7 DE KLOOF ai_g. nieuws blad voor west zeeuws -vlaanderen D R «ft ER S -tlITG'EF SMOOR DF HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS r~ 17e Jaargang - Ar. 910 Vrijdag 1 maart 1963 Verschijnt iedere vrijdag A bonnementsprij s f 1,25 p. kw.; franco p. post f1,50 Prijs der advertenties: 10 ct. per m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 10 ct. extra Telefoon (01172) 429 J Plaatselijk Nieuws Breskens Raadsvergadering. Maandagavond vergaderde de raad van B.eskens o.l.v. burgemeester J. A. Eekhout. Direct na de opening van de openba re vergadering ging de raad over in een besloten zitting, waarin de heer Bok horst, stedebouwkundige, een toelich ting gaf concept recreatie-uitbreidings plan, ten westen van de veerhaven. Ruim een uur tijd nam de~e toelich ting in beslag, waarna de openbare zit ting heropend werd. De heer M. de Boer was verhinderd deze vergadering bij te wonen, deelde de voorz. mee. De notulen van de vorige vergadering werden zonder opmerkingen vastgesteld. Onder de ingekomen stukken waren o.m. enkele goedkeuringen van G.S. van eerder genomen raadsbesluiten. B. en W. deelden de raad mede, dat in verband met de barre winter, aan de be langhebbenden een extra kolentoeslag is verleend over 7 weken. Wethouder Van der Hooft kan hieraan nog toe voegen, dat inmiddels weer 3 extra we ken kolentoeslag kon worden uitge keerd. Dezelfde bijslag is verleend aan een vijftiental niet ondersteunden, met een beperkt inkomen. De heer Carels juichte de maatregel toe, en vroeg of geinformeerd was bij de maatschapoelijke werksters en an dere maatschappelijke instellingen, of nog meerderen voor een dergelijke extra uitkering in aanmerking zouden kun nen komen. Naar deze „stille armen", aldus de burgemeester is bij diverse instellingen o.a. diaconiën en andere maatschappe lijke instellingen geïnformeerd. Onder de ingekomen stukken was nog een uitgebreid schrijven van de Partij van de Arbeid, waarin deze door de voorz. in zijn Nieuwjaarsrede geplaats te opmerking, betreffende het sneeuw ruimen en eventueel door de gemente in te stellen sneeuwruimbelasting be kritiseerde. De fractie van de partij van de Arbeid stelde, dat slechts een zeer klein ge deelte van de bevolking te kort gescho ten is met het sneeuwruimen. Voorts wordt in het schrijven er de nadruk op gelegd, dat het sneeuwvrijmaken van de vele voetpaden in de gemeente door de gemeentelijke dienst met de daaraan verbonden verhoging van de straatbe lasting een reer ernstige aantasting van de burgerzin zou betekenen. De goed willende „sneeuwruimers" zonden dan moeten boeten voor hen, die weinig blijk van goede burgerzin gegeven heb ben. In het prae- advies antwoordde de voorz. hierop, dat de burgerplichten de laatste jaren al heel wat verminderd zijn. Vroeger moesten de inwoners van Breskens o.m. zelf zorgen voor de af voer van hun huisvuil, de ODenbare voetpaden lanes hun huizen en de helft van de daarbij behorende openbare weg schoonhouden, het straatvuil iedere vrijdag bijeenvegen, voor de afvoer door de gemeentelijke reinigingsdienst, de voetpaden voor hun woningen van on kruid zuiveren, bij branden zich melden voor hulpverlening. Van al de~e diensten is er slechts één over gebleven n.l. het sneeuwvrij maken van voetpaden voor de woningen. Voor veel ingezetenen, aldus de voorz. bete kent deze verplichting toch nog een zware belasting, o.a. voor oude van da gen en voor hen, die daar lichamelijk niet voor in staat zijn. Er zijn voorts weinig mensen te vinden, die bereid zijn tegen een geldelijke vergoeding te ver richten. Het geheel, aldus de voorz. is een materie, waarover wij allen onze ge dachten eens moeten laten gaan, om een oplossing voor dit probleem te zoe ken. Bij het aan de orde stellen van dit punt, merkte weth. Zegers op, dat het toch wel zeer ongebruikelijk is dat naar aanleiding van de Nieuwjaarsrede van de burgemeester, die een geheel per soonlijke visie inhoudt, een raadsdis- cussie ontstaat. Ook mevr. Niermans- Gossije rei zeer verwonderd te zijn, dat dit in de raad is gekomen. Zij noemde het ondemocratisch om naar aanleiding van de Nieuwjaarsrede vragen te stel en aan de voorzitter. Zij meende dat het beter was deze zaken onderling in een persoonlijk gesprek te behandelen. De heer Vergouwe meende echter, dat als in de Nieuwjaarsrede bepaalde sug gesties worden gedaan, de raadsleden het recht hebben hierover nader geïn formeerd te worden. Het gewraakte nalatige sneeuwruimen, aldus de heer Vergouwe, is slechts door enkelingen en wel vooraanstaande medeburgers ver zuimd. Hij achtte het van groot belang, o.a. over de dagelijkse leveranciers, zo als de bakker, melkboer en postbeamb ten, dat de straten sneeuwvrij zijn. De burgemeester meende, dat een N.- jaarsrede een persoonlijk iets is van de raadsvoorzitter, waarin deze zijn me ning over verschillende gemeente ijke zaken geeft. Dit mag echter niet gaan ontaarden in voorstellen of tegenvoor stellen. Dee komen in overleg met de beide wethouders tot stand en zullen dan aan de raadsleden worden voorge legd. Hij was van mening dat overleg over de inhoud van de Nieuwjaarsrede mogelijk moet zijn en noemde het sneeuwruimen een materie, waarover men zijn gedachten eens moet laten gaan. Het Bach-Comité te Aardenburg vroeg en verkreeg een subsidie van f 25,- voor de komende uitvoering van de Mattheus Paseion. Aan het gemeentepersoneel zal een extra-uitkering van f 35,worden ver leend en f 15,- extra voer de duurte- toeslag. Uitvoerig sprak de raad vervolgens over de in de vorige vergadering geno men principiële beslissing inzake de overdracht van een 2-tal woningwetwo ningen aan de bewoners. In de vovige vergadering besloot de raad dat zowel de heer Mulder als de heer Claeijs de door hen bewoonde woningwetwoning konden aankooen, mits het Rijk, zoals de aanvankelijke toezegging was, het verschil tussen de werkelijke waarde van de woning en de boekwaarde zou bijpas sen. Uit thans ontvangen richtlijnen bleek, dat het Rijk hiertoe wel bereid ls, mits de gemeente de gekweekte reser ves voor onderhoud en de extra reserve van 7 pCt. van de huurwaarde in min dering brengt op dit boekwaarde-ver schil. Vooral voor de fractie van de Par tij van de Arbeid was dit een zaak, die men niet "o maar nemen kon, t m. daar achter dit besluit tot overdracht op deze voorwaarden de morele dwang zit, dat wat men voor de ene inwoner toestaat, men de andere in de toekomst niet zal kunnen weigeren. Nadat over en weer over dit probleem zeer uitvoerig van ge dachten was gewisseld en de fractie van de P.v.d.A. op haar verzoek schorsing van de vergadering had gekregen om zich nader over haar standpunt te be raden, werd het voorstel van de meer derheid van B. en W., om de woningen op deze voorwaarden aan de belangheb benden over te dragen, z.h.st. aangeno men. De heren P. van Velzen en I. Hoog stad, die tesamen een firma vormen, verzochten de raad om garantieverle ning voor een op te nemen geldlening voor de bouw van een nieuw stalen vis sersschip. De raad ging met deze garan tieverlening accoord. De heer M. J. Faas verzocht eveneens medewerking voor de aanschaf van een nieuw vissersvaartuig. Ook hem werd de garandering van rente en aflossing vlot verleend. B. en W. stelden de raad voor het plan voor het uitbreidingsplan West zodanig te wijzigen, dat een 27-tal meer woning wetwoningen dan aanvankelijk was overeengekomen, op hetzelfde stuk grond gebouwd zullen kunnen worden. Weth. Zegers verzekerde de verschil lende raadsleden, die over dit onder werp vragen stelden, dat er verschillen de woningtypes gebouwd zullen worden, o.a. voor kleine en grotere gezinnen be stemd. Voorts ligt het niet in de bedoe ling lange strakke rijen woningen te bouwen. Er zal door een groenbeplan- ting en een behoorlijke speelruimte voor de jeugd naar gestreefd worden eento nige bebouwing te onderbreken. Door dat er meer woningen op het terrein zullen worden gebouwd is bereikbaar, dat deze een lagere huur zullen moeten opbrengen dan aanvankelijk was ge pland. Het Dagelijks Bestuur van het In dustrieschap deelde mede, dat in een gezamenlijke vergadering is besloten industrievestiging te bevorderen ten Oosten van de nieuw geprojectee-de handelshaven. Het Bestuur van het In dustrieschap verzocht de raad het be doelde terrein aan te wijzen als in dustrieterrein en het gemeentelijke uit breidingsplan zodanig te wijzigen. De heer Camels wenste Breskens geluk met dit voorstel en sprak de wens uit, dat het nieuwe Industrieschap met de zelfde voortvarendheid haar taak zal blijven vervullen. De heer Vergouwe in formeerde of de Deltaplannen voor de reedijk geen belemmering zijn voor de ontDlooiïng van het industrieterrein. Wethouder P. Zeegers meende van niet, daar alle daarbii betrokken instanties bij het vooroverleg betrokken zijn ge- FEUILLETON Roman van een kantoorbediende door Jan van Maasdorp Herman Volders stond voor het hoge raam van zijn kamer en keek naar het gewoel bij de havens. Het was het einde van de zoveelste werkdag in de havens -een stroom van arbeiders, gekleed in pilo, drinkbusje met lege „stukkezak" over de schouder, keerde de havens de rug toe en spoedde zich naar huis waar het avondmaal wachtte. Zojuist was Volders opgebeld door zijn vroegere mindere uit de militaire dienst soldaat De Hoog. Of het gelegen kwam, had hij voorzichtig en op bescheiden toon gevraagd, dat hij de volgende avond naar hem toekwam. „U zei, dat ik U eerst moest bellen, meneer Vol ders". Op listig-psychologische wijze had hij opzettelijk lawaaiig, geantwoord dat hij kon komen: „Of 't goed is, dat je komt? Maar na tuurlijk zal ik je met het allergrootste genoegen in mijn weelderig apparte menten o^tvan^en. Met een uurtje ben ik waarschijnlijk al met je klaar, reg je? Nou dat staat nog te bezien. Kom om acht uur en als ie 's nachts om twe^ uur nog niet bent opgekrast, schóo ik m e~uit. Haha!" En dan, na het ver heugde bedanken van de ander: So long dus, tot morgenavond acht uur, De Hoog". Volders schonk zich een borrel in en liet zich in zijn fauteuil zakken. Soldaat De Hoog zou dus weer eens tij hem on bezoek komen. Hij had de jonden zelf aangeboden, hem te helpen bij een paar moeilijke boekhoudproblemen. Het was vreemd, maar sinds die middag, toen hij De Hoog in de stad ontmoette, had die hem niet losgelaten. Zag er slecht uit ve'magerd en vermoeid, scheen het niet gemakkelijk te hebben. Volders had drommels goed gemerkt, dat de ander hem had willen ontwijken had de Delftse Poort onder door wil len schieten. Een moment had hij gedacht te doen. alsof hij hem niet zag, maar dat vond hij te laf. Hij ging recht op hem af en begroette hem joviaal: „Nee maar, de Hoog, hoe gaat 't met jou? We hebben elkaar in een eeuwigheid niet gezien". Ka-el de Hoog, kleurend, had zijn hoed gelicht en de handdruk beantwoord met de vormelijke woorden: „Dag, me neer Volders". Dat had hij een dwaze vertoning gevonden, maar in feite was de verhouding van superieur en infe rieur uit het leger nog altijd gehand haafd gebleven. Volders had zijn voor malige mindere kort en scherp opgeno men met zijn staalgrijze ogen. „Te hard gewerkt, hè?„ had Volders opge merkt. Ik weet 't, overdag hard werken en dan tot in de nacht studeren valt niet mee. Je moet 't wat kalmer aan doen, kerel, anders ga je er onder door." „Doe me 't plezier de Hoog en kom me nog eens opzoeken. Maar dan niet zomaar even, we moeten samen eens een flinke boom opzetten". Het blijde gezicht van De Hoog bad hem goed ge daan. „Maar bel me tevoren op, want ik ben geregeld druk bezet". Uit het veld geslagen door de spon tane hartelijkheid van meneer Volders had Karei de Hoog gretig gezegd: „Graag, meneer Volders". Nu, twee we ken daarna was hij opgebeld door de Hoog hij was weer aan de studie be gonnen. maar rat met een paar moei lijke vraagstukken misschien dat me neer Volders hem daarbij kon helpen? Volders goot de inhoud van het glas in zijn keel en trommelde nerveus op het tafelblad. Vreemde situatie eigen lijk, hij, voormalig officier van het Ne derlandse leeer en die wildvreemde soldaat, die hij de laatste maand van de mobilisatie had leren kennen. Wat weest. De heer Leenhouts was minder geluk kig met de keuze van het industrieter rein zo vlak bij het dorp. Hij vroeg zich af, waar men nu als het uitbrei dingsplan West is volgeboekt, de ge meente uitbreiding moet gaan zoeken. Wethouder Zeegers deelde de bezwaren van de heer Leenhouts niet en wees er op, dat er uit stedebouwkundig opzicht geen bezwaren zijn tegen vestiging van industriën op het bedoelde terrein.. De keus is op het terrein gevallen, omdat het in de toekomst dicht bij de haven zal liggen, er is waterleiding en elektriciteit binnen het bereik, terwijl bovendien de nieuw-geprojecteerde pro vinciale weg met een aansluiting op de Rijksweg vlak langs de bedoelde ter reinen zal komen. Al dere factoren, aldus wethouder Zeegers, hebben bij de aanwijzing van het bedoelde terrein meegespeeld. De raad ging tenslotte met het voorstel akkoord. Aan de heer D. Koster werd een per ceel grond verkocht achter de Visserij straat, groot 380 m2, voor de bouw van een aantal auto-boxen, voor de prijs van f 10,per m2. Na enige discussie ging de raad met dit voorstel akkoord. De raad ging ak koord met de gewijzigde I.Z.A.-regeling voor de ziektekostenbestrijding voor ambtenaren. De gemeenterekening over het dienst jaar 1960 werd door de raad voorlopig vastgesteld. Aan inkomsten en uitga ven in de gewone dienst laat deze reke- ninge een bedrag zien van f 1.193.446,28 met een batig saldo van f 27.906,21. De kapitale Dienst heeft een totaal bedrg aan uitgaven van f 4.519.946,39, met een nadelig slot van f 776.762,23. De rekening van het Vismijnbed'ijf sluit met een batig saldo van f 37.845.23, met aan inkomsten en uitgaven een be drag van f 299.299.27. Tenslotte verenigde de raad zich met een conceptbesluit van G.S.. betreffende salarismaatregelen voor de gemeente secretaris- en ontvanger en de ambte naren van de burgelijke stand. Waterland kerk je Raadsvergadering. Bij de aanvang van de vergadering, die de eerste is in 1963, wijst de voorz. op enkele openbare werken met welker uitvoering dit jaar zal worden begon nen en hopelijk voltooid, b.v. verbete ring van de weg Oostbvrg-Waterland- kerkje-IJzendijke wat betreft de rond weg om de kom der gemeente en het maken van een nieuwe aansluiting van die weg tot de kom. Wanneer het weer geen stagnatie had veroorzaakt rou waarschiinhjk al met de verbetering van de Weststraat zijn begonnen. Mo gelijk komt er dit jaar verder schot in de plannen voor een gezamenlijke vuil nisophaaldienst van de gemeenten in West Zeeuwsch-Vlaanderen. De ver nieuwing v°n de openbare verlichting van de wijk Turkeije heeft de aandacht en binnenkort zullen aan de raad daar over voorstellen gedaan worden. De wo ningvoorraad in de gemeente zal in 1963 uitgebreid worden met 2 woningwetwo- bezielde hem eigenlijk, dat hij zich nog steeds met die jonden uit de arbeiders klasse bemoeide? Hij had er zich ee- makkehik van kunnen afmaken en toch kon hij deze jongen, die hij in de mo bilisatie on zo vreemde wiize hr>d leren kennen, niet aan zijn lot overlaten. Hij zou hem ook nu graag weer helpen. Met zijn gaven van goede leraar had Volders de volgende Karei de Hoog in enkele uren de problemen voor deze weten duidelijk te maken. Hij is niet onintelligent, had hij gedacht, maar de jongen heeft het zo moeilijk doordat hij geen ondergrond heeft. Lachend had hij hem gezegd, dat het bij boekhouden er maar op aankwam te weten, of een post links bij debet dan wel rechts bij credit moest worden geboekt. Gedeci deerd had hij de boeken dichtgeslagen en gezegd: „Ik zou wel eens willen we ten, waarvoor je eigenlijk angst hebt. Je hebt nog tien maanden voor het examen, doe het wat kalmer aan. Ik zal je elke week een privéles geven, vooral in handelskennis, de bottle neck in ie kennis, en dan zie ik niet in, dat je niet zou slagen. En als je dan bent geslaagd, ga je meteen door met Engel se handelscorrespondentie en die zal ik je dan leren. Kerel, smijt die angst van ie toch eens overboord. Fn nu stoppen we met al die geleerdheid". Met het vooruitzicht van de komende

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1