BOBBE DE KLOOF V CORSETTEN Onderzoek naar liet vertrek van de uit de Z. ben! nu nog niet te laat Uw modehuis in VLISSINGEN ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS -VLAANDEREN r~ 17e Jaargang - Nr. 905 Vrijdag 25 januari 1963 Verschijnt iedere vrijdag A bonnementsprij s t 1,25 p. kw.; franco p. post f1,50 Prijs der advertenties: 10 ct. per m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 10 ct. extra Telefoon (01172) 429 DRUKKERS-UITGEVERS F - SMOOR DE HULSTER -.DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL., Mr. dr. A. J. J. M. Mes, lid van Ged. Staten van Zeeland, heeft het initiatief genomen tot het instellen van een on derzoek naar de ernstige, niet te ver klaren vertrekoverschotten waarmede de Zeeuwse Plattelands Gemeenten te kampen hebben. We willen nu wel eens, aldus de heer Mes, precies weten, waarom de mensen wegtrekken en waarheen ze gaan. Ver huizen de arbeiders, die b.v. de land bouw afstoot, naar de nieuwe industrie centra in Goes en Terneuzen? Of ver trekken ze naar elders in de provincie? Nadat nu al jarenlang een aantal zuiver agrarische gemeenten een be langrijk vertrek-overschot boekten, zijn er nu een aantal ver ntrustende niet te verklaren cijfers bijgekomen van an dere zuivere woongemeenien in cen trum-streken van Zeeland. Er zal een enquete worden ingesteld onder de mensen die uit een aantal ge meenten zijn weggetrokken. Vooral de vraag over het waarom men wegtrek is voor de provincie Zeeland van groot be lang. Ook waarheen de vertrekkenden gegaan zijn. De woonomstandigheden van de ver trekkende gezinnen zullen uitvoerig be keken worden. Kwamen deze mensen uit slechte huizen of krotten; was er in eigen gemeente geen goede woning be schikbaar? Waren er voldoende onder wijsmogelijkheden aanwezig voor de op groeiende kinderen, het zijn allemaal omstandigheden die bij de uitslag van de enquete kunnen doortikken om het toekomstige plattelandsbeleid te bepa len. Dr. Mes meende, dat men in Zeeland ernstig moet e-aan trachten om tot een goede onderlinge samenwerking van de gemeenten te komen. Een onbaatzuch tige samenwerking, om te komen tot een zo goed mogelijk levensklimaat voor de plattelandsbewoners die vaak veel moeten missen wat men elders wel heeft. We zullen proberen om de ach tergronden van het vertrek eens bloot te leggen en in de zeer nabije toekomst niet alleen bekijken wat we er aan kunnen doen, doch de plannen d e er komen ook mo«ten uitvoeren, aldus dr. Mes. Plaatselijk Nieuw» Retranchement Raadsvergadering. De raad van Retranchement kwam ln voltallige zitting bijeen onder voorzit terschap van burgemeester J. A. Leen- houts. De voorz. bood de leden zijn beste wensen aan voor het nieuwe jaar en h-opte op een goede samenwerking ln 1963. Hij drukte er zijn spijt over uit, dat het aantal inwoners in het aigelopen jaar nog achteruit was gegaan. Hij FEUILLETON Roman van een kantoorbediende door Jan van Maasdorp 6 „Nu zijn ze nog mooi, maar later, als je ook in een pakhuis of in de haven komt te werken. Bah!" Haar blik vlamde hem tegen als hij beschaamd naar haar opkeek. Altijd had hij een stille bewondering voor zijn enige zuster gekoesterd, anders dan de broers, die D ra niet konden u tstaan om haar vreemde allures en haar ge maaktheid. Waar die mei! de verbe 1- ding vandaan haaldeZij en die mi:luk te pennelikker Maar niets en nie mand waren ooit bij machte geweest, de wil en de trots van Dcra te breken. Trotser en mooier was ze nu met haar twintig jaren. Verward dojr Dam's dwingende ogen liet Karei zijn blik langs haar mooie, goed geklede figuur zakken tot op haar fraaie, in zijden kousen gestoken benen. Hoe ze nu voor hem stond, in haar volle lengte, haar slanke handen gebald tot vuisten, haar sprak de hoop uit, dat binnen afzien bare tijd de gemeente mag beschikken over een goedgekeurd uitbreidingsplan van de Zwmsector. Van alle leden der huisvestigings- commissie was bericht ontvangen, dat zij hun herbenoeming aannemen. De voorzitter deelde mede, dat G S. de voorgestelde grondprijzen van het uitbreidingsplan in de kom der ge- gemeente hebben goedgekeurd. Weld-a zullen de betreffende gronden van het Waterschap worden aangekocht. Met betrekking tot de begroting voor 1963 deelde de vonr-itter mede, dat een voorzichtig financieel beleid aeboden blijft. De heer Laimet mforme"rde naar de heToting'p-st sub-b'ie voor het mu- ziekeezelschao. Hii achtte het aanfal concerten dat de vereniging heeft wat aan de lage kant, al had hij wel begrip voor de moeilijkheden, waarmee het corps te kampen heeft. De voorz. zou graag zien, dat het gezelschap meer in het openbaar kon cptreden. Hij sprak evenwel zijn waardering uit voor het moedig volhouden van het toch wel kleine aantal leden. Een post van f 450,werd uitgetrok ken voor het aanschaffen van een schrijf-machine. Een bedrag van f 4864,80 wordt ge reserveerd voor de eventuele aanflui ting van de onrendabele percelen op "net elektriciteitsnet. Zonder hoofdelijke stemming werd de begroting vervolgens aangenomen met vcor de p-ewone dienst aan inkom sten f 179766.n6 en aan uitgaven f 206385 60, derhalve een nadelig slot ven f 266'9.14. Deze begroting kon slechts sluitend gemaakt worden door verhoging van de straatbelasting. Het bedrag per leerling voor het la ger onderwijs voor het jaar 1963 werd op f 96 73 vastgesteld De mlnMriële beroldieingsmaatregelen per 1 januari 1963 en de nieuwe kinder toelageregeling vcor het personeel der lagere publiekrechtelijke lichamen wer den van overeenkomstige toepassing ver klaard voor het daarvoor in aanmerking komende gemeentepersoneel, alsmede voor de opzichter van de Centrale Technische Dienst. Een nieuwe regeling werd vastgesteld voor het verlenen van kolentoeslag aan minderdraagkrachtigen. Het bedrog werd gebracht op f 5,— per week in het tijdvak van 1 november 1962 tot 1 april 1963 bij een inkomen van hoog stens f 2553,20 per gezin of f 1786,20 voor alleenstaanden. Een subsidie-aanvrage van de Stich ting Het Nederlandse Astmafonds werd afgewezen.. Bij de rondvraag informeerde de heer Vercouteren naar de metingen in het uitbreidingsplan van de Zwinsector. De voorzitter deelde mede, dat het rapport openbare werken voor het plan gereed is. De heer Versprille wees op enkele fouten in een woningwetwoning in de Prins Mauritsstraat. Hiernaar zal een onderzoek worden ingesteld. De heer Co-nelis was ontstemd over het lange uitblijven van de ophaaldienst voor huisvuil. De voorzitter deelde me- mooie jonge borsten uitdagend vooruit. Eigenlijk was Dora een zuster om trots op te zijn. Haar scherpe intuïtie zei Dora, dat ze hem gewonnen had: „Je zegt d!e loopjongensbaan in die schoenwinkel op", sprak ze bevelend. „Je laat je niet meer ompraten door moeder en je hebt lak aan Gerard en die andere pestkop. En je gaat ook weer naar de avondschool. Als je dat niet dcet, zal je een even grote sufferd wor den als zij. Dan heb ik jou ook niet meer als broer". Ze keek rond zich in de huiskamer. Niemand, buiten hen, was aanwezig, ook moeder niet. Ze smeet driftig haar krullen naar achteren. Al wat zij aan vrouwelijke wapens wist te vergaren, bracht ze in stelling voor haar aanval. Terwijl ze Karei doordringend aanrag, sprak ze met haar vreemde, gesluierde stem, welke haar apartheid zo sterk accentueerde: „Beloof me, dat je het doet". Als betoverd zei hij„Ik beloof 't". Hij wist niet, of hij zelf het was, die de woorden uitsprak. Gehypnotiseerd door haar ogenspel en haar fluwelen stem, deed hij, z.als Dora van hem eiste. Nu stak ze twee slanke vingers op en zei plechtig: „Zweer 't". Het leek een toneelstuk. Als een furie stond ze tegenover hem, haar dwingen MEDISCHE 9urchtstraat 13 OOSTBURG U 1 Er zijn weer tal van nieuwe koopjes in man.els, japonnen, regenmantels en stoffen HET IS FEEST BIJ de, dat 30 gezinnen zich bij de enquete voor een ophaaldienst hebben ver klaard, terwijl 25 gezinnen er niet aan wensten deel te nemen. Van de overige belanghebbenden kwam nog geen antwoord binnen. B. en W. zullen zich over dit punt nader beraden. De heer Almekinders achtte het be zwaarlijk, dat de gemeente niet over beschikt over een geschikte ijsbaan. Schoondijke Filmavond Roode Kruis. Op Donderdag 31 Jan. a.s. geeft de afd. West Z.-Vlaanderen van het R^ods Kruis te 19.30 uur een filmavond in zaal Wijffels. Vertoond wordt de film „Zo lang er mensen rijn" met Lana Turner en Mahalia Jackson. Een aangrijpende film. Toegang 14 jaar. Stijging aantal donateurs. Het aanta1 Roode Kruis-donateurs in Schoondijke is in enkele maanden tijds van 105 op 434 gestegen. Een toename van ruim 400 pCt.! Subsidie aan het Bach-comité. Burgemeester en Wethouders stellen de Raad voor aan het Bach-comlté Aar denburg. welk comité jaarlijks op Pas sie-zondag een uitvoering organiseert van Joh. Sebastiaan Bach's Matthaus Passion, tot wederopzegging een subsi die ad f 50,- per jaar te geven. Schaatswedstrijden. Door de Schoondijkse IJsvereniging werden, in samenwerking met het on derwijzend personeel, schaatswedstrij den voor de kinderen van de drie lagere scholen georganiseerd. Ondanks de kou de namen veel kinderen aan de wed strijden deel, terwijl veel ouders de prestaties van hun kinderen gadesloe- de ogen lieten de zijne niet los tijdens de ceremonie. Toonloos zei hij de woor den na. Het wonder geschiedde, dat hij de spot van zijn broers trotseerde, zomede de wil van zijn moeder. Hij zegde zijn baan in de schoenenwinkel op, zocht en vond alleen een nieuwe kantoorbaan en ging terug naar de avondschool. „Als het je niet Inkt op dat kantoor, orobeer je 't weer bij een ander", had Dora hem bij voorbaat bezworen. „Maar het m~et lukken nu". Wat haarzelf be trof, zij zag er niet tegen op, van be trekking te veranderen ze was aan haar derde winkel be"ig. Maar die veranderingen gingen steeds gepaard met verbeteringen. „Ik word neg eens eerste verkoopster in een sjieke mode zaak", rei ze met overtuiging. „Volhouden jo", trachtte ze hem te inspireren. Als ze Karei des avonds over zijn leerboeken gebogen zag zitten, gaf dit haar intense voldoening. Ze waren weer eens alleen thuis. Dora betrapte haar br -er er op, dat hij al geruime tijd naar het avondlijk rumoer van de straat zat te kijken. Dora zat een nieuwe hoed voor haar zelf te maken; ze was al meer dan „halfwas" in het modevak. „Ik heb zulk moeiliik rekenwerk", zuchtte Karei. „En ik heb niemand die me kan helpen". Helpen ja, helpen met de studie van haar broer kon Dora ook niet. Re gen. De uitslagen waren als volgt: A. Blokjesrapen jongens en meisjes t.e.m. 7 jaar. 1. Henk Dees; 2. Sjaak Huigh; 3. Anneke Jansen; 4. Marjan- neke Quaak. B. Hardrijden meisjes 8, 9 en 10 j. 1. Riet Haartsen; 2. Anneke foesseint; 3. Jannet Goethals; 4. Betsy de Die; 5. Annie Schoonakker. 6. Paula Tourncis. C. Hardrijden jongens 8, 9 en 10 J.: 1. Hans Risseeuw; 2. Johan de Zwart; 3. Kees van Luijck; 4. Piet Huigh; 5. Henk van de Ree. D. Hardrijden meisjes 11 j. en ouder: 1. Anneke Hubregtse; 2. Tannie Kotvis; 3. Guus Hamelink; 4. Addie Kotvis; 5. Alie Goethals; 6. Gerrie Passchier; 7. Maria Risseeuw. E. Hardrijden jongens 11 j. en ouder: 1. Wim de Zwart; 2. Huib Gij zeis; 3. Sjaak Boekhout; 4. Bram de Hullu; 9. Tonnie Cornelis; 6. Adri de Feijter. Als extra attractie werden nog een 2- tal wedstrijden verreden tussen de no.'s 1. Bij de meisjes werd no. 1 Riet Haart sen van de groep 8, 9 en 10 jaar en no. 2 Anneke Hubregtse (groep 11 jaar en ouder). Bij de jongens 1. Wim de Zwart en 2. Hans Risseeuw. Extra kolentoeslag. In verband met de strenge koude heeft het gemeentebestuur besloten voor de tweede maal een extra kolentoeslag van 2 weken te verstrekken. Breskens Aanrijding. Maandag j.l. had in de namiddag een aanrijding plaats op de kruising in de Langeweg nabij het viaduct. De Belgische autobestuurder M. B. uit Knokke gaf geen voorrang aan een voor hem van rechts komende perso- kenen op school waren altijd de laag ste cijfers haar deel geweest naar kokette persoontje was voor de onder wijzers doorgaans een psychologisch probleem. Haar succes in haar arbeid school in de vaardierheid van haar fraai gevormde vingers die van een lap stof, wat stro en veertjes een mooie jurk en een hoedje krxiden toveren. Haar zelf vertrouwen ontleende zij aan de macht van haar sexe. De lacune in haar gees- teliike ontwikkeling werd ruimschoots aangevuld door hear raffinement, haar beschonken met haar mooi gezicht en b'cbaam. Haar allures waren toneel technisch te ongeschoold, maar met meer intellect zou zij zich ongetwijfeld kunnen ontpoppen tot een verdienste lijke actrice. „Je kunt nooit zo alleen staan als ik", luidde haar conclusie op de klacht van haar br:-er. „Ik heb 't, als eni^e vrouw tussen julTe mannen, veel moeilijker". Ze beet nijdig een draad af met haar gave pareltanden. Karei kerk haar peinzend aan. Enige VROUW zei ze, .niet meisje. Verward dwaalden rijn blikken langs haar nieuwe zijden jurk, die strak om haar slanke lichaam zat. Het was de reeds riipe vrouw in h~ar, d;e de verwarring bij haar broer waar nam. Karei dacht: „Zij loopt rond in zijden kleding en moeder met een bonte schort vcor". Dora lachte verm°akt, toen ze zag hoe haar toch al zo grote

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1