DE KLOOF Het laatste Kadzandse dialekt ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAAN DEREN 77* Jaargang - Ar. 917 Vrijdag 19 april 1963 Verschijnt iedere rrijdag A bonnementsprij s t 1,25 p. kw.; franco p. post f1,50 Prijs der advertenties 10 ct. per m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 10 ct. extra Telefoon (01171) 429 Vt SIVJOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL.iü - GIRO 3&B296 In „Burgerwelzijn", een blad uit Brugge, lezen we o.a. het volgende: Cor Schijve, wonende Oudestad 20, te Oostburg, schreef „JAONTJE" een Kad- zands spel in vier taferelen. Volgens wetenschappelijke lieden is Cor Schijve de laatste man, die zuiver Kadzands kent. Zijn spel speelt rond 1900 en ein digt met een „trouwfêeste". Er treden dertig personen in op, o.a. Lowie Standaert, een grote boer en paardenfokker van onder Sluis, bijge naamd „Sterke Lowie, een man, die Brugs spreekt. Al de andere spelers spreken Kadzands, Kadzand was eer tijds een eiland en heeft een afgekap- seld dialekt gehad, dat evenwel in een westelijk Zeeuwsch-Vlaams is opgegaan. Het spel zal binnenkort opge voerd worden en dan op de band opge nomen door de afdeling dialektologie van de Centrale Kommissie voor onder zoek van het Nederlands volkseigen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. De Zeeuwsch-Vlaamse dialekten zijn uiter aard voor de West-Vlaamse taalgeleer den interessant. „Jaontje" (Jaantje) beslaat 62 blad zijden. Het is een boerenzedenspel, waarin mannen en vrouwen optreden. Sommige figuren hebben voor de men sen uit de Brugse polder een bekende klank, zoals „Den Recht'n", Saortje van Oeve, Izakie d' Ullu, den schüw'n Ko, den schêv'n Pier, Knoetel, Chaorel van de grênze, sterke Lowie. Het spel begint op het Ezelsdiekje met knotwilgen. Da vid Benteyn van 't „Groot Of" is de hoofdfiguur. Een mooi dokumentatr taaleksperiment. We hopen bijtijds te kunnen berichten wanneer het spel zal worden opgevoerd. Me komm'n uut land van ik in gie, van julder, wulder, joe in mie, van jao da wê, in nee da nie, een schöonder landje is 't er nie: 't Is vrêed! MARCEL VAN DE VELDE. Hier kunnen wij nog aan toevoegen, dat het spel 7 en 9 mei a.s. zal worden opgevoerd in het „Ledeltheater" te Oostburg. Burgerlijke Stand GEMEENTE WATERLANDKERKJE. over de maand maart 1963 GEBOORTEN: 26, Clara Elizabeth, d. van Abraham de Feijter en van Eliza beth Sara Riemens: 28, Pieternella Cor nelia, d. van Jacob Jannis Catseman en FEUILLETON Roman van een kantoorbediende door Jan van Maasdorp Ongeroepen verscheen een gewone bediende nimmer in het luxueuze privé- kantoor van de managing-director. „Zorg, dat de big boss je niet kent" was het parool. „Zolang ze aan de top niet weten wie je bent, ben je veilig". Ook Karei de Hoog kent de grote man niet- van nabij, zijn stem heeft hij nog nooit gehoord soms, als mister Harrison terug knikte, als hij zijn hoed voor deze afnam, had hij diens trekken vaag ge zien. En nu is de bediende de Hoog ent boden bij de grote man. „U moet direct komen", had de secretaresse hem door de telefoon gedicteerd. „Mister Harris- son wacht op u". Verward en vervuld van een vreemde, vage angst, staat hij voor de deur, waarboven het rode licht brandt, als te ken, dat de managing-director niet ge stoord mag worden. Onderweg naar het privé-kantoor is het hart van de be diende De Hoog hevig gaan bonzen, maar al te goed weet hij, dat er een grote achterstand is in het werk er van Adriana Janneke Dreve. OVERLEDEN: 5, Leonie Marie Raes, 80 j., weduwe van Eduard Hamelinck, over leden te Oostburg. HUWELIJKEN: Geen. INGEKOMEN: Geen. VERTROKKEN: 11, Pieter C. Bron, van Dijkstraat 31 naar Domburg. GEMEENTE BRESKENS over de maand maart 1963 GEBOREN: 1, Carlo Gerard, zn. van Arie Jannis Boeckhout en van Marie José van Damme; 10, Maria Jozina d. van Johannis Manhave en van Johanna Pieternella Cornells; 26, Janiene Alma Melanie, d. van Henri Augustinus de Looze en van Irène Marie Cornells; 28, Suzette Sarina Corrie, d. van Adriaan Jannis Luteijn en van Suzanne Sara Maria Lako. (geboren te Oostburg.) HUWELIJKEN: 7, Francois Leendert Maas, oud 25 jaar,wonende te Breskens en Francina Jozina Bruijnooge, oud 24 jaar wonende te Breskens; 22, Frans Jacobus Kamp, oud 73 jaar, wonende te Breskens en Barbara Rebekka van den Heuvel, oud 58 jaar, wonende te Bres kens. OVERLEDEN: 7, Eduardus Marie Mat- telé, oud 55 jaar; 16, Jannis Erasmus, oud 78 jaar, overleden te Oostburg, weduwnaar van Magdalena Elizabeth van de Woestijne; 16, Jacoba Maatje Steenhard, oud 49 jaar, overleden te Oostburg, echtgenote van Josua de Rij ke; 16, Teunis van Exter, oud 59 jaar, overleden te Vlissingen, echtgenoot van Pieternella Baay; 18, Elizabeth Janneke Bron weduwe van Michiel den Hollan der; 30, Cornelia Pieterse, oud 68 jaar, overleden te Oostburg, echtgenote van Bernardus Alexander Martens. INGEKOMEN: 4, Adriaan A. van Mee- nen van Rotterdam naar Dr. Brood- manstraat 22; 5, Jozias J. Valk en gezin van Oostburg naar Grote Kade 33; 12, Tanneke J. van Meurs van Axel naar Duinstraat 1; 12, Elizabeth van den Heuvel, van Vlissingen naar Scheep vaartstraat 7; 12, Anna L. L.Cappon van Voorburg naar W. 25; Frans J. Kamp van Maasbracht naar Havenstraat 42; 14,Hendrik Overeem van Utrecht naar Scheldestraat 18; 18, Jannetje H. Knops, e. v. A. van Oostenbrugge van Dirksland naar Jasmijnstraat 11; 28, Josephus J. Steijaert en gezin van Schoondijke naar Molenwater 22 29, Theodoor Theijse en echtgenote van Amersfoort naar Park laan 10. VERTROKKEN: 12, Gerarda M. C. van Helden van Dorpsstraat 21 naar Groede; 28,Willem Dieleman, van T. F. Blanken straat 23 naar Zug (Zwitserl.)28, Maria S. Dingemanse, van Grote Kade 33 naar Biervliet. VISITEKAARTJES Fa. SMOOR DE HULSTER, Breskens zijn al waarschuwingen gegeven over de vele fouten, die zijn gevonden, ook wordt de achterstand niet snel genoeg ingelopen. Maar dit wist bediende De Hoog absoluut die fouten waren niet van hèm. Maar waarom moest hij dan juist Angstig staat hij voor de rode lamp het „boze oog" zoals de lage re bedienden het onveilig signaal veel - betekenend noemen en dat ze zorgvul dig mijden, want het kan onheil bezor gen. Hij kijkt nog eens naar het boze oog en klopt dan bedeesd en met tril lende vingers aan de deur. Op zijn ge klop verneemt hij een niets belovend: „Come in". Het klinkt hem nors en koud in de oren. Als hij binnen treedt ziet hij twee heren, van wie de een de Holland se directeur is de andere is HIJ .De bediende maakt een hoofse buiging, als of hij voor een vorst treedt. De grote man, achter een geweldig bureau geze ten, ziet de binnenkomende scherp aan en zegt niets. Dit alleen die biik en dat zwijgen is reeds onheilspellend. Doch dan richt de Hollandse directeur het woord tot de bediende. Zonder enige inleidindg zegt hij: „Meneer De Hoog, de uitbreiding van ons gebied in Holland maakt een deug delijker en scherper controle op onze depots noodzakelijk. U wordt zeer gun stig beoordeeld en uw werk is accuraat. U verdient?" De bediende De Hoog is niet bij mach" te de vraag terstond te beantwoorden. Plaatselijk Nieuws Waterlandkerkje Biljartwedstrijd. In het café „In den Koning" te Wa terlandkerkje hield de plaatselijke bil jartclub „De Carotters" een biljartwed strijd. De uitslag hiervan was als volgt: le pr. Ch. Verheije, Waterlandkerkje, D. Standaert, Eede. 2e pr. C. Gijssels, Aardenburg, J. de Vreeze, Eede. 3e pr. Th. Crapé, Waarschoot, S. de Bunder, IJzendijke. 4e pr. J. Meijer, IJzendijke, F. Stan daert, Eede. De prijs voor de verliezersronde was voor M. Verhulst, IJzendijke en F. van Wijnsbergen, Eede. De poedelprijs voor: Joh. Provoost, Biervliet en M. Ongenae, Biervliet. Er namen in totaal 32 biljart liefhebbers deel. Breskens Jaarvergadering Wit-Gele Kruis. Woensdagavond had in het wijkge- bouw de jaarvergadering plaats van het Wit-Gele Kruis, afd. Breskens, welke matig bezocht werd. De voorz. dhr. J. van Loonen opende deze vergadering en heette de aanwezi gen welkom met in 't bijeonder juffr. Humme uit Terneuzen, die een toe spraak over het medisch opvoedkundig bureau zou houden. De notulen werden onveranderd goedgekeurd, uit het jaarverslag van secretaris G. van Schaick, bleek dat het ledental 116 bedroeg en nog ongeveer 30 gezinnen geen lid zijn van het Wit-Gele Kruis zijn. Door de wijkverpleegster werd aan 27 patiënten 120 verpleegbe- zoeken afgelegd, terwijl aan 23 patiën ten verpleegartikelen werden uitge leend. Uit het verslag van penningmeester C. Blaakman, bleek dat er een klein ba tig saldo was, hetgeen te danken is aan de winkeliersactie. In de kascontrole- commissie werden benoemd de heren A. Hamelijnck en G. Wijffels. Zonder op of aanmerkingen werd het Huishoudelijkregelement vastgesteld. Het bestuursvoorstel om de contribu tie in alle klassen met f 0,50 te verhogen ondervond toch wel enige discussie. Doch gezien de algemene exploitatie kosten van het kruiswerk in het alge meen kan deze verhoging niet uitblijven. Bij de bestuursverkiezing werden de heren J. Loonen, C. Blaakman en L. Visser bij acclamatie herkozen. In de vacature van de heer Goethals, die niet meer herkiesbaar was, werd de heer Wijffels gekozen. Op voorstel van de voorzitter werd Pastoor J. van Mechelen benoemd ais erelid vanwege het verdienstelijk werk welk hij heeft verricht bij de oprichting. Hierna werd door juffrouw Humme een zeer interessante toespraak gehou den over de Geestelijke Volksgezondheid met in het bijzonder het medisch op voedkundig bureau. De werkwijze en het Hij slikt, slikt nog eens. Het lijkt, of zijn keel is dichtgesnoerd. Eindelijk brengt hij op zachte toon het bedrag er uit. De Amerikaan, de grote man, die be merkt hoe die bediende overstuur is, speelt glimlachend met zijn gouden potlood. Waarom lacht de managing- director? Om die armzalige honderd vijf en twintig gulden, die de totale maandelijkse beloning van die accuraat werkende bediende uitmaken? Of om het feit, dat die bevende man straks een vertrouwenspost moet gaan vervul len? Misschien wel om beide. Maar als dan de Hollandse personeels-directeur de bediende De Hoog meedeelt, dat diens salaris vanaf heden is verdubbeld, staat opeens de grote man op uit zijn stoel. Mister Harrison heeft nog steeds zijn onverschilligste Yankee-gezicht, doch steekt joviaal zijn hand uit naar de ontstelde bediende en zegt: „Well, mister de Haug, I hope you '11 do your utmost in your new job for the company". De bediende stamelt woorden van dank en kleurt tot diep in zijn witte boord. Zeker hij zal zijn best doen in deze nieuwe betrekking bij de maat schappij. Ook de Hollandse directeur drukt hem de hand en wenst hem veel geluk. De grote Amerikaan beantwoordt de dank van zijn bediende met een kort „okay", lacht geamuseerd en schijnt het geval al weer te zijn vergeten. Hij wuift naar de bediende als teken dat het on- doel van dit bureau werden op duide lijke wijze naar voren gebracht. Meestal is er een verkeerde voorstelling van de ze tak van dienst, doch na deze uiteen zetting was het voor de aanwezigen een en ander iets duidelijker. Gezien de discussie na deze inleiding stelden de aanwezigen deze inleiding op hoge prijs. De thuisblijvers, vooral de jonge ouders, hebben hier veel leerzaams ge mist. IJzendijke Raadsvergadering De raad der gemeente IJzendijke kwam in openbare vergadering bijeen, onder voorzitterschap van burgemees ter J. Ficq. Onder de ingekomen stukken was o.m. een goedkeuring betreffende de door de raad gewijzigde bezoldigings verorde ning voor de ambtenaren ter secretarie en van de gemeentewerklieden. Eveneens goedgekeurd werd de nieu we verordening op de heffing van de straatbelasting. De voorschotten ingevolge artikel 128 op de kleuteronderwijswet werden door de raad voor 1963 vastgesteld, evenals de definitieve afrekening over het jaar 1962. Aan de heren P. Provoost en J. van den Bunder werden aan het Doel Bastion percelen grond toegewezen voor de bouw van een tweetal garages. De grond werd verkocht voor de prijs van f 7,25 per m2. Het bestuur van de Lagere Landbouw school te Schoondijke verzocht de raad om een subsidie over het jaar 1963. B. en W. stelden voor deze bijdrage vast te stellen op f 75,voor dit jaar en vervolgens de subsidie van jaar tot jaar te bezien. De heer Salorné informeerde, waar om B. enW. gemeend hebben deze subsi die te verlagen, daar anders een bijdra ge van f 150,per jaar aan deze school werd verstrekt. Spreker meende, dat de school van groot belang is voor de streek en vroeg daarom de bijdrage van f 150 te handhaven. Burgemeester Ficq zette uiteen, dat in 1922 door de raad is besloten, om 40 jaar lang een bijdrage van f 150,aan deze school te geven. Daarna zou de raad de vrijheid hebben, om de bijdrage opnieuw vast te stellen, hetgeen dan thans is geschied. Nagegaan zal worden, of aan de ver plichting de jaarlijkse bijdrage, groot f 150,—, inderdaad 40 jaar is nageko men. Zo niet, dan zal dit jaar nog een bijdrage van f 150,— gegeven worden. Hiermede kon de raad zich verenigen. Afgewezen werd op voorstel van B. en W. een verzoek om een jaarlijkse bij drage in het Katholiek Vormingscen trum te Voorburg. Het waterschap het Vrije van Siuis verzocht de raad in te stemmen met een. verzoek tot verkoop van een stukje dij achter de boerderij van Van der Slikk* ten behoeve van de wegverbetering. Daar juist deze strook ook de inga" is van het woonwagenkamp, zal de ra aan het Waterschap verzoeken de derhoud is afgelopen. En als bedii De Hoog na weer een buiging te he gemaakt, de deur achter zich sluit, de beide directeuren reeds een ana zaak aan het bestuderen. Terug op de gang vindt de bediende De Hoog zichzelf terug. Hij ziet om zich heen en stelt vast, dat hij inderdaad in de marmeren gang van het hoofd kantoor der A.T.C. staat. En daar boven de deur van de directiekamer brandt de rode lamp. Het boze oog. Hij beziet zijn hand die hand is werkelijk van hem en is zoëven gedrukt door de grote man mister Harrison! Deze keer droomt de kantoorbediende De Hoog niet.. Als Nora die avond reeds een poos thuis is en Karei, tegen zijn gewoonte, lang op zich laat wachten, loopt ze ge jaagd van de keuken naar de kamer en weer terug. Heftig bonst haar hart als ze bedenkt, dat ze het Karei straks zal moeten zeggen. Ze gaat op een keuken stoel zitten en betrapt zich er op, dat ze on haar nagels bijt. Omdat, als hij de jachthaven rond liep, bij het pension van Herman Vol ders kon passeren, had Karei, aan een impuls gevolg gevend, bij deze aange beld. „Jij hebt buitengewoon goed nieuws, ouwe jongen", had Volders al direct ge zegd, toen hij hem zag. Het had geleken, of Volders zelf een groot geluk was overkomen, toen hij het nieuws vernam.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1