doorgaande verbinding vanaf West Zeeuwsch-Vlaanderen naar België, was de burgemeester een doorn in het oog. De streek die steeds nauwer wordt be trokken in een economische samenwer- k'ng met België, zou met een betere brug uitstekend gediend zijn. Evenmin te spieken was de voor zitter over de bootdiensten op de z;n- dagen. De praktijk leert, dat de boot in de zomer steeds om het uur vaart, in plaats van zoals in de dienstregeling is aangegeven om de twee uur. De burd'ensten stellen echter hun vérbindingen afhankelijk (terecht overigens) van de vaartijden van de boten. De praktijk komt er op neer, dat er wel een boot is, doch geen bus. Hierme de rijn het vooral de mensen, die niet •ever eigen vervoer beschikken, die ge dupeerd worden. Een regelmatige veer- d'enst van Breskens naar Vlissingen, tok op zondag is d ingend gewenst. Het zal in deze moderne tijd, aldus de bur gemeester, niet zo moeilijk zijn om Rijks Waterstaat er van te overtuigen, dat deze veerdienst ook op zondag in plaats van om de twee uur, om het uur moet varen. •Bovendien heeft Westelijk Zeeuwsch- Vlaanderen genoeg polit'eke invloed, om dit gedaan te krijgen. Deze kwestie is beslist niet uitsluitend een kwestie van de minister van Waterstaat. Ook b.v. op de Oosterschelde, waarvan de veerd:enst geheel rnder beheer van de provincie staat, wordt 's Zondags slechts drie bootdiensten uitgevoerd. Het is volkomen uit de tijd en ouderwets, dat men een dergelijke beperkte verbinding op z:ndag handhaaft. Het tegenwoordige zeer omvangrijke weekend-verkeer eist, dat de reizigers een dergelijke beperking op zondag, die volkomen uit de tijd is, krijgen op gelegd. Hartige woorden heeft Oostburgs Burgemeester tevens gewijd aan de her indeling van Westelijk Zeeuwsch- Vlaanderen. We hebben helemaal geen behoefte aan een jarenlange strijd tussen de be volking van twee gemeenten over een her'ndeling. Voor Oostburgs ontwikke ling is het d-in^end noodzakelijk, dat er een grenswijziging tct stand komt met Schoondijke. Een besluitvaardig beleid zal naar ik verwacht in dit op- z'cht leiden tot een verdere ontwikke ling van dit woongebied, welk besluit dit ook zal mogen worden in de toe- k! mist. De herindeling van West Zeeuwsch- Vlaanderen is verdaagd, omdat men dit geheel in Zeeuwsch-Vlaams ver band w;lde bezien. Indien dit he"in- delingsplan lang op zich laat wachten, zullen enkele partiele grenswijzigingen in de toekomst niet uit kunnen blijven Het zielental van Oostburg is het af gelopen jaar achteruitgegaan met 12 en bedraagt nu 3924. Vorg jaar was dat 3936. Tn 1961 was het nog 4040. De te ruggang is Voornamelijk te wijten aan de opheffing van het kamp voor Ambo nezen De Whsrenhof". Hierdoor vertrokken 120 personen uit de gemeente. Het inwonertal zou niet gedoa,H ziin. als de nieuwe woningwet woningen tijdig in gebruik genomen hadden kunnen worden. Tn dit ve^ba^d bracht de burgemees ter de industriële ontwikkeling ter snrako. het gemeentebestuur poogt de industrievestiging te bevorderen. Fen groot, bednif, geve<=t;gd in het westen van bet land heeft, ei^e^er bewegin0- info»m*fipve stannen ondernomen, om te Oo^tbura- tot de vestiging van een nievw bednjf te komen. De onderhan delingen hierover, adus de vcorz., zijn nk|g niet geëind'ad. Er is een onroep ge daan om per^oneol aan te trekken. Het b1e°k. dat niet voldoende vakbekwame krachten ter beschikking waren. Er is in de^e door de onderneming nog geer. besluit °*enomen. Wel zijn een aantal desk^ndio-en v°n mering. dat met deze vest'ging zou kronen w rden pegonnen. te me°r daar ieder iaa^ pen groot aan tal leerlino-en van de LT.S. afkomend elders werk moeten gaan zoeken. De voornaamste belemmering voor de veatiojnq- van bpdriiven in het alge- me^ i<s de r.prcone^isbe^ettin0' en v^v- mareei-iir) dit bednif zich mettertijd inderdaad in Oostburg ecu pe ttooo- be^ntw'ord had met een bod van gulden, werd aangenomen. ,.W°ar het op m^n kantoor on aan komt". lip Vitte de direat.eur bliikbaar ter voorkom mg vn een misverstand ro" t.~e. is ..arbeid en tiid". Ziin vlez'o-e vinder we°s naar e°n smeuk van drie WOor^on boven de invang van min nrjv£k°ntoor 'T'ime is m^nev", klonk het dor. „Dat wil zeggen, jong mens* tjid ja cpld". Top TronfnnT-ï^prUprMo in snë ke°k en0*- 8tig naar de handelstekst. Even flitste het d ~or ziin e-edoebfen dat, or sehn'U pplr 7-^'n t»k<:f. "on drio nrr»'^r'3pr\ bo^rpn de i-n<rf,n<y var d° VPD bot echorl" hoofd was aangebracht. Maar daar stond on: God is Liefde. Het kantoor van de „Rheiniscbe" was een dirster hol. door het bedienden koor de catacombe genoemd dat men bereikte door een lange, smalle sleuf tussen een paar cavaljes van gebouwen uit de zestiende eeuw. De bedienden twaalf in getal, van wie er tien een lorvnet droeven werkten er bij het flakkerende licht v°n gaslampen. De twee bedienden z~nder lorgnet zouden na enkele iaren ongetwijfeld eveneens zo'n apparaat nodig hebben. (Wordt vervolgd). gaan vestigen, zou dit van aanzienlijke invloed kunnen zijn van de verbreding van de middelen van bestaan in Oost burg en de gehele streek. Over de aard van het bedrijf, dat be langstelling* toonde voor vestiging in Oostburg kon de burgemeester geen verdere mededelingen doen, d_ch wel meende hij, dat het geheel passend was in de sfeer van West. Zeeuwsch- Vlaanderen. De burgemeester sprak de hartgrondige hoop uit, dat het bedoel de bedrijf in 1963 zou besluiten een fi liaal te Oostburg te stichten. Oostburg, aldus burgemeester Van Leeuwen, heeft in West Zeeuwsch- Vlaanderen een speciale functie o.a. als verkeersknooppunt, onderwijscentrum, marktwezen, politie, dienst van ge meentewerken en tenslotte is er nog de belangrijke culturele positie, die Oost burg in het gewest inneemt. Dit brengt voor een betrekkelijk klei ne gemeente als Oostburg vele verplich tingen met ach mee. Elders in de pro- vinc'e werdt een dergelijke centrumpo sitie ingenomen door gemeenten met een aanzienlijk groter inwonertal dan Oostburg heeft. Deze gemeenten ver keren in een fianc eel veel betere po sitie. De financiën zijn voor O^stburg dan ook een probleem dat zeer grote zorgen baart. Oostburg bereiken, van uit dere centrum-positie, o.a. veel aan vragen om ontheffing van vermake lijkheidsbelasting voor streekuitvoe- ringen. Er is de inrichting van een streek U.L.O.-school, de Zeeuwse mu ziekschool vraagt jaarlijks meer geld, de Z.V.U., bijdragen voor de verbetering van wegen, die te Oostburg samenko men. We zullen zoveel mogelijk naar de middelen moeten zoeken om aan al de ze verlangens te kunnen voldoen. De Streek-ontwikkelingsccmmissie, waarover de burgemeester in zijn vori ge Nieuwjaarsrede we nig gcede woor den had, is wel wat meer actef gewor den dan voorheen het geval was. Er wordt thans serieus gesproken over een gemeenschappelijke vuilophaaldienst. Hierover komt een rapport van de di recteur van de Centrale Dienst. De aanleg van de derde buitenhaven in Breskens is v^or de streek van enorm grote betekenis. Gezocht wordt naar een intergemeentelijke overeenkomst voor de exploitatie van deze derde haven. Voor dit vraagstuk werkt een speciale commissie. Het E.T.I. in Zeeland is om advies gevraagd over deze aangelegen heid. De raadsagenda Na het uitspreken van deze Nieuw jaarsrede kwam de agenda aan de orde. Het betrof de grondexploitatie van het bungalowpark Het Schuddebocht. De aanbested ng van het bouwrijp maken, aanleg van straten en rioleringen, is tegengevallen. De grondprijs werd aan vankelijk bepaald op f 15,90 p. m2. B. en W. stelden de raad voor deze nu te bepalen op f 19,80 per m2 en die van de grondprijren van de Ostadestraat op f 15,50 per m.2. Over deze grondprijzen ontspon zich een uitvoerige discussie tussen wethou der Geuze en de heer Barendregt. Deze laatste had gaarne gezien dat men de grondprijzen aan elkaar gekoppeld had en be de plannen had bepaald op f 17,- per m2. De grondprijzen moeten, aldus meende de heer Barendregt, voor par ticulieren betaalbaar blijven. Door hoge grondprijzen m eten wij het hen niet onmogelijk gaan maken in Oostburg te bouwen en zeker voorkomen, dat de mensen naar elders gaan uitwijken met de bouwplannen. Uiteindelijk ging de raad toch accoord met de door B. en W. voor beide percelen vastgestelde grond prijzen. De raad besloot nog accoord te gaan met de gewijzigde regeling voor z'ekte- kosten-vergoedingen voor ambtenaren, de z.g. I.Z.A.-regeling. De rondvraag leverde niets bijzonders op, waarna de voorz. de bijeenkomst sloot. Biervliet Aanbesteding. Het gemeentebestuur van Biervliet besteedde Vrijdag in het openbaar de verbetering van de Gentsestraat aan. Er waren voor dit werk. dat o.a. omvat het opbreken en herbestraten van de Gentsestraat 5 inschrijvers, t.w.: Fa. de Ruijsscher, Biervliet f 38.160,- J de Oude's Asnn.bedrijf f 40.600,- P. Mollet, Hoofdplaat f 40.660,- E.L.K. Aannemingsbedrijf, Schoondijke f 41.500,- Fa. Wed. Toussaint Zn., Cadzand f 41.565,- De gunning werd aangehouden. Uitvoering Kon. Harmonie. Zaterdagavond gaf Biervliet's Kon. Harmonie in café „De Vriendschap" haar jaarlijkse uitvoer ng, waaraan voor wat het muzikale gedeelte betr f, ook de drumband Willem Beukelsz me dewerking verleerde. Na afloop van het muzikale gedeelte, dat zeer verdienstelijk werd uitgevoerd, trad de Rederijkerskamer „Nut en Ge noegen" voor het voetlicht met het to neelspel: „Daar moet je een vrcuw voor zijn" van Terence Dudley. Er werd reer verdienstelijk door de Schoondijkse dames en heren gespeeld. Na afloop volgde nog een gezellig bal. Binnenbrandje. De caféhoudster mevr. v. d. H., wo nende in de Hoogstraat te Biervliet, kwam 's morgens vroeg tot de onaan gename ontdekking dat haar gehele keuken wa6 uitgebrand. Aangenomen moet worden dat de ol'ekachel s nachts is ontploft. Doordat de keuken o.a. door bevriezing van de ramen hermetisch luchtdicht was afgesloten en het vuur geen nieuwe zuurstof kreeg toegevoerd, is de brand, die ernstige gevolgen had kunnen hebben daar de bewoners er niets van bemerkt hadden, uit zichzelf uitgegaan. Wel was een grote hoeveelheid olie weggestroomd, waardoor het nodig was dat de brandweer er toch aan te pas kwam om de riolering door te spuiten cm eventuele opeenhoping van gassen in de rioolbuizen te voorkomen. De ver zekering dekt de schade volledig. Breskens Reddingsboot voer uit naar vastgeloven tanker. Zaterdag j.l., omstreeks half zes, werd de hulp van de te Breskens gestation- neerde reddingsboot ingeroepen door een pl.m. 5 a 600 ton metende Belgische olietanker. Genoemde tanker, op weg naar Gent, bleek tijdens de dikke imst nabij No. Eén, gemeente Hoofdplaat, op een berm te zijn gevaren en men was bevreesd dat hij doormidden rou breken. T on de „President Wierdsma" ter plaatse verscheen, bleek de tanker op eigen kracht weer vlot gekomen te zijn. Been gebroken. Het 8-jarig meisje E. van R. uit Bres kens kwam dezer dagen in de Dorps straat door de gladheid zodanig te val len, dat zij een onderbeenbreuk opliep. Dokter van der Maas, die de eerste hulp verleende, liet het meisje over brengen naar het ziekenhuis te Oost burg. Visserij avond. Traditiegetrouw worden ook deze win ter weer door het Gemeentebestuur van breskens de wimpels uitgereikt aan de vissers, die de eerste en de meeste ha ring aan wal brachten. Dit jaar zal deze uitreiking geschie den op Vrijdag 18 Jan. a.s. in het „Ca sino", omlijst met een programma dat voor iedereen wat biedt, n.l. een cp- treden van een bandje dat voor de vro lijke noot rorgt, een goochelaar, als mede een lezing met film over de Delta werken. Op deze avond zullen alle vissers uit genodigd w rden, terwijl op Zaterdag 19 Jan. het personeel van diverse be drijven wordt uitgenodigd. Deze avond zal er weer als vanouds een cabaret- programma worden gebracht, waaraan o.a. medewerken Han Bakker, Ten Cup, Claire Amman en Alice Williams. Loop der bevolking. Het zielental van de gemeente Bres kens nam in het afgelopen jaar af met 18. Op 31 Dec. 1961 bedroeg het aantal ingezetenen 3627 (1830 mannen en 1797 vrouwen). Dit aantal vermeerderde door geboorte met 51 (28 m. en 23 vr.) en door vestiging met 102 ^54 m. en 58 vr.)het verminderde door overlijden met 30 (19 m. en 11 vr.) en door vertrek met 141 (71 m. en 70 vr.). Op 31 Dec. 1962 bedrieg het inwoner tal 3609 (1822 m. en 1787 vrj. Er wer den 20 huwelijken voltrokken en er waren geen echtscheidingen. Schoondijke 40-jarig jubileum. Dezer dagen herdacht dhr. J. van [Baal, kapper en drogist, de dag dat hij rijn bedrijf 40 jaren uitoefende, waar van 35 jaar in Schoondijke. Voordien zetelde de jubilaris in Zaamslag. Hij is lid van de Gemeenteraad en neeft zijn sporen in het verenigingsleven ver diend. De heer van Baal is o.a. voorzit ter van de afdeling van het Groene Kruis, voorzitter van de Oranjevereni ging en V.V.V. Vertrek. De heer J. J. Verpoort, instructeur van de Landbouwpraktijksbcol te Schoondijke, zal wegens benoeming el ders deze school per 14 Jan. a.s. verla ten. 20-jarig bestaan Rijks Middelbare Landbouwschool. De Rijks Middelbare Landbouwschool te Schoondijke bestaat deze maand 20 jaar. Uit de Vereniging van Oud-leer lingen der school is een commissie van voorbereiding benoemd om een feest programma in elkaar te zetten. Ir. P. W. Bakker Arkema te Wage- ningen zal een rede houden over: De ontwikkelingen in en de toekomst van de landbouwmechanisatie. 's Avonds wordt opgevoerd „De Gecroonde Leers- se" door het reizend Zeeuws Volksto neel o.l.v. Drs. L. Lockefeer. Dit alles zal vandaag plaats vinden in het Ledeltheater te 0(~stburg. 0 Het aantal cursisten dat m 1962 de Landbouwpraktij kschool berocht, be droeg 799. In totaal zijn er 47 cursus weken geweest. Voorlichting over de nieuwste zaaimethode. In de grote loods, die bij de Land- bouwpra ktijkschool te Schoondijke wordt gebouwd en al bijna is volt:oid, lieten Vrijdag j.l. enkele honderden landbou wers zich voorlichten over de nieuwste zaaimethode en de machines, die voor d't doel in gebruik, dus in de handel zijn. In de grete loods, die 60 bij 30 m. is, stolden een groot aantal zaaipreci- siemachines opgesteld, waarbij tal van deskundigen, o.a. van de Rijks Land- bouwvoorlichtingsdienst, studieclubs v. d. landbouwleraren van de Praktijk school e.a. de nodige voorlichting gaven over het nuttig effect en het gebruik van dergelijke dure landbouwmachines. Niet alleen de zaaimachines, doch ook gecombineerde wied- en dunmachines, onkruideggen etc. werden tentoonge steld en gedemonstreerd. Zelfs werden steigerbegrenzers getoond, waardoor het zo gevreesde achterover- en omslaan van de trekker, waarmede in de land bouw al verschillende dodelijke onge lukken zijn gebeurd, kan worden voor- k men of althans tot een minimum kan worden beperkt. De landbouwmechani satie en daarbij de verschillende types machines die er op de markt komen neemt een enorme vlucht. Het voornaamste doel is het zoveel mogelijk beperken van de arbeidskracht en op een zo voordelig mogelijke wijze de grond gereed te maken, het gewas zaaien en het schoonhouden van het gewas. Ook werden onbemande stop- pelakkersleden getoond. De directeur van de Landbouwprak- tijkschool, ir. G. Israël, v nd dit soort voorlichting bijzonder nuttig, omdat in de landbouw wordt omgegaan met enorm kostbare machines voor allerlei doeleinden. Om goed met deze machi nes te kunnen werken, moet men be schikken o*"er vakmanschap. Land bouwonderwijs is niet meer mogelijk al leen op theorie gericht. Ook de praktijk spreekt ;n deze moderne tijd, met steeds veranderende meth den, een woordje mee. Daarnaast is vakbekwaamheid van de boer, die met de^e dure werktuigen omgaat, een eerste vereiste. De Landbouwpraktijkschool, waar men uit het gehele land cursisten ont vangt en opleid, heeft dan ook een ..oefenterrein" tot haar beschikking van ru'm 7 ha., waar dagelijks, als het weer het toelaat, wordt geoefend met de grote landbouwmachines. De prak tij kloods, die thans bijna gereed is. is een goede plaatsvervanger gebleken als het land door de weersomstandighe den niet bewerkt kan worden. De praktijkschool te Schoondijke is het eerste type school van dit soort. Men zo^gt er steeds voor dat de nieuw ste types machines op landbouwgebied ter besch'kking van de leerlingèn zijn. Naast de opleiding van leerlingen op de praktijk gericht, stelt men zich tot doel ern zo er <ot mogelijk aantal land bouwers te laten kennis nemen van de nieuwste tvpes machines, die er steeds in de hrndei komen. Landbouwscholen hebebn de plicht om te zorgen, dat het enderwijs steeds z damg is, dat dit aan de praktijk aansluit. Dank zij de mede werking van de handel heeft men in de Praktijkschool te Schoondijke steeds de beschikking over de nieuwste ma chines, die men om financiële redenen Imurt. Dat de school in staat is om het mo dernste en het nieuwste dat er op dit brede terrein van de landbouw aan ma chines steeds op de markt komt. te to ren, heeft de uitstekend geslaagde landbouwmechanisatiedag van Vrijdag, zoals die door de directeur van de Prak tijkschool, in samenwerking met de Voorlichtingsinstanties werd georgani seerd, duidelijk aangetoond. KERKDIENSTEN Zondag 13 januari Ned. Herv Kerk Aardenburg 10,30 uur, Ds Blom resk'-ns, 10 uur, Ds Spaans H. Avondmaal »i fJió° urn, Ds. Spaans Bierviiei, i< uur, Ds. Evenhuis Cadzand, 10 uur. Ds. Luuring H. Doop Collecte Alg Chr. doeleinden Groede, 10 uur, Ds. Doornmk Collecte Alg. Chr. doeleinden Hoofdplaat, 10 uur, Eerw Heer Begeer Nieuwvliet, 10 uur, Ds. Brezet ou rb^rg, 10 uur, Ds Hugo van Dalen «1,30 uur, kinderdienst Dinsdagavond 7 uur, avondgebed Retrenchement 10 uur, Eerw Heer de Vries Schoondijke, 10 uur, Ds Brinkman •ms, 9 3c uur, Ds. Balk St. Anna ter Muiden 11 uur, Ps. Balk St. Kruis, 9 uur, Ds. B'om Waterlandkerkje, 10 uur, Ds Bergsma ITzendijke, rc uur, Ds van Evert Zuidrand» 2,30 uur, Ds Eijgendaal Afscheid G< ref. Kerk. Breskens. 10 en 3 uur, Ds. Visser, Hardinxveld Evang. Luth, Gemeente 9,30 uur, Ds. ten Rouwelaar Bev. kerkeiaadsleden Vrij Evang, Gemeente Breskens, 10 uur, de heer Karelse Cadzand, 9 uur, Ds. v. d Molen Nieuwvliei, 103- uur, Ds. v d Molen Recranchement, 2,30 ur, de heer Karelse k.K. Parochie H. Barbara te Breskens Zondag 13 januari Feest van de H. Familie H. Mis om 8 uur. Hoogmis om io uur. Lof om 14,30 uur. In de week H. Mis om 7,30 uur Wuensuag, Avondmis om 19 uur Zaterdag om 19 uur Lof. D nsviiig feest van de H Paulus 1 onderdag feest van de H Antonius ROUWBRIEVEN Fa SMOOK DE HULSTER. Bresken;

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 2