j BRILLEN DE KLOOF TTG 1 Vanaf heden weer verkrijgbaar IJSTAARTEN X J lO op bestelling. W. FENIJN, Boulevard 38, BRESKENS - Telefoon 506 de Qhakel ALG. NIEUWS BLAD ALG. NIEUWS VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN r 17 e Jaargang - Nr. 911 Vrijdag 8 maart 1963 Verschynt iedere vrijdag A bonnementsprij s t 1,15 p. kw.; franco p. post f 1,50 Prijs der advertenties 10 ct. per m.m.; by abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 10 ct. extra Telefoon (01172) 429 VJ DRUKKERS-UITGEVERS F.4 SMOOR, DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL.Hl - ülRO 358296. ^EKIcmacRer" OOSTBURO Beleefd aanbevelend, bedrijfsleven zo min mogelijk overlast te bezorgen. De heer Barendregt informeerde bij B. en W. naar de stand van zaken in verband met de bouw van een nieuwe B.L.O. school. Hij meende dat deze school broodhard nodig is, daar de leer krachten onder erbarmelijke omstandig heden het onderricht in de noodgebou wen geven. In eerste instantie merkte burgemeester Van Leeuwen op, dat dit geen specifieke Oostburgse zaak is, doch thuishoort in de gemeenschappelijke regeling voor het B.L.O. onderricht, een rechtspersoonlij k lichaam. De vragen van de heer Barendregt zullen aan het bestuur van de onderwijsinrichting wor den voorgelegd. Wel kon de voorz. me dedelen, dat aanvankelijk de plannen belangrijk zijn opgehouden doordat men niet de beschikking had over het per ceel bouwgrond, waar de school ge bouwd moest worden. Voorts bracht de heer Barendregt het nijpend tekort aan bouwgronden in de gemeente ter sprake. Hij informeerde naar de plannen om dit tekort op te heffen. De voorz. deelde mede, dat dit bouwgrond-tekort ook B. en W. be nauwd. In de nabije toekomst zullen voorstellen aan de raad gedaan wor den betreffende een nieuw uitbreidings plan. Schoondijke Uitvoering O.K.K. Jl. zaterdag gaf de Muziekvereniging O.K.K. in zaal Wijffels de jaarlijkse uitvoering. Na het openingswoord van dhr. de Klerck, voorzitter, die o.a. welkom heet te de ere-voorzitter Burgemeester J. C. Hoftijzer en de heer Schijve, speelde het corps „The Valiant Years", Lichte kavalerie, de Goud en Zilverwals en Orpheus in de onderwereld. Hierna werd afscheid genomen van de dirigent, de heer A. J. Luteijn, die het korps 32 jaar lang heeft geleid. De voor zitter der vereniging, dhr. A. J. de Klerck, bedankte de dirigent voor het vele werk, dat hij voor het corps heeft verricht. Namens de vereniging werd de scheidende dirigent een polshorloge met datumaanwijzing geschonken, waarmee deze zeer vereerd was. Daarna sprak burgemeester J. C. Hoftijzer namens het gemeentebestuur. Hij bracht dank aan de heer Luteijn. Evenals vorige spreker zag de burgemeester hem node vertrek ken, maar de heer Luteijn blijft toch nog aan de muziekschool verbonden. De burgemeester had vernomen, dat de burgemeester van Waterlandkerkje hem vorige week bij het afscheid in dit dorp het fotoboek van West Zeeuwsch- Vlaanderen had aangeboden. Daarom wilde Schoondijke hier het fotoboek „Ontworsteld Zeeland" aan toevoegen. Ook werd daar nog een kist sigaren aan toegevoegd. Op verzoek van de Burge meester speelde het corps onder leiding van de heer Hennekeij het le couplet van het Wilhelmus, hetgeen door de aanwezigen staande werd aangehoord. Dhr. P. van de Walle bood hem namens het corps een buste van Verdi aan. Jammer, dat deze buste geen plaats kan krijgen naast het helaas gesmolten Mozart-borstbeeld, dat de broer van de dirigent enkele weken geleden maakte. Als erelid sprak daarna dhr. W. de Zwart, deze haalde oude herinneringen op. Zeer uitvoerig sprak hij over de overgang van fanare- naar harmonie- corps Als laatste spreker trad de heer Schijve op. Deze zei, dat de heer Luteijn voor geheel Zeeland en zelfs voor Zuid- Nederland in de muziekwereld een be grip is geworden, vooral, omdat het corps enkele jaren geleden de vaandel afdeling behaalde. Ook vertelde dhr. Schijve, dat dhr. Luteijn bekend staat als een uitstekend klarinet-maker, maar hij betreurde het, dat er leden in het corps zitten, die denken zonder oefenen de hoogste top te bereiken. Men speelt dan z.g. alleen mee met concerten en laat de repetitie-avonden voor wat ze zijn. Vervolgens hanteerde de scheidende dirigent voor de laatste maal de diri geerstok bij de Mars der Medici van Wichers. Na de te lange pauze, waarin de loot jes werden verkocht, werd door de toneelvereniging „Concordia", uit Wa terlandkerkje opgevoerd: „Zij, die ge stuurd was een toneelspel in drie bedrijven van Wim Dumont. Op voor beeldige wijze werd dit stuk gebracht. Vooral de rollen van Jacob de Noord, de heer C. de Schoolmeester, de Zuster mej. M. de Schoolmeester, werden ge kenmerkt door prima spel en rolvast heid. De voorzitter bedankte, op zeer schra le wijze, bloemen waren zeer zeker ver diend, de toneelvereniging en hoopte dat Waterlandkerkje met de muziekvereni ging uit Schoondijke nog vele jaren zou kunnen samenwerken. Plaatselijk Nieuws Oostburg Raadsvergadering De raad van de gemeente Oostburg kwam een dezer dagen in openbare ver gadering bijeen, onder voorzitterschap van burgemeester J. van Leeuwen. De notulen van de laatste raadsver gadering werden op verzoek van de heer Van Hee gewijzigd. Tijdens de behandeling van de inge komen stukken, deelde de burgemeester mede, dat er een verzoek van de Partij van de Arbeid was ingekomen, waarin werd verzocht de inkomensgrens voor de verlening van kolenbijslag. in ver band met het koude jaargetijde, op te trekken tot f 300,per jaar. De voorz. informeerde of de raadsle den er bezwaar tegen hadden, dat dit stuk als agendapunt aan het einde van de vergadering behandeld zou worden. Dit bleek niet het geval te zijn. Onder de ingekomen stukken was een schrijven van G.S. waarin goedkeuring werd verleend, betreffende de onder handse aanbesteding van een 25-tal wo ningwetwoningen, aan Leenhouts, aan nemersbedrijf te Sluis. Eveneens ac- coord ging het ministerie van Volkshuis vesting en Bouwnijverheid, met de ver strekking van voorschotten voor deze woningbouw uit de Rykskas. Het aantal wekelijkse lesuren voor het vakonderwijs voor de Openbare La gere School werd vastgesteld op 1.3 4 uur per week. Voor de U.L.O. school werd dit aantal vastgesteld op 3.. 6i7 uur per week De heer F. Los kreeg in verband met het bereiken van de pensioengerechtig de leeftijd op zijn verzoek eervol ontslag ais leraar aan de gemeentelijke gymna siale afdeling van het Kon. Wilhelmina Lyceum te Oostburg. Met verschillende verordeningen voor de salarisverhogingen kon de raad zon der stemming accoord gaan, oa. de door het Rijk voorgestelde verhogingen voor het secretariepersoneel, de regeling voor de distriktsopzichter van de ge meenschappelijke Technische Dienst. De jaarwedde-regeling voor de keurings veearts en de nieuwe bezoldigingsver ordening voor het gemeentepersoneel. Al deze salarisverordeningen werden aan de Rijksnormen aangepast. De begroting voor 1962 werd door de raad gewijzigd. De heer Le Nobel informeerde bij B. en W., hoe men aan de overlast van water rondom het gemeentehuis een eind denkt te maken. De raadsvoorzitter zegt, dat in de begrotingswijziging is opgenomen een plan om drainage aan te leggen, waardoor de grondwaterstand op peil gehouden zal kunnen worden. Naar aanleiding van een vraag van de heer J. Barendregt betreffende de onderhandse aanbesteding van een elf tal woningwetwoningen aan het aan nemersbedrijf Leenhouts te Sluis, stelde burgemeester Van Leeuwen de raad voor in besloten zitting te gaan. De vraag be trof niet de besteding zelf, doch de FEUILLETON Roman van een kantoorbediende door Jan van Maasdorp De huzaren reden de andere stakers na, een gemoedelijke politieagent troostte me en bracht me naar huis, m'n vader was niet dood zei hij. Later kwam vader ook thuis, zijn hoofd in een bloe derig verband; zijn zwarte ogen keken woest onder het verband uit". Ook vertelde hij van zijn moeders gang naar het kerkbestuur, dat haar had opgeroepen, omdat zij een verzoek om ondersteuning had gedaan, nu haar man dood was. „Moeder had me meegenomen, waar om ze dat deed wist ik niet, maar ze was waarschijnlijk bang om alleen te gaan. Omdat de geldelijke steun te laag was om het hele gezin in leven te houden, ging moeder er bij uit werken; ik heb haar vaak zien liggen schrobben in het kantoor waar zij werkte. Later, toen ik zelf op zo'n kantoor werkte en dan een werkvrouw geknield op de vloer zag lig gen en een dweil uitwringen, moest ik plaats waar deze woningen zullen wor den gebouwd. In de van Ostadestraat is n.l. geen plaats meer voor de bouw van deze 11 woningen. B. en W. stelden daarop de raad voor een plaats te benutten van 16 meter breed, die indertijd in de Helsinkistraat is uitgespaard, om de mogelijkheid om de uitbreiding van Oostburg in die rich ting te zoeken, open te houden. Daar het voorhands niet in de bedoeling ligt, om de uitbreiding van Oostburg in die richting te zoeken, stelden B. en W. de raad vooraf, om deze plaats thans vol te bouwen met enkele woningen. Na een bespreking in besloten zitting ging de raad zonder stemming accoord met dit voorstel. Aan de heer J. A. Vermeulen werd een perceeltje grond verkocht aan de Zand straat voor de bouw van een garage, voor f 15,50 per m2. Het perceel is 32 m2 groot. Nu kwam het ingediende voorstel van de fractie van de Partij van de Arbeid, om de inkomens normen voor de kolen- toeslag te verhogen tot een inkomen van f 3000,per jaar. De voorz. zeide, in zijn toelichting, dat indien de raadsfracties een voor stel willen indienen, zij, indien dit mo gelijk is, dit minstens een week voor de raadsvergaderingen dienen te doen. In verband met de urgentie van dit voor stel, achtten ook B. en W. het gewenst dit voorstel thans te bespreken. Bij on derzoek is gebleken, dat het wenselijk is dat deze norm wordt opgetrokken op het door de vereniging van directeuren van gemeentelijke diensten voor soci ale zaken gestelde minimum. De oude normen waren f 1822,voor alleenstaanden en f 2605,voor echt paren. Thans worden deze normen op getrokken tot een inkomensgrens van f 3000,voor echtparen en f 2200, voor alleenstaanden, met dien verstan de, dat in grensgevallen het verschil tussen de grens en de verleende kolen- bijslag zal worden rechtgetrokken. Wel zal, zo deelde de voorz. mede, scherp gecontroleerd worden in twijfel gevallen of de opgave wel juist is. Nadrukkelijk werd de raadsleden ver zekerd, dat men de z.g. stille armen, in dien hun namen bekend zijn, zal be trekken in deze regeling. De voorz. deelde mede, dat het toren uurwerk na de vorstperiode gemaakt zal worden. Dit zal ongeveer f 600, gaan kosten. Tijdens de rondvraag informeerde de heer W. Coene, naar de motieven van het sluiten van verschillende wegen tij dens de opdooi. Het kwam hem vreemd voor dat de ene helft van de gemeente wel afgesloten was geweest en het an dere gedeelte van de gemeente niet. Zijns inziens hebben juist de oudere wegen veel meer te lijden van de op- dooi dan de nieuwere. De voorz. deelde dit standpunt niet. Het is geen kwestie van oudere of nieu were wegen, doch een kwestie van de ontwatering en vooral de veenlaag, die onder de weg zit. Ook de constructie van de weg speelt een belangrijke rol mee in deze opdooi. Wel verzekerde de voorzitter, dat getracht zal worden het altijd aan moeder denken. Zij deed ook de was voor een rijke familie, waar mijn zuster Dora in dienst was; ik moest altijd de vuile was halen en schoon terugbrengen, 's Morgens vroeg, vóór ik naar school ging, moest ik melk rondbrengen bij de mensen en 's avonds, met mijn broer, het Rotterdams Nieuwsblad". Toen Karei was uitverteld viel er een stilte in Volders' kamer, benauwend en dreigend. Zö leefden en woonden en streden dus óók mensen in de haven stad, dacht Volders. Wat had hij, die zich nooit of te nimmer direct had be moeid met gezinnen van arbeiders in Rotterdam, daar nu wel op te zeggen? Nu zal hij, de democraat dat meende hij toch te zijn? toch uit zijn toren moeten afdalen. Hij streek zich langs het voorhoofd en, zich schamend de ander in de ogen te zien, zei hij met be wogen stem: „Neem me niet kwalijk, Karei, zoiets had ik niet kunnen ver moeden. Ik heb zelf nooit armoe ge kend". Karei de Hoog bewoog zich onrustig op zijn stoel en dacht op zijn beurt: wat heb ik voor stoms uitgehaald. Waarom had hij hem dit allemaal ver teld? Toch zeker niet omdat het zo bar interessant was. In zijn verwardheid zette hij voor de tweede maal zijn lege theekopje aan de mond zijn tong was als leer. Volders bemerkte het en vond tot zijn opluchting een gelegenheid zich uit de moeilijkheid te redden. Hij stond op en ging naar een kast. „Heb je trek in een glas koppige Bourgogne? Hij keek naar het etiket op de fles. „Mm negentien dertien .dat zal wel gaan. Al eerder Bourgogne ge dronken?" „Nou Bourgogne zei Karei met een grijns, „mijn moeder heeft wel eens een fles wijn bij de kruidenier gehaald met een verjardag, maar dat was be slist geen Bourgogne". Nadat hij de gla zen had volgeschonken, hief hij zijn glas en zei: „Ad fundum, Karei. Dat wil zeggen: drinken zonder adem te ha len en geen rest in het glas te laten". Lachend hoorde hij de verontschuldi ging van Karei aan om diens vermetel heid: „Ik lijk wel een beroepsdrinker, maar ze is heerlijk". Volders schonk meteen zijn glas weer vol. „Komaan verdrijf je boze geesten door deze nectar voor één glas wij ken ze niet". Op het voorbeeld van Vol ders smeet Karei de inhoud voor de tweede maal door zijn keel. „Zo", sprak Volders opgewekt, „deze ontspanning van je driftspieren is ab soluut nodig om verder te kunnen pra ten. Denk nu niet, dat wat je me daar allemaal vertelde, me niet interesseert, integendeel". Hij trok zijn stoel naar voren en keek Karei recht in de ogen. „Nu verwacht je natuurlijk dat ik je helpen zal". En, toen hij bemerkte dat de ander dit verontwaardigd wilde te genspreken: „Nee, nee laat me uitspre ken, je verwachting zou heel normaal zijn. Iets kan ik voor je doen en dat is helpen bij je studie en voor de rest Hij maakte een leeg gebaar. „Weet je", ging hij verder, „ons noodlot is, dat we ons verleden niet kunnen uitwissen. Ik zelf heb nooit armoe gekend, enkel maar voorspoed, in mijn jeugd en ook daar na, maar ik heb nooit een gevoel van dankbaarheid gekend om mijn ouders en ik ben ook nooit trots op mijn vader geweest. Opnieuw schonk hij de glazen vol en zette de lege fles in een hoek van de ka mer. „Ik heb", vervolgde hij, „mijn ouders, als enig kind eenvoudig gevolg van hun volkomen mislukte liefde na hun scheiding, tijdens mijn jeugd, enkel maar afzonderlijk meegemaakt. Maar altijd liefdeloos. Zo iets is, geloof me, een merk dat feller en pijnlijker brandt in een kinderziel dan het merk van een armoejeugd met liefde. Ook heeft de dood van mijn ouders mij niet geschokt, zoals de dood van je vader jouw dat deed. Jij met je armoejeugd, was in wezen gelukkiger dan ik met de fijne, waar elke liefde hopeloos zoek was".

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1