DE KLOOF y CORSET! alg. nieuws voor west zeeuws-vlaanderen J flllUfFlinilK ÜUWCHUIJR J-liN OOSTBURG de jcha kei ALG. NIEUWS blad 17e Jaargang - Nr. 909 Vrijdag 22februari 1963 Verschynt iedere vrijdag A bonnementsprijs i 1,25 p. kw.; franco p. post f 1,50 Prijs der advertenties: 10 ct. per m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 10 ct. extra Telefoon (01172) 429 DRUKKERS-UITGEVERS; Ffl SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL.j Plaatselijk Nieuws IJzendijke Raadsvergadering De voltallige raad der gemeente IJzendijke kwam maandagmiddag in openbare vergadering bijeen. Onder de ingekomen stukken, de de raad te behandelen kreeg was o.m. de goedkeuring van G.S. betreffende de voorgenomen bouw van een tiental be- jaardenwoningepa. De heer J. Cornells was het niet met een advies van B. en W. eens, om een motie van de raad der gemeente Buur- malsen, betreffende de aandrang op de minister om de gemeenten meer tege moet te komen voor wat betreft de ver- pleegkosten voor geesteszieken. De heer Cornelis vond, dat de raad wel adhesie aan deze motie moest be tuigen, daar ook hij vond, dat de ver pleging van geesteszieken te zwaar op het gemeentelijk budget drukte. Hij was van oordeel, dat de ziekenfondsen veel meer in dit opzicht moesten gaan doen. Hoe hoog moet dan de premie maar worden verzuchtte een van de andere raadsleden. Burgemeester J. M. Ficq zette in eerste instantie uiteen, dat het rijk in dit opzicht aan de gemeente grote be dragen uitbetaald, dat de financiële verhouding tussen Rijk en Gemeenten en de hoogte van de Rijks bijdrage aan de gemeenten mede wordt bepaald door de factor verpleegkosten, die een gemeente verplicht is voor geesteszie ken te betalen. De heer Cornelis bleef bij zijn mening; dat de raad aan deze motie van de ge meente Buurmalsen haar steun moet verlenen en dat de ziekenfondsen in deze verpleegkosten een groot aandeel dienen bij te dragen, terwijl ook de fa milie van de zieken in de kosten moe ten bijspringen. Spr. maakte van zijn mening een voorstel. De voorzitter raadde het adhesie-be- tulgen aan deze motie met klem af. Iedereen stuurt tegenwoordig maar moties rond om adhesie. AI die moties doen de waarde van de doordringende kracht die er in een motie moet liggen, verloren gaan. De verpleegprijzen die de gemeenten moeten opbrengen, zijn bovendien verrekend in de bijdrage die het Rijk aan de gemeenten verstrekt, daardoor is deze motie overbodig, al dus de voorz. De heer van Hij f te was van oordeel dat de vraag, wie nu eigen lijk de verpleegprijs voor geesteszieken moet betalen, niet aan de orde is bij de behandeling van deze motie. De heer Cornelis, kennelijk geschrokken van de kritiek van zijn partijgenoot, trok daar op zijn voorstel schielijk in. De rapporten van kasopname van de gemeente-ontvanger en het slachthuis werden door de raad in orde bevonden. De Minister van Onderwijs beschikte goedgunstig op een verzoek van de raad om de openb. lagere school in omstan digheden te verklaren. Dit houdt in, dat de school ondanks het feit, dat er te weinig leerlingen zijn, in stand gehou FEUILLETON Roman van een kantoorbediende door Jan van Maasdorp Tegen de macht van het geheim ver bond van haar twee overgebleven kin deren was moeder de Hoog niet opge wassen. Het oude mens had zich met heel haar armelijke geest uit haar ver leden vast geklampt aan de zekerheid van wat zij bezat en waar zij bestond. Zij kende geen enkel verlangen naar veranderingen integendeel, zag daar met angst tegen op. Er was de laatste jaren al zoveel veranderd. Later, toen de verhuizing achter de rug was, dachten de dochter en zoon met verbaring terug aan de vrees van moeder, die waarachtig meende, dat verhuizen haar dood zou betekenen. „Nu wonen we voor het eerst in ons leven", had Dora zegevierend tot haar moeder gezegd. „Woonden we dan in het vorige huis niet?" had de timide wedervraag ge klonken. „Nee", klonk het hard uit de mond den zal kunnen worden. G.S. hebben geen bedenkingen tegen de aanstlling van een gemeente-arbei der in vaste dienst, die voornamelijk belast zal worden met de technische af deling. De heer Cornelis vroeg zich in dit opzicht af, of de gemeente het on derhoud van de straatverlichting niet beter kan opdragen aan de P.Z.E.M. Hij had een zwaar hoofd in de aantrekking van een technische kracht, waarop de voorz. hem wat vaderlijk vermaande zich niet al te gauw ongerust te maken en eerst maar eens de sollicitaties af te wachten, die er op de oproep zullen ko men. De raad van IJzendijke boog zich na de afhandelng van een 15-tal ingeko men stukken over een lijvige agenda. Allereerst werd een verzoek van de Geref. Stichting voor Bejaardenzorg te Schoondijke, om een jaarlijkse subsi die, afgewezen. B. en W. zijn van me ning, dat de exploitatie van verpleeg tehuizen uit de bijdragen van de inwo- nenden moet komen. Indien nodig zal de raad gaarne een bijdrage verlenen in de verpleegkosten voor uit IJzendijke afkomstige bejaarden, die in het tehuis zullen worden opgenomen. Dhr. A. J. G. Hendriksen zag zijn ver zoek om zijn woning uit te breiden met een bergruimte, door de raad ingewil ligd. In het Algem. Bestuur van de School- artsendienst. in Z.-Vlaanderen benoem de de raad met algem. stemmen de bur gemeester. De raad ging accoord met een gewijzigde I.Z.A.-regeling voor de ziektekosten van ambtenaren. Het R.K. Schoolbestuur kreeg op haar verzoek een exploitatie-voorschot voor de jongens- en meisjesscholen. Op voorstel van B. en W. werd aan het daarvoor in aanmerking komend ge- meentepersoneel van de buitendienst een koude-toeslag verleend van f 35,-. De voorz. sprak er zijn erkentelijkheid over uit, dat het gemeentepersoneel steeds klaar gestaan heeft om gladheid en sneeuw te bestrijden. Tevens werd de begrotingspost voor bestrijdng van sneeuw en gladheid opgevoerd, daar de ze niet berekend was op een dergelijke langdurig aanhoudende winter. B. en W. deelden mede, dat de wegen wegens opdooi enkele dagen gesloten zijn geweest, doch nu weer geopend zijn. Op aandrang van de heer van Hijfte zal bij het sluiten van wegen tijdig gewaar schuwd worden, terwijl getracht zal wor den het zakenleven zo min mogelijk overlast te bezorgen. Het is, aldus de voorz., wel zaak om te zorgen dat de gemeentewegen tijdens de opdooi niet stuk gereden worden. Hierdoor zou de gemeente een enorme schade berokkend kunnen worden. De raad bepaalde voorts nog op voor stel van B. en W„ dat een plan tot her ziening van het uitbreidingsplan in hoofdzaken en in onderdelen in voor bereiding is. Zonder stemming werd besloten over te gaan tot de aankoop van de neutrale kleuterschool, waarin de bejaardenso ciëteit gevestigd kan worden in de toe komst. De school werd van het Herv. Kerkbestuur aangekocht voor f 4.800.-. Tijdens de rondvraag informeerde de van de dochter. „Toen hokten we maar zo'n beetje in een smerige straat". Alles had Dora geregeld. Dit pracht- punt van nieuw-gebouwde arbeiders woningen, aan de rand van de stad, had zij bepaald. Op geen tien pas afstand houdt de straat op en begint de weg naar Terbregge, het naastbij gelegen dorp. En langs die weg stroomt de Rotte, die eerst uren ver uitmondt in de Rottemeren, waarheen motorboten en zeiljachten varen langs hun huis. Misschien had Dora, toen ze, bij het zoe ken naar een woning, op dat punt was aangeland, wel gedroomd zelf nog eens op een jacht te varen. Zoals juffrouw De Hoog, toen ze voor het voldongen feit was geplaatst, waarschijnlijk stil bij zich zelf dacht, als ze naar de over zijde van de rivier keek: „Hoelang zal het nog duren, dat ik daar naast mijn man kom te liggen?" Want recht tegen over het nieuwe huis, aan de andere zijde van de rivier, is de begraafplaats Crooswijk. „Karei!" had Dora uitgeroepen, toen ze beiden het huis bezichtigden. „Karei, dat is gewoon een droom. Geen over buren!" Dora had in een volmaakte toneel houding naast hem gestaan toen ze dit uitriep haar vingers met haar gepun te nagels hadden zijn arm omkneld, zo dat hij „,au" riep. Maar toch was ook MEDISCHE r Nl Surchtstraat 13 heer Salomé naar het z.g. 100 pCt.-plan van de P.Z.E.M. De voorz. deelde mede, dat er een nieuw plan is gekomen waar door de bijdrage van de landbouwers aanmerkelijk minder is geworden dan bij het oude plan. Thans zullen er re delijke bedragen door de belanghebben den zelf worden betaald. De voorz. zeg de de raad toe hierover later nadere mededelingen te kunnen doen. Hij sprak de wens uit, dat thans alle boer derijen een aansluiting op het electrici- teitsnet zullen krijgen. Uit een vraag van de heer van Cad- zand bleek, dat de nieuwe vuilniswagen al gearriveerd is, doch dat de gemeente werklieden nog geen rijbewijs bezitten. Na de aftocht van de winter zal de nieu we wagen in gebruik genomen worden. De heer van Hijfte informeerde naar de toeslagen in verband met de koude voor bejaarden. Aanvankelijk kregen de bejaarden, aldus de voorz., voor 13 weken kolentoeslag. Thans is dit voor 26 weken, terwijl bovendien in een groot aantal gevallen nog eens 6'/i week ex tra werd verstrekt. Weth. Termote merkte aan het slot van de vergadering nog op, dat de mu ziekvereniging op een diep nulpunt ls gekomen. Er wordt niet meer gerepe teerd. Er zijn te weinig muzikanten die voldoende animo tonen. Indertijd gaf de gemeente een voorschot voor de aan schaf van insrumenten. Weth. Termote informeerde of geen maatregelen geno men moeten worden om deze Instru menten door de gemeente te laten be waren totdat de muziekvereniging weer nieuw leven ingeblazen kan worden. B. en W. zullen zich hierover in over leg met het bestuur beraden. Met het gebruikelijke dankgebed sloot de voorz. de vergadering. Breskena Algemene Vergadering Winkeliers ver. „Ons Belang". Dinsdag j.l. hield de winkeliersver. „Ons Belang", te Breskens haar alge mene vergadering in Hotel Valk. De voorz., de heer A. Versprille, open de de vergadering en heette allen har telijk welkom. Hij noemde de opkomst bevredigend en sprak de hoop uit, dat de vergadering een gezellig verloop zou hebben. De notulen der vorige vergadering weiden onveranderd goedgekeurd. Uit de rekening en verantwoording van de penningmeester, dhr. J. Ver gouwe, bleek, dat het St. Nicolaasfeest voor de schoolkinderen een nadelig sal do heeft opgeleverd van f 159,43. De grote Voorjaarsactie, alsmede de najaarsactie leverden een batig saldo op. De voorzitter wees de winkeliers er nadrukkelijk op, de rekeningen van le lilj overweldigd geweest. Dat Dora juist dit huis had ontdekt. Geen overburen! „Wat zullen we de dame van de over kant missen uit de Zwarte Paarden straat", had hij kwasispijtig gezegd, waarna ze beiden hadden gelachen. Met een gemaakte rilling had Dora haar af schuw van bedoelde „dame" gedemon streerd. „O, Karei, alleen omdat we dat vieze wijf nooit meer zullen zien, voel ik me hier gelukkig". Zelf had Dora, na de huiskamer, de grootste kamer opgeëist als zit-slaapka- mer. Dora had, als eerste verkoopster een behoorlijk loon en betaalde het leeuwenaandeel in de huur. Ze richtte de kamer vrij luxueus in, zodat haar moeder het oude hoofd schudde. Steeds meer verwijderde haar dochter zich van haar. Karei was meer dan tevreden met het smalle kabinet, dat overbleef. Per saldo was het voor hem hoofdzaak, dat hij rustig kon studeren. Des avonds, na het eten, nam hij een half uur voor zich zelf, moe van de drukke kantoordag. Dan lag hij achterover in de oude, wan kele leunstoel, erfstuk van zijn vader, toen deze nog, als hoofd van het gezin, daar troonde. Ondanks de ouderdom zou Karei het kaduke meubelstuk toch niet willen missen. Nee. die stoel van zijn vader was hem lief. Die eerste mooie vóór-zomeravond, toen de zuster en de broer in het nieuw veranties voor een actie direct na af loop der actie bij de penningmeester te willen Inleveren, dit om afwikkeling te kunnen bespoedigen. Bij de ingekomen stukken was een schrijven van de plaatselijke duivenver. waarin deze haar dank betuigd voor de ontvangen beker voor de tentoonstel ling. Ook van de afdeling Breskens van het Groene Kruis was een dankbetui ging ingekomen voor de ontvangen ba ten van een gehouden actie. De periodiek aftredende bestuursle den. de heren J. Vergouwe en J. Schrier, werden met algemene stemmen herko zen. In de plaats van de heer W. Harde- veld, die intussentijds bedankt heeft, werd de heer A. Lauret gekozen. Tot leden van de kascommissie wer den benoemd de heren W. Rookus en P. Dierx. Na de pauze, waarin enkele prijzen werden verloot en een consumptie aan geboden werd, volgde de bespreking over een eventueel te houden feest avond. Daar enkele leden meer voeiden voor een dagreisje, werd tot stemming overgegaan, waarbij bleek, dat de over grote meerderheid voor een feestavond was. De avond, werd vastgesteld op dins dag 19 maart in hotel Valk. Vervolgens kwam punt 9 der agenda, bespreking voorjaarsactie aan de orde. Bij stemming bleek, dat de overgrote meerderheid tegen voorjaarsactie is, zodat deze niet zal worden gehouden. Bij de rondvraag werd geinformeerd naar de statuten der vereniging, waar bij de voorzitter opmerkte, dat ze in be stelling zijn. Verder vroeg een lid of de bonnen voor de najaarsactie op 2 cent gesteld kunnen worden. De voorz. zei, dat dit punt tegen die tijd verder beke ken zal worden. Verder informeerde het zelfde lid naar de laatst gehouden trekking waarbij een vergissing zou zijn begaan. De voorzitter lichtte de zaak uitvoe rig toe. Hierna werd de vergadering, onder dankbetuiging voor de opkomst, gesloten. Jaarvergadering Op vrijdag 15 februari werd de jaar vergadering van de afd. Breskens van de Partij van de Arbeid gehouden in het jeugdgebouw „De Uitkomst". Zeer ver heugd was voorz. W. C. van der Hooft, dat ondanks de slechte weersomstan digheden er zo'n buitengewone opkomst was van de leden. Zeer kritisch was spreker in zijn openingwoord over de uitlatingen van verschillende burgemeesters in hun nieuwjaarsredes, die allemaal wel be reid zijn om iets gezamenlijk te doen, maar als het op daden aankomt er toch nog zeer weinig van in de praktijk terecht komt. De meest juiste oplossing, gebouwde huis voor het opgeschoven venster in dat kleine kamertje stonden, voelden beiden het nieuwe, tevoren nim mer gekende geluk der ruimte als een weldoende stroom. Samen keken ze, met een zekere devotie, naar de overzijde der rivier, waar, naast het stille kerkhof' de schapen en koeien vredig liepen te grazen. „O, Karei", zei Dora, en een lichte trilling in haar stem verried haar ont- ïoering, die haar broer zich niet herin nerde ooit te hebben bemerkt. „O Karei, wat is het hier mooi .Kijk eens naar al dat groen en het water .En daar, die blauwe lucht en de zon Zwijgend knikte hij, geen woorden vindend zijn diepe ontroering kenbaar te maken. Ja, Dora had gelijk, dat was mooi, die groene weiden en die blauwe hemel met de in goud gedompelde zon. „Weet je", hoorde hij Dora zeggen en nu had haar ontroering van daarnet die zo heel anders was dan de zijne, weer plaats gemaakt voor haar ener gieke, bijna vinnige toon „dit hadden wij nodig, jij en ik. Ik weet heus wel, dat we nu niet in een villa wonen, maar het is toch al een hele verbetering, ver geleken bij die gribus in de Zwarte Paardenstraat. Later komen wij allebei nog beter te wonen, heus. Dit is maar een begin." Geluk Het geluk zoekt je niet op

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1