BOBBE DE KLOOF BOBBE .J Zorg voor een goede administratie Se jroyzufye, ma-de matt ïlaLfxd „del mod" 169,50 de (chakel ALG. nieuwsblad ALG. NIEUWS VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN 17 e Jaargang - Mr. 912 Vrijdag 15 maart 1963 Verschynt iedere vrijdag A bonnementsprij s t 1,15 p. kw.; franco p. post f1,50 Prijs der advertenties 10 ct. per m.m.; by abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 10 ct. extra Telefoon (01172) 429 DRUKKERS-UITG EVERS SMOOR DE HULSTER- DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL. Plaatselijk Nieuws Aardenburg Raadsvergadering. Tijdens de raadsvergadering vestigde burgemeester van Berckel de aandacht van de raad op de dag van Europa. De gemeenterekening 1961 werd aan geboden en zal door een commissie uit de raad worden onderzocht. De pensioengrondslagen van M. J. Verstraete, D. J. Verstraete, M. P. M. Snouwaert, E. F. Snoeck, A. G. Moens, G. M. Paridaen, Ph. van de Velde, B. J. Herman, J. M. A. C. Dongen en J. M. Paridaen werden vastgesteld. De raad verklaarde zich accoord met de door G.S. genomen salarismaatre gelen Ingaande 1 januari 1963 ten aan zien van de secretarissen, ontvangers en ambtenaren van de burgerlijke stand in Zeeland. Op het subsidieverzoek van het Bis schoppelijk College St. Josef te Weert werd goedgunstig beslist. Voor een uit de gemeente Aardenburg afkomstige leerling van dat college werd een sub sidie van f 40,toegekend, zulks met ingang van 1962. Besloten werd een nieuwe stencil machine aan te schaffen. De raad vo teerde zonder hoofdelijke stemming een bedrag van f 2160,hiervoor. De uitkering ineens 1962-63 zal aan het daarvoor in aanmerking komende prsoneel worden verstrekt. Gezien d!e buitengewoon strenge winter vonden B. en W. het op zijn plaats aan de gemeentewerklieden een koudetoeslag te verstrekken van f 50. en een van f 35,aan het laagst be zoldigde overige gemjeentepersoneel. Bovendien stelde B. en W. de raad voor ten behoeve van hen, die in aanmerking komen voor de gemeentelijke kolen- toeslag-regeling een extra toeslag te verstrekken van f 5,per week, ge durende 8 weken. Behandeld werden de aanvragen om een premie ingevolge de premieregeling woningverbetering- en splitsing van de heren A. Gijsel te Eede en W. J. Daan- sen te Aardenburg. Op het desbetref fende verzoek van het bejaarden- comité te Sint Kruis om een bijdrage voor de bejaardenbijeenkomsten op ge noemd buurtschap, werd besloten f 0,15 per persoon per middag toe te kennen tot een maximum van f 200, Het verzoek van de oudercommissie en het hoofd der openb. lagere school om een telefoonaansluiting in het schoolgebouw, werd voor nader beraad tot de volgende vergadering aange houden. Aan de raad werd een schets voorge legd voor de nieuw te bouwen woning wetwoningen. De heer J. J. Rosseel zei deze woningwetwoningen in het alge meen te eentonig van opzet te vinden. Hij vond deze eentonigheid niet bevor derlijk voor het aestetisch aanzien. De voorz. zei, dat men met betrekking tot woningwetwoningen gebonden is aan bepaalde normen en men niet kan doen wat men graag zou willen. FEUILLETON Roman van een kantoorbediende door Jan van Maasdorp In de beginne had Nora de grootste moeite te wennen aan haar pleegvader, voor wie ze innerlijk bang was. Het meisje voelde instinctief, dat er tussen haar en deze strenge man nooit die band van wederzijdse genegenheid zou kunnen zijn, als er was geweest tussen haar vader en haar. Vader, die altijd met haar ravotte als een grote broer en haar nooit ge biedend of bestraffend had toegespro ken. Evenmin kon ze in de figuur van tante, die toch een zuster van haar vader was, enige overeenkomst tussen hen ontdekken. Ook stond Nora de onderworpenheid en duidelijke vrees van tante tegenover haar man tegen. Moeder had juist vaak haar wil door gedreven tegenover vader, die dan, kwasie nederig en onderworpen placht te zeggen: „Het hoofd van het gezin heeft hier niets in te brengen". Als uw huisarts medicijnen voor schrijft, bijv. zoveel druppels of pillen per dag, dan houdt u zich nauwkeurig aan zijn voorschrift. Zeer verstandig uiteraard, want het gaat om uw ge zondheid. Een kostbaar bezit. Krijgt men bijv. als middenstander van zijn economisch adviseur de raad om de bedrijfsadministratie doeltref fender in te richten, dan staat het nog te bezien, of dit advies even nauwgezet zal worden opgevolgd als dat van de dokter. De administratie krijgt, vooral in het middenstanrsbedrijfsleven, lang niet altijd die aandacht, die zij ver diend. Schrijfwerk, zoals dat dan wordt genoemd, kan niet altijd rekenen op de volle sympathie van de middenstander. Maar al te gauw is men geneigd deze werkzaamheden te beschouwen als een karweitje, dat men t.z.t. wel eens in een verloren halfuurtje zal opknappen. Onbegrijpelijk is dit, want hiermede is de „gezondheid" van uw onderneming gemoeid. Eveneens een kostbaar bezit. Het is aan de dag van vandaag niet meer mogelijk een onderneming effici ent te leiden, zonder dat daarbij, op ieder gewenst ogenblik, uw administra tie u zegt, wat er wel en niet gebeuren moet. U kunt niet alleen maar te werk gaan op uw geheugen en uw feeling. Er is bij de huidige ingewikkelde constel latie veel meer nodig. Het is bovendien noodzakelijk, dat uw administratie is aangepast aan uw be drijf en uw bedrijfstak, om nog maar niet te gewagen van een uniforme ad ministratie. De administratie moet aan hoge eisen voldoen en u op een bepaald moment precies kunnen vertellen hoe uw zaak er voorstaat. Het kan echt niet genoeg worden benadrukt hoe belang rijk een volwaardige administratie voor uw bedrijfsvoering is. Er zijn voorbeel den genoeg te geven, waarbij een on voldoende administratie het bedrijf be langrijke schade heeft berokkend. Deze eisen zijn niet van deze tijd, hoewel die zijn bijzondere eisen stelt, doch ook vroeger was men al de mening toegedaan, dat een onderneming het niet zonder „cijfers" kon stellen. Vader Cats dichtte destijds al: „Wie nimmer rekent, nimmer schrijft, 'sis Luk, als hij een koopman blijft". In de moderne scheepvaart koerst men op radar. In uw bedrijf dient uw administratie zo'n radar-installatie te zijn, waarop u veilig kunt koersen. Nu is het niet onze bedoeling u in deze korte beschouwing een volledig inzicht te geven in de eisen waaraan uw administratie moet v oldoen. Er be staat voldoende gelegenheid voor u om daarover te worden voorgelicht. We noemen maar uw accountant, uw orga nisatie, het Economisch Instituut voor de Middenstand, de Rijksmiddenstands- consulent in uw provincie (dhr. A. Korstanje, Hofplein 7, Middelburg, tel. (01180) 2322) enz. Toch willen wij wei enkele belang Waarna ze dan alle drie onbedaarlijk moesten lachen om het verongelijkte gezicht van vader en Nora hem troostte door hem om zijn hals te val len. Mulder duldde niet, dat zijn pleeg dochter uitbundig lachte, luidruchtig deed, of andere lichtzinnigheden de monstreerde. Voor diverse zonden van zijn pupil kon Mulder zwijgend en met gestrekte vinger vermanend wijzen op een der vele teksten, waarmee het donkere bloemetjes behang was be dekt: „God ziet U overal". Maar ondanks alle strengheid van Mulder ontwikkelde zijn pleegdochter zich tot een knappe jonge vrouw. Nora was kerngezond en had het zonnige humeur van haar moeder geërfd. Haar pleegvader kon haar wel eens heime lijk bespieden en dan verbaasde hij zich eigenlijk over de ontluikende wasdom van Nora en vergeleek haar dan met een mooie ontluikende bloem, waarvan hij het bloeien als een won der zag. Want ondanks de soms opstandige houding van Nora tegen zijn strenge opvoeding was hij zich toch aan het meisje gaan hechten. Maar ook maakte hij zich wel eens heime lijk zorgen, dat hij haar op een of an dere dag kwijt zou raken. Zo stemde hij er noodgedwongen, tenslotte mee rijke punten aangeven, waarop uw ad ministratie u beslist moet kunnen in formeren. Laten we beginnen met de omzet. Het verloop daarvan moet u uit uw boeken kunnen aflezen. Het omzet- verloop moet u nauwkeurig kennen, want dat moet u o.a. de gegevens op leveren voor uw verdere inkooppolitiek. En dan gaat het niet alleen om de to tale omzet, doch ook om die van de verschillende artikelen of arttkelgroe- pen. Met het oog op de te behalen winst, moet u niet teveel, maar ook niet te weinig inkopen. Uw voorraad moet niet te groot, maar ook niet te klein zijn. Uit de omzetcijfers moet u kunnen vaststellen welke gangmakers onder de door u gevoerde artikelen zijn en te vens moet u kunnen bepalen welke ar tikelen een zeer lage omzetsnelheid hebben. De kosten vormen eveneens een zeer belangrijk bedrijfseconomisch gegeven. Ook daarover moet uw administratie u volledig kunnen inlichten. En dan ook weer niet alleen over de totale kosten, doch eveneens over de verschillende soorten van kosten en het verloop daar van. Deze bepalen immers mede het be- drij f sresultaat. De financiële positie van uw bedrijf, het contante geld waarover u op een bepaald moment kunt beschikken, moet ook zonder veel moeite uit uw admini stratie kunnen worden vastgesteld. De stand van vorderingen en schulden bij voorbeeld. Veronderstel eens, dat u plannen tot uitbreiding van uw bedrijf hebt. Of dat u moet overgaan tot aanschaf van nieuwe 'moderne) bedrijfsmiddelen en dat u zelf niet over voldoende financiën beschikt. U kunt dan een beroep doen op kapitaal van derden. Er zal echter geen enkele kapitaalverschaffer te be wegen zijn tot het verlenen van kre diet, als niet uit uw administratie blijkt, dat uw onderneming „goed" is voor het aangevraagde bedrag. En dan de fiscus! Ook die stelt zijn eisen. Die stelt ook belang in Uw ad ministratie. En het geeft vertrouwen als blijkt, dat uw administratie be trouwbaar en deugdelijk cijfermateri aal kan verstrekken. Dit zijn zo enige zaken bij lange niet volledig die wij u hebben willen voorhouden met betrekking tot uw ad ministratie en de noodzaak daarvan voor een verantwoorde bedrijfsvoering. Als uw administratie niet in orde is, aarzel dan niet om u te laten voor lichten. De weg daarvoor hebben wij in dit artikel aangegeven. Tot slot dan nog een korte opmerking over bedrijfsvergelijking. De meest doelmatige weg tot verbetering van uw bedrijfsvoering bestaat in het uitwis selen van ervaringen met uw collega's. Doch daarvoor is een goed verzorgde administratie een eerste vereiste. Op dit onderwerp komen we binnen afzienba re tijd nog terug. Houdt steeds het bekende gezegde voor ogen: „Wie schrijft, die blijft". VERLOVINGSKAARTJES Firma SMOOR DE HULSTER in, dat Nora op een confectie-atelier ging werken. Zeer tegen zijn zin, want Mulder vond dat een vrouw alleen deugde voor de huishouding; hij wist plaats! als dienstbode voor haar in een „rijke dienst". Maar zijn pleegdochter weigerde koppig, zij had geen enkele ambitie voor het enige beroep dat haar vader voor een meisje geschikt achtte. Hij liet haar gaan op voorwaarde dat zij ook tante in de huishouding bleef hel pen; de was moest zij dan 's avonds doen. Nora, die gezond en sterk was, maakte geen bezwaren; zij had al te lang genadebrood moeten eten. Zij wil de eindelijk eens haar eigen kleren kopen en onafhankelijk worden; haar lokkende vrijheid vond ze de prijs waard. Toen juffrouw Walter, de chef van de confectiefabriek van het grote mo demagazijn, Nora Waanders met meer dan gewone aandacht bekeek, wist ze niet of ze er wel goed aan deed, dit meisje achter een van de vele naai machines te plaatsen. Iets van moe derlijkmedeleven fluisterde haar hl, dat dit meisje in de fabriek van Hage- meijer, waar meedogenloos hard wordt gewerkt, niet paste. Zij dacht: „Ik ge loof, dat ik een fout bega, als ik dit Wij tonen U vanaf heden de volledige collectie Pepita mantelkostuum internationaal model Voor Uw betere damesconfectie eerst kijken bij Uw Modehuis in Vlissingen I FILMNIEUWS Casino-Bioscoop te Breskens pre senteert U zaterdag 16 maart, aanvang 8 uur Gert Frobe, Joachim Hansen en Christine Kaufmann in de schitterende kleurenfilm naar de beroemde roman van Johan Knittel „Via Mala". Gert Frobe, de man, die in de film „Eeuwig zingen de bossen" de onvergetelijke cre atie bracht van de oude Dag Björndal en Joachim Hansen, als de jonge Dag, geven in deze film weer een staaltje van hun acteertalent te zien. De mees terlijke creatie van Gert Frobe in deze film als beestmens en woesteling Jo nas Laurentz, zal U wederom boeien. Een buitengewoon onderhoudende film! Zondag 17 maart, aanvang 4 en 8 uur de pittige Western in kleuren „De on sterfelijke sheriff". Elke kogel was raak voor zijn vijanden en alles en iedereen ging hem uit de weg, omdat men hem zegt, dat hij negen levens heeft en schijnbaar niet te treffen door de ko gels van zijn tegenstanders. Een voor treffelijk gemaakte Wild West film! provinciaalse kind aanneem". De blik van juffrouw Walter had nu bepaald iets moederlijksen misschien overwoog juffrouw Walter op dat moment wel, dat zij altijd een dochter als dit meisje had willen hebben. Maar juffrouw Walter was nooit getrouwd geweest en had ook nooit een dochter gehad. Ze had reeds lang geleden ge leerd haar liefdes- en moederinstincten diep te begraven onder haar zware en moeilijke arbeid. En weer, nu ze door de ramen van haar spreekkamer naar de ateliers meisjes in de grote fabrieksruimte keek,rees haar twijfel omtrent haar te nemen besluit. Zij was per saldo de verantwoordelijke persoon, niet de mannelijke directieleden, zoals de brute en onaandoenlijke kolos Hage- meijer. Die was het een zorg wat voor meisjes zij aannam. Juffrouw Walter had op dit moment juist een der meisjes in haar blik ge vangen: Elma, de brutale, met haar negentien jaren en al verknoeide lichaam. Van Elma wist juffrouw Wal ter die altijd uitstekend was ge ïnformeerd zeer stellig, dat zij haar atelier-arbeid slechts als camouflage tegenover de politie gebruikte voor haar avondlijke liefdeleven. Ondanks die wetenschap had juffrouw Walter Elma toch weer binnengehaald, ge-

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1