DE KLOOF ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN ije Jaargang - Nr. 906 Vrijdag 1 februari 1963 Verschijnt iedere vrijdag A bonnementsprijs t 1,25 p. kw.; franco p. post f1,50 Prijs der advertenties: 10 ct. per m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 10 ct. extra Telefoon (01172) 429 DRUKKERS-UITGEVERS R. SMOOR ,4 DE HULSTER - DORPSSTRAAT ÏO - BRESKENS - TEL.l; Breskens Raadsvergadering Afwezig wegens ziekte weth. P. Zegen Tijdens zijn Nieuwjaarsrede, welke burgemeester J. A. Eekhout van Bres kens maandagavond uitsprak in de openbare raadsvergadering heeft deze een lans gebroken voor een geheel an dere opzet van de Ontwikkelingscom missie voor West- Zeeuwsch Vlaande ren. De burgemeester schetste de histori sche groei van de huidige ontwikke lingscommissie, die er gekomen is, toen er te Breskens in 1958 een tentoonstel ling werd georganiseerd. Deze tentoon stelling had tot doel meer bekendheid te geven aan de industriële mogelijkhe den, die W. Z. Vlaanderen heeft. Voor de organisatie van deze tentoon stelling werd indertijd de ontwikke- lingscomnvssie in het leven geroepen. Herhaaldelijk, aldus de burgemeester, wordt vanuit de raden in W.-Z. Vlaan deren aandrang op de ontwikkelings commissie uitgeoefend, om te beginnen met het doel waarvoor zij werd opge richt, n.l. de ontwikkeling van W.- Z. Vlaanderen. Er is wel contact, aldus vervolgde burgemeester Eekhout zijn toespraak Er wordt bijv. momenteel gesproken over de organisatie van een gezamen lijke hu is vuilophaaldienst, terwijl ook de indeling van de gemeenten in klas sen, de z.g. gemeenteclass'ficatie al ve le malen onderwerp van eesp'-ek was. De steeds eeuite klacht, dat de commis sie zo weinig presteert, aldus de burge meester komt voort uit het feit, dat deze ontwikkelinerscommissie geen en kele wett'ge grondslag heeft. Om over een huisvuildienst en der gelijke te spreken, zijn er in de Vereni ging van Burgemeesters, Secretarissen en Ontvangers contacten genoeg. Daar voor behoeft men er persé geen ontwik- kelingscommiss'e op na te houden. De kardinale vraagstukken, die deze commissie zouden moeten bezig houden zijn die van de orwoering van het le venspeil m Westelijk Zeeuwsch Vlaan deren. Er zal dan, wil men uit deze im passe geraken, iets anders moeten ko men dan de huidige ontwikkehn^scom- miss'e Deze ^aak zal door de raden van WesteHik- Zeeuwsch Vlaanderen geza menlijk besnroken dienden te woeden en moeten worden gekegeld in e°n "-e- meenschapoelh'ke regelin0- of Stick ting Men zal dit nie^w te creëren lieha.nm bepaalde bevoegdheden moeten geven en een wettelijke basis. Voorts zal er geld moeten komen om iemand in e^n dagtaak te kunnen aan stellen. die de plannen, woe den geboren in de ontwikkelingscom- misrie, nader uit te werken. Men za1 eendrachtig moeten gaan samenwerken om dit voor elkaar te krijgen, m het be lang van het gewekt. Sur. zag een mo gelijkheid om tot stichting van een zo danige commissie te komen in de gel den, die de minister voor de probleem gebieden, w.o. geheel Zeeland valt, be schikbaar heeft gesteld. Op zeer korte termijn is nader beraad over de toe- FEUILLETON Roman van een kantoorbediende door Jan van Maasdorp „We gaan h'er even uitrusten", sprak de luitenant, gaf zelf het voorbeeld en noodde met een handgebaar zijn min dere uit hetze'fde te doen. De officier begon zijn schoenen los te maken, doch tastte eerst in zijn rak, nam zijn siga rettenkoker er uit en smeet die noncha lant naar zijn mindere. „Hier, steek 'n sigaret op en geef mij er ook een". Verbluft keek soldaat De Hoog met schuine blik naar de officier. Wat een rare sinjeur was dat! Hij had een luci fer bij de sigaret van de luitenant ge houden waarop die kwasieboos had ge waarschuwd: „Denk om mijn snor, ver dorie". Ze hadden be den gelachen, om dat de luitenant geen haartje op zijn bovenlip had. Wat ie nu weer deed! Hij keek toe hoe de officier ongegeneerd zijn schoen en sok uittrok, om dan met het boveneinde van zijn sok wat pluisjes tussen zijn tenen uit te vegen. „Verrek", dacht Karei de Hoog, ge- komst van W. Z.-Vlaanderen noodzake lijk. In een overzicht dat de burgemeester verstrekte betreffende de woningbouw in de gemeente, deed hij de verheugen de mededeling, dat men hoopt de nood woningen in de Bloemenwijk binnen 5 jaar volled'g te hebben opgeruimd. De eerste woningen staan al leeg en mogen ingevolge een beschikking van de mi nister niet meer voor bewoning in aan merking komen. Er wordt in snel tem po in Breskens gebouwd. Het nieuwe uitbreidingsplan West lijkt een nieuw dorp te worden. De burgemeester sprak de wens uit, dat dit jaar meer bouw volume in de particuliere sector be schikbaar zal komen, waardoor het mo gelijk zal zijn ook het bungalowpark vol te bouwen. De eerste aanzet was verheugend, jammer genoeg heeft de bouwstop en gebrek aan bouwvolume de verdere ontwikkeling van het bun galowpark gestagneerd. De straatverlichting werd het afge lopen jaar belangrijk verbeterd. In de Ph. van Kleefstraat en Burg. Gerritsen- straat kan men zien, hoe in de toe komst de straatverlichting van Bres kens zal worden. Verheugend noemde de burgemeester de financieringsmogelijkheden d e de raad creëerde voor de vervanging van vissersschepen en verbetering en uit breiding van bestaande bedrijven en fabrieken. Op het terrein der recreate werden de eerste twee fasen van de promenade op het kunstduin verwezenlijkt. De ver wachting is gerechtvaardigd, dat de laatste fase nog voor het toeristensei zoen aanvangt en gerealiseerd kan wor den, waardoor het mogelijk zal zijn per auto boven op het kunstduin langs een gedeelte van de kust te rijden. Ook de wandel- en fietspaden zullen dan ge reed komen. De V.V.V.-afdeling ontwikkelt een verheugende activiteit, terwijl ook de Visserij dagen een steeds groter succes worden. Voorts bestaan er plannen voor het creëren van een aparte jachthaven. De tekeningen voor deze haven zullen de raad spoedig worden voorgelegd. Het eerste sportveld is gereed geko men, het tweede zal dit jaar worden voltooid. De plannen voor een geschik te kleedgelegenheid zijn nagenoeg ge reed. Het afgelopen jaar werd een be gin gemaakt met de coördinatie van j eugdorganisaties. Op het gebied van gemeenschappe lijke regelingen kwam o.a. het In dustrieschap tot stand tussen Breskens, Schoondijke, Groede en Hoofdplaat. De eerste vergadering, waar de functies zijn verdeeld, is inm'ddels gehouden. Er is door de stedebouwkundige' een in dustrieterrein aangewezen te Breskens. De raad zal hierover in de komende zit tingsperiode nadere mededelingen ge daan worden. Minder content was Breskens burger vader omtrent de burgerzin van zijn in woners betreffende het sneeuwvrij ma ken van eigen stoepen en trottoirs, in het belang van de veiligheid van voet gangers. Bij pol'tieverordening werd dit sneeuwvrij maken van het trottoirge- amuseerd. wat een rare off'cier is da.t nou hij lijkt mijn slapie wel". En hij kon waarachtig kankeren ook als ziin slapie: „Moet je zo'n blaar eens zien. soldaat. Daar moet ik nog minsts twee uur mee rondlopen De soldaat keek zoals hem verzocht werd, maar wist niets te antwoorden. Hij zag hoe de luitenant een grote blaar op zijn hiel doorprikte en er een verbandje omleg de.. „Nu ben ik een oorlogsgewonde", spotte hij. Het disciplinaire ijs was nu echter ge broken, het verdere gedeelte van de mars rookten ze samen de koker van de officier leeg. Uit welke plaats de soldaat kwam, vroeg de luitenant. „Rotterdam? Hé, dan zijn we stadgenoten, dat is leuk". Het geval wilde, dat alle soldaten van zijn sectie van provincieplaatsen kwa men. „Hou je van Rotterdam?" vroeg hij zijn mindere. En toen deze een spon- taan-bevestigend antwoord had ont vangen, zei hij niet minder spontaan: „Nou ik niet minder, kerel. Het zal ge lukkig niet zo lang meer duren, dat de moffen om genade zullen smeken en dan zijn we weer vrije burgers". Wat of de soldaat van beroep was. „Kantoorbediende? Wel. ik heb ook een kantoorbaan bij een grote bankin stelling. Studeerde economie, maar deelte voor de woning verplicht gesteld. Men stuit hierbij echter op zoveel weer stand dat de vraag Is opgeworpen, of de gemeente zelf deze verplichting van haar inwoners zal overnemen, uiteraard tegen betaling van de kosten. Gedacht wordt aan het invoeren van een be lasting voor het sneeuwruimen. De visserij heeft een goed jaar gehad, mede door de vernieuwing die de vis sersvloot heeft ondergaan. Er zijn hoge besommingen gemaakt voor de vang sten. De burgemeester betreurde het, dat de vissers te weinig waarde hechten aan technische kennis, waardoor devis- serijschool steeds gebrek heeft aan leer lingen. Het is in het belang van de vis sers zelf, dat de schippers van de sche pen het berit van een visserijschool-di- ploma apart gaan honoreren. Voorts zal er een E.T.I.-rapport worden samen gesteld betreffende de toekomstmoge lijkheden voor de visserij van Breskens. Hierin zal ook aandacht worden be steed aan de sociale verhoudingen en sociale voorzieningen. Vooral ln deze tijd, wanneer men gedwongen is lange tijd binnen te blijven met de schepen, is het ontberen van een sociale voorzie ning voor de bemanning en de sch'ppers zelf, funest. Voorkomen moet worden dat de vissers dan naar ander werk gaan uitzien. De burgemeester zag een mo gelijkheid tot het verwezenlijken van sociale voorzieningen in het z.g. scheeps deel, dat van de vangst voor het on derhoud van het schip wordt gereser veerd. De bouwniiverhe'd ln Breskens zal zich ook in 1963 kunnen ontplooien. Er zijn veel bouwplannen. Zo staat een be langrijke uitbreiding van de Aankoop- verenigingsgebouwen op het program ma. Er zullen een 60-tal woningen ge bouwd worden, de Centrale Bakkerij zal in 1963 worden gebouwd. Totaal beloopt dit voor 1963 ongev. 2'/i millloen. De verdere uitbreiding van de we gen zal in verband met de versnelde woningbouw ter hand worden genomen. De 60 woningen zullen voornamelijk langs de noordkant van de Lan'ewev gebouwd worden, terwijl er een nieuwe weg zal komen vanaf de v. Zuijenstr. langs de begraafplaats naar de Doros- straat. Als de Bloemenwijk gesaneerd zal ziin. zal ook het plan West geheel volgebouwd zijn. De voorz. betreurde het, dat op de Rijksbegroting voor 196? geen geld ge reserveerd is voor de derde haven van Breskens. Er zullen op korte termijn verdere besprekingen gevoerd worden over het beheer van deze haven met Rijkswaterstaat, G.S.. de Veren;ging v. Havenbelangen en de streek, aldus de voorz., die de wens uitsprak dat de reeds gereserveerde gelden geheel aan de plannen voor deze derde haven ten geode zullen komen. Met de wens uit te spreken, dat de raad ook in de toekomst op prettige wij ze in het belang van Breskens zou sa menwerken. beëindigde de burgemeester ziin uitgebreid overzicht. Bij de vaststelling van de notulen der vorige vergadering, maakte de heer Ca- rels bezwaren betreffende de formule ring van enkele zinnen. Nadat hierover moest mijn studie afbreken door om standigheden". Hij had het gymnasium bezocht en zover soldaat De Hoog kon begrijpen, was hij, tegen zijn wil, reser ve-officier gemaakt. Het werd een vreemd-vertrouwelijk gesprek, waarbij de officier ontdekte, dat de soldaat met gemengde gevoelens de burgermaatschappij straks weer zou betreden. D e jongeman kreeg een beet je zijn sympathie was beschaafd en stak af bij het stelletje dat hij onder zijn bevelen had. Later, op de kamer van de luitenant, hadden ze beiden toen nog een vreemd en militair-onge woon gesprek gevoerd, dat Karei de Hoog uitermate verbaasde. Toen kort daarop de vrede tussen de geallieerden en Duitsland was getekend en het eind der mobilisatie er was, had de luitenant hartelijk afscheid van hem genomen. Hij had de Hoog zijn naamkaartje met adres gegeven. „Als je niet direct kunt slagen met het vinden van een kantoor baan, weet ik allicht iets voor je ik heb nogal wat relaties. Kom me maar eens opzoeken in mijn pension". O— in Na zijn ontslag uit de militaire dienst was Karei de Hoog dan weer terugge keerd in de burgermaatschappij. Daar was hij dus weer in zijn oude stad. En zeer breedvoerig van gedachten was ge wisseld en de voorz. een uiteenzetting had gegeven betreffende de grote zorg, waarmede de raadsnotulen door de be treffende ambtenaren worden samen gesteld, werden de notulen gewijzigd. Door G.S. werden aan Breskens 50 woningen toegewezen voor de vervan ging van noodwoningen. Hiervan wer den 10 woningen toegewezen aan de R.K. Bouwvereniging en de rest aan de Alg. Woningbouwvereniging om te bou wen. Totaal zullen 60 woningwetwonin gen gebouwd worden. Een 50-tal voor de vervanging van noodwoningen en 10 woningen uit het normale contingent. Voorts zal de fa. v. d. Poel nog een 10- tal woningen te Breskens bouwen. De raad bepaalde, dat voor de verkrijging van een gelijke huurprijs de woningen door de beide bouwverenigingen geza menlijk zullen worden aanbesteed n onder toezicht van de gemeente-opgich- ter zullen worden gebouwd. De heer Carels informeerde, of het niet beter was de bouwverenigingen af zonderlijk te laten bouwen, zodat men de kans heeft dat de één goedaoper kan bouwen dan de ander. Weth. van der Hooft zei, dat men ook de kans loopt dat de woningen belangrijk duurder zul len komen als ze in te kleine percelen worden aanbesteed. De heer Cambier meende, dat 10 woningen voor de R.K. Bouwvereniging de verhouding, gezien het inwonertal, te veel is. Weth. v. d. Hooft zegde toe, dat een eventueel „te veel" later rechtgetrokken zal worden. Hier zijn twee blokken woningen be doeld, die moeilijk versnipperd konden worden. De heer Vergouwe informeerde, of er ook bejaardenwoningen gebouwd zullen kunnen worden. Dit bleek inderdaad het geval te zijn. De heer de Boer waar schuwde er nog voor dat men moet op passen dat straat A. geen uitgesproken R.K. straat wordt, straat B. een Prot. Chr. en straat C. hoofdzakelijk alge meen gerichte inwoners zal krijgen. Hierop zal bij de toewijzing van de wo ningen worden toegezien, aldus de voorz. De raad ging accoord met het opne men van een cred'et, groot f 150.00U,- bij de N.V. Bank van Ned. Gemeenten. Ook ging de raad accoord met de ver hoging van de jaarwedden van de sec retaris, ontvanger en de ambtenaar van de burgerlijke stand met de gebruike lijke 2,7 pCt. Aan dhr. H. B. Mulder, wonende Ph. van Kleefstraat 23, werd de door hem bewoonde woningwetwoning verkocht voor de prijs van f 8.452,-. Dhr. R. H. P. Claeys zal de door hem bewoonde wo ningwetwoning aan de dr. Broodman- straat 17 voor de prijs van f 13.551,- aan kopen. Beide woningen worden ver kocht met de daarbij behorende grond, mits het Rijk de gedane toezegging dat het verschil tussen de door de minister vastgestelde verkoopsprijs en de werke lijke boekwaarde van de woningen in derdaad gestand zal worden gedaan. De begroting 1962 werd gewijzigd voor de 8e maal. De motie van de gemeente Buurmal- sen betreffende de kosten van verple ging van geesteszieken en langdurige nu ja, nu moest dan eigenlijk zijn werkelijke loopbaan beginnen. Alles wat daarvoor was geweest rijn jeugd'a- ren, zijn gestumper, zijn gezoek en zijn vertwijfeling dat was nu alles voor goed voorbij dat was zijn verleden, waarmee hij definitief diende te breken wilde hij eens slagen. Zijn gerijpte jon gelingsjaren deden hem deze keiharde werkelijkheid groot en klaar besef'en. Maar het nog altijd klein-burgerlijke milieu bij hem thuis, waar hij en zijn zuster Dora nog slechts waren overge bleven met hun sterk verouderde moe der het milieu dat door verhuiz'ng uit het proletariëerskwartier weliswaar iets minder triest, wat minder rauw was was enkel maar 'n staat gewee t, hem te doen beseffen, hoe zwaar zijn nieuwe leven zou worden. De eerste ochtend na zijn ontslag uit de dienst is hij vertwijfeld de rommelige drukke werkstad ingelopen, op zoek ja, op zoek naar wat? Automatisch is hij de kant van de havens uit gelopen, automatisch ook is hij tegen een meerpaal gaan staan op de kade van de Boompjes, om het druk ke gedoe op het water aan te zien. Dat had hij altijd r.-achtig en imponerend gevonden. Vertwijfeld Iaat hij zijn blik dwalen -- daar staan de gebouwen, de handels kantoren, de bankgebouwen en de ve-

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1