j BRILLEN BOBBE DE KLOOF J Mantel kostuums Wij tonen U de volledige collectie kostuums van RALPH de (chakel ai G NIEUWS BLAD r~ ALG. NIEUWS VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN ije Jaargang - Nr. 920 Vrijdag 10 mei 1963 Verschijnt iedere vrijdag A bonnementsprij s t 1,25 p. kw.; franco p. post f1,50 Prijs der advertenties 10 ct. per m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 10 ct. extra Telefoon (01172) 429 DRUKKERS-UITGEVERS: F5 SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL.- GiRO 358296' Plaatselijk Nieuws Breskena Raadsvergadering De raad der gemeente Breskens heeft nogmaals uitvoerig gesproken over de Promenade op het aangelegde kunst duin. Zoals bekend zijn al twee gedeel ten van dit werk uitgevoerd, doch door de onteigeningprocedures was het tot nu toe niet mogelijk het middengedeelte van de promenade uit te voeren. Thans willen B. en W. deze derde fase nog voor het zomerseizoen laten uitvoe ren, zodat de badgasten op de prome nade van het prachtig uitzicht op de Westerschelde kunnen genieten Op advies van de betrokken instanties zal met het oog op nazakkingen geen gesloten verharding worden aange- bracht.doch een bestrating van beton- klinkers. Als vertrouwelijk stuk hierbij, was een nieuwe kosten begroting aan de raadsleden overlegd. Over dit onderwerp werden een lange reeks vragen door de raadsleden aan B. en W. gesteld. Zo informeerde de heer J. de Nooijer, of het werk in D.A.C.W. verband zal worden uitgevoerd. Mevr. M. Niermans-Gossije vroeg of het in de bedoeling ligt in de toekomst de bestrating zo te laten, of dat deze in een later stadium nog van asfaltbekle- ding zal worden voorzien De heer Cambier informeerde of de toegezegde subsidie op dit werk al in het vooruitzicht was gesteld. De heer Carels was het niet eens met de wijze waarop de begroting voor dit werk was samengesteld. Verschillende op de begroting vermelde posten waren, aldus de heer Carels niet juist, terwijl het verschil van de werken uitgevoerd in de eerste en tweede fase van de aan leg van deze promnade te groot was. Dit verschil kwam niet alleen voort uit de verhoging van de kosten. Daar het wat moeilijk was voor wethouder P. Zegers can in openbare vergadering op deze vragen te antwoorden, werd door de raadsvoorzitter burgemeester J. A. Eekhout voorgesteld in besloten zitting te gaan. Nadat de zitting heropend was werd geen antwoord gegeven op de openbare vergadering gestelde vragen, wel werd meegedeeld, dat voor de openbare straatverlichting bij de Oesterput, waar een parkeerterrein komt f 1200,nodig is. De raad voteerde dit crediet en ver leende B. en W. machtiging om de derde fase van het Boulevardwerk uit te voe ren. Een onderacek werd ingesteld naar de geloofsbrieven van de heer W. Luteljn, die in de raad de vacature, ontstaan door het vertrek van de heer M. de Boer zal gaan vervullen. De geloofsbrieven werden door de commissie van onder zoek in orde bevonden. De heer Luteijn werd toegelaten tot de raad. De notulen werden, na voorgestelde redactiewijziging, door wethouder W. C. van der Hooft, goedgekeurd. Bij de ingekomen stukken was o.a. het schrijven van G. S., betreffende de herindeling van Zeeuwsch-Vlaanderen. FEUILLETON Roman van een kantoorbediende door Jan van Maasdorp Hij somde alle mogelijke prettige dingen op en deed dat fluisterend in haar oor, daarna zoende hij haar op dat speciale plekje achter haar oor. waar zij niet tegen kon. Die nacht droomde Nora, dat ze in een mooi kas teel kwam te wonen in een plaats, waar ze nog nooit van had gehoord. Het was een soort slot, met een geweldig park er achter, een schaar van bedienden, stond geregeld klaar om haar op haar wenken te bedienen. vn Nora had, toen ze met Karei voor het huis in Den Haag, dat te huur was, stond, zich in stilte afgevraagd: „Moe ten we hier, in dit grote huis gaan wo nen?" Het stond in een laan met twee rijen beukebomen vandaar de naam Beukelaan. Alle andere huiden in de laan waren even groot als dit en alle maal hadden ze een voortuin met bloemperken. Nadat ze het huis waren Dit werd door de raad in handen van B. en W. gesteld voor nadere bestude ring. Een subsidie-aanvrage van de Stich ting Prot. Geestelijke verzorging van het Ned. Leger werd door de raad op voor stel van B. en W. afgewezen. De heer F. A. Obrie zal op een aan hem toebehorend perceel grond aan het Molenwater een woonhuis kunnen bou wen. De raad besloot het wederopbouw- plan van de gemeente zodanig te wijzi gen, dat er geen bezwaar is om een woonhuis op het bedoelde terrein te bouwen. In verband met verschillende aanvragen om bouwgrond te mogen ko pen in het Uitbreidingsplan West aan de Ringlaan, welke grond aanvankelijk bestemd was voor openbare bebouwing, besloot de raad de bestemming van de gronden zodanig te wijzigen, dat in dit plan passende bedrijven gevestigd zul len kunnen worden. Van de heer P. S. Dierick, te Knokke, werd de erfpacht overgenomen van een perceel grond gelegen bij de Oester put, voor de prijs van f 35,Het per ceel zal worden gebruikt bij de aanleg van het parkeerterrein. De raad voegde enkele artikelen toe aan de Algemene Politieverordening. Zo zal het gedurende de zomermaanden verboden zijn op het zeestrand en de Promenade honden te laten loslopen. Ook mag op het strand niet gereden worden met bromfietsen en auto's De heer I. de Jonge, zeide niet tegen deze maatregel te zijn, doch stelde voor om hieraan toe te voegen, dat B. en W. ontheffing zullen kunnen verlenen in door hen te beoordelen gevallen. Het Molenwater werd van het Water schap Het Vrije vanSluis in eigendom evergenomen voor f 1.De raad be paalde tevens, dat dit weggedeelte vrij moet blijven van dijkgeschot. Zeer uitvoerig heeft de raad vervol gens gesproken over een aanvrage van de Chr. Schoolvereniging om ingevolge artikel 72 van de L.O. wat medewerking van de raad te mogen ontvangen voor de bouw van een stenen bergplaats voor de fietsen, ter vervanging van de nood- bergplaats, die enige tijd geleden is omgewaaid. Verschillende raadsleden vonden het gevraagde bedrag te hoog en stelden voor, dat de gemeente een grote berg plaats voor fietsen bouwt voor beide scholen. Uiteindelijk werd na zeer lang over leg, het voorstel van B. en W. in stem ming gebracht, om de gevraagde mede werking te verlenen. De stemmen staakten. Er waren 5 raadsleden voor het voorstel, o.a. de gehele fractie van de P. v. d. A. en wethouder P. Zegers. De heren J. W. Carels Th.. Cambier, P. de Kruijter, A. Leenhouts en Mevr. Nier mans-Gossije stemden tegen het voor stel. Groede Raadsvergadering Tijdens de raadsvergadering van don derdagavond kwam het schrijven van G.S. betreffende het voorstel tct herin deling van de gemeenten in Z.-Vlaan deren aan de orde. B. en W. menen, dat binnen gegaan en de vele ruime ka mers, inclusief badkamer, dienstboden kamer en telefoon hadden bezichtigd, waren ze de achtertuin in gegaan. „Nou, kindje, hoe vind je deze tuin?'' vroeg Karei triomfantelijk. Op gelijke toon had hij eerst haar bewondering voor de vele en grote kamers afgedwon gen. Hij keek Nora van terzijde aan, om haar reactie te peilen. „Vind je 't niet geweldig Noor? Ja, ik heb verschillende huizen bezichtigd, maar dit sloeg toch alle records. Ik dacht ik zoek niet verder, hier gaan we wonen. Het is een pracht tuin, alle bloemen en planten hebben die lui achtergelaten. Nou wat zeg je er van?" Nora zei eerst helemaal niets. Ze had toen ze de tuin zag, enkel een lang ge rekt oh laten horen. „O, jongen", kon ze nu slechts uitbrengen. Hij trok haar onstuimig bij de arm en trok haar mee de tuin in. Ze is stil otm al het mooie hier, dacht hij met innerlijke trots om zijn vondst. Dit zouden ze straks alle maal als het hunne kunnen beschou wen. Het huurcontract had hij al la ten opmaken, zeker dat Nora er mee zcu instemmen enkel nog zijn naam er onder zetten en dan konden ze er in trekken. Hij leidde Nora langs de schut ting, waarlangs fel vlammende rozen bloeiden. Ervoor, naast het looppad, stonden forse rodododenronstruiken, zwaar in bloem en knop. Dan, buiten ,/©e ^rllIemaePier" OOSTBURG het verstandig is het stuk eerst te be studeren, vooraleer de raad zich er over uit zal spreken. B. en W. hebben offi cieel nog geen standpunt ingenomen. Als zijn persoonlijke visie gaf burge- meesterEveraars, dat hij weinig of geen voordeel ziet in deze samenvoeging, d.w.z. opheffing van diverse gemeenten. Zeker is, dat het verzorgingspeil van de kernen, die niet tot centrum van het bestuursapparaat worden gekozen sterk achteruit zal gaan. Men komt te ver van het gemeentebestuur af te zitten. Burgemeester Everaars zou het zeer be treuren, wanneer Groede zou worden opgeheven, men kan er dan bij komen te hangen. Zhst. werd het stuk voor na dere bestudering aangehouden. Bij de inegkomen stukken bevond zich o.a.: a. een mededeling van G.S. dat de ge meentebegroting 1963 is goedgekeurd. b. een schrijven van de Minister van Binnenlandse Zaken,betreffende de j toekenning van een z.g. koudetoeslag aan de daarvoor in aanmerking ko mende ambtenaren. Besloten werd op grond hiervan aan de gemeentewerk lieden een toeslag van f 50,toe te kennen. c. een schrijven van de stichting waar- borginstituut voor de tuinbouw in Zeeland, waarop besloten werd de ge meente Groede voor 15 pCt garant te stellen voor door genoemde instelling aan alle tuinders verstrekte leningen d. de drie door G.S. toegezonden ont werpen tot herziening van de salaris sen van de gem. secretarissen, gem. ontvangers en ambtenaren van de burgerlijke stand ontmoette geen be denkingen bij de raad. e. het aanbod van het Waterschap het Vrije Van Sluis tot verlengen van de erfpacht van een perceel grond aan de Mosseldijk, waarop de woning staat, die thans verhuurd is aan het gezin Beun, werd door de raad ge accepteerd. f. Tot vertegenwoordiger van de ge meente Groede in het bestuur van het Z. VI. Borgstellingsfonds benoem de de raad burgemeester Everaars. g. op het desbetreffende verzoek ver leende de raad zonder hoofdelijke stemming aan de tennisclub „Con Forza" een subsidie van f 100,voor het zomerseizoen 1963, welke subsidie is bedoeld voor het bekostigen van deskundige training. h. Aan het Bach-comité te Aardenburg, werd een subsidie van f 25,toege kend in de kosten van de in Aarden burg gegeven Mattheus Passion. i. de aanvrage om subsidie van de Stich ting Katholiek Militair Vormings centrum te Voorburg, de Stichting tot steun van de Protestantsch Geeste lijke verzorging van het Nederlandse leger en de Centrale van Katholiek Militaire Tehuizen, werd afgewezen omdat de gemeente geen direct belang de velerhande bloemsoorten met vele kleuren, bloeide er nog de jasmijn, die een penetrante geur verspreidde. Maar het mooist moest nog komen. Het prieel! „Hoe vind je die gouden re gen", vroeg hij, maar zonder haar ant woord af te wachten trok hij haar mee. Bij de boom gekomen schoof hij, als was het een toneel, de neerhangende trossen terzijde. Het leek een toneel een Japans theehuis verborgen, door een kralengordijn van gouden ritsen. Als een speciale attractie had de eige naar hem het prieel getoond. „Ja", had de eigenaar hem met een fijn, veel be tekend lachje verteld, „dat was een jong en erg verliefd stel, dat hier woonde. Ze vroegen mij, of ik bezwaren had, als ze een tuinhuisje lieten bouwen. Nou, ik vond 't best. Ze maakten er dit van geraffineerd eigenlijk met dat gordijn, vindt u niet? Enfin, het staat er enne u en uw vrouw zijn ook nog jong. Ha- ha!" Het leek wel iets uit de opera Butterfly had Karei gevonden. „We kunnen er in elk geval gezellig theedrinken", had hij gemeend. Nu, dat hij Nora opeens voor de ver rassing stelde, genoot hij van haar ver baasde bewondering. Hij lachte jon gensachtig, liet het „gordijn" dicht val len en trok haar onstuimig naar zich toe. „Denk om de buren", waarschuwde Nora. „Ik zag daarnet een dame voor ook in 1963 zéér modern. Aparte modellen in de nieuwste modestoffen, reeds vanaf f 98, Reeds vanaf f 165, Voor Uw betere damesconfectie eerst kijken bij Uw Modehuis in Vlissingen bij deze instellingen heeft, j. het verzoek van de Stichting Zeeuwse Muziekschool om financiële medewer king werd afgewezen. Wel is de raad bereid subsidiëering te overwegen voor leerlingen van genoemde Mu ziekschool, waarvan de ouders het lesgeld bezwaarlijk vinden, geheel of gedeeltelijk te betalen. De aanvragen zullen dan zonodig van geval tot ge val worden bekeken. Op verzcek van de Chr. Nationale School te Groede werd besloten financiële medewerking te geven bij de aanschaf van een nieuwe rekenmethode, een eenvoudige leesbibliotheek voor de klassen 1 t.m. 3, een instrumentarium voor natuur kunde en de aanschaf van een schrijf- machine-duplicator. Aangezien het schoolbestuur de laatste jaren ruim f 70.000,aan de gemeentekas heeft gekost, heeft het schoolbestuur stellig niet te klagen. Toch adviseren B en W. de gevraagde medewerking te ver lenen, maar hierbij er van uit te gaan, het bovenraam staan". „Nee, Butterfly", lachte hij, niemand kan ons zien hier. Ik heb maling aan buren". Hij begon haar te zfcenen, maar Nora weerde hem zacht af. Wat was hij opeens jongensachtig! Ze was een en al extase over het grote, het vreemde. Het leek haar allemaal onwerkelijk. „Wat heb je Noor", hoorde ze haar man opeens vragen, „is het niet naar je zin? Je bent zo stil en je kijkt zo be drukt". „Och, jongen Iet er maar niet op, het is allemaal nog zo vreemd voor me. Ja zeker het is een prachthuis en de tuin en het prieel het lijkt wel een sprook je". Hij lachte trots dat had ie toch maar eens fijn uitgezocht. „Ik teken vandaag het contract, Noor", besliste hij. Nadat ze het lege huis weer hadden verlaten, trok Nora Karei aan zijn mouw en fluisterde: „Kijk eens naar dat bordje op dat hek". Samen keken ze naar het naambordje, dat op het tuinhek van het aangrenzende huis was bevestigd. Het was het huis, waar Nora de dame voor het raam had ge zien. „Grote genade", fluisterde Karei te rug. Op het bordje stond geschilderd: Jhr. F. C. L. M. de Rawenas toe Sloten. Hij las halfluid de lange middel eeuwse naam met het predicaat van

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1