DE KLOOF alg. nieuws voor west zeeuws-vlaanderen Vj feuilleton de Qh a kei ALG nieuwsblad /7e Jaargang - Nr. 913 Vrijdag 22 maart 1963 Verschynt iedere vrijdag A bonnementsprij s t 1,15 p. kw.; franco p. post f1,50 Prijs der advertenties 10 ct. per m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij oni te bevragen 10 ct. extra Telefoon (01172) 429 DRUKKERS-UITGEVERS: Fa SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL,. Plaatselijk Nieuws Breskens Bemanning reddingsboot onderscheiden. Tijdens een bijeenkomst in Hotel Valk te Breskens, welke zaterdagmiddag door de Kon. Zuid-Hollandse Mij. tot Redding van Drenkelingen „Z.H.R.M." was belegd, werden de bemanningsle den van de Breskense reddingsboot „Pres. Wierdsma" met de maatschappij - medaille begiftigd. De president-direc teur van de Z.H.R.M., de heer Murk Leis uit Rotterdam speldde deze niet zo heel dikwijls toegekende medaille op de borst van de zeven bemannings leden. Dit deed de heer Leis, nadat hij in een toespraak het feit had gememo reerd naar aanleiding waarvan de me daille werd toegekend, namelijk de red ding van vier mensen van het aan la ger wal geraakte radioschip „Uijlen- spiegel" op zondag 16 december 1962, welke redding onder uiterst moeilijke omstandigheden plaats had gevonden. De heer Leis had voor reconstructie van een en ander het rapport van de schipper, de heer W. v. d. Broecke er op nageslagen, dit meldde summier en zakelijk „15.15 uur, de roeiers gewaar schuwd, Uijlenspiegel van ankers ge slagen en in nood. Storm windkracht 8 uit n.w. Uijlenspiegel aan lager wal. Om 17 uur bij schip, 1 mijl uit de wal. Twee matrozen van boord gehaald, na dat met veel moeite langszij van de Uijlenspiegel was gekomen, dit zonder averij op te lopen. Inmiddels was de Uijlenspiegel nog maar 150 meter uit de kust en als de stuurman en de ma chinist, die aan boord waren gebleven nog van het schip af wilden, dan moest het snel gebeuren, anders zouden ze stranden en kon geen hulp meer gebo den worden. Op het moment, dat de stuurman en de machinist overgeno men werden had de Pres. Wierdsma nog maar 3 meter water, het was dus net op tijd. De heer Leis vervolgde: Deze redding was een bijzonder hachelijke zaak. Het getuigt van inzicht en beleid dat het leven van de bemanning niet op spel werd gezet, maar door goed manoeuvre ren 4 mensenlevens werden gespaard. De 2e machinist, R. van Quekelberghe, verleende de eerste hulp. Hierbij blijkt dat het behalen van het E.H.B.O. diplo ma van grote waarde is. Onze maat schappij is bijzonder trots op onze be manning, voor wie het nooit moeite te veel is, zich zelf wegcijferend. Hiervan leggen wij, directeuren, tegenover U gaarne getuigenis af. Hiervoor had de heer Leis er op ge wezen, dat het hem een groot genoegen was aanwezig te zijn op deze bijeen komst in verband met de uitzonderlijk mooie redding, welke redding de eerste was van de schipper, de heer W. v. d. Broecke, nog maar kort in dienst als schipper. De heer Leis had paralel ge trokken met Tijl Uijlenspiegel, naar wie het schip genoemd was. Tijl was een kwajongen, die maar raar aan zijn eind heet te zijn gekomen. De Bel- Roman van een kantoorbediende door Jan van Maasdorp Met geen der meisjes was Hilda zo vertrouwelijk als met Nora. Die stond haar in alles bij en leerde haar al spoe dig de knepen van het vak kennen. Vaardigheid op de machine en met naald en draad omgaan had Nora overigens al op haar twaalfde jaar ge leerd bij haar pleegmoeder. Haar zich nu verder ontwikkelende vakkennis kwam tante ook ten goede; in haar avonduren maakte Nora een paar japonnen voor tante. Omtrent het begrip „vrijheid" kreeg Nora evenwel een ander idee, toen ze door Hilda werd uitgenodigd kennis te komen maken met haar moeder en zuster. Onenigheid kenden de drie vrouwen niet in het gezin Brand heerste een zeldzame harmonie en vriendschappelijke sfeer. Beurtelings speelden ze moeder en zuster zonder afgunst. Zo was 't ook geweest toen Lien, die nu getrouwd was, nog thuis gische regering was niet blij met het schip Uijlenspiegel, ook deze Uijlen spiegel is raar aan zijn eind gekomen. De huidige bemanning van de Bres kense reddingsboot reeft al heel wat reddingen op haar naam staan. De red ding van de vier mensen van de Uijlen spiegel was evenwel van dien aard, dat wij hebben gemeend hiervoor de maat schappij-medaille uit te reiken. Hier na speldde de heer Leis de schipper, W. v. d. Broecke, de kleine maatschappij - medaille in zilver op de borst en de stuurman C. J. Erasmus, de eerste machinist B. Seekles,, de tweede machi nist R. v. Quekelberghe en de matrozen J. P. Fenijn, L. Moelker en J. Pleijte de kleine bronzen maatschappij medaille. Dhr. Leis betrok ook de echtgenotes van de bemanning in zijn dank, immers de vrouwen zijn achter de schermen een grote steun voor hun mannen. De burgemeester van Breskens, de heer J. A. Eekhout zei namens het ge meentebestuur het zeer op prijs te stel len te zijn uitgenodigd. Wij zijn er trots op, dat U de redding zo hoog hebt aan geslagen, dat U naar Breskens bent ge komen. Hiervoor onze hartelijke dank. U memoreerde het in Uw toespraak als een moeilijke redding. De bemanning beschouwt het als iets vanzelfsprekend. Ik voor mij geloof ook, dat het een gevaarvolle redding is geweest en dat de mensen de onderscheiding zeer wel hebben verdiend. Hierna bood de burge meester aan de bemanning met hun echtgenotes zijn welgemeende geluk wensen aan met de verworven onder scheiding. Van de zijde van de Z.H.R.M. waren aanwezig Mr. J. Th. van Munster van Heuven, vice-president; Jhr. T. M. van Suchtelen van Haren, sec.-directeur; de heer A. A. J. Schuurs, directeur en de heer B. R. de Jong, inspecteur. De heer Leis had in zijn toespraak ge zegd te hebben nagegaan, hoeveeel red dingen elk der bemanningsleden op zijn naam had staan, alsmede te hebben uitgezocht het aantal dienstjaren, waar in deze reddingen tot stand kwamen. Volledigheidshalve laten we hieronder het lijstje volgen: W. van den Broecke, schipper, 8 dienstjaren, 38 personen gered als ma troos en 27 als schipper; C. J. Erasmus, stuurman, 12 dienstjaren, 198 reddin gen; B. Seekles, le machinist, 33 dienst jaren, 214 reddingen; R. van Quekel berghe, 2e machinist, 8V2 dienstjaren, 84 reddingen; J. P. Fenijn, matroos, l51/2 dienstjaren, 70 reddingen; L. Moelker, matroos, 14y2 dienstjaren, 62 reddin gen; J. Pleijte, matroos, 1% dienstjaar, 17 reddingen. Na het officiële gedeelte der bijeen komst, tijdens welke de echtgenotes van de bemanning uit handen van de heer Leis een bloemenhulde in ontvangst mochten nemen, bleef het gezelschap, w.o. ook de beide wethouders, nog ge ruime tijd gezellig bijeen. ROUWBRIEVEN Fa. SMOOR DE HULSTER, Breskens was. Floor en moeder ontzagen Hilda, bijvoorbeeld gedwongen, na het eten, als de anderen de vaat wasten, op de divan te gaan liggen. De toevallige ontmoeting tussen Nora Waanders en Karei de Hoog Nora was toen negentien bracht een plotselinge en grondige wijziging in hun beider leven. Bij het uitgaan van het atelier van Hagemeijer was Karei ver ward geraakt in de stroom van kake lende modistes. Hij was tegen Nora op gebotst, die aan de arm van Hilda Brand liep. Terwijl hij „pardon, juffrouw" zei en zijn hoed lichtte, had den ze elkaar in de ogen gekeken. Bei den hadden ze gekleurd. Maar de in telligente Hilda, die een goede kijk had op de mannen had gelijk haar oordeel klaar: „Een aardige jongen, Nora, hij is niet onknap ook en hij gedraagt zich als een heer". Toevallige ontmoetingen beslissen vaak over de toekomst van man en vrouw. De volgende avond herhaalde zich het „toeval". Karei nam weer zijn hoed af voor de beide vriendinnen, maar liep verder. Hilda zei: „Hij is verliefd op je Noor, dat zie je zo". Daarna bleven de ontmoetingen zich herhalen, nadat Hilda, na een door haar geënsceneerde voorstelling, zich opeens had gehaast om „de tram te ha len" en Nora alleen liet staan. Nadien J Cadzand Raadsvergadering Tijdens de openbare raadsvergade ring der gemeente Cadzand, verleende de raad haar medewerking aan een verzoek om de bouw te helpen bevorde ren voor een R.K. strandkerk, die kort bij het dagjescentrum en het kampeer terrein gebouwd zal worden. In ver band hiermede besloot de raad o.m. tot de uitvoering van verschillende open bare werken, die nodig zijn t.b.v. deze kerk. Aan het ir.-bureau van Hasselt en de Koning werd opgedragen deze openbare werken, waaronder o.m. val len de aanleg van bestrating, riolering en verlichting, in een plan nader uit te werken. Al jaren lang heerste er gedurende het seizoen een praktisch onhoudbare toestand in Cadzand voor strandbezoe- kers die het R.K. geloof belijden. Ge kerkt werd in een schuur, welwillend door een boer afgestaan, die echter voor de badgasten veel te klein bleek. Iedere week moest in deze schuur het altaar worden opgebouwd door de pa ters, die met de R.K. zielszorg te Cad zand gedurende het seizoen belast zijn. Thans is een einde in zicht van deze schier mens-onterende toestand, een einde dat ieder, die de ontwikkeling aan de West Z.-Vlaamse kust met be langstelling gadeslaat, bijzonder zal verheugen. Ook burgemeester J. Leen- houts sprak tijdens de raadszitting er zijn blijdschap over uit, dat zo dicht bij het strand een R.K. kerk gebouwd zal kunnen worden. Voorts besloot de raad om, eveneens ten behoeve van de vele badgasten, een 2-tal tennisbanen te laten aanleggen. Hiervoor werd een crediet van f 17.000,- beschikbaar gesteld. Het ligt in de be doeling dat deze banen spoedig worden aangelegd, zodat ze dit seizoen nog in exploitatie genomen kunnen worden. Deze banen zijn geprojecteerd bij Cad zand-bad ter hoogte van de v.m. haven. Besloten werd voor de Openb. Nuts- kleuterschool de vergoeding vast te stel len op f 1200 per lokaal en voor de kleu ters die de school bezoeken het bedrag vast te stellen op f 424,20. De raad besloot van het Waterschap Het Vrije van Sluis, om niet, over te nemen de Retranchementseweg vanaf de bebouwde kom tot aan de kleuter school. Het weggedeelte zal na overna me verbeterd worden. Afwijzend werd beschikt op verschil lende subsidie-aanvragen. O.m. van het Ned. Astma Fonds. Ook werd afwijzend beschikt over een subsidieverzoek van de Stichting Ger. Bejaarden Centrum te Schoondijke. Sinds oktober 1955 geeft de raad echter een subsidie aan de Herv. Stich ting voor Bejaarden Rozenoord te Sluis, van 10 cent per inwoner per jaar. Op voorstel van B. en W. besloot de raad dit voorstel in te trekken. Burge- meeste Leenhouts lichtte dit voorstel uitvoerig toe. De motivering van B. en W. is ge weest, dat wanneer er inwoners uit de gemeente Cadzand in een bejaarden tehuis moeten worden opgenomen, de waren het geen toevallige ontmoetingen meer. Zowel in het leven van Nora Waan ders als in dat van Karei de Hoog was een ommekeer gekomen. De kennisma king met Kareis moeder was allerhar telijkst. Dora was verrukt over Kareis meisje. Geestdriftig verklaarde zij, dat Nora de eerste vrouw was, waar de fa milie trots op kon zijn. Het geëxalteerde in Dora's optreden werd voor de vol komen overrompelde Nora door Karei verklaard: „Mijn zuster doet wat vreemd, Noor, vooral in het bijzijn van moeder, de eenvoudige vrouw. Maar zij meent het toch wel goed". Nora had glimlachend geknikt. Met haar even scherpe intuitie van Dora had zij deze al gauw door. Ze had willen zeggen: „Je zuster zou geen slechte filmster zijn zij probeert ze na te doen". Maar Nora, gespeend van kwaadaardigheid en vooroordeel, zei dat niet. Bovendien was de zusterlijke genegenheid voor haar van Dora oprecht gemeend en dat waardeerde zij. De kennismaking met Nora's pleeg ouders viel minder mee. Hoewel Nora hem tevoren had verteld van haar ooms sombere strengheid, kon hij er maar niet in slagen contact met Mulder te krijgen. Met tante had hij niet veel last die nam weinig deel aan het gesprek en praatte voornamelijk met Nora, die gemeente indien noodzakelijk bijspringt in de betaling van de verpleegkosten. De gezamelijke pensionprijs moet de exploitatie van de verpleeghuizen mo gelijk maken en niet de subsidies, die worden toegekend. Komt men met de verpleegprijs, die wordt berekend niet uit, dan moet men, aldus de raad deze verpleegprijzen gaan verhogen. Men achtte het niet juist, dat door het ver lenen van subsidies de exploitatie van verpleegtehuizen rond wordt gemaakt. Mevrouw J. Adriaansen-de Neef was het met dit standpunt van B. en W. niet eens en wenstte geacht te worden te hebben tegen gestemd. Eveneens afge wezen werd een verzoek om subsidie van het Katholiek Militair Vormings centrum. Aan het Bach-comité te Aardenburg, dat ieder jaar de Mattheus Passion uitvoeringorganiseert, werd een bedrag van f 20,- toegezegd. De plaatselijke E.H.B.O. afdeling kreeg over het jaar 1963 een subsidie van f 100, De raad besloot de normen voor de kolenbijslagregeling op te trekken. Voor gehuwden werd de norm nu bepaald op f 3000,voor ongehuwden op f 2200, De raad maakte echter bezwaren te gen de algemene regeling, dat bejaar den, die nog inwonende kinderen heb ben, of bij de kinderen inwonen, van deze regeling uitgesloten zouden zijn. B. en W. werd verzocht, deze regeling niet strak te hanteren, doch de aan vragen geval voor geval bekijken. Hiermede gingen allen tenslotte ac- coord. De raad besloot de z.g. koude toeslag aan de gemeente-werklieden uit te ke ren tot een bedrag van f 50, Voorts ging de raad accoord met een voorstel tot de verkoop van woning- wetwonigen, indien de bewoners daar om verzoeken. De begrotingen voor 1962 en 1963 werden gewijzigd. De inter kerkelijke commissie voor het Maat schappelijk werk kreeg een subsidie van fg 450,—. Bij de rondvraag werd door mevrouw J. Adriaansen-de Neef gewezen op het feit, dat autoboxen thans worden inge richt als zomerverblijf. Zij vond dit in strijd met de bestemming, die hieraan indertijd is gegeven in het uitbreidings plan, terwijl deze boxen uiteindelijk niet voor bewoning geschikt zijn en als dit toch zou doorgaan, er hier een on houdbare toestand zou kunnen komen. Burgemeester Leenhouts was het hier mede volkomen eens en vond dat deze boxenbeslist niet bewoond mogen wor den, ook niet in het zomerseizoen. Er zal nauwlettend op worden toe gezien, of deze boxen inderdaad ver huurd zullen worden. D voorz. deelde nog mede, dat een beplantingsplan aan Cadzand-Bad, de zer dagen in uitvoering is genomen. Biervliet Afscheid Mevr. Meert. Als gevolg van het teruglopen van het leerlingental aan de o.l. schools te Driewegen (gem. Biervliet) is mevr. Meert, onderwijzeres aan genoemde school ingaande 1 januari 1963 op af en toe tersluiks naar oom en Karei keek. Mulders vrouw had in jarenlange training bij haar despotische huwelijks partner geleerd, zich niet te mengen in een gesprek tussen mannen. Verbijsterd om de machtige bijbel kennis van de man, waarvan Karei thuis, buiten zondagsschool en catechi satie, altijd gespeend was gebleven, had deze de grootste moeite alles te ver werken. Maar ook de rijke zaak in tin en an dere overzeese produkten van de blijk baar machtige werkgever van Nora's pleegvader, waarover hij breed uitweid de, kon Kareis belangstelling niet wek ken. En nog minder Mulders trotse openbaring, dat hij nu al meer dan 30 jaren meneer Valkenhoven trouw had gediend als magazijnknecht. In al die jaren hij was nu bijna zestig had hij nooit één dag verzuimd wegens ziekte. En bij deze eenzijdige conversatie, waarbij Karei slechts met moeite zijn geduld wist te bewaren door hevig te dampen van een van Mulders sigaren, die hij bar slecht vond, begreep hij, hoe moeilijk Nora's leven moest zijn ge weest bij haar pleegouders. Arme Nora, dacht hij, die mensen zijn veel te oud voor jou om mee om te gaan. Totdat, tot Mulders verbazing en er-

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1