EUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN r" ije Jaargang - Ar. 907 Vrijdag 8 februari 1963 Verschijnt iedere vrijdag A bonnementsprij s t 1,25 p. kw.; franco p. post f 1,50 Prijs der advertenties: ioct.per m.m.; bij abonn korting Advertenties m. brieven ondei nr. of bij ons te bevragen 10 ct. extra Telefoon (01172) 429 v T^Tl TT T PM 2&rtlfemaefier" OXuljJjjZtiX OOSTBURG Plaatselijk Nieuws Groede Raadsvergaderln g De Raad van Groede kwam vor week Donderdag voor het eerst in 1963 in openbare vergadering bijeen, onde voor: itterschap van burgemeester J. C. Everaars. De voorzitter sprak de ge bruikelijke Nieuwjaarsrede uit, die als volgt luidde: Mijne heren! Voor onze gemeente was 1962 een goed jaar, finanieel en econo misch, ook al hebben wij enkele teleur stellingen gehad. Deze teleurstellingen betroffen het inwonertal van de ge meente, de te geringe bouwactiviteit al gevolg van de z.gn. bouwstop en de realisatie van het 100 pCt.-plan van de Prov. Zeeuwsche Electr. Mij. Ons inwonertal liep terug van 19°4 tot 1938. Deze vermindering is in het biizonder voor de neringdoenden en- onprettig, maar verontrustend is zij niet. Onder de inwoners, d e vertrok ken, waren nl. 41 ambonnezen, die hier slechts tijdelijk gevestigd waren. Van de ambonnezen namen wij met leed- weren afscheid, daar zij zich steeds voorbeeldig hebben gedragen. Geen last, wel heel veel vriend chap, hebben wij van hen gehad. Oprecht hopen wij, dat het hun 5n hun nieuwe omgeving in alle opzichten goed zal gaan. Meer dan de vermindering van het zielental is de bouwstop voor ons ver ontrustend. Deze remt de bouwactiviteit in onze gemeente op een zodanige wijze, dat wij ons bezorgd afvragen, waar het naar toe moet met onze aannemers en onze bouwvakarbeiders. De animo, om in onze gemeente een woning te laten bonwen, is bijzonder groot, want het aantal personen, dat de rust en de schoonheid van een aan de kust gele gen plattelandsgemeente prefereert bo ven het zenuwslopende leven van de grote stad, neemt steeds toe. Was er dan ook geen bouwstop, ons inwo ner- tal zou, inplaats van achteruit, vooruit, zijn gegaan. Daarom hopen wij, dat spoedig het moment komt, dat de rem op onze bouwactiviteit zal zijn verdwe nen. Op 30 juni 1961 verklaarde onze ge meente zich accoord met het z.gn. 100 pCt.-plan van de P.Z.E.M. We dachten toen, dat de algehele electrificatie van onze gemeente spoed*g een feit zou zijn. Maar deze hoop is ij del gebleken. Nog altijd zijn er in onze gemeente boerde rijen en buiten de bebouwde kom ge legen particuliere woningen, welke nog steeds niet kunnen worden aangesloten op het electricite'tsret. In verschillende landen, waar minder welvaart heerst dan in ons eigen land. bestaan zulke achterlijke toestanden al sedert lang niet meer. De vraag rijst dan ook, of' een zo langdurig platen over een billijke verdel'ng van de aan de electrificatie verbonden kosten wel nodig was, of het niet mogelijk was in deze spoedig tot daden ^e komen. Gelukkig kan ik hier aan toevoegen, dat deze verzuchting niet het P.Z.E.M. personeel betreft. Dit gaf ons steeds ■op voorbeeldige wijze alle gewenste FEUILLETON DE KLOOF Roman van een kantoorbediende door Jan van Maasdorp Als hij eindelijk zijn gevelvrees heeft overwonnen en de grijnzende leeuwe- kop naar zich toe trekt, klopt zijn trrt van schrik, omdat hij zo ruw de mystie ke stilte van het huis verstoort - luid klinkt de zware galm door de marme ren corridor. Er verschijnt een keurig dienstmeis je in een zwarte jurk, deftig als het huis zelf. Maar als de bezoeker, die, hoed in de hand en kleurend als een schooljon gen, haar stamelend bekent dat hij voor meneer Volders komt, lacht het meisje hem vriendelijk toe. Zij was te voren ingelicht door meneer Volders: „Wees vriendelijk voor 'm, Cobi, hij zal wel erg verlegen doen. Je begrijpt me wel, dat is jou wel toevertrouwd". Cobi had het begrepen: meneer kon het gerust aan haar overlaten. Cobi is allervriendelijkst, zij lacht haar bezoe ker harteliik toe. „O, u bent zeker me neer De Hoog. Meneer Volders verwacht medewerking. In niet geringe mate hebben wij lof voor het werk van de N.V. Waterleiding Maatschappij „Zeeuwsch-Vlaanderen". Het 100 pCt.-plan van deze N.V. is voor zoveel onze gemeente betreft zo goed als gerealiseerd. Deze N.V. levert ons goed water en voldoende water, zo in d"oge zomers, als in barre wintermaan den. U zult het met mij eens zijn, dat dit respect afdwingt. Het afgelopen jaar hebben wij, als ge meenteraad, ook gesproken over het voor onze streek aantrekken van indus trie. We ziin daarbij zelfs tot versfrek- kende besluiten gekomen. We moeten afwachten ;n hoeTrerre dez^ besluiten vruchtdragend znllen ziin. Verheugend is het irtnveen dat de deskundigen. d:e als onpartijdige arbiters, de plaats hebben aangewezen, waar de gemeen schappelijke industrieterreinen zul'en komen, volledig begrip hebben getoond voor de grote belangen, welke de ku~t- gemeenten heben bij een onbeperkt be houd van de recreatiemogelijkheden. Onz^ nieuwe openbare lagere school konden wij op 30 Maart j.l. op officiële wijze in gebruik nemen. Dat was een verblijdend iets. Minder prettig is het. dat de verbouw wn de oude o.l. school tot gymnastieklokaal, annex brand- weer°'ara°"e, nog steeds niet heeft plaats kunnen vinden, dit door de bouwstop. hoewel onze nieuwe brandweerauto onc ~e°d^ over e°n 6-tal weken geleverd wordt. Van deze nieuwe zppr moderne brandweerauto met lagedruk^puit en hoo-ednikepirt. mogen wij grote ver- wa^h+ingen hebbpn Znlks rna-r echter vonr ons ge^n aanleiding zhn over bat hoo^d te zien d°t het alleszins n^tMg !s on veel Hitsen snelblussers bij de hand te hebben. Hoewel onze gemeente op zichzelf een zeer welvarende gemeente is. waar ar moede praktisch n?et bestaat, waren we door de jaren heen toch vemlicht. om financiële redenen, noodzakelijk ge achte verbeteringen achterwege te la ten. Deze tijd is gelukkig voorbii. Als o-evolg van de gewijzigde financiële ver- houdmg tussen het Rijk en de gemeen ten hebben wii thans weer een gemek te-begroting. die het mogelijk maakt te doen, wat gedann moet worden Van daar dat het college van B cn W. voor het jaar 1963 uwe bi1z/mdere aandacht zal vragen voor de navolgende z~ken: 1. de vaststelling van bet, uitbrpidinws- nlan voor de kust: 2. het verbeteren als blus watervoorziening van de Fa- rooh'eout- 3 bet moderniseren van de ophaaldienst van huisvuil" 4. de ver betering van ons duingebied door het doen aanlegden van wandelpaden. Het, uitbreidingsplan voor de kust is hi ontwerp a-ereed vekomen en door on- "e stedebouwkundio-e ter e°rste beoor deling toegezonden aan de Prov'nciaie Commissie voor de uitbreidmg*plpnnen. verwacht rnacr worden, dat tot d°fim- t'eve vaatsfelh'na- van bet nlan snnedig zgl k'mnpu TTrnr/^prj nvewe^ai. Daar om moet bet betreur^ worden, dat het werk vqn de Commissie v~n de viif sa- ^p^Workende knst^emeesten zo ouno di<r sta°Tieort,. Al maanden bnq he~ft deze commissie geen voorzitter meer. u. Wilt u me maar volgen?" Karei de Hoog loopt, slechts ten dele op zijn gemak gebracht hij is dat knappe, vriendelijke meisje denkbaar - met trillende benen naast Cobi de bre de, witmarmeren trap op. Onwillekeu rig moet hij denken aan het geklos, als ze thuis de houten trap oplopen. On de dikke Smyrna loper in dit huis sterft elk gehiid op mystieke wijze. Voor de kamer van meneer Volders blijft het meisje staan, ze ope^t de deur en zegt: „Gaat u maar binnen, meneer De Hoog. Meneer Volders is in 't bad, hij komt zo". Nu staat hij op het kleedje voor de deur in Volder's k^mer - een kostbaar Perzisch kleedje, dat er al even mooi uitziet als het tapijt in het midden van de kamer. Hij ziet vol bewondering in het rond, lan^s de boekenwand, naar de mooie schilderijen en naar de haard, waa-in een vrolijk h ardvuur brandt. Links en rechts van de baard staat een club fauteuil en daartussen een rooktafeltje, waarop een vaas met sigaren en sigaret ten. Hij is verrast door een vreemd ge voel van behaaglijkheid, dat hij voor dien n et kende. Doch tevens overvalt hem iets, dat hem onrustig maakt een vreemde gewaarwording, welke zich aan hem meedeelt na de eerste indruk van warmte en imiteit. Dit was dus de 1 Onder de voortreffelijke leiding van het toenmalige lid van Ged. Staten, de heer Ir. D'kotter, heeft deze commissie uit stekend werk gedaan, in een zeer vlot tempo. De vraag rijst, waarom de heer Dikötter geen voorzitter van deze com missie kan blijven, ook al is hij geen lid van G.S. meer. Het moet n.l. niet ver standig worden geacht, een winnend elftal onnod'g te wijzigen. De Parochieput, zo centraal in de kom van on^e gemeente gelegen, moet voor onze bluswatervoorziening van grote betekenis worden geacht. B. en W. zullen u daarom spoedig het voorstel doen deze vijver van een waterkerende b°dem te voorzien, dit om het wegzak ken van het bluswater te voorkomen. Dit w^ter moet gekocht en betaald wor den. Reëel bekeken betaalt deze karwei z:ch dan ook zelf. Wat de ophaaldienst van huisvuil be treft, zijn wij het er over eens, dat dit ophalen in onze gemeente evenals in vele andere West Z.-Vlaamse gemeen ten, plaats vindt op een niet verant woorde wij~e. Het kopen van een mo derne vuilnisauto vergt echter een uit gaaf van minstens f 50.000,-. Zulk een uitgaaf is voor onze gemeente voor dit doel niet verantwoord gezien het feit, dat een moderne vuilnisauto in onze gemeente niet meer werk heeft dan 2 halve dagen per week. Daarom legden wij deze zaak ter gezamenlijke afdoe ning voor aan de voor onze streek inge stelde Ontwikkelingscommissie. Niet ontkend k°n woeden, dat deze commis sie goed werk heeft gedaan. Naar mijn gevoelen echter te weinig en in een te laag tempo. Het is daarom helaas lang niet zeker, dat deze commicsie deze zaak spoedig tot een oplossing zal weten te brengen In dat geval zullen wij ver plicht ziin zelf de knoop door te hakken, kost wat kost, in het belang van de volksgezondb eid. Er wordt de laatste tijd vaak, naar mijn gevoelen te vaak, gesproken over samenvoeging van gemeenten en grens herzieningen. Daarbij zijn er vurige voor- en tegenstanders. Het treft mij, dat de voorstanders immer die ge meentebesturen zijn, die wat zielental betreft voordeel van de samenvoeging of de grenscorrect'e hebben. De tegen standers daarentegen zijn altijd die ge meenten die wat zielental betreft, na deel van deze herzieningen henben. M.i. valt hiermt te leren, dat ook in de ver gaderzalen van de gemeente-aden de objectiviteit niet altijd de boventoon voert. Mijne heren. In het verleden hebben wij heel wat tot stand kunnen brengen onder financieel moeiliike omstandig heden. Nu onze financiële politie ster ker is geworden moeten wij daarom in staat ziin minstens hetzelfde te doen. Dat kan als wij even eensgezind bliiven. als wij in het verleden waren. Steeds hebben wij op de meest prettige wijze studeer- en zitkamer van Volders. Zi1n slaapkamer was dus ergens anders, want er stond geen ledikant. En op 't ogenbük zat mene°r in het bad Als hij, nog n'et bekomen van ziin be wondering en verbazing, nog steeds op het Pezisch kleedje daa'r voor de kamer deur staat met ziin hoed in de hand, vult olots Herman Volders zelf met zijn ioviale, nonchalQnte persoonlijkheid de kamer. Hij is door zijn slaapkamer bin nengekomen en staat nu opeens vlak voor zijn gast, die er even beduusd van is. Lachend staat Volders daar, de han den in de zakken van zijn paarse ka merjas. Dan stapt hij op zijn gast toe met u:tgestrekte handen en groet luid ruchtig: „Hallo, amice, welkom binnen deze muren! Nou, hoe zit dat, blijf je daar vanavond op dat vloerkleedje staan bij de deur? Met de hoed in de hand komt men door het ganse land. Ha-ha! Kerel, loop verder alsjeblieft en smijt je .ias uit Nu is het ijs gebroken, het gelaat van de bescheiden gast ontspant zich tot e^n lach dit ;s luhenant Volders, denkt hij verheugd, zoals hij die in "net leuer heeft leren kennen. Het kostte de voormalige officier en m^n uit hetere kringen met zijn vele relaties, weinig moe'te, Karei de Hoog op e<m kantoer onder te brengen. „Het salaris is niet al te hoog", had hij ge vergaderd. Ik spreek de hoop uit, dat dit ook dit jaar het geval zal zijn. Ik dank u allen en zeer in het bij zonder de beide wethouders en over uw hoofden heen ook al het gemeenteper- soneel voor al hetgeen u 'n het afgelo pen jaar voor de gemeente deed. Ik kan u de verzekering geven, dat ik daar diep respect voor heb. Ik hoop zeer, dat 1963 voor de gehele gemeente en ook voor u persoonlijk een gelukkig en voorspoedig jaar zal zijn. De notulen der vorige vergadering wedden z.h.st. vastge teld. De vcorz. deelde mede, dat bii de verdeling van het contingent woningwetwon ngen voor 1963 de gemeente Groede niet in aan merking is gekomen. B en W. betreu ren dit zeer, omd2t naast de twee nood woningen die er in de gemeente zijn, er nog vele andere slechte won:ngen zijn. De vraag is gereren waarom aan de gemeente Groede geen bouwvolume is verstrekt voor vervanging van ge noemde noodwoningen. Op voorstel van B. en W. besloot de raad terzake van deze* aangelegenheid een brief aan G.S. te richten. Teneinde in de behoefte aan kapitaal bij de N.V. Bouwfonds Ned. Gemeenten te voorzien, besloot de raad 4 aandelen van f 250,- te nemen, op welke aande len 10 pCt. dient te worden gestort. Voor dit doel werd een bedrag van f 100,- uitgetrokken. Op het desbetreffende verzoek werd aan de Dienst voor de geestelijke volks gezondheid in Zeeland, ingaande 1 Jan. 1963, een sub-idie van 10 ct. per inwo ner toegekend. De oude subs'die be droeg 3 ct. p. inwoner. Het verzoek om subsidie van de Ned. Ver. tot bescher ming van dieren ten behoeve van het asiel te Terneuzen, werd op grond van het feit, dat dit voor de gemeente Groe de niet van betekenis is, op voorstel van B. en W. afgewezen. Het verzoek van de Bond Mobilisatie invaliden en van hun nabestaanden, om een gemeentelijke bijdrage in het te Drachten te stichten nationaal monu ment, we~d afgewezen op grond van de beweegreden dat indien een dergelijk monument door het Ned. volk gewenst is, de kosten reker gedekt kunnen wor den uit bijdragen van particulieren. Ook werd de subsidie-aanvrage, van de Bond Heemschut te Amsterdam af gewezen B. en W. stelden, dat men niet elke in^tehmg of sticht:n<z, ook alwordt e~ lofwaardig werk verricht, kan onder steunen. Het verzoek om een gemeen telijke subsidie van de ziide van de stichting Geref. Bejaardenzorg in Z.- Vlaa"deren te Oostburg werd afgewe ken Turners "'n'iieo er m°nc,e" worden opgenomen die een vo1 doende inkomen hebben de venVee"kosten te T-etMen. dan i* het sfelh«r niet erg dat zij het volle pond oplengen Worden er men sen opgenomen die de geldende koeten niet kunnen opbrengen, dan heeft de zegd „om niet te zegden veel te laag. Maar beschouw de baan als een aan loop n^ar beter. Te ru1t moe^n gaan studeren voor boekhouden en als je dan epnmaal 00 dreef bent, kun je meer e'sen stellen". Het werk viel mee. Wat hij miste aan eel eerde kennis, vulde hij aan met ziin erote werklust en ijver, die men waar deerde. In die da^en. na de °Tote oorlog kwam er, zoals altijd na oorlogen, grote vraag naar werkkrachten, ook op kan toren, want de handel was bezig op te bloeien tot onbekende hoogte. Noch- thans was hij verbluft geweest, toen een Amerikaan~e handelsmaatschappij hem, na zijn sollicitat'e. direct aannam on eon ho°er salaris dan hij nu ver diende. Het succes had hem letterlijk overrompeld M°ar. dacht hü wat zou meneer Volders daar van zeggen? Zou die niet he^md -nin9 Want die had zich toch uitgesloofd voor hem, om hem die baan te kezor^en op het kantoor, waar hij nu werkte. Met bezwaard hart o-'nq hii hem vr"^, wot hu mo°st doen. Ziin vroee-ere sime^ieur ha^ hem stomverbaasd famzekoo-d, verrast dpor koveel naïviteit M^ar tevens w\s hij innerlijk e^etroffm door de e^rlükhMd w>n de an 'er. Hij pre -o Kareis hand in e°n plotselinge opwelling van sympa thie „Ik waardeer je fijngevoeligheid", zei

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1