DE KLOOF alg. nieuwsblad alg. nieuws voor west zeeuws-vlaanderen feuilleton de jchakel DRUKKERS-UITGEVERS: F» SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL.; 17e Jaargang - Nr. 904 Vrijdag 18 januari 1963 Verschijnt iedere vrijdag A bonnementsprij s t 1,25 p. kw.; franco p. post f 1,50 Prijs der advertenties: 10 ct. per m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 10 ct, extra Telefoon (01172) 429 -J Plaatselijk Nieuws Aardenburg Raadsvergadering Aardenburg's gloednieuwe burgemees ter sprak Maandagavond tijdens de ge houden raadsvergadering zijn Nieuw jaarsrede mt. De bevolking der gemeente is in de loop van 1962 gedaald van 3855 tot 3797, dit is een achteruitgang met 58 perso nen. Als oorzaak hiervan zag de bur gemeester het geb-ek aan werkgelegen heid in de gemeente Aardenburg. Het zal, aldus de eerste burger, de taak zijn van het gemeentebestuur in de komen de jaren veel aandacht te besteden aan de leefbaarheid van de gemeente. Ook de woongelegenheid vraagt de grootste aandacht. Door het ontb-eken van ver schillende rijksgoedkeurineen bleef cok de particuliere woningbouw beneden de verwachtingen. De houten noodwonin gen worden geleidelijk aan vervangen en afgebroken. Zij zullen waarschijn lijk eind 1964 allemaal verdwenen zijn. Van verschillende particuliere arm besturen is de sociale z vrg voor behoef- tigen overgenomen, terwijl de gemeente het afgelopen jaar ook een kjentoe- slag voor beiaarden invoerde. Het toeristisch bezoek aan Aarden- burg neemt steeds toe. De verwachtingen omtrent de verbe tering van de Roeselaerestraat zullen waarschijnlijk in 1963 verwezenlijkt kunnen werden. In studie is genomen de verbetering van de weg St. Kruis- Waterlandkerkje en de weg Aardenburg- St. Kruis die daarop aansluit. De straatverlichting voor de wijk Draaibrug zal spoedig belangrijk ver beterd worden. De uitvoering van het werk is inm'ddels aan de aannemer op gedragen. Voor de verbetering van do straatverlichting St. Kruis en de wijk Eede zal spoedig een plan gemaakt worden. Onder de ingek stukken waren ver zaken om subsidie van de Sticht'ng Centraal Schoolbestuur te Oudenbosch en de Ned. Vereniging tot bescherming van dieren afd. Terneuzen voor de stichting en uitb-eid:ng van het dieren asiel. Beide verzoeken werden op voor stel van B. en W. afgewezen. De begriting 1963 van het arm bestuur werd door de raad behandeld. Thans komen alle gevallen, waarin steun werd verleend voor rekening van de gemeente, uitgezonderd te Eede. waar nog een particuliere instelling werkzaam is. Voor 1963 kan het armbestuur putten uit een gemeentelijke subsidie van ruim f 15.000,Het armbestuur Eede kreeg een verhoogde gemeentelijke biidrage van f 2500,i.p.v. de gebrui kelijke f 1500,—. Het presentiegeld van de raadsleden werd verhoogd en op f 12,per bijge woonde raadsvergadering gebracht. Het wederopbouwnlan betreffende de herzieningen aan het Kaainlein werd gewij-igd. Aangedrongen werd, om het fraaie geheel dat thans ter plaatse is verkregen, niet te beschadigen door al te moderne bebouwingen. Van het R.K. Roman van een kantoorbediende door Jan van Maasdorp 5 Karei de Hoog had n;et het minste benul, bij alles wat hij voor arbeid moest doen, wat hij eigenlijk verrichtte. Hij draaide werktuigelijk aan de co- pieerpers, legde er een dik boek tussen, om dan later vellen geschreven papier er uit te halen. Dat waren dan de co pies van de brieven van de „Rheini- sche". En toen .op een drukkend hete julidag gebeurde het. De jongste be diende De Hoog zat op zijn h^ge kruk aan zijn bruingeverfde lessenaar en tuurde op lange scheepslijsten, waar uit hij de namen van de schepen der „Rhein'sche" moest zoeken. Op 't laat ste zag hij geen namen meer van sche pen, doch enkel maar zwarte strepen. De directeur had al een tijdlang met zijn bijziende ogen vanachter de glazen van zijn lorgnet zijn jongste aanwinst met wantrouwen zitten bestuderen, tot- Armbestuur werd door de raad een stuk we'land aangekocht voor de prijs van f 6060,—. De burgemeester werd door de raad met algemene stemmen benoemd tot ambtenaar van de burgerlijke stand. Aan de heer A. I. Catsman werd op zijn verzoek cp een eervolle wijze ontslag verleend uit enkele functies, die voort vloeiden uit de waarneming van het burc?emeeste'"sambt In zijn plaats werd voor deze com missies en vergaderingen de burgemees ter steeds met algemene stemmen als de gemeentélijke vertegenwoordiger aangewezen De heer C. van Belleghem drong er bij de rondvraag op aan. stappen te Ondernemen voor het verkrijgen van meer doorlaatposten bij de grens. De heer Paridaen sprak de wens u*t dat de toegezegde verbeteringen van de St. Kruisweg in 1963 nu eens eindelijk haar beslag zal krijgen. Hij vroeg B. en W. hierop grote aandrang bij bevoegde autoriteiten uit te oefenen. Mevrouw Van der Broecke vroeg B. en W. eens uit te z'en naar een behoor lijk museum-ruimte. Dit vooral met het oog op de vele toeristen, die naar de opgravingen komen kijken. Het opge- gravene zou dan in dit museum een waardig onderdak kunnen vinden. De voorz. sl~ot tenslotte de eerste openbare raadsvergadering, die hij in izijn nieuwe gemeente leidde. Schoondijke Raadsvergadering De Raad van Schoondijke kwam vo rige week voor de eerste maal in 1963 in openbare vergadering bijeen, onder voorzitterschap van burgemeester J. C. Hof tijger. Burgemeester Hoftijzer sprak een nieuwjaarsrede uit, waarin hij tot zijn grote vodoening tot de conclusie kon komen, dat het jaar 1962 voor de ge meente een zeer goed jaar blijkt te zijn geweest. Het inwonertal steeg van 1974 tot 1989 zielen. De bouwnijverheid heeft een grote bedrijvigheid te z'en gegeven, voornamelijk in de sector woningwet- bouw. In de particuliere sector konden slechts 2 woningen opgeleverd worden. Te verwachten is dat de bedrijvigheid in 1963 in deze sect r groter zal zijn. De enorme werktuteenlonds van de Landbouwpraktijkschool Prins Willem kwam gereed. Ik wens vurig dat de bouw van de nieuwe lagere Landbouwschool nu ook aangevangen zal kunnen wor den en dat de uitbreiding van de Land- bou whuishoudschool gerealiseerd zal kunnen worden. Met betrekking tot het Industrie- schap der gemeenten Breskens, Groede, Hoofdplaat en Schoondijke noemde spr. het van het grootste belang, dat reali sering van datgene, wat ons voor ogen staat, zo snel mogelijk tot stand komt. Het betreffende rapport van de Steden bouwkundige kan elk ogenblik verwacht werden. Hierna releveerde spreker de belang rijkste besluiten die de raad het afge lopen jaar heeft genomen. De plaatselijke middenstand mag op een goed jaar terug zien. In de agrari- dat hij zekerheid had. De directeur wist natuurlijk niet, dat zijn jongste bediende daar niet enkel maar in slaap gevallen was. Moeilijk kon de machtige man vermoeden, dat zijn onderhorige juist met een jampotje aan een touwtje het was immers vakantietij d over een sloot op Beukelsdijk gebogen stond, gereed om een stekelbaarsje te ver schalken met zijn schepnetje. Doch het kwam niet tot uitvoering van die daad, want op dat moment werd Karei de Hoog niw in zijn nek gegrepen .door een politieagent. Verdwaasd en ontzet staarde hij in het rood aangelopen ge zicht van zijn directeur, die hem toe- bulderde „Dacht je dat je op mijn kosten, op mijn kantoor, in mijn tijd. lekker kon slapen? Ben jij vergeten jongmens, wat daar boven mijn privé-kantoor staat?" De worstvinger van de patroon wees naar de spreuk uit de handelscatechis mus van de „Rheinische": TIME IS MONEY. „Tijd is geld op mijn kantoor, jong mens. Je bent op staande voet ontsla gen. Jij bent een vergissing!" Die avond alleen op zijn matras, op de vloer van de d nkere zolder, lag een kleine jongen, weggedoken onder de de kens en huildè hete tranen van schaamte en leed. HIJ WAS EEN VER GISSING. sche sector waren de resultaten goed te noemen, wat helaas van de veehou derij niet gezegd kan worden. Het verenigingsleven kampt met de problemen des tijds; waar mogelijk ac tiveert en stimuleert het gemeentebe stuur. Het jaar 1963 zal eveneens een be langrijk jaar worden. Veel staat er te gebeuren. Bijzonder prettig doet hier bij aan de veel betere financiële positie van de gemeente. Tot slot wenste spr. de raadriMen en hun gezinnen een ge zegend 1963. Namens ziin mede-raadrieden dankte de heer van Baal de burgemeester voor de gesproken woorden en de Nieuw jaarswens. Hij op zijn beurt wenste de burgemeester en diens gez'n een geluk kig jaar en sprak de hoop uit, dat on der Gods zegen de burgemeester de ge zondheid en kracht zal mogen hebben om voor de gemeente de juiste man op de juiste plaats te kunnen blijven. Besloten werd ten beh eve van het plaatselijke brandweerkorps uniforme helmen aan te schaffen volgens het mo del door de fa. Groeneveld te Dordrecht toegez nden. De kosten per helm be dragen ruim f 33,-. De voorz. deelde mede, dat de ge meente voor 1963 twaalf woningwetwo ningen kreeg toegewezen. Hij zei er eigenlijk meer te hebben verwacht, me de in verband met het onderwijs, waar voor nog al wat woonruimte benodigd is. Hij hoopte voor 1964 en 1965 op een zelfde woningwetwoning-toewijzing te mogen rekenen als thans voor 1963 werd geda an. Afgewezen werd de subsidieaanvrage van de nationale actie „Opgeruimd staat netjes", om 4 ct. per inwoner uit de ge meentekas te mogen ontvangen. Ten behoeve van de gemeentelijke reinigingsdienst en de dienst voor open bare werken werd een tractor met aan hangwagen aangeschaft op grond van het raadsbesluit, zo deelde de voorz. mee. In verband met de strenge vorst stel den B. en W. voor aan hen die voor ko- lentoeslag in aanmerking komen, 2 we ken extra kolentoeslag te verstrekken van in totaal f 10,-. De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen keurt het goed, dat het bestuur van de Z.L.M. ten behoeve van de Landbouwhuishoudschool te Schrondijke gebruik maakt van het ge meentelijk gymnastieklokaal tegen het geldende tarief. Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt. Schaatswedstrijderi. In Schoondijke zullen a.s. zaterdag- nvddag op de Nieuwerkerkse Kreek grote schaatswedstrijden worden geor ganiseerd. Er is een half-uur-wedstrijd voor jongeren en voor de senioren een uur wedstrijd op een schoongemaakte 300 meterbaan. De aanvang van de wedstrijd is ge steld voor de jongeren op 14 uur en voor de senioren op 14.30 uur. Tussen de wedstrijden in, worden wedstrijden gehouden in schoonrijden Alleen Dora bleef haar broer trouw. Dora was de enige geweest, die hem, na zijn smadelijk ontslag bij zijn eerste werkgever, bemoedigend en troostend had toegesproken: „Wat duvelt 't, dat ze je op dat snert- kantoor de bons hebben gegeven? Je moest er tien uur per dag werken voor een gulden per week. Je werd er uitge zogen door die dikke vent met zijn kale k_p. Jo, treur d'r niet om, je krijgt heus wel een ander en een beter kantoor. Jij bent geen vergissing, moeder heeft zich vergist, toen ze je voor een gulden per week aan die vette kerel verhuurde. Zoek een ander kantoor". Maar ook bij een tweede kantoor ble ken de vruchten van zijn hopeloos po gen niet tot rijpheid te kunnen bloeien. Steun bij zijn broers Gerard, de stu- cadoor, Henk, de expedit:eknecht en Bas, de loopjongen vond hij niet. Hij ging gebukt onder de h.nende pesterij en van Gerard en Bas Henk was meer de sul, die hem met rust liet. In het midden der week konden ze hem attent maken op zijn vuile boord. „Een nette kantoorbediende, je mag wel een een schoon boordje omdoen". Ze wisten maar al te goed, dat allen zondags een schoon boord beschikbaar werd gesteld. Ze vonden hem een verwaande kwast, te lui om zijn handen vuil te maken, zoals zij. voor paren. Men venvacht in Schoondijke grote belangstelling voor deze wedstrijden, waar zeer fraaie prijzen te winnen zul len zijn. Waterlandkerkje 25-jarig jubileum In een feestelijke bijeenkomst in het Dorpshuis werd het feit herdacht dat de secretaris, de heer W. J. A. Dhendt, per 1 januari 1963 25 jaar in dienst van deze gemeente werkzaam is. Hierbij wa ren aanwezig de burgemeester, wethou ders, raadseden en alle gemeente ambtenaren met echtgenotes, resp. echtgenoten. Buro-emeester Verbruge-e heette allen hartelijk welkom, in het bijzonder de jubilares en echtgenote. Hij sprak een woord van dank tot de secretaris voor de wijze waarrp hij in de afgelopen 25 jaar de gemeente met raad en daad heeft gesteund en heeft meegeleefd met het wel en wee. Hij sprak de hoop uit dat dit nog verschillende jaren in een goede gezondheid mag doen. In het kort liet hij even de revue passeren wat er in de achter ons liggende jaren allemaal veranderd en tot stand ge bracht is. Als dank en blijk van waar dering werd namens allen een horloge met inscriptie, en vanwege het gemeen tebestuur een bloemstuk, aangeboden. Verder waren er bloemstukken van de vereniging van Burgemeesters, Secreta rissen en Ontvangers en van ingezete nen. Er werden nog woorden van dank ge sproken door de wethouders v. d. Walle en de Milliano, de heer De Nood, als oudste raadslid en dokter Lievens, ge meente-arts. Hierna zaten allen aan een diner. Tot slot dankte de secretaris allen voor het geschenk en voor de prettige wijze waarop dit feit herdacht werd. Ook bracht hij dank aan allen met wie hij in die 25 jaar heeft megen samen werken en waarvan er ons helaas ver schillende cp betrekkelijk jonge leef tijd zijn ontvallen. Hij memoreerde dat de tijd voor hem verdeeld zou kunnen worden in drie tijdvakken. Het eerste toen hij begon in 1938 als ontvanger en de daarop vol gende tijd van de bezetting. De tweede periode van na de oorlog tot 1950, toen het niet mogelijk voor de gemeente was veel aktiviteit te tenen. De prettigste herinnering was dan ook de tijd van 1950 tot heden. In dit tijdvak zijn er een vijftal grote kapitaalswerken uit gevoerd die het aanzien van de ge meente danig hebben veranderd. Dit was duidelijk te zien op een filmpje dat werd getoond van twaalf ja ar geleden en de d'a's van de laatste jaren. Het stemde de heer Dhondt dankbaar dat hij dit alles in goede harmonie en sa menwerking heeft megen helpen tot stand brengen. Loop der bevolking. Het zielental van de gemeente Wa terlandkerkje nam in het afgelopen jaar af met 11. Op 31 Dec. 1961 bedroeg het aantal ingezetenen 503 (263 man nen en 240 vrouwen). Dit aantal ver- Juffrouw De Hoog, die in haar geeste lijke armoe de tragiek bij haar jongste zoon niet vermocht te peilen, had in middels ook haar vertrouwen in de uit zonderlijke kennis van haar jongste zoon verloren. Zij sprak n;et meer zo devoot over de baan van „kantoorheer", zoals zij in de aanvang deed. Ook ver gezelde zij Karei niet meer om een an der kantoor te zoeken de avond school werd er ook aan gegeven. Ook al omdat een beginnende „kan toorheer" zo weinig geld thuisbracht, wist juffrouw De Hoog het tenslotte klaar te spelen, dat Karei zijn diensten aanbood bij een schoenwinkel het was een „deftige" zaak, haar vroegere mevrouw kocht er al haar schoenen. De chef van de geronommeerde zaak-van- standing prees de zoon van juffrouw De Hcog. Het loon was hoger dan Karei tot dusver had verdiend en deze, over rompeld door de waardering van zijn fatsoenlijke uiterlijk door de prettige chef, stemde toe. Als hij zijn best deed, zou de chef hem later opleiden tot winkelbediende in de zaak. Maar voor lopig moest hij, naast het magazijn- werk, ook de schoenen rondbrengen. Het duurde niet lang, of Karei merkte nu zijn eigen vergissing. Op een keer sjek- te hij achter de grote hand-bak-wagen op de Hoogstraat. Het was een vuur rood gelakte wagen, waarop met grote

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1