1 BRILLEN DE KLOOF LET OP VJ ,/SBe ^nllemacFier" PATATES - FRITES ijs en ijstaarten in alle smaken en prijzen. W. FENIJN, Boulevard 38, BRESKENS - Telefoon 506 ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN ije Jaargang - Nr. 916 Vrijdag 12 april 1963 Verschgnt iedere vrijdag A bonnementsprijs t 1,25 p.kw.; franco p. post f1,50 Prijs der advertenties 10 ct. per m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 10 ct. extra Telefoon (01172) 429 DRUKKERS-UITGEVERS: :F" SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 -BRESKENS - TEL.1*». - GIRO 358296 Plaatselijk Nieuws Biervliet Raadsvergadering (Slot) De raad heeft enige tijd geleden ge protesteerd bij de Directeur-Generaal van de P.T.T., omdat een flink gedeelte van de Biervlietse telefoonaansluitingen gevoegd zullen worden bij het nieuw ge vormde telefoonnet ,,De Braakman". Deze wijziging, zo werd gesteld, zal van de abonnees, die zo onfortuinlijk zijn bij „De Braakman" gevoegd te worden, belangrijke financiële konsekwenties vergen, immers zij zijn georiënteerd op Biervliet en kunnen dan niet meer lo kaal bellen tegen het gunstige lokale tarief. Van de zijde van de Directeur- generaal is thans bericht gekomen, dat de P.T.T. geen aanleiding ziet terug te komen op haar besluit, omdat de instel ling van het net „Braakman" om be- drijfs-economische redenen is geschied. Deze mededeling werd als een dooddoe ner gekwalificeerd; onredelijk werd het genoemd dat de belangen van de abonnees om deze bedrijfs-econo- mische redenen schromelijk worden veronachtzaamd. Besloten werd dan ook deze motivering niet te accep teren en te protesteren tegen de stich ting van het net „Braakman" bij de Minister van Verkeer en Waterstaat. De telefooncentrale te Biervliet is nog maar enkele jaren in gebruik en het getuigt niet van inzicht en beleid dat deze nu te klein is en men uitbreiding moet zoeken door de stichting van een nieuw net, zo werd nog opgemerkt. Aan de heer P. L. de Feijter, adjunct commies ter secretarie te Biervliet, werd op diens verzoek wegens zijn be noeming als commies ter secretarie te Zuidland, eervol ontslag verleend als onbezoldigd ambtenaar van de burgerl. stand, onder dankzegging voor hetgeen hij als adj.-commies en als ambt. van de burgerlijke stand voor de gemeente heeft gedaan. De salarisverordeningen voor het sec retarie-personeel werden, wegens het dalen van het inwonertal beneden 2000 zielen, gewijzigd. Ook werd de salaris verordening voor de gemeente-werklie den gewijzigd, alsmede de jaarwedde- regeling van de gemeente-opzichter. Genoemde wijzigingen zijn van kracht ingaande 1 jan. 1963. De persoonlijke toelage aan de le ge meentewerkman, de heer P. J. de Meijer, wegens het buiten diensttijd en op za terdagen en zondagen verrichten van diverse werkzaamheden, werd ingaande 1 jan. 1963 van f 247,76 gebracht op f 500,- per jaar. Aan het personeel in dienst van de gemeente met een salaris van niet hoger dan f 541,67 per maand of f 6.500,- per jaar, zal een koude-toe- slag worden verstrekt van f 35,-. Aan hen die hun arbeid de afgelopen winter hoofdzakelijk in de buitenlucht hebben verricht, wordt een koude-toeslag van f 50,- verstrekt. Besloten werd aan dhr. P. Scheele een perceel grond ter grootte van ca. 408 m2, gelegen naast zijn bedrijf in de FEUILLETON Roman van een kantoorbediende door Jan van Maasdorp Na dat onvruchtbare gesprek, waar bij Nora moest toegeven, dat toch ook haar man geen schuld trof, trachtte zij haar houding te wijzigen, ook om de angst voor verwijdering tussen hen beiden. Doch haar angst liet zich niet onderdrukken, ze werd nerveus en prik kelbaar en ging aan hoofdpijn lijden. Een consult bij de arts, die zij, op aan dringen van haar man, raadpleegde, had slechts tot gevolg, dat haar schuld gevoel groter werd. Bovendien voelde zij nu ook diepe schaamte. „Hebt u kinderen?" had de medicus gevraagd. Kleurend had ze ontkennend geantwoord. „Ja, mevrouw", was de conclusie van de dokter geweest, „dan hoef ik, denk ik, niet verder te zoeken naar de oor zaak van uw klachten". Op verzoek van de arts had Nora toen, zij het na een gemoedelijke aansporing van de psychologisch getrainde man, Weststraat, te verkopen tegen een prijs van f 4,- p. m2. Dhr. Scheele heeft deze grond nodig voor het verruimen van de uitweg van zijn bedrijf. Voorts werd be sloten aan dhr. H. A. A. M. v. d. Vijver het overblijvende gedeelte van voor noemd perceel, grenzende aan het door dhr. v. d. Vijver in de Weststraat be woonde perceel, ter grootte van 465 m2, te verkopen voor eveneens f 4,- per m2. Tevens werd besloten een perceel van 308 m2 bouwgrond, gelegen in de West straat, te verkopen aan dhr. J. Haak voor f 7,- per m2. Een perceel grond aan de Schoollaan werd verkocht aan de P.Z.E.M. voor het stichten van een transformatorstation, voor f 5,- per m2 of in totaal f 150,-. Van deze koopsom zal aan dhr. A. I. Naeije f 75,- worden betaald als afkoopsom voor het erf- pachtsrecht dat dhr. Naeije op deze grond langs het wandelpad naar de brandbluswatervljver heeft. Met betrekking tot de bungalowbouw in het uitbreidingsplan „Lage Weide" werden enige regelen vastgesteld door de raad. Zo zal, alvorens B. en W. een voorstel aan de raad zullen doen tot verkoop van bouwgrond in het plan, eerst een door de welstandscommissie goedgekeurd plan aanwezig moeten zijn. Bij toewijzing van de grond zal de ko per verplicht zijn 10 pCt. van de koop som in de gemeentekas te storten. Bij ontvangst van de Rijksgoedkeuring zal de resterende 90 pCt. dienen te worden voldaan en zal binnen drie maanden na de datum van afgifte van de bouw vergunning met de bouw aangevangen dienen te worden. Besloten werd na ingewonnen advies bij de postcommandant van de Rijks politie, een wachtverbod in te stellen voor een gedeelte van de Burg. Maarle- veldstraat zuidzijde en een gedeelte Hoogstraat westzijde. In dit verband wees dhr. G. Claeijs op de gevaarlijke si tuatie op het kruispunt Noordstraat- Singel-Verlengde Molendijk. Hij voelde er voor het verkeer in de Noordstraat ten opzichte van beide andere, voorrang op het kruispunt toe te kennen. De voor zitter zei een en ander eens nader te zullen bezien en zo nodig de A.N.W.B, in te schakelen voor het uitbrengen van advies. Bij het punt betreffende de benoe ming van een lid in de Commissie Woon- ruimtewet kwam de heer Claeijs met het voorstel in den vervolge geen raads lid als commissielid te benoemen. Hij meende, dat het adviescollege geen be hoefte had aan personen, die een poli tiek karakter aan het uit te brengen ad vies zouden kunnen verlenen. Met 4 st. tegen werd het voorstel Claeijs verwor pen. Als lid van de Commissie werd be noemd met 4 stemmen de heer I. J. J. Rijnberg. Het raadslid A. Klaeijsen ver kreeg 3 stemmen. Aan het Fruitteeltvakonderwijs te Philippine werd een subsidie van f 50,- toegekend. De werkelijke kosten van het Open baar lager onderwijs in 1960 werden op f 44.81 per leerling vastgesteld. De ver goedingen voor het kleuteronderwijs werden bij voorschot vastgesteld voor 1863, terwijl de vergoedingen voor 1962 definitief werden bepaald. De R.K. kleu- van haar moeilijkheden verteld. De me dicus begreep alles. Maar tevens was hij menselijk verheugd, dat die kern gezonde. jonge vrouw, die daar tegen over hem v-at, niet het type was van vele moderne jonge vrouwen, die door mate riële begeerten en onbestemde angst het moederschap als een overtollige last en zelfs als een vloek beschouwden. Neen, hier zat een jonge, gezonde vrouw op zijn spreekuur, die juist leed om het be geerde moederschap. Dit deed de medi cus onuitsprekelijk goed. Het werd een vertrouwelijk gesprek van mens tot mens. De mededelingen over Nora's man schonken hem de overtuiging, dat, waarschijnlijk later dan deze vrouw het tot stand wilde zien komen, alles nog ten goede zou keren. Het vertrouwelijk gesprek met de hu mane en zielkundige arts had Nora wel tijdelijk uit de donkere diepte van haar wroetend, schuldbewuste denken ge haald. Maar de goedbedoelde en nood gedwongen leugen tegenover haar man, die rij niet vertelde van de meer intieme bijzonderheden van het gesprek met de dokter niet durfde te vertellen gaf haar een nieuwe kwelling. Ze slikte braaf de zenuwstillende medicijn, welke de arts haar had voorgeschreven als tijdelijk hulpmiddel. Haar man was overtuigd, dat de zware arbeid op de fabriek de eigenlijke oorzaak was van OOSTBURG Vanaf heden verkrijgbaar Beleefd aanbevelend, terschool krijgt over 1962 nog uitge keerd f 53,14 en de Chr. kleuterschool nog f 1,54. Het bedrag per leerling per jaar voor 1963 ten behoeve van het gewoon lager onderwijs werd bepaald op f 60,24. De rekening 1961 werd aan de raad aangeboden, terwijl de begroting 1962 werd gewijzigd. De post voor onvoorzien werd met f 1656,87 verlaagd tot f 19.804,07. Tijdens de rondvraag bracht de heer Dekker het 100 pCt. electrificatieplan van de P.Z.E.M. ter sprake. Het bleek, dat het plan voor wat betreft Biervliet door de deelname van alle gegadigden rond ligt. Hoofdplaat Raadsvergadering In het te verbouwen gemeentehuis, waarvoor echter de Rijksgoedkeuring nog moet worden verkregen, zal centrale verwarming worden aangelegd, die on geveer f 12.500,zal kosten. De raad voteerde dit bedrag. Voor de inrichting van de nieuwe secretarie stelde de raad f 5000,— beschikbaar. Om de rente en aflossing van deze kapitaalsuitgaven te dekken, is een verhoging van de straat- en rioolbelasting nodig. De raad besloot deze belasting te brengen van 14 op 22,5 pCt. voor de belastbare opbrengst van aansluitbare percelen, met aan slagen van minimaal f 20,tussen- tarieven van f 25,en maxima.al f 30. per aansluiting.. Deze verhoging bete kent een meeropbrengst van f 1780, Voorts werd de straatbelasting verhoogd met 3 pCt. De verhoogde opbrengst wordt dan f 1704,95. De aanleg van de centrale verwarming zal onderhands worden aanbesteed. De firma Tamse uit Goes, had een vrijblijvende offerte ge maakt van f 11.200, De raad besloot voorts tot aankoop van een landbouwschuur van de heer C. Rijckaert te Hoofdplaat voor f 10.000, De schuur, gelegen aan het Oesterpad, zal worden gebruikt als gemeentelijke bergplaats. De oude bergplaats aan de Kon. Julianastraat is te klein en werd verkocht voor f 1600,aan de heer A. de Poorter te Hoofdplaat. De raad stelde verder een verordening op de destructie vast. In aansluiting hierop werd een haar nervositeit. „Je bent helemaal overspannen, Noor. We moeten meer naar buiten. Ja, zon dag gaan we een hele lange wandeling maken!" „Net als vroeger". Bij zichzelf dacht hij„Dit is maar surrogaat, we moesten eigenlijk een paar weken naar de bossen op de Veluwe Maar ook wist hij, dat dit niet kon nog niet. Wel wist hij, dat hij die avond terugmoest naar kantoor om over te werken. Hij slikte zijn bitterheid in om zijn vrouw en zei: „Ga maar vroeg naar bed, kindje. Je ziet er erg moeuit". Hij wist dat deze raad erg goedkoop was en banaal, maar het was alles wat hij wist te zeggen. Toen haar man weg was naar kan toor, begon Nora te schreien om de leu gen waarmee ze haar man bedroog. En toen zij, op van moeheid en onrust, naar bed ging, knielde zij als kind in kinder lijke ootmoed deed. En vroeg ze God vergiffenis voor de leugen tegenover haar man. O— Op een ochtend toen Nora naar de fabriek van Hagemeijer moest, voelde rij zich onwel. Ze moest overgeven. Ik geloof, dat ik in verwachting ben. Op het atelier zei Hilda tot haar: overeenkomst aangegaan met de N.V. Destructor „Zeeland" te Hansweert tot de regeling van het ophalen en vervoer van destructiemateriaal voor een mini mumbij drage van f 100,per jaar. De R.K. E.H.B.O. te Hoofdplaat krijgt voor 1963 een subsidie van f 250,of zoveel minder als nodig is voor het slui tend maken van de exploitatierekening. Voor de R.K. kleuterschool te Hoofd plaat en de kleuterschool St. Josephzorg te Slijkplaat, werden de vergoedingen over 1962 vastgesteld op resp. 1 1967,36 en f 2298,24. Ook de voorschotten voor 1963 werden vastgesteld. IJzendiJke Zeeh engelconcours Zondag j.l. werd alhier voor de ze vende maal een groots opgezet Intern. Zeehengelconcours gehouden. Niettegenstaande het voortdurende slechte en gure weer in de weken tevo ren waren toch een kleine 700 vis- enthousiasten opgekomen om dit feest weer mee te vieren. Van heinde en ver, ook vele uit België waren er aanwezig, waarvan zeer velen voor de zevende maal. Het was in IJzendijke een gezel lige drukte. Om half drie werd het startsein gegeven. De vangst was zeer gering, wat hoofdzakelijk zijn oorzaak vond in de abnormaal koude tempera tuur van het zeewater. De jury had bij deweging een zeer gemakkelijke taak, door de weinige vissen, die werden aan gevoerd. Er was wel heel veel onder maatse vis gevangen, doch die werd direct in het water teruggezet. Om vijf uur werden de genodigden door B. en W. op het gemeentehuis ontvangen. De burgemeester, de voorzitter der Hengelsportvereniging, dhr J. Wijffels, de vert. der Belgische sportvrienden, dhr. J. Devlieghe, de voorzitter van de Belgische sportfederatie Dr. Maquet en de voorzitter van de Zeeuwsche Hengel sportfederatie dhr. F. de Waal voerden achtereenvolgens het woord, waarbij door de gemeente een glaasje en een rokertje werd aangeboden. Alle voorzitters ontvingen uit naam van de plaatselijke V.V.V. een aardige herrinneringstegel. Om 6 uur werd de prijsuitreiking in het jeugdgebouw gehouden. Door de „Noor je ziet er uit als een vuile onder jurk. .ie hebt helemaal geen kleur. Je bent toch niet ziek?" „Nee, alleen maar erg moe". Hilda nam haar scherp op. Waarom boog ze haar gezicht onnodig over haar jurk, waaraan ze aan bezig was? „Zeg ben je misschien in verwach ting?" vroeg ze opeens. Nora bleef ge bogen ritten en keek Hilda niet aan. Ze haalde alleen de schouders op. Ge- ergerd zei Hilda: ..Je weet 't niet? Wie moet 't dan we ten?" Nora keek haar vriendin nu aan. „Ik moest vanmorgen overgeven en kreeg een duizeling". „Nou. neem dan maar aan, dat het zo is. Je hebt net zulke gele plekken in je gezicht als onze Lien, toen het zo was. Ik kan anders niet zeggen, dat je 't erg geestdriftig opneemt. Het lijkt verdoriewel, of je je achtste kind ver wacht". De bitse toon van haar vriendin trof haar, ze wendde haar blik af en haalde opnieuw haar schouders op. „Blij waarom zou ik blij zijn? Jij weet toch net zo goed als ik, dat 't nog niet mag". „Mag?" bitste Hilda. „Voor wie niet?" „Je weet toch dat Karei ."Ze kon geen hoogte krijgen van Hilda was zij het niet uitgerekend geweest, die haar

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1