DE KLOOF CORSETTEN OUWENDIIK de \chakei ALG. NIEUWS BLAD ALG. NIEUWS VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN 17e Jaargang - Nr. 914 Vrijdag 29 maart 1963 Verschgnt iedere vrijdag A bonnementsprijs t 1,15 p. kw.; franco p. post fr,5o Prijs der advertenties 10 ct. per m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 10 ct. extra Telefoon (01172) 429 VJ DRUKKERS-UITGEVERS FA SMOOR, DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL.. Plaatselijk Nieuw» Bresken» Raadsvergadering. Raad nam afscheid van de heer M. de Boer. Tijdens de openbare vergadering, welke maandag j.l. te Breskens gehou den werd in het gebouw „De Uitkomst", behandelde de Raad de ontslagaan vrage van de heer M. de Boer als raads lid, wegens vertrek naar elders. Het gevraagde ontslag werd per 31 maart as. verleend, onder dank voor de vele diensten die de heer de Boer aan Bres kens heett bewezen. Tevens werd hem ontslag verleend als gemeentelijk ver tegenwoordiger in verschillende com missies, waarin hij namens de gemeente zitting had. Burgemeester J. A. Eekhout betreur de het dat de heer de Boer uit Breskens ging vertrekken en derhalve de raad ging verlaten. Als direkteur van een groot bedrijf had de heer de Boer een zeer praktische kijk op de gemeente lijke zaken en kon door zijn nuchtere kijk op de kwesties tijdens de discus sies, die wel eens hoog oplopen, het verlossende woord spreken, alsmede de richting aangeven, waar langs een op lossing voor bepaalde problemen ge zocht moest worden. Juist door zijn praktische instelling was het met de heer de Boer prettig samenwerken, al dus de burgemeester. In een dankwoord tot de raad merkte de heer de Boer op, dat gedurende de zittingsperiode, waarin hij als raadslid mocht meewerken aan de ontwikkeling van Breskens, erg veel is gebeurd. Van enorm groot belang noemde hij de sa nering van de noodwoningen in de Bloemenwijk. Hij betreurde het dat de derde haven, waaraan Breskens zoveel gebrek heeft, nog niet in zicht is, ter wijl een belangrijke zaak als het uit breidingsplan binnenkort aan de orde komt. In mijn periode, aldus spr., heb ik altijd getracht nadrukkelijk te schei den wat de taak van de raadsvoorzitter is en wat de taak van het college van B. en W. is. Daarnaast heb ik met ple zier als raadslid meegewerkt aan dat wat de taak van de raad is. De heer de Boer bracht nog dank voor de prettige samenwerking en sprak de wens uit, dat het met Breskens in de toekomst goed mag gaan. Onder de verdere ingek. stukken was een schrijven, waarin G.S. goedkeu ring verleenden aan een raadsbesluit tot verkoop van een woningwetwoning aan dhr. H. B. Mulder. Eveneens goed gekeurd werd het raadsbesluit tot het aangaan van een rekeningcourant- overeenkomst met de Bank van Nederl. Gemeenten tot een bedrag van f 150.000. Voorts was er de goedkeuring op het raadsbesluit tot verkoop van een wo ningwetwoning aan de heer R. H. P. Claeijs. Het vaststellen van de partiële herziening van het uitbreidingsplan West ontmoette eveneens geen bezwa ren bij G.S. Tijdens de behandeling van een over zicht van de inkomsten en uitgaven van FEUILLETON Roman van een kantoorbediende door Jan van Klaasdorp Maar mèt de liefde kwamen de pro blemen voor Karei de Hoog, Zoals Vol ders had voorzien. Problemen, die bij gezonde jonge mensen die al geruime tijd verloofd zijn, welhaast zich altijd komen melden. Nora dacht aan haar toekomstig le ven; ze wilde 'toch eens gaan trouwen. „In ieder geval moeten we er voor gaan sparen", had ze haar verloofde gezegd. Zijn antwoord, dat ze toch wist, dat hij eerst klaar moest zijn met zijn studie, bevredigde haar niet. En sparen? Er bleef niet veel van zijn kleine sala ris over hij moest toch ook zijn moeder onderhouden? Maar bij Nora brandde het verlangen om eindelijk eens onder het juk uit te komen van zijn pleegouders. Het werd steeds moeilijker voor haar; oom had haar al een paar maal onderhouden zij het huis van haar pleegouders leek te ontvluchten. de Ontspanningsavond voor de vissers, merkte mevr. M. Niermans-Gossije op, of gezien het tekort, niet beter zou zijn als de vissers inplaats van twee, één ontspanningsavond werd aangeboden. Weth. van der Hooft, die de visserij za ken in het college behandeld, zei, dat het tekort voornamelijk is ontstaan door het bar slechte weer. Hierdoor had men extra kosten moeten maken voor het vervoer van de artiesten, die op de nor male wijze niet naar Breskens konden komen, 't Was dan ook hondenweer die avond, besloot de voorzitter deze dis cussie. De nieuwe straat in het uitbreidings plan West, vanaf de v. Zuijenstraat tot aan de nieuwe begraafplaats, kreeg de naam van Ringlaan. De heer Vergouwe vroeg of de Kijkuit ook in de Ringlaan wordt opgenomen. Algemeen was men echter van oordeel, dat deze historisch gegroeide naam niet mag wegvallen. Aan mej. J. L. van Hij f te werd op haar verzoek eervol ontslag verleend als kleuteronderwijzeres. Zij vroeg op me disch advies dit ontslag aan op 11 april a.s. B. en W. stelden de raad voor de datum van ingang van het ontslag nader te bepalen. De raad ging hier mede accoord. De Stichting Kath. Vormingsonder wijs zag een verzoek om subsidie afge wezen. De raad ging accoord met een door B. en W. voorgestelde salaris wijziging voor het lager technisch gemeenteper- soneel en voor de typiste ter secretarie, mej. E. de Jonge. Verschillende vragen werden nog gesteld over de toe te ken nen gratificaties. De wijziging van de begroting 1963 werd door de raad vastgesteld. Voor de sneeuw- en ijsbestrijding werd de ge raamde post van f 200,- op f 1200,- ge bracht. Naar aanleiding hiervan vroeg de heer Vergouwe hoe groot de schade is, die door de ijstijd en de opdooi aan de wegen is toegebracht. Weth. Zegers zei, dat al opdracht is gegeven aan het Hoofd van de Technische Dienst om een rapport aan B. en W. uit te brengen over de schade en dit voor te leggen aan het college. De raad boog zich vervolgens over een voorstel van B. en W. betreffende de riolering- en bestratingswerken aan de Ringlaan. Daar spoedige realisering van deze straataanleg is gewenst, vroe gen B. en W. de raad machtiging om naar bevinding van zaken te handelen en dit werk, na uitgebracht technisch advies, onderhands dan wel openbaar aan te besteden. Mevr. Niermans maak te hiertegen bezwaren. Zij vond een openbare besteding veel beter. Ook de heren de Kruijter en Carels waren deze mening toegedaan. De heer de Boer echter vond dat men b.v. met de aan leg van de promenade op de Boulevard niet zo slecht was uitgespeeld met de onderhandse besteding. Hij meende, dat de adviseurs die B. en W. ten dienste staan, in staat moeten worden geacht zodanig te adviseren, dat de gemeente op de voordeligste manier dit werk uit handen kan geven. De heer Zegers be klemtoonde nadrukkelijk, dat men voor de gemeente naar de voordeligste ma nier zal zoeken. Mevr. Niermans infor- Ook verweet hij haar, dat haar ver loofde zijn huis leek te mijden. Hij be sefte maar al te goed, dat Nora haar vroegere onderdanigheid die toch al lang twijfelachtig was geweest aan hem, haar pleegvader en voogd, had opgezegd. Vergramd en vernederd om zijn hulp in geen enkel opzicht meer be hoefde en hem koppig dorst te weer staan, wachtte Mulder op de explosie, die eens komen moest. En die epxlosie kwam. Toen hij op een avond, het eten stond al op tafel, zijn vrouw vroeg waar Nora was, zei deze ontwijkend: ,,Ze komt zo, ze is zich aan het kleden". „Aan 't kleden?" klonk het luid en driftig. „Ze heeft maar op tijd aan tafel te komen". Het belangrijk pogen van zijn vrouw, hem te kalmeren, negerend, stormde hij de trap op naar het kamertje van zijn pleegdochter. Hard bonzend op de ka merdeur bulderde hij haar toe, dat ze onmiddellijk aan tafel moest komen. Nora opende plotseling de deur en vroeg haar pleegvader woedend, waarom hij haar zo toebrulde. „Waarom schreeuwt U zo, wat wilt U?" „Wat ik wil?" klonk de toornige we dervraag. „Ik wil en beveel, dat je onmiddellijk aan tafel komt, zoals in een christelijk gezin past. Ik wens niet MEDISCHE 3urchtstra«t 13 O OSTBURG meerde nog, of de onderhandse beste ding aan één persoon zal gebeuren, of dat men verschillende aannemers zal uitnodigen om in te schrijven op het werk. De heer Zegers liet echter verder niets meer los dan de mededeling, dat het collegena ingewonnen adviezen naar bevindt van zaken zal handelen en de voor de gemeente voordeligste ma nier zal zoeken om de werken uitge voerd te krijgen binnen de kortst mo gelijke tijd. Hierop verklaarden mevr. Niermans en de heer de Kruijter zich tegen het betreffende voorstel. Voorts kwam een voorstel aan de or de, de z.g. derde fase van de Boulevard promenade uit te voeren. Zoals bekend, stagneerde dit werk belangrijk omdat de betrokkenen geen accoord wensten met de gemeente betreffende de ach tertuinen. De heer Carels merkte op, dat de prijzen die in een vertrouwelijk stuk genoemd worden, belangrijk hoger zijn dan die aanvankelijk genoemd zijn. Hij informeerde hoe dit kon. Weth. Ze gers meende dat de oorzaak is gelegen in het feit, dat de prijzen van mate rialen en de lonen sinds de uitvoering van de eerste fase belangrijk zijn ge stegen, terwijl bovendien de gehele ver lichting in de laatste fase is verwerkt. Ook zullen de tijdelijke op- en afritten- waarop aanvankelijk niet gerekend was, meer kosten met zich meebrengen Uiteindelijk ging de raad met het voorgestelde, n.l. een machtiging om dit werk al dan niet openbaar aan te be steden, accoord. Er zijn een 2-tal bezwaarschriften in gekomen betreffende de wijziging van het uitbreidingsplan en daarvan het re creatiegedeelte. Nadat de termijn waar op de wijziging ter inzage ligt is ver streken, zal de raad de bezwaarschrif ten behandelen. Uitgebreid werd gesproken over de door de gemeente Buurmalsen in ge diende motie betreffende de hoge kos ten welke een gemeente heeft voor de langdurige verpleging van geestelijk gestoorden en langdurige zieken. Daar de wet financiële verhouding Rijk - Ge meenten geheel is opgesteld in overleg met de Ver. van Nederl. Gemeenten, waarbij iedere gemeente is aangesloten, leek het B. en W. niet juist om buiten deze organisatie om een motie naar de minister te zenden. Na deze uiteenzet ting ging de raad er mee accoord, dat de motie voor kennisgeving werd aan genomen. Wel zal aan de betrokken vereniging gevraagd worden, hoe men tegenover het indienen van deze motie staat. Mevr. Niermans en de heer de Kruij ter verzochten B. en W. na te gaan, of de Strand- en Scheldestraat geschikt kunnen worden gemaakt voor een par keerterrein. Op deze achterterreinen, al dus mevr. Niermans, is het nogal een rommel, terwijl het straatdek zeer op jou te wachten met het gebed". Nora was door dezelfde blinde woede aangergepen als haar pleegvader. Ze stond tegenover hem haar rechter hand gebald, in de andere had ze haar jurk. die ze verwisseld had voor haar uitgaanskleding. „Ik verbied u zo tegen me op te tre den", zei ze fier. „Jij verbiedt? Wat heb jij te verbie den? Ik, als hoofd van het gezin, heb hier alleen te verbieden. Ik verbied jon, om. Ontsteld brak Mulder zijn zin af en staarde naar zijn opstandige pleeg dochter, die, opeens beheerst hoewel trillend over heel haar lichaam, hem toevoegde „Spaar uw verdere grote woorden maar, oom. Ik heb, al die jaren, al zo veel preken van U moeten aanhoren nu verdraag ik het niet langer. Ik ben meerderjarig en ga voortaan mijn eigen weg. Ik ga uw huis uit voor goed. Nu direct". Nora smeet de jurk, die zij in haar hand had op de grond. Het leek Mulder, als was hij dat kledingstuk, op de grond gesmeten door zijn pleegdochter. Toen Nora, aangekleed, beneden kwam, een koffertje in haar hand, deelde ze haar pleegouders mee, dat ze ging. Lijkbleek, ontsteld om de uit voering van haar dreigement, stond slecht is. Zij meende dat met een een voudige oppervlaktebehandeling hier van een parkeerterrein te maken zou zijn voor de strandbezoekers. Als er 3 bussen naast elkaar op staan, aldus weth. Zegers, zakken ze door het weg dek heen. Hij beloofde echter contact betreffende deze kwestie te zullen op nemen met de onderhoudsplichtige en de eigenaar, resp. de Polder en Rijks waterstaat. De P.v.d.A. verzocht B. en W. na te gaan, of er een geschikt terrein gevon den kan worden dat als ijsbaan zou kunnen dienen. De heer Cambier vroeg hierbij te bezien of de aan te leggen tennisbanen in het bungalowpark mis schien in de toekomst voor dit doel ge bruikt kunnen worden. Ook een zwem bad zou misschen in de winter dienstig gemaakt kunnen worden. In de vacature, ontstaan door het be danken van de heer M. de Boer in de aandeelhoudersvergadering van N.V. Zeebad Breskens, werd een voordracht opgemaakt die er als volgt uitzag: 1. de heer J. J. Vergouwe, 2. de heer J A. de Nooijer. De voorzitter sloot na deze stemming de openbare raadsvergadering. Retranchement Raadsvergadering. Donderdagavond vergaderde de Raad van Retranchement onder voorzitter schap van burgemeester J. A. Leen- houts. Alle leden waren aanwezig. De voorz. deelde mede, dat in het college van B. en W. een rapport in studie is inzake instelling van een cen trale ophaaldienst voor straat- en huis vuil voor geheel West Zeeuwsch-Vlaan deren. Aan de heer P. Goossen werd een rijks- en gemeentesubsidie verstrekt in verband met de verbouwing van zijn woning. De voorzitter deelde mede, dat de beide uitbreidingsplannen van de ge meente ter inzage hebben gelegen. Enkele bezwaarschriften zijn ingediend, welke thans door B. en W. worden be studeerd. De aanleg van de riolering in plan Zuid is bijna gereed. Voor de bouw van de eerstebungalow in dit plan is inmid dels de rijksgoedkeuring ontvangen. Aan de gemeentewerkman M. P. v. d. Voorde werd een bedrag van f 50. toegekend in verband met het moeilijke werk tijdens de koudeperiode. De bestaande kolentoeslagregeling werd gewijzigd in die zin, dat het inko men niet hoger mag zijn dan f 3000 voor gezinnen en f 2200,voor alleen staanden. Afwijzend werd beschikt op een sub sidieverzoek van de Stichting Gerefor meerde Bejaardenzorg te Schoondijke. Besloten werd de subsidie voor de Mulder op. Met een gevoel van meelij keek Nora naar tante, die snikkend haar gezicht in haar schort verborg. Ze zei met bevende stem: „Dag tante, dag oom, u zult me nog wel eens zien. Wat nog op mijn kamer van mij is, haal ik later wel". Mulder keek, niet bij machte een woord uit te brengen, zijn pleegdochter verbijsterd aan. Hij besefte, dat hij haar voor goed had verloren. Zwijgend, met gebogen hoofd, stond hij daar, versla gen, de armen slap langs zijn brede lijf- Zonder enige bedenking was Nora opgenomen in het gezin van juffrouw Brand. Bij Karei thuis kon niet twee verloofden onder één dak gaf moeilijk heden. Op Hilda's kamer was toch een bed vrij doordat Hilda's zuster, Lien, een paar jaar geleden was getrouwd. Juffrouw Brand behandelde Nora als een van haar dochters, doch bemerkte maar al te goed, dat Nora, andere, ver langens had. Ze had haar gezegd, dat Nora zo lang mocht blijven als ze zelf wilde. Ze liet haar volkomen vrij. Wilde ee op een kamer bij anderen gaan wo nen. ze mocht gaan en had ze spijt, van ontvluchting bij haar pleegouders, wel, dan ging ze terug. Maar Nora schrok terug voor het leven op een kamer bij vreemden en terug naar haar pleeg ouders weigerde zij halsstarrig. „Waarom gaan jullie eigenlijk niet

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1