DE KLOOF BOBBE vJ Ha Dat is een uitkomst W. FENIJN, Boulevard 38, BRESKENS, telef. 506 Mantels en kostuums met allure bij BOBBE! de ichakel ALG NIEUWSBLAD ALG. NIEUWS VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN 17e jaargang - Ar. 921 Vrijdag 17 mei 1963 Verschijnt iedere vrijdag A bonnementsprijs t 1,25 p. kw.; franco p. post f1,50 Prijs der advertenties: 10 ct. per m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 10 ct. extra Telefoon (01172) 429 DRUKKERS-UITGEVERS: F- SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL. Plaatselijk Nieuws Breskens Donderdag 9 april hebben de kinde deren en oud-leerlingen van de school met de Bijbel in de Uitkomst een gezel lige avond aan geboden aan de ouders en leden van de schoolvereniging. Het eerste gedeelte van de avond werd ge vuld met zang- en toneelstukjes door de kinderen van de drie hoogste klassen. Aan de stemming in de zaal te horen, viel dit gedeelte in zeer goede smaak. Na de pauze voerden oud-leerlingen twee toneelstukjes op, die eveneens met luid applaus werden beloond. Een stampevoile zaal was mede de oorzaak, dat allen op een gezellige avond konden terugzien. Raadsvergadering Raad ging aceoord met de voor stellen van G.S. inzake de her indeling van gemeenten. De gemeenteraad van Breskens heeft zich Maandagavond als eerste raad van West Z.-Vlaanderen uitgesproken over het voorstel van G.S. inzake de gemeen telijke herindeling. In een kort prea-advies hadden B. en W. aan de raad voorgesteld aan G.S. te berichten, dat men de gedachtengang betreffende de herindeling door dit col lege kan volgen en onderschrijft. Wil men, aldus B. en W., werkelijk en met kracht aan onze zijde van het Wester- scheldebekken de noodzakelijke ontwik keling kunnen aanvatten, dan zal sa menvoeging tot grotere gebiedseenhe- den daaraan ten grondslag moeten lig gen. Samenvoeging van de vier, bij het Industrieschap betrokken gemeenten, tot een eenheid, zal dan ook nodig zijn. Nadat burgemeester J. A. Eekhout dit punt aan de orde had gesteld, was de eerste spreker de heer de Kruijter, die het betreurde dat bij Breskens wel Groede gevoegd wordt, doch dat een deel van de recreatieterreinen, welke thans bij Groede behoren, niet bij de samenvoeging naar de zijde van Bres kens betrokken zullen zijn. Hij betreur de dit, omdat Breskens dan niet de nodige armslag krijgt op recreatiege bied. De heer Cambier zeide dankbaar te zijn. dat er een begin is gemaakt met samenvoeging. Hij sprak de wens uit. dat alles snel zijn beslag za 1 krijgen, doch betreurde het, dat juist de vier gemeenten zijn uitgekozen die samen het Industrieschap vormen. Waarom, aldus spr., werden ook de vijf gemeen ten die samenwerken in de kustgemeen- schap niet samengebundeld met de in dustrieschap-gemeenten tot een groot geheel. Nog liever had de heer Cambier gezien, dat van geheel Westelijk Z. Vlaanderen een gemeente gemaakt zou zijn. De concentratie b.v. van de polders wees uit, dat men met grotere eenhe den veel meer kan bereiken. Hij vond het jammer dat het grondgebied van de nieuwe gemeente zo klein is. Er zit ook voor de toekomst te weinig expan siemogelijkheid in dit te kleine grond gebied, aldus de heer Cambier, die er met nadruk op wees bij deze behande FEUILLETON Roman van een kantoorbediende door Jan van Maasdorp „O, Noor", zei hij tussen zijn lachen door, „stel je voor, een burrvrouw die luistert naar de naam Jonkvrouw de Rawenas toe Slooten! Als mijn zuster Dora, nu Dolly le Blanc, dit te weten komt, is ze stinkend jaloers op ons. Daar haalt boy zijn Franse naam 't niet bij". Hoewel Nora ook wel moest lachen, zei ze laconiek: „Nee, hoor, dat van die stijve, deftige buren in Den Haag is maar kletspraat van Rotterdammers. Wat zeg je nu wel? „Tja", gaf hij toe, „maar het is dan ook wel kasueel, dat nou juist zo'n adel lijk stel daar vlak naast woont". „Nou", vond Nora, „ik vind 't maar griezelig, zulke buren naast je te heb ben". O— Ongetwijfeld meende Hansje dat hij een sprookjesprins was als hij alleen in de grote tuin was. In zijn kinderziel wa ling van dit samenvoegingsvraagstuk niet in details te willen treden. De heer Vergouwe P.v.d.A. zei, dat de fractie zich ten volle bewust is van de grote gevolgen die de voorgestelde her indeling van de gemeenten in W. Z.-Vl. zal hebben. Toch vond ook hij het plan onvoldoende en zou graag gezien heb ben dat er van geheel W. Z.-Vlaande ren een grote gemeente gemaakt zou zijn. De huidige voorgestelde oplossing noemde de heer Vergouwe een produkt van diepgaand chauvinistisch denken van vele gemeente-bestuurders met daarnaast het bespelen van allerlei sen timenten die meestal meer een zelfbe- vredigend doel hebben dan werkelijk bestuursrendement. Strevend naar het meest haalbare, merkte spr. op, dat afgezien de voorstellen betreffende Sluis en Aardenburg, het geheel een aanzienlijke stap vooruit is. Indien niet gestreefd kan worden naar een gemeen te, had de heer Vergouwe nog liever een oplossing gezien van twee gemeen ten. In het algemeen kon ook hij ac- coord gaan met de plannen voor wat betreft de samenvoeging van Breskens met de vier gemeenten, die thans sa men het industrieschap vormen. Indien de tegenstanders argumenten willen aanvoeren tegen deze herindeling, la ten het dan ook echte argumenten zijn en deze voorstellen niet naar het sen timentele vlak trekken. De heer Vergouwe vroeg ruime aan dacht voor wat hij noemde de mense lijke kanten van het probleem. Er zul len een groot aantal gemeentelijke func tionarissen moeten afvloeien. Ook de wethouders en raadsleden zullen voer een groot deel niet meer kunnen deel nemen aan het bestuur van de nieuwe gemeente. Spr. vroeg de mogelijkheid te bezien, dat vooral voor de overgangs jaren de oud-raadsleden en wethouders direct bij het gemeentewerk, via com missies worden betrokken. Grote ver beteringen zag de heer Vergouwe in de toekomst voor het jeugd- en bejaarden- werk in de nieuw te vormen gemeente, terwijl het een eis zal zijn het verzor- gingspeil van de woonkernen hoger op te voeren. Ook in de economische sec tor en de volkshuisvesting zullen van de samenvoeging kunnen profiteren. De inter-gemeentelijke samenwerking zal tussen de vier gemeenten die over blijven nog intensiever moeten worden. Het zal echter gemakkelijker zijn met vier gemeentebesturen tot overeenstem ming te komen dan met veertien, aldus spr. Politiek gezien zal de herindeling ook winst gaan opleveren, daar de z.g. splinterpartijen en groeperingen uit de raad zullen gaan verdwijnen. Hij pleitte er nog voor, dat de bonafide politieke partijen studiegroepen zullen vormen die de problemen waar West Z.-Vlaan deren voor staat zullen kunnen oplos sen. Tenslotte sprak de heer Vergouwe de wens uit, dat de herindeling binnen een termijn van drie jaar verwezenlijkt zal kunnen worden. De heer Carels vond dat de raadsle den te weinig tijd was gelaten om alle problemen rond de herindeling grondig te kunnen bestuderen. Hij -vroeg zich af, waarom zo'n haast was gemaakt met de plannen. Ook hij betreurde het, dat G.S. ren de afmetingen oneidig. Tegenover zijn moeder onthulde hij alle geheimen, hem toevertrouwd door de vele bloemen Nora luisterde welwillend naar zijn fantastische vertellingen en dacht hei melijk: „Hij is precies als zijn vader". De knaap was steeds op zoek naar ont dekkingen. Als Hansje in de tuin met zijn neus naar het huis gekeerd stond, kon hij zien, dat aan zijn linkerhand, dus ter rechterzijde van het huis, een dame woonde, die zich weliswaar zelden ver toonde aan de achterwereld, doch wan neer ze zulks deed dan ook de Volle aan dacht van Hansje had. Het huis, rechts vanuit de gezichtshoek van Hansje, was onbewoond; vandaar, dat hij in die richting geen belangstelling toonde, maar links woonde een dame, die wel eens voor het open raam zat wanneer ze haar nagels manicuurde. Alle pogin gen van Hansje evenwel om eens ken nis te maken met de dame, die tot zijn stille bevreemding niet éénmaal het zwaaien van 'zijn handje had beant woord, bleven zonder uitwerking. Dit nu scheen Hansje te verdrieten, zodat hb de dame eens terwijl ze weer voor het geopende venster was gezeten om zich aan haar make-up te wijden, heel fami- lair toeriep: „Dag tante!" En daar tante tot Hansjes gnote verbazing maar niets scheen te horen, ofschoon hij toch heel dicht bij haar stond, had hij nog De gehele zaterdag en zondag vrij Geen zorgen voor het klaar maken van het eten. Dan om heerlijke frites met warme worst of croquetten. Ook op Hemelvaartsdag geopend IJs en ijstaarten altijd in voorraad. Aanbevelend, niet toit het voorstel zijn gekomen van heel West Z.-Vl. een gemeente te ma ken en als dit niet mogelijk is waarom dan ook de kustgemeenten niet tot een geheel zijn samengevoegd. De heer Ca rels was bezorgd over het geringe grondoppervlak, dat de gemeente ter beschikking krijgt en betreurde het in hoge mate, dat waar Nieuwvliet met Groede bijna een geheel is, beide ge meenten uit elkaar gehaald worden. Hij noemde deze eenheid vooral van zeer groot belang op het terrein der recre atie. De heer Carels informeerde voorts neg, of er overleg geweest is omtrent de kern, waar in de toekomst de ge meentelijke administratie gevestigd zal zijn. Hij had een en ander graag toege licht gehad, in het advies, dat B. en W. aan de raad hebben voorgelegd. Wethouder W. van der Hooft had de taak in eerste instantie de raadsleden te beantwoorden. Hij zei o.m., verheugd te zijn met de voorstellen en zag hierin een streven naar de realisering van het haalbare. Hij meende dat het plan een grote stap vooruit is en vond dat de nieuwe gemeente bestuurlijk versterking krijgt. Ook voor de recreatie zag de heer Van Der Hooft grote voordelen in de samenvoeging. Hij sprak de wens uit dat nu men slechts met twee gemeenten te doen heeft, in de toekomst zal kun nen komen tot de vorming van een strandschap. Ook de Heer Van Der Hooft, zei voor stander te zijn van overleg met de be trokken gemeenten en hoopte dat men voldoende begrip zal kunnen opbrengen om de nieuwe gemeente tot ontplooiing te kunnen brengen. In tweede instantie merkte mevr. M. Niermans-Gosseije nog op, dat het voor stel te vroeg in de raad gekomen was. Zij stelde voor een grote bijeenkomst te beleggen met alle raden van de gemeen ten uit Westelijk-Zeeuws-Vlaanderen om dit probleem te kunnen bespreken. Ook zij was zeer voor overleg tussen de gemeenten onderling. Wethouder Zegers zei, er van over tuigd te zijn, dat herindeling grote moeilijkheden met zich zal brengen. Indien de vier gemeenten die samen het industrieschap vormen, samen voegen, en onze schouders er onder zetten zullen we in staat zijn deze gemeenten naar boven te brengen. Burgemeester J. A. Eekhout vatte de eens geroepen, doch tevergeefs de dame scheen stokdoof te zijn. En zelfs toen Hansje zijn beide knuistjes als scheepstoeter voor zijn mond plaatstf en de onvermurwbare, hardvochtige, sphynxachtige pseudo-tante door een vervaarlijk geschreeuwd „héé tante" poogde zijn kant uit te zien bleef ze, zonder ook maar een moment haar blik naar de kleine man te richten, haar adellijke vingertoppen te bewerken. Zijn moeder had er tenslotte een eind aan gemaakt en hem bestraffend toe gesproken, luid genoeg, dat de dame links er uit kon opmaken, dat ze het gedrag van haar telg afkeurde: „Dat is niet netjes Hansje, zo maar naar een dame te schreeuwen, weet je dat wel?" Maar Hansje wist het niet en begreep evenmin, dat die „tante" helemaal niet, niet een keertje maar, naar hém wilde kijken. „En je mag iedere dame maar niet tante noemen. Hans. Die dame is toch geen tante van je?" Ook dit begreep Hansje niet. Waren tante Hilda en tante Rika dan wel echt tantes? „Ja", jokte zijn moeder, „dat zijn al lebei echte tantes". Rika Haiders was, in Rotterdam, evenals de buurdame in den Haag, een buur zonder meer. Hans had niets dan vriendschappelijke herinneringen aan haar, omdat hij altijd door de buur Zóveel mantels en kostuums met internationale allure hebben wij, dat wij zelfs aan extra etalages tekort komen. Beeldige mantels, waarvan de stoffen geweven werden door Frankrijks meester- wever Faques, in originele modellen. Maten 36-46 f 119, Bijzonder geslaagde kos tuums in aparte, modieuze stoffen. Maten 36-46 f 98.- Kostuums in het betere genre van RALPH en DEL MOD. Maten 36-48 f 165 Voor Uw betere damesconfectie eerst kijken bij Uw Modehuis in Vlissingen I discussie, die over het algemeen op be hoorlijk niveau stond samen. Hij meen de dat de ontwikkeling, die thans aan de gang is, door de samenvoeging en het vormen van een grote kern gestimu leerd kan worden. De bestuurskracht zal toenemen, ter wijl de economische ontwikkeling t. a. v. vrouw geknuffeld werd en hem veel chocolade werd toegestopt. Op uitdruk kelijk verzoek van die mevrouw, moest Hans haar .tante Rika" noemen, omdat ze mevrouw akelig deftig vond uit de mond van een kind. Ja, zo waren de buren in Rotterdam, maar in den Haag was dat anders. Deze buren waren ja, wat waren ze eigen lijk in ieder geval niets dat het be grip „buurschap" nabij kwam. Mevrouw noch meneer, die in zelfbewuste adel lijke waardigheid voor zijn gade niet scheen onder te doen, bleken de bewo ners schuin onder hen tot onderwerp hunner interesse te willen verheffen. Toch maakten de buren kennis met el kaar, maar hoe! Eigenlijk was Nora even beduusd toen de plechtigheid plaats vcrnd, meer om de verrassing, wijl ze na een week sinds hun intrek zelfs geen blik van de lui had kunnen opvan gen. Het kwam bovendien doordat Ka- rel meneer groette dat wil zeggen: hij boog zijn hoofd in diens richting. Waarna het wonder geschiedde, dat Jonkheer de Rawenas naar demensen aan zijn voeten een soortgelijke groet terugbracht. En Jonkvrouwe de Rawe nas volgde in dito nijgende groet. Alsof het afgesproken was. gingen na deze plechtigheid Nora en Karei het huis in. Karei had nqg het besef eerst de deur te sluiten, vooralseer hij brullend van het lachen op de bank rolde en Nora

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1