DE KLOOF BP TT .1 .FN opruimingsfeesi alg nieuwsblad alg. nieuws voor west zeeuws-vlaanderen 1 Het is I I b.j t vanaf dinsdag 15 januari a.s. I I Maakt dat U er bij komt. I Spotkoopjes in alle afdelingen. de Qhakel r~ DRUKKERS-UITGEVERS: F* SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL. 17e Jaargang - Nr. 903 Vrijdag 11 januari 1963 Verschgnt iedere vrijdag A bonnementsprij s t 1,15 p. kw.; franco p. post f1,50 Prijs der advertenties 10 ct. per m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 10 ct. extra Telefoon (01172) 429 J OOSTBURO f 8 BOBBE I Uw modehuis in Vlissingen g 9 (8 ft f 8 ro5)-^c>(3g)^C)(gc)(OJ)'jg) ocxoc) Plaatselijk Nieuws Cadzand Raadsvergadering. De gemeente Cadzand heeft een slui tende begroring. Dit was een verheu gende mededeling, die burgemeester J. A. Leenhouts vorige week Vrijdagmid dag aan de raad kon doen. Er is ech ter, financieel gezien, neg geen reden om hoera te gaan roepen. Een voorzich tig beleid zal ook in de toekomst ge boden blijven. De post onvoorzien op de begroting was f 8.883,54, doch gelijktijdig met de begroting werd al de eerste wijziging hierop behandeld, die o.m. de verschil lende salarismaatregelen, o.a. diverse verhogingen inhoudt. Hierdoor daalde de post onvoorzien in dezelfde vergade ring weer tot f 7.983,40. In de begroting is o.m. een grotere post dan voorheen uitgetrokken voor de kolenbijslag Voor bejaarden en be- hoeftigen. Voorts is er een grote post voor de verpleging van enkele Inge zetenen in een krankzinnigen-inrich ting of ander verpleegtehuis. Dit zijn allemaal grote happen uit Cadzands' begroting. Op het verlanglijstje staan voorts nog enkele tennisbanen aan de kust, terwijl het in de bedoeling ligt be sprekingen te openen voor aansluiting van de gemeente bij de Zeeuwse Mu ziekschool. Bij de post strandexploitatle sprak de voorzitter er zijn spijt over uit, dat de Domeinen cndanks haar eigen in Sept. tot de raad gerichte verzoek, om alle stranden binnen de gemeentegrenzen v. Cadzand te huren, waartoe de raad be sloot, nog steeds niet met voorstellen over deze huur van stranden is geko men. We willen nu wel eens weten waar we aan toe zijn, aldus de voorz. Vooral voor de beveiliging van de badgasten zouden nog meer voorzieningen getrof fen moeten worden. We zijn, aldus de voorz., nu al enkele jaren te Cadzand gelukkig zonder ongelukken geweest. Dit is vooral te danken aan de inten sieve controle van de politie en de bad meesters. Badgasten en vooral zij die met de zee niet vertrouwd zijn, zijn vaak wat onvoorzichtig en wagen zich te ver in zee. Slechts tijdige waarschu wingen kan dan erger voorkomen. De begroting werd z.h.st., nadat ver schillende vragen van raadsleden be antwoord werden, door de raad aan vaard. In de gewone dienst zijn de in- k) msten en uitgaven f 353.426,59, met een post onvoorzien van f 8.883,54. Kap- dienst inkomsten f 386.398,12, uitgaven f 494.706,76. Nadelig slot f 103.308,66. In de begroting zijn verschillende ex tra uitgaven opgenomen, waarvoor de raad haar goedkeuring verleende. Zo zullen voor het gymnastieklokaal een 4-tal ringen (f 800,-) worden aange schaft. De o.l. school krijgt de beschik king over een aantal instrumenten t.b.v. het natuurkunde onderricht (f 400,-1 Voor de secretarie-werkzaamheden zal een nieuwe stencilmachine worden aan geschaft (f 1000,-). Voor de wegenpot wordt een extra bedrag van f 2000,- ge reserveerd. De kolentoeslag voor bejaar FEUILLETON Roman van een kantoorbediende door Jan van Maasdorp 4 Karei, die getuige van dat voorval was, was het als had hij zelf de klap gekregen. Er welden tranen in zijn ogen om de pijn van Dora, van wie hij hield. Maar Dora uitte geen enkele klacht, noch toonde zij pijn. Er liep een koude rilling langs Kareis rug, toen hij zag, hoe de blikken van vader en Dora el kaar kruisten twee paar develfde ogen schoten als 't ware vlammen op elkaar af. Angstig drukte Karei zich tegen de muur, teneinde Dora te laten passeren. Hij keek naar vader, die zich, zijn handen gebald, tandenknarsend en zwijgend omdraaide. En dan keek hij weer naar Dcra en had meelij met haar op haar linkerwang stond de grote vurige afdruk van vaders hand. Maar Dora huilde niet met een abrupte draai deed ze haar zwarte krullen naar achteren vallen. Uithuilen bij haar moeder deed ze evenmin ook troost den zal inplaats van voor drie maanden nu voor vijf maanden worden verstrekt a f 5,- per week. Met al deze zaken kon de raad zich, zij het na enig debat, ver enigen. Voorts besloot de raad, gezien het grote belang van een goede V.V.V.-ver eniging om deze V.V.V. vereniging te subsidiëren met een bedrag van 25 van de door haar ontvangen contribu ties. In 1962 werd aan contributie ontvangen. De gemeentelijke bijdrage in het V.V.V. werk werd derhalve be paald op f 1317,70. De heer Kools in formeerde of dit een subsidie is, die in geheel Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen uniform gegeven wordt. Dit bleek niet het geval te zijn. Wel heeft Cadzand bij diverse badplaatsen o.a. Rockanje, Zandvoort, Zoutelande en Haamstede inlichtingen ingewonnen omtrent de hoogte van de aldaar ver- trekte bijdragen in het V.V.V. werk. Dit lag, aldus wethouder heel ver schillend in al deze badplaatsen. Cad zand is er echter bij gebaat, een actieve V.V.V. afdeling te hebben, waar wat van uit gaat. Ook de raadsvoorzitter vond deze wijze van subsidiëren goed, daar er voor de vereniging thans een stimulans is, om meer leden in te schrijven en meer contributie te innen. De V.V.V. afdeling is erg tevreden met deze subsi die, aldus de raadsvoorzitter. De raad ging daarna met het door B. en W. voorgestelde akkoord. De Gemeentelijke rekening over het dienstjaar 1961 werd door de raad voor lopig vastgesteld. In de gewone dienst Iaat de rekening aan inkomsten en uitgaven een bedrag van f 418.378,84 zien. Aan uitgaven f 414.861,83. Er is derhalve een voorde lig slot van f 3.517,01. Kapitale Dienst inkomsten f 717.317,51. Uitgaven f 784.652,14. Nadelig slot f 67.334,63. Onder de ingekomen stukken was de voor Cadzand wat trieste mededeling van G.S.. dat de gemeente uit het be schikbare bouwvolume geen weningen toegewezen heeft gekregen. Het uit breidingsplan voor Cadzand Bad is door G.S. goedgekeurd, op enkele kleinere onderdelen van dit plan na. Dit onder deel :mvat o.m, het geplande kam peerterrein naast het bestaande kam- neerterrein van de Keuninck. Hiervoor dienen de bebouwingsvoorschriften te worden gewijzisd. B. en W. zijn bezig om wijzigingen van de bebouwings- voorchriften voor te bereiden. In gevrilge het verzoek gedaan aan het waterschap Het Vrije Van Sluis be treffende de verbetering van de Cad- zandseweg tot aan de kleuterschool zullen in'het komende jaar aan de raad nadele voorstellen gedaan worden, zo deelde de voorzitter mede. Het ligt in de bedoeling om in de verbindingsstraat tussen de Nijver heidsstraat en de Prinsessestraat een scbrikb rd te plaatsen, waardoor de fietsers en bromfietsers gedwongen worden belangrijk vaart te verminde ren. Men vreest dat dit straatje anders een wielerroetsbaan voor de jeugd zal worden. Men wil dit met het oog op de kleuterschool voork1 men. Staatsbosbeheer heeft voor het uit te moeder Dora niet. Ze liet haar naar buiten gaan met het pijnlijke besef, dat haar emge d chter de troost van haar moeder volstrekt niet begeerde. Om die vreemde, onverklaarbare en bijzondere liefde voor zijn jongste zoon en ook om de voorrechten die deze van de vader genoot, koesterden de oudere broers een stille wrok jegens Karei. Bij Dora evenwel was er het vreemde verschijnsel, dat zij, door vcor de ande re broers ongeopenbaard psychische geheimen, zich juist aan haar jongste broer vastklampte. Het had waarschijn lijk niets uitstaande met zuster- en broederhefde, zoals die wel beschreven wordt in r.raans. Eerder was 't het die pe bewustzijn bij beiden van hun ar moede. Niet echter deelde de broer de haat van zijn zuster jegens de vad°r, in wie de dochter de bron van hun ar moede wist. En ook niet kon de broer de haat delen van de zuster jegens de m-eder, die lijdzaam en zonder klagen haar glorieloos leven leefde. Geen kin deren meer baarde, toen haar leeftijd dit niet meer toestond en daarna snel verouderde. De geweldadige dood van de vader, enkele jaren later hij viel in het ruim van een schip en brak zijn rugge- graat die bij de jongste zoon een groot en diep verdriet in diens jongens hart sloeg, was voor de dochter een bevrijding. Bij haar was geen spoor van breidingsplan Bad een aardig beplan tingsplan ontworpen, dat de goedkeu ring van de raad verkreeg. Het Rijk zal in deze beplanting voor 60 bij dragen, terwijl het vervaardigen van het plan zelf voor rekening van het rijk is. Met de vernieuwde regelementen vcor de Ziektekosten voor ambtenaren kon de raad akkoord gaan, evenals met verschillende salarismaatregelen volgens rijksnormen vastgesteld ten behoeve van het gemeentepersoneel. Eveneens akkoord ging de raad met de verhoogde keurlonen Vcor slachtvee ingevolge de maatschappelijke regeling tussen Oostburg, Zuidzande, Cadzand en Waterlandkerkje. De salarissen van de gemeentewerklieden werden her zien. De vergoeding voor het Lager Onder wijs werd vastgesteld op f 70,per kind Ingevolge art. 55 van de L.O. wet. Ook de verg.ed'ngen te verstrekken voor het kleuteronderwijs werden door de raad vastgested. Bij de N.V. Bank voor Ned. Gemeen ten werd in rekening-courant een be drag opgenomen van f 50.000, De rondvraag leverde niets bijzonders op, waarna de raadsvoorzitter alle raadsleden dankte voor de prettige be sprekingen, die steeds in de raad ge voerd konden worden. Hij wenste allen een prettig uiteinde en een goed begin voor 1963 toe. De heer I. de Hullu op zijn beurt dankte de burgemeester voor de leiding verdriet of gevoel van een verlies, niet groot en niet klein, noch van vertroos ting jegens de mceder. Boven alles wist de dochter: dit is voorbijgaand ééns zal ik mijn eigen leven bepalen. En daarvan was de dochter diep doordron gen in dat, haar leven zou zij geen plaats bieden aan de armoede, die zij maar al te goed kende als de bron van alle ellende, ziekte en zelfs de dood. 0 Toen Karei de Hoog de zesde klas van de school met de Bijbel had doorlopen, liet de hoofdonderwijzer juffrouw De Hoog bij zich komen. Hij deed haar de verheugende mededeling, dat haar zoontje een helder verstand had, of schoon hij af en toe wel eens erg kon dromen. Hij schreef een keurige hand en deugde beslist niet voor handwerk. Natuurlijk moest hij doorleren op de avondschool. Op kantoor kon een jon gen iets bereiken. Het was dus een uit gemaakte zaak, dat hij naar een kantoor zou gaan. Over enkele maanden zou hij twaalf jaar worden. Die avond hadden de advertentie kolommen van het Rotterdams Nieuws blad, de vraagbank van heel arbeidend Rotterdam, slechts de belangstelling van juffrouw de Hoog. Haar trillende wijsvinger gleed naarstig langs de ko lommen in de krant, totdat deze met een nerveus schokje bleef steken bij de plaats waar het geluk van haar jongste die hij steeds aan de raadsbijeenkom- sten geeft en wenste de burgemeester en zijn gezin het allerbeste voor 1963 toe. Oostburg Raadsvergadering. In zijn Nieuwjaarsrede, uitgespro ken tijdens de openbare raadsvergade ring der gemeenteraad van Oostburg, heeft de burgemeester van die gemeen te, de heer J. L. van Leeuwen uitvoe rig stilgestaan bij de bus en bootdiens ten. Wat betreft de busdiensten merkte de burgemeester op, dat het onaanvaard baar is, dat de beide busmaatschappij en de S.B.M. en de Z.V.T.M. geen kans zien, te Oostburg een sluitende aan sluiting op deze buslijnen te verkrijgen. De bussen van de Z.V.T.M. komen 5 over het hele uur aan, de doorgaande bussen naar b.v. Cadzand, Sluis,etc. vertrekken echter pas uit Oostburg kwart voor de hele uren. Dit betekent dat de mensen in de centrumgemeen te Oostburg 40 minuten moeten wach ten. Hoe is het toch mogelijk, aldus de burgemeester, dat dit probleem, dat nu al jaren in de belangstelling staat, door samenwerking niet kan worden opgelost? Moeten de gemeenten soms,, „lan dingsrechten" van de busmaatschappij en in het geding brengen, om aan deze onhoudbare situatie eens een einde te maken? Ook de houten brug bij Maldegem, de zoon werd geboden. Zij las: JONGSTE BEDIENDE GEVRAAGD. Gevraagd een jongste bediende, niet ouder dan twaalf jaar. Net handschrift ver-eist. P.G. Persoonlijk aanmelden tussen 10 en 12 uur bij de directeur van de Rheinische Schiffahrts Gesellschaft. Wijnhaven 120. 't Was vreemd, maar juffrouw De Hoog had als 't ware een intuïtie, dat haar jongen deze betrekking zou krij gen een soort voorgevoel. Het klopte alles zo wonderlijk: net handschrift, niet ouder dan twaalf jaar en .P.G.! Bij het aannemen van zijn povere persoontje door de directeur kreeg hij geen al te liefderijke indruk van de man. De directeur was klein en gedron gen en had een potsierlijk, dik buikje, waarop hij voortdurend met zijn worstvingers trommelde. Zijn hoofd was in verhouding tot de rest van zijn lichaam, onevenredig groot. Hij had een kale schedel, behoudens enkele ha ren de sollicitant zou ze hebben kunnen tellen welke dwars, van oor tot oor waren geplakt. De man wekte een afgrijselijke weerzin op bij de jongen, die, dwaas, maar niet te on derdrukken, het wanstaltige mannetje vergeleek met de vader. Hij ondervond dan ook geen enkel gevoel van geluk of blijdschap, toen hij, nadat de directeur de vraag van twee gulden door juffrouw

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1