie jaar is het Groe ne Kruis-werk in Suriname snel ge groeid. Er zijn nu op vier verschilliende plaatsen consultatiebureaus. De gebou wen werden geschonken door de fa. Bruynzeel, door een planter en door de Junior Chamber of Commerce. Boven dien heeft de Simavi belangrijke bedra gen geleverd door te zorgen voor de goede inrichting van de gebouwen. Het Julianafonds heeft een auo voor de zus ters ter beschikking gesteld. Verder heeft de Nederlandse Stichting Voor het kind een bedrag beschikbaar gesteld om de opleiding voor kraamverzorgsters te beginnen. Dit laatste is geschied on der auspiciën van de z.g. Kruisraad in Paramaribo, een overkoepelend lichaam van het Groene Kruis, het Diakonessen- werk en het Wit-Gele Kruis. Deze op leiding belooft een succes te worden. Het werk voor de kinderhygiëne, dat FEUILLETON Roman van een kantoorbediende door Jan van Maasdorp „Ja, Hansje", jokte zijn moeder ver geeflijk-onpedagogisch, „ook die buil is de schuld van de toverheks Toen op een dag dook, in letterlijke zin, plots de „aanspraak" voor Nora op. In het lege huis, links van het hunne, werden alle ramen opengezet. Een jon ge vrouw stak het hoofd naar buiten en riep „O, Huug, kom es gauw kijken, wat een prachtige tuin de buren hebben!" Daarna kwam een breedgeschouderde man naast de vrouw staan, die ongege neerd de tuin van zijn nog onbekende buren opnam van de schutting tot het huis. Hij noemde de verschillende plan ten en bloemen op met een stem, welke zes huizen ver kon worden gehoord. „Een spirea, klimrozen .jasmijn weet je wel, Ans, met die sterke eau de cologne lucht en daar, nee maar een prieel met een gouden regen er over heen. Nou, zeg, die tuin ziet er zeldzaam mooi uit. Was de onze maar vast zo, maar 't lijkt nu nog wel de ruine van een oud kerkh'df. Enfin, dat komt wel in orde". Nora, die, half verscholen in de keu onder leiding staat van mevrouw Tig- gelman en mevrouw Tjong Yu Wai groeit snel, het is naast de kraamzorg een van de belangrijkste taken van het Surinaamse Groene Kruis geworden. Na de opbloei, die het Groene Kruis werk in de afgelopen drie jaar heeft be leefd. achtte de A.N.V. Het Groene Kruis het noodzakelijk, dat haar me disch directeur opnieuw de toestand in ogenschouw gaat nemen en pogingen gaat doen om het gezondheidswerk ver der te stimuleren. De Nederlandse orga nisatie is van oordeel, dat zij in het ka - der van technische bijstand alles moet doen om het Groene Kruis-werk daar zijn kans te geven. Dat het werk le vensvatbaarheid bezit is in de afgelo pen drie jaar wel bewezen. Het gebouw, dat de Junior Chamber of Commerce geschonken heeft zal waar schijnlijk gedurende het verblijf van d kter Cath geopend worden. Namens Nederland zal dan waarschijnlijk een geschenk worden overhandigd. Het Groene Kruis in Paramaribo is in 1914 opgericht, als gevolg van een briefwisseling tussen ds. Flischer, een van de pioniers van het Groene Kruis werk in Nederland en de echtgenote van de toenmalig gouverneur van Suri name, mevrouw Asbeck-Kluyt. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE BRESKENS over de maand april. GEBOREN: 2, Robert, zn. van Comelis Jacob Traas en van Jakoba Johanna Kriekaard; 4, Maria Pietemella, d. van Martinus Pieter Barendse en van Barbara Jan netje Baert (geboren te Oostburg), 4, Hendrik Adriaan, zn. van Adriaan Hen drik Verduijn en van Magdalena Corne lia van der Lijke. 5, Saskia Miranda d. van Pieter Adriaan Jongman en van Janneke Elizabeth Risseeuw (geboren te Oostburg)16, Willem Lambertus, zn. van Eilt Schut en van Maria Rokven23, Jannis Pieter, zn. van Jacobus Faas en van Catherina Maria Buize; 24, Johanna Cornelia, d. van Leendert Adriaan van der Hooft en van Johanna Levina Bliek; 30, Jacobus Pieter, zn. van Jacobus Pieter Ooster ling en van Gisela Maria van Houte. HUWELIJKEN: geen. OVERLEDEN: 6, Johanna Suzanna Baas, oud 60 jaar, wed. van Philippus Abraham Keijmel. wonende te Breskens; 7, Izak Pieter Becu, oud 76 jaar, wonende te Breskens, overleden te Temeuzen; weduwnaar van J. J. Risseeuw;; 7,Leendert Willem van Putten, oud 80 jaar, wonende te Bres kens en overleden te Oostburg, weduw naar van J. du Bois; 29, Abraham Jan nis de Hullu, oud 88 jaar, wonende te Breskens. ken, het gesprek had gevolgd, wist niet waar ze 't had. Werden die twee mensen haar nieuwe buren? Er ging iets van blijdschap door haar heen. Even later, toen ze in de tuin liep, be merkte ze, naar boven ziend, de vreem de dame. Werktuiglijk keek ze echter voor zich, zoals ze meende dat het be hoorde tegenover vreemde buren in Den Haag. Ze was wat voorzichtig geworden na haar kille ontmoeting met die van de andere zijde. Ze was dan ook uitermate verrast, een opgewekt „dag mevrouw!" te horen. Ze keek in een prettig, lachend gelaat. Even werktuiglijk als ze daarnet had gezeten beantwoordde ze nu de groet „Dag mevrouw". „Wij zijn de nieuwe buren", ging de ander voort. „M'n man en ik bewonder den juist uw mooie tuin prachtig! de onze is een ruine .Het is hier an ders lekker zonnig aan de achterkant dat zal fijn zijn voor de kinderen Hebt u ook kinderen? .Ja, ik kom! Dit laatste gold haar man, die haar van af de voorzijde iets vroeg. Ze wist nu nog niet, of Nora ook kinderen had, maar ze lachte weer ze was er blijk baar stellig van overtuigd, al het nieuws van de buren binnen niet al te lange tijd te vernemen. „Dag mevrouw tot ziens mag ik wel zeggen Nora stond perplex. Dat was anders dan rechts! Deze dame had in één mi nuut meer tot haar gesproken, dan die andere in drie maanden. Was zoiets dan mogelijk in Den Haag? Doch het raadsel werd spoedig opge INGEKOMEN: 19, Herman F. Hamelijnck en echtgeno tevan Groede naar Fuchsiastraat324, Kathe Chr. Hamelinck van Oostburg naar Grote Kade 33; Christina van den Heuvel van Iran naar Mercuriusstraat 43; 27, Jacob P. Puijenbroek en echtg. van Hoofdplaat naar Begoniastraat G; 24, Andries Boogaard van Oost- en West Souburg naar de Hullustraat2. VERTROKKEN: 1, Joseph Mookhoek en gezin van Steen oven 3 naar Stein; 1, Tanneke J. van Meurs van Duinstraat 1 naar Axel; 2, Carla M. M. Goethals van Dr. Brood- manstraat 42 naar Breda; 5, Petrus J. C. M. de Weerdt van Oranjeplein 3 naar Apeldoorn; 10, Margot J. Boorsma van Ph. van Kleefstraat 1 naar Utrecht; 17, Renier A. Dusebout van Ph. van Kleef straat 64 naar Oostburg; 17, Abraham J. Erasmus en chtgenote van Orchidee- straat 4 naar Bredene (België). GEMEENTE SCHOONDIJKE over de maand april GEBOREN: 9, Christiane Jeanine Re- née, d. van George Petrus de Badts en van Maria Klazina de Jonge; 16, Charel Augustinus, zn. van Augustinus Bemar- dus van de Bosche en van Katherina Agnes Beerens (geboren te Oostburg). HUWELIJKEN: 18, Anthonie Jozias Basting, oud 27 jaar en Elizabeth Maria Toesseint, oud 22 jaar. OVERLEDEN: geen. INGEKOMEN: 8, Pieter de Groot en echtgenote van Rotterdam naar Tragel West 33; 10, Adriana J. van Cadsand-de Feijter van Sluis naar De Biltstraat 9; 10, Antheunis I. van Cadsand van Ter- neuzen naar De Biltstraat 9; 16, Izaak J. Hennekeij en gezin van Vlissingen naar Van De Slikkestraat 14; 29, Aman- lost bij het eerste bezoek aan de nieuwe buren. Reeds de tweede dag had me vrouw Kamphuis zich aan Nora voor gesteld toen ze deze in de laan ont moette. Dat was heel vlot gegaan. Me vrouw Kamphuis liep met haar twee kinderen, een olijke jongen en een meis je, beide met een paar guitige, bruine ogen en een donkere haardos, in de laan toen Nora ze ontmoette. „Zo, mevrouw", sprak ze lachend, „nu zal ik me maar gelijk even voorstellen, want we zijn al twee dagen buren, mijn naam is Kamp huis en dit zijn mijn kinderen. Die ben gel heet Frans en dit is m'n dochtertje Jannie". Mevrouw Kamphuis had veel haast en kon het gesprek niet te lang maken, doch toen Nora haar verbaasd nakeek, had ze mevrcuw Kamphuis' invitatie om zaterdagsavonds met Karei eens kennis met haar en haar man te komen maken, aanvaard. De kennismaking viel ook Karei geweldig mee de man zowel als de vrouw waren van een joviale harte lijkheid, spontaan en vrolijk. Hoe me vr r.'uw en meneer Den Haag vonden, vroegen ze, toen ze vernamen, dat ze, pas uit Rotterdam kwamen. „Een heel mooie stad", meende Karei oprecht, „die bossen en de duinen, de zee en de boule vard, een prachtstad". „Hm, ja wel mooi, gaf de ander toe maarre .ik vind Den Haag, eerlijk ge zegd, akelig stijf. We zijn Amsterdam mers, weet u we wonen nu twee jaar in Den Haag, maar het eerste jaar, dacht ik, dat mijn vrouw zou sterven van heimwee". Nora vertelde van hun adellijke buren dé M. Dierikx en gezin van Oostburg naar O 17. VERTROKKEN: 17, Elizabeth L. Boidin- Joris van Dorpsstraat 53 naar Roches ter (U.S.A.) Plaatselijk Nieuws Retranchement Raadsvergadering De raad van Retranchement kwam vrijdagavond in voltallige zitting bijeen onder voorzitterschap van burgemees ter J. A. Leenhouts. Met betrekking tot het plan tot her indeling van de gemeenten in West- Zeeuwsch-Vlaanderen deelde de voorzit ter mede, dat binenkort aan deze voor stellen een bespreking zal worden ge wijd. Verkeersborden voor snelheidsbeper king bij de wijk Terhofstede zijn thans in bestelling. Voorts deelde de voorzitter mede, dat B. en W. zich tot de Pzem hebben ge wend, met het verzoek de straatver lichting- in het uitbreidingsplan met 2 lichtmasten te vermeerderen. Het kleedlokaal op het sportterrein zal van waterleiding worden voorzien. Op voorstel van B. en W. werd beslo ten aan de gemeente-werkman P. van de Voorde een gratificatie te verlenen van f 50,voor de vele extra-uren, die hij werkte tijdens de koude-periode. Het voorstel van B. en W. om toe te treden tot de gemeenschappelijke re geling inzake kostenverdeling der Zeeuwsche Muziekschool werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De regeling gaat in op 1 september a.s. en zal voor de gemeente, met 13 leerlingen f 513,33 kosten. Afwijzend werd beschikt op de subsi- die-aanvrage der Centrale Katholieke Militaire Tehuizen. Uitvoerig werden de voorstellen tot en het voorval met Hansje. Mevrouw Kamphuis was een en al verontwaardi ging en zei: „Wat een loeder en dat te gen een kind". Maar meneer Kamphuis sprong opeens op. „As je me nou. Een echte lord en een echte lady? Is het waarachtig? Nou, die moeten we beslist eens zien. Ans. Maar ik ga nu direct even naar dat naambordje kijken". „Doe niet zo gek", zei zijn vrouw. Maar haar man wilde persé dat allelijke naambordje zien, zei hij en verliet prompt het huis. „Is mijn man nou gek of niet?" vroeg mevrouw Kamphuis, maar ze lachte dat haar boezem deinde. Even later kwam haar man al terug. „Minse", zei hij in opzettelijk Amsterdams dialect, „ik bin d'r kepot fen, et is de woarhaad, se bin- ne echt fen aodel! Meheir jonk heir de Rammenas an de sloot hiet ie". Karei brulde van de lach om het Amsterdams van meneer Kamphuis en de naams- verhaspeling van de jonkheer. „Mis schien gaan ze nog wel eens een keer op de valkenjacht in de tuin", opperde me_ neerKamphuis. „Gaan we met z'n allen op het balkon zitten, eerste rij amfi theater Daarna begon hij, uit volle borst, te zingen: „O, heerlijk Amsterdam, waar ik als kind ter wereld kwam Karei en Nora zagen elkaar eens aan en beiden dachten ze: Wat zijn die Am sterdammers een typische lui zouden alle Amsterdammers zo zijn? Alsof ze deze vraag inderdaad stelden zei meneer Kamphuis „Ja, mensen, u zult wel denken wat een raar gast, maar ik ben een Moku-

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1