BOBBE DE KLOOF „YlaZpA" „Ralpfi" alg nieuwsblad alg. nieuws voor west zeeuws-vlaanderen vJ A feuilleton del-mod" „del-mod" de ichakel iT* Jaargang - Nr. 915 Vrijdag 5 april 1963 Verschgnt iedere vrijdag A bonnementsprij s t 1,15 p. kw.; franco p. post f1,50 Prijs der advertenties 10 ct. per num.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 10 ct. extra Telefoon (0117a) 419 DRUKKERS-UITGEVERS; F" SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL."»* - GiRO 358296 Plaatselijk Nieuws Breskens Afdeling Breskens winnaar van E.H.B.O.-wedstrijd. In gebouw „De Uitkomst" te Breskens werd de selectiewedstrijd voor West Z. Vlaanderen van de E.H.B.O. gehouden, in verband met het komende Provin ciaal kampioenschap op Goes op 27 april a.s. Aan de wedstrijd werd door de vol gende afdelingen deelgenomen: Cad- zand, Groede, Sluis, Zuidzande en Bres kens. De jury bestond uit de artsen A. E. Lievens te IJzendijke en J. W. Beek te Zuidzande, terwijl dokter Frumau als jury-voorzitter fungeerde. Dokter C. F. Frumau uit Middelburg voorzitter van het district, sprak een openingswoord. Na loting kwam als eerste Sluis in het „strijdperk", waarna vervolgens Cadzand, Breskens, Groede en Zuidzan de. De opgave was een ongeval tijdens een motorrace, waarbij een motor uit de bocht was gevlogen en de berijder tegen de rijbaan geslagen. Hij had een nekfractuur. Verder was er nog een tweede gewonde, die over pijn in de onderarm klaagde. Voor de behandeling was een kwartier per ploeg uitgetrok ken. Na afloop van de weasLiju sprak dok ter Frumau dankwoorden tot de par tiënten, die hun rol voortreffelijk had den gespeeld. De uitslag was ais volgt: 1. Breskens: 2. Sluis: 3. Groede; 4. Cadzand; 5. Zuidzande. Dokter Frumau feliciteerde de afd. Zuidzande, die voor de eerste keer aan een wedstrijd deel nam met mensen die pas examen had den gedaan. Hij bedankte voorts Bres kens voor de gastvrije ontvangst en de jury voor haar medewerking. Dokter Lievens en dokter Beek lichtten hun rapporten toe. Dokter Frumau gaf daar na nog een algemeen overzicht. Hierbij wees hij op het belangrijke punt, dat bij een ernstig ongeval onmiddelijk een geestelijke gewaarschuwd moet worden. Ook de politie mag niet vergeten wor den. Nieuw jacht te water. Zaterdagmddag werd onder grote be langstelling het nieuwgebouwde zeil jacht „Corsen" van de heer Barrould te Parijs te water gelaten. Het 12 meter lange jacht en 3.60 m. brede jacht met hulpmotor is gebouwd door de jachtwerf Meeuwsen te Bres kens. Het was reeds bouwnummer 54. Het achtjarig dochtertje van de heer Barrould zou de gebruikelijke doop plechtigheid verrichten, doch miste de kracht om de fles champagne tegen het schip stuk te gooien, zodat haar moeder deze taak overnam. De tewaterlating verliep heel vlot, waarnaar de eigenaar met familie en de bouwer nog geruime tijd gezellig bijeen bleven. Beiaardenmiddag In zaal Casino heeft het Comité Be jaardenzorg een ontspanningsmiddag Roman van een kantoorbediende door Jan van Maasdorp Zo zou het dus waarschijnlijk niet gebeuren, begreep Nora, als ze nu wilde trouwen. Goed, besloot ze, ze zou heel verstandig zijn en afstand doen van haar meisjesdromen en net doen als „onze Lien". Ze zou het zaterdagavond, dat was ever twee dagen, met Karei bespreken. Want buiten het weekeind, dat was zo afgesproken tussen hen, ontmoetten ze elkaar hoogst zelden terwille van Kareis studie. Het liep echter anders. Wel was er de dag tevoren, bij Karei thuis, over trouwen gesproken, maar niet over zijn trouwen. Midden onder het eten had Dora het er uit geflapt op haar eigen manier van doen: „O, ja, ik heb nieuws". En op de vragende blikken van moe der en hem: „Ja, ik ga trouwen". „Trouwen?" hadden hij en moeder gehouden voor de Ouden van Dagen van Breskens en Nieuwe Sluis, Mevrouw Poissonnier-den Doelder, presidente der V.V.K. heette namens het Comité Be jaardenzorg, veel bezoekers welkom, waaronder leerkrachten en oudercom missie der O.L.-School, dhr. J. Carels, namens het gemeentebestuur en voorts nog enkele bestuurders van verenigin gen. Het is als vanzelfsprekend traditie geworden, dat de kinderen hun school- uitvoering ook voor de bejaarden op voeren. Met liefde offeren de leiders en kinderen vele vrije uren op, om deze middag te houden. Voor de vijfde maal, een lustrum viering, wordt deze middag georgani seerd. In 1959 is men begonnen met het spel „Zwaan Kleef aan". Deze middag is het de revue „Een oud heertje in Breskens". De naam alleen al, heeft ons nieuwsgierig gemaakt, reeds weken van te voren heeft men gegist en gepraat. Alle aanwezigen vinden het een voor recht om straks van het spel te mogen genieten. Vele bezoekers hebben wellicht het genoegen straks him kleinkinderen in het spel te bewonderen, aldus spreekster Hierna kwamen de kinderen met hun revue voor het voetlicht, welke zij vrij dagavond voor de ouders hebben ge speeld, deze is wederom op verdienste lijke wijze werd vertolkt. Tijdens de pauze had een zeer ge slaagde verloting plaats gehad, van zeer aardige prijzen, welke beschik baar waren gesteld door de dames V.V.H. In hex slotwoord van mevr. Poisson nier-den Doeldei sprak duidelijk de dank en waardering der oudjes. Een bij zonder compliment voor de verzorging der kleding en grime der kinderen, evenals andere jaren is er moeite noch zorgen gespaard om deze kinderrevue op te voeren. Wij hopen dat het u gege ven mag zijn nog menig spel met u kinderen op te voren. Ook de kinderen bedanken wij voor hun plezierig spel, je hebt allen je best gedaan. Ook de dames en heren autobezitters onze dank voor de verzorging van het vervoer. De heer en mevrouw Arends onzen dank voor het beschikbaar stel len van de zaal.. Wij wensen allen wel thuis en tot de volgende keer! Uitvoering O. L.-School. Vrijdagavond hield de O. L.-School haar jaarlijkse uitvoering in zaal Casi no, voor de ouders en genodigden. Het programma werd verzorgd door de leer lingen zelf. De heer Robijn, hoofd der O. L.- School te Breskens, sprak een openings woord, waarin hij allen hartelijk wel kom heette, in het bijzonder burge meester Eekhout en echtgenote, ds. Spaans en echtgenote en verdere geno digden. Vervolgens sprak dhr. Robijn 'n propagandistisch woord voor Volkson derwijs, met als titel „Waarom toch al die verdeeldheid?" Hierna werd door de kinderen de revue „Een oud heertje in Breskens" op gevoerd. Het eerste punt van het pro gramma was „Catootje tekent de gevraagd. „Ja, jullie weten toch, dat we plan nen hadden? Gisteren zei Boy ineens- we gaan trouwen. Hij heeft al een huis gehuurd op een mooie stand in Hille- gersberg. We gaan deze week al meu bels en alles kopen. Boy is gewend, als zakenman, snel besluiten te nemen. De volgende maand, zei ie". Karei had alleen gezegd: „Zo, dat weten we dan". Moeder had haar vork neergelegd en kon opeens niet meer eten. Omdat Dora het „reuzedruk" had met inkopen en zo, was ze opgestaan van ta fel en was na een kort „adie" vertrok ken. Koud en scherp was de geheel on verwachte aankondiging van Dora tot hem doorgdrongen. Dit, wist hij, moest toch eens komen, maar hij had, eigen lijk verstoppertje gespeeld met de wer kelijkheid, steeds gehoopt op uitstel. Dit betekende, dat nu alle lasten op zijn schouders zouden drukken. Boy had be sloten .Ja, dacht hij bitter, besluiten hadden ze allemaal gedaan, alleen hij niet. Hij kende de aanstaande man van zijn zuster maar weinig. Eén keer had hij zich officieel voorgesteld, waarbij moeder, goed geïnstrueerd door Dora, in haar zondagse zwarte japon de eerste schoonzoon in spe had ontvangen. Daarna waren het vluchtige bezoeken school". Hieraan werkten uit alle klas sen mede. Vervolgens een „Revue-lied", eveneens door de leerlingen uit alle klassen. Daarna „De aankomst van het oude heertje". De rol van het oude heertje werd zeer goed vertolkt door Joop Carels. De kinderen van de tweede klas brachten vervolgens „Speellied". De ode aan Breskens" werd verzorgd door de meisjes derde klas, de meisjes vijfde klas, jongens vierde klas en jongens vijfde klas. Joop Carels en Willie Jan sen waren de spelers in „Het oude heertje en de kunstschilder". Het vol gende programmapunt was wel heel vreemd n.l. „Storing". Het storingslied werd gezongen met muzikale begelei ding door de leerlingen van alle klas sen. „Het oude heertje en de dokter" werd gebracht door Martina de Rijke en Sarie Mookhoek als twee verpleeg sters, de vrouw van het oude heertje, Bep van de Broecke, en de dokter Theo den Dunnen. Hierna volgde pauze met verloting In de pauze deed dhr. Priester een be roep op allen om loten te kopen, ten einde de kosten van deze avond te dek ken. Hij dankte ook de winkeliers voor hun vrijgevigheid. Spr. meende, dat van alle verlotingen, deze wel als het grootst aantal prijzen had. Verder hoopte hij. dat de verloting een vlot verloop zou mogen hebben, daar een revue ook in vlot tempo moet worden afgewerkt. Na de pauze vervolgde het program ma met de jongens van de derde klas als „De vrolijke vissers". Marjan Maas, Nellie Jansen en Nellie de Koster wa ren de sneeuwpoppen in het nummer „Het heertje laat de poppetjes dansen". Hierin werd de rol van sneeuwkoningin g^neeld door Suus Verschelling. De leer_ lingen vrn de derde tot en met de zesde klas lieten zien wat men alleen in Breskens kan Tien. Hierna ging het oude heertje op de vlucht en volgde zijn ontmaskering. De spelers in dit laatste stukje vie ren Sjakie van de Velde, Adrie Aal- bregtse, Kees Neele, Hans van Gijs, Ad van der Made, Cor den Dunnen, Frans Vermeulen, Jan Sonnevijlle en Dik Mookhoek. Heel de revue werd door de kinderen op voortreffelijke wijze ge bracht. Tot slot dankte de heer Priester allen voor de opkomst. Hij bracht ook een woord van dank aan de kinderen en hun onderwijzeressen en onderwijzers en vooral dhr. Overbeeke, die deze revue voor het grootste gedeelte heeft ge maakt. De heer Priester sprak ook nog een propagandistisch woord voor de O. L.-School. Geslaagd. Aan de rijksuniversiteit te Utrecht slaagde de heer P. J. Bril uit Breskens voor het kandidaatsexamen Sociale Geografie. 40-jarig dienst jubileum bij Van Melle. Maandag j.l. werd bij Van Melle N.V., biscuit en suikerwerkfabrieken, Olym- piaweg 10 te Rotterdam-Zuid, wegens zijn 40-jarig dienst jubileum, gehuldigd geweest van de goedgeklede, welgedane Henri le Blanc, die dan op Dora's ka mer bleef tot ze samen weggingen. Karei dacht met afgunstige bitterheid eraan, hoe zijn zuster, wier twijfel achtige steun hij zo nodig had, hem nu smadelijk in de steek liet. Zijn ja- louzie deed hem op dat moment zijn zuster haten en ook Henri le Blanc, met zijn Franse naam, zijn dikke lichaam en zijn dunne, met dure frictions be werkte haar. Henri le Blanc, alleen- vertegenwoordiger van een Belgische fabriek in luxe lederwaren, die zich van Dora de bespottelijke koosnaam „Boy" liet aanleunen Boy had be sloten Ja, waarom zouden ze eigen lijk wachten? Er was immers geld! Hen ri le Blanc, alias: Boy, bezat de midde len om Dora tot zijn bezit te verklaren en haar een goed en onbezorgd leven te verzekeren. Dora wist wat zij wilde „en op een man kan ik ook wachten als 't moet. Maar die zal me dan een onbezorgd le ven moeten kunnen geven". Dora had haar doel bereikt. Op die zaterdagavond, na een lange wandeling in de landelijke omgeving buiten het stadsgewoel, drong Nora zich opeens tegen hem aan en deed hem het verhaal van Hilda's zuster. „Zo zullen wij het ook moeten doen, Karei. We kunen toch niet blijven Over kostuums gesproken Ook dit voorjaar wordt er in alle modecentra voor kostuums een belangrijke plaats ingeruimd. Modehuis BOBBE in Vlissingen heeft haar taak goed begrepen en heeft haar afdeling kostuums belangrijk uitgebreid. Zij heeft o.a. aan haar collectie kunnen toevoegen: alle modellen van het wereldvermaarde merk het betere kostuum voor de jonge vrouw wat betreft afwerking, coupe en in kwaliteit der verwerkte stoffen. Het beste behoeft echter nog niet het duurste te zijn. Wij tonen U een origineel kostuum reeds vanaf f 165,-. Verder hebben wij aan onze collectie toegevoegd de modellen van het even zeer bekende merk het ïatde kostuum voor de vrouw in Jf grotere maat en toch jeugdig van lijn. Zo'n origineel kostuum tonen wij U reeds vanaf 169, Voor Uw betere damesconfectie eerst kij ken bij Uw Modehuis in Vlissingen onze vroegere dorpsgenoot, de heer A. J. Kense, voorman van de chocolade afdeling. De jubilaris en zijn familie werden wachten". Ze zaten beiden in het hoge gras tegen de glooiing. In de verte glinsterde de Plas, waarop blanke zeilen traag voortgleden. Het was een zoele avond. Hij zocht naar woorden en trok haar naar zich toe. „Luister es, Noor, mijn salaris, „Begin nu weer niet over je lage sala ris", viel ze hem driftig in de rede. „Ik doe een voorstel. Wat anderen doen kunnen wij ook. Je vult toch zeker niet wachten tot je directeur bent? Er trou wen duizenden kantoorbedienden". Onthutst om haar uitval, zei hij kort: „Luister, Noor, dan zal ik vertellen waarom het nog niet kan". Toen zij het had aangehoord viel er een stilte, die zich vereende met de stilte rondom. Hij dorst zijn belofte, als zoon gedaan, niet te bekennen. Toen hij zijn moeder, na het vertrek van zijn zuster, in al haar jammer gebogen bij het raam had zien staan, had hij haar, als laatste zoon de belofte gedaan voor haar te zullen zorgen. Zijn gedane belofte woog hem nu zwaar. Twee vrouwen eisten hem op de oude als haar zoon de jonge als haar man. Het gevoel en de rede stre den om erkenning. „Moeder zou bij ons begon Nora aarzelend. „Nee, Noor, dat willen we geen van

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1