defchakel DE KLOOF y CORSETTEN BOBBE alg nieuws blad alg. nieuws voor west ze eu ws-vlaanderen Herindeling gemeenten in West Z.-Vlaanderen feuilleton oostburg Ook Uw vrouw een vrije zaterdag! W. FENIJN, Boulevard 38, BRESKENS, telefoon 506 De nieuwe mantels zijn er r~ V. 17* Jaargang - Nr. 918 Vrijdag 26 april 1963 Verschgnt iedere vrijdag A bonnementsfirij s t 1,25 p. kw.; franco p. post f1,50 Prijs der advertenties: 10 ct. per m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 10 ct. extra Telefoon (01172) 429 DRUKKERS-UITGEVERS; Fa SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL., In verband met een bij de behande ling in de Tweede Kamer der Staten Generaal van het ontwerp van wet tot wijziging van de grens tussen de ge meente Hulst en de omliggende ge meenten welk ontwerp heeft geleid tot de totstandkoming van de wet van 30 juni 1961, Stbl. no. 220 van vele zijden geuite wens, deed de Minister van Binnenlandse Zaken de toezegging de totstandkoming van een plan tot herindeling van de gemeenten in ge heel Oost-ZeeuwschVlaanderen, te zul len bevorderen. Voorts heeft de Minister van Volks huisvesting en Bouwnijverheid in de memorie van antwoord op de rijksbe groting voor 1962, voor wat de Kanaal- zóne in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen be treft, medegedeeld, dat voorzieningen dienen te worden getroffen, teneinde de bestuurlijke indeling van dit gebied te doen aanpassen bij de verwachte ontwikkeling in deze zóne. Tenslotte heeft de Minister van Bin nenlandse Zaken reeds bij schrijven van 29 juni 1960, Directie B.B., afd. Be stuurszaken, no. B 6011547, in verband met ons voorstel tot wijziging van de grenzen van de gemeenten Breskens en Groede, op een plan tot herindeling van de gemeenten in West-Zeeuwsch Vlaanderen aangedrongen. Het bovenstaande heeft ons aanlei ding gegeven een plan tot herindeling van het gemeentelijke gebied zowel voor Oost-Zeeuwsch Vlaanderen als voor West-Zeeuwsch Vlaanderen voor welk gebied reeds eerder een plan tot herziening van de gemeentegren zen werd opgemaakt te ontwerpen en dit aan te raden van de betrokken ge meenten te doen toekomen. 6. Biervliet-Hoek-Philippine- IJzendijke. Met het oog op de verwachte ontwik keling in de kanaalzone verdient het naar onze mening aanbeveling in dit gebied gemeentelijke eenheid te vor men, welke over grotere mogelijkheden beschikt dan de bestaande kleine gemeenten afzonderlijk. De drie Braakman-gemeenten Bier vliet (1900 inwoners), Hoek (2356 Inwo ners en Philippine (1250 inwoners) zijn vertegenwoordigd in het Beheerschap voor de Braakman en hebben een ge meenschappelijk belang bij het tot ont wikkeling brengen van het in dit ge bied gelegen recreatie-centrum. Dit recreatie-centrum zal, naar mag worden aangenomen, bij verdere indu strialisatie van de nabije Kanaalzone ongetwijfeld mede aan de bewoners van dat gebied een welkome ontspannings gelegenheid bieden. Deze verwachting vond intussen er kenning dioor de recente toetreding van de gemeente Terneuzen tot ge noemd Beheersschap, waardoor het fin anciële draagvlak voor dit lichaam be- Roman van een kantoorbediende door Jan van Maasdorp Hansje groeidde voorspoedig van ba by tot kleuter en probeerde reeds met zijn stem in het mensenkoor te laten gelden. Maar buiten Hansje groeiden ook andere dingen. Zo bijvoorbeeld het gebied van de Americain Trading Com pany. De olie, het belangrijkste product van de twintigste eeuw, waarom niet in de laatste plaats een wereldoorlog was gevoerd, verspreidde zich nu als een ontzaglijke vlek over heel de wereld ook in Nederland. In alle belangrijke plaatsen was de A.T.C. bezig depots op te richten. En die depots moesten wor den beheerd en geinspecteerd. Als al gemeen inspecteur fungeerde meneer Kamp, daarboven, als hoofdinspecteur meneer van Drunen. Meneer Kamp was nu overspannen er moest een tijde lijke vervanger voor hem komen. Het oog viel op employé De Hoog, die door meneer Van Drunen als een bui tengewoon actief en accuraat werker werd aanbevolen. Zijn salaris werd met langrijk werd verruimd. Voorts zal de expansie van dit gebied een toenemende druk uitoefenen, tot vertsterking van de woonfunctie van de hier aangewezen kernen met name ook van de gemeente Hoek. Gedacht wordt aan de nabijheid van het ontworpen industrieterrein in de Nieuw Neuzen - polder en de voorgenomen vestiging van een petrochemisch bedrijf ter plaatse. Het zal de taak van de gemeentelijke overheid zijn deze ontwikkeling in streekverband in goede banen te lei den. Ook in dit opzicht is het van belang dat de nieuwe gemeente van voldoende grootte is en over de nodige middelen beschikt om aan deze ontwikkeling het hoofd te bieden. Mede ter versterking van deze Braak mangemeente zal de gemeente IJzen- dijke (2681 inwoners) in deze combina tie kunnen worden opgenomen. De secundaire weg IJzendijke-Bier- vliet en de z.g. middenweg door de inge dijkte Braakman vormen een uitsteken de verbinding tussen IJzendijke-Bier vliet en Hoek. De buurtschap Turkeye, welke thans gedeeltelijk tot IJzendijke, gedeeltelijk tot Waterlandkerkje behoort, is bij ons voorstel in haar geheel aan deze combi natie toegevoegd. De bevolking van IJzendijke en Phi lippine is overwegend voor resp. 79.3 en 91.9% rooms-katholiek, terwijl die van Hoek overwegend protestant is (93.7%). In Biervliet is 41.1% R.-K. en 56.9% protestant. Hoewel ten aanzien van Hoek en Biervliet de vraag gesteld kan worden öf deze in meerderheid protestantse gemeenten wel met de Rooms-Katholie ke gemeenten Philippine en IJzendijke kunnen worden samengevoegd, menen wij vooralsnog, dat tegen deze samen voeging geen overwegend bezwaar be hoeft te bestaan, daar het protestantse te vormen gemeente een zeer belang rijke minderheid zal vormen, zodat deze in de raad een niet onbelangrijke in vloed zal kunnen uitoefenen. De nieuwe gemeente zal ca. 8000 in- ners tellen. 7. Breskens-Groede-Hoofdplaat- Schoondijke. Ter bevordering van de industriali satie is door de gemeenten Breskens, Groede, Hoofdplaat en Schoondijke een industrieschap opgericht. Aangenomen kan dus worden, dat de ze gemeenten alle belang hebben bij in dustrievestiging in dit gebied. De bebouwde koon van Breskens heeft zich door de ondiepe vorm dezer ge meente tot over haar gemeentegrenzen uitgebreid. Ook overigens behoeft het grondge bied van Breskens (3609 inwoners» noodzakelijk verruiming. Een voorstel in deze geest onzerzijds vond evenwel geen voortgang aangezien de Minister van Binnenlandse Zaken aan een herindeling van het gehele ge bied de voorkeur gaf. De godsdienstige structuur van Bres kens en Groede (resp. voor 60.2 pCt. en- vijftig gulden per maand verhoogd. Het werk was heel interessant, hij moest vaak öp reis, hetgeen Nora, als ze 's avonds alleen was niet zo prettig vond, maar daarvoor was haar kind een wel kome vergoeding. Nadat hij drie maanden het werk van zijn zieke collega had waargenomen, werd hij bij de personeelsdirecteur ont boden. Nu wel gewend aan conferen ties met de hogere chefs sinds zijn eer ste treffen met de top, verscheen hij zonder angst en twijfel voor de heren. Was hij de laatste jaren niet één der „heren"? Volmaakt rustig en zakelijk nam hij nu deel aan het gesprek met de managing -director, de personeels directeur en meneer Van Drunen. Meneer Van Drunen was een humane chef, die zijn medewerkers met gene genheid behandelde. Zonder enige re serve had meneer Van Drunen hem ook aanbevolen als de opvolger van meneer Kamp. „Mister Harrison, I want mister De Hoog he is my first man". „Oké". De Amerikaan grijnsde en vroeg: „No objections, Mister De Houk?" „Mister De Houk" had geen bezwa ren; hij bedankte de managing-direc tor voor het vertrouwen in hem gesteld. „Okay, okay", zei mister Harrison; die affaire was dan ook weer gesettled „No more, mister Van Droenen?" *5 MEDISCHE 3urchtstraat 13 Dus even om heerlijke frites met een worstje Warme croquetten, mosselen of augurken (vanaf 12.30 uur des zaterdags en 's zondags) Tevens hebben wij heerlijke IJSTAARTEN altijd voorradig! Aanbevelend, 60.4 pCt. Ned. Herv.) vertoont sterke overeenkomst. Met uitzondering van de omstandigheid, dat de V.V.D. in Groede sterker is vertegenwoordigd dan in Breskens, vertoont ook de politieke sa menstelling der bevolking van de beide gemeenten geen grote verschillen. De bevolking van de gemeente Schoon dijke is evenals die van Breskens en Groede overwegend protestant; het per centage rooms-katholieken (27.1 pCt.) is evenwel hoger. De politieke structuur is hiermede in overeenstemming. De godsdienstige samenstelling van de bevolking van de gemeente Hoofd plaat (voor 85.7 pCt. R.K.) en de daar mede parallel lopende politieke gezind heid wijkt af van die van de gemeenten Breskens, Groede en Schoondijke. Samenvoeging van de gemeente Hoofdplaat met Biervliet ontmoet, o.m. gelet op de excentrische ligging van de kern van Biervliet ten opzichte van de tot de gemeente Hoofdplaat behoren de buurtschappen Slijkplaat en Num mer Eén, bezwaren. Een combinatie van Hoofdplaat met de, eveneens in meerderheid R.K. gemeente IJzendijke, stuit eveneens op bezwaren. De bevolking van Hoofdplaat is in het geheel niet op IJzendijke georiën teerd, terwijl behoorlijke weg- en bus verbindingen ontbreken. Aangezien aan deze verbindingen ook geen behoefte bestaat, zullen deze er, naar het zich laat aanzien, ook in de toekomst nier komen. Het lijkt evenwel ongewenst, in het kader van dit herindelingsplan, de 1223 inwoners tellende gemeente Hoofd plaat als zelfstandige gemeente te handhaven. De bevolking van Hoofd plaat is n.l. op Breskens georiënteerd. Hoofdplaat is voorts door een tertiaire weg met Breskens verbonden. Als binnenkort ook het gedeelte van deze weg, gelegen tussen Nummer Eén en Breskens, grondig zal zijn gerecon strueerd - het gedeelte Hoofdplaat Nummer Eén werd reeds eerder verbe terd - beschikt deze gemeente over een goede verbinding met Breskens. De be langen van Hoofdplaat - de deelneming van deze gemeente in het opgerichte industrieschap wijst eveneens in die richting - liggen voorts stellig aan de Ja, meneer Van Drunen had voor me neer Kamp plaats in het depot Arnhem op 't oog. De nieuwe functie en de bos rijke omgeving zou Kamp stellig terr goede komen. Mister Harrison zou het in beraad houden. Ofschoon hij erg was ingenomen met zijn nieuwe benoeming, trilde hij nu toch niet van emotie, zoals bij de eerste bevordering. Het onderhoud was nu trouwens meer zakelijk dan teen er werden geen handdrukken gewisseld en de mededeling van de personeelsdirec teur, dat zijn salaris voortaan vierhon derd gulden zou bedragen, werd, hoe wel als een verrassing, toch als konse- kwent verbonden aan de nieuwe func tie, zakelijk aanvaard. Karei de Hoog had al veel geleerd in de zakenwe reld dienden de topmensen geen ont roering te tonen. Ook geen wroeging, bijvoorbeeld, als je je promotie te danken hebt aan de degradatie van je collega. „De een zijn brood is de ander zijn dood", had de communist Harding op gemerkt, toen hij zijn oud-collega fele- citee'de. „Maar ik moet zeggen, dat jij aardig aan het stijgen bent op de A.T.C. ladder. Inspecteur .Dat is niet mis zeg Verbaasd had hij Harding aangeke ken; wat was dat vcor onzin? En zeker niet om hem! „Wat bedoel je met die stekelige op Plotseling komen wij etalages te kort, zóveel bijzondere mantels en mantelpakjes hebben we I Al het grote modenieuws voor 1963 vindt U nu bij BOBBE Als U werkelijk een verrassende mantelmode wilt zien, wacht dan niet. Als voorbeeld een modieuze mantel, met of zonder kraag, van kamgaren fïl a fil, in marineblauw, beige en grijs. maten 38-46 f 98,- Voor Uw betere damesconfectie ook in de populaire prijsklasse eerst kijken bij Uw Modehuis in Vlissingen westzijde van die gemeente en niet aan de zuidzijde. Combinatie van Breskens (geheel), merking?" „Wel. je hebt de plaats van Kamp toch ingenomen?" „Precies, maar ik begrijp niet wat dat met zijn dood heeft te maken. Kamp is wel lang ziek geweest, maar hij moet nu toch al opknappen. Kamp wordt nu chef in het depot in Arnhem, dat heeft meneer Van Drunen al geregeld". „Ja", gaf Harding toe, „meneer Van Drunen is een fijne kerel, die is tenmin ste menselijk en heeft nog een geweten, heel anders dan die rot Yankees. Maar we worden hier, in ons lieve vaderland, bij de A.T.C. niet geregeerd door Hol landers als meneer Van Drunen, maar door Amerikanen. En dié kennen geen menselijke gevoelens. Weet jij eigenlijk wel, wat er met Kamp gaat gebeuren?" „Dat zei ik toch, Kamp was erg over spannen, hij heeft veel te hard gewerkt. Hij is nu met ziekteverlof en wordt de andere maand naar Arnhem overge plaatst. Dat heeft meneer Van Drunen allemaal voor elkaar gebracht met een doktersadvies, dat hoge boslucht Kamp helemaal zal genezen. Da t is toch prachtig? Nou wat sta je me nou toch aan te gapen?" Harding schudde zijn hoofd. „Kamp komt nooit meer terug niet in Rot terdam en ook niet in Arnhem. Hij zal 't met andere lucht dan die van de Gel derse bossen moeten vinden. „Wat zwam je nou wilde Karei in

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1