DE KLOOF a| g nieuws blad alg. nieuws voor west zeeuws-vlaanderen VJ „Om de voederbak" defchakel 17e Jaargang - Nr. 902 Vrijdag 4 januari 1963 Verschgnt iedere vrijdag A bonnementsprij s t 1,15 p. kw.; franco p. post f1,50 Prijs der advertenties 10 ct. per m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 10 ct. extra Telefoon (01172) 429 DRUKKERS-UITGEVERS'F4 SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL. Plaatselijk Nieuws Retranchement Raadsvergadering De Raad van Retranchement kwam in voltallige zitting bijeen, onder voor zitterschap van burgemeester J. A. Leenhouts. In deze zitting werd het nieuw-benoemde lid. de heer J. P. Ver sprille, beëdigd. De voorzitter deelde mede, dat twee leslokalen van de school nu van mo derne vloeren zijn voorzien. De bestrating van het wegvak Oude Tol-Terhofstede begint vorderingen te vertonen. Het torenuurwerk is weer hersteld. Op de circulaire, die de inwoners ont vingen met betrekking tot het ophalen van het huisvuil, zijn nog niet veel po sitieve antwoorden ontvangen. Het aanleggen van een deel van de riolering in het nieuwe bouwplan zal opgedragen worden aan P.. Mollet te Hoofdplaat Voor een bedrag van f4675. Ook voor 1963 zal een rekening-cou rant aangegaan worden bij de Bank voor Nederl. Gemeenten van f 50.000,-. Een voorstel van B. en W. om aan de plaatselijke Vereniging voor Vreemde lingenverkeer voor het jaar 1983 een subsidie van f 150,- te verlenen, werd zonder hoofdei, stemming aanvaard. Besloten werd aan het daarvoor in aanmerking komende gemeenteperso- neel over het jaar 1962 een uitkering in eens te verlenen volgens de richtlijnen van het Ministerie. De prijzen van grond in het nieuwe bouwplan werden als volgt vastgesteld: f 14,- per m2 voor open bungalowbouw, f 14,70 voor woningwetwoningen en f 13,- voor de overige bouw. De verordening op de heffing van straatbelasting werd zodanig gewijzigd, dat de belastbare opbrengst voor de ge bouwde eigendommen van 6 tot 10 pCt. werd verhoogd en de heffing van de belastbare opbrengst voor de onbe bouwde eigendommen van 3 op 5 pCt. werd gebracht. In de huisvestingscommissie werden herbenoemd: J. de Hullu-Risseeuw, J. F. Kornelis, J. P. Vercouteren, Abr. de Ridder Izn. en M. P. v. d. Voorde. Aan de heer P. Goossen werd een premie toegekend voor woningverbete ring, mits tweederde deel van het toe te kennen bedrag Voor rekening van het Rijk zal komen. Bij de rondvraag wees de heer Lau- ret er op, dat de duinovergang bij het Zwin moeilijk te beklimmen is. Ge tracht zal worden er een leuning naast te plaatsen. De heer Kornelis informeerde er naar, wanneer bij de wijk Terhofstede de bor den voor snelheidsbeperking geplaatst zullen worden. De voorz. deeide mede, dat zij dezer dagen besteld zullen wor den. Het bord met de komaanduiding FEUILLETON Roman van een kantoorbediende door Jan van Maasdorp 3 Met een glimlach van heimelijke trots kan meneer de Hoog nu terugdenken aan die eerste tijd van zijn schroom vallige bezoeken aan Herman Bolders, de voormalige officier. En ook aan de kloof, die daar was geweest tussen hem, de arbeiderszoon en de zoon van ge goede huize. Hoe die kloof door de intellectueel, opgevoed in zo geheel an der milieu dan hij, was overbrugd. En het wonder, dat in feite aan hem was voltrokken: de oprecht aangeboden vriendschap van Volders, die hij nu, zonder enige reserve, met het grootste gemak beantwoordde. Een vriendschap, die, hoe dwaas en onbereikbaar die destijds had geleken, hem in feite had bevrijd van zijn geestelijke lasten. Herman Volders, die daar nog altijd woonde in het deftige pension, het ^ude patriciëershuis met de gebeeldhouwde gevel op het Willemsplein met het wijd- se uitzicht op de havens. „Ik blijf Rotterdam en de havens trouw", had hij schertsend gezegd, t„eu De Hoog werd overgeplaatst naar Den Haag. Want evenals hijzelf was Volders in de oude havenstad geboren en geto- zal in afwachting daarvan nu al ver plaatst worden naar de Braamdijk. Aan het einde van deze zitting dankte burgemeester Leenhouts de raad voor de prettige sfeer, die de verga deringen in 1962 kenmerkte, wenste hij de leden met hun gezin goede kerst dagen toe. Namens de raad dankte de heer Lauret de voorzitter voor zijn goede verstandhouding in het afgelopen jaar. Hij sprak de hoop uit, dat de sfeer in 1963 weer goed zou zijn, het jaar, waar van hij hooote, dat dan het uitbrei dingsplan bij het Zwin gerealiseerd zou kunnen worden. Waterlandkerkje Raadsvergadering. Bij de aanvang van de vergadering wordt een minuut stilte in acht geno men ter herdenking van het overlijden van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Wilhelmina. Bij de ingekomen stukken zijn enkele subsidie-aanvragen. Aan het Pro- stants Interkerkelijk thuisfront wordt f 10,subsidie verleend voor 1963. Aan de Stichting „Zeeuwse Stichting voor Revalidatie" te Middelburg wordt een eenmalige bijdrage verleend van f 0,05 per inwoner voor aankoop en restaura tie van een pand. Op verzoek van de Commissie voor de Hygiëne van het Kind in Zeeland krijgen de Centra voor Kraamzorg van het Groene en Wit- Gele Kruis met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1962 f 2,in plaats van f 1,per verzorgingsdag. Blijkens bericht van Gedeputeerde Staten krijgt deze gemeente voor 1963 geen woningwetwoningen toebedeeld, hetgeen de vergadering betreurt. De begroting van de dienst 1962 wordt wat betreft de gewone en kapi- taaldienst zonder hoofdelijke stemming gewijzigd wat de bijdragen voor ge pensioneerden betreft. Van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid is goedkeuring ont vangen voor gunning van de verbete ring van de Weststraat aan de firma De Ruijsscher te Biervliet. Met dit werk kan dus begonnen worden. In het kader van de vaststelling van de begroting dienst 1963 worden enkele belasting- verordeningen herzien. Zo wordt het rioolrecht per perceel vanaf 1 januari 1963 verhoogd van f 15,op f 25,per jaar. Het ophalen van het huisvuil zal vanaf 1 januari a.s. voor iedere deel nemer inplaats van f 5,f 10,gaan kosten. De begrafenisrechten worden eveneens verhoogd van f 2,50, f 5,en f 10,op respectievelijk f 4,f 8,en f 16,al naar gelang de leeftijd van de overledene. De leges ter secretarie en rechten burgerlijke stand worden over de gehele üjn iets verhoogd. Zo worden o.a. alle heffingen vanaf 1 jan. 1963 beneden f 1,op tenminste een gulden gebracht. gen. Maar hun beider wiegen hadden ver van elkaar verwijderd gestaan. In het hart van Rotterdame, het ha venkwartier, waren ze allemaal gebo ren. In een d-nkere, duffe slaapstal een vochtige bedstee in een alkoof had Martha de Hoog haar negen kin deren ter wereld gebracht. Twee waren in dezelfde ruimte, kort na de geboorte gestorven, twee op latere leeftijd. Zo- alsMartha de Hoog, brachten uok de andere vrouwen in het havenkwartier haar kinderen ter wereld en ook in die andere huizen stierven vaak de jong geborenen. De bewoners van de wijk leefden daar als in een aparte wereld. Steeds voller en drukker werd net daar; de kinderen van het havenproietariaat die overbleven, groeiden er op in ge zamenlijke armoede, ziekte en ontbe ringen. En de vrouwen baarden steeds maar meer kinderen, zonder tal en misschien ook zonder doel. Ze hielpen slechts mee met haar mannen, de tota le armoede, het sterftecijfer en de vreugdeloosheid van het havenkwartier te vergroten. Groter ook werd Rotterdam het bleef groeien en jachten als een modern Marathon. Tr„tse zeeschepen baanden zich met moeite een weg op de Maas, die zich, wild deinend, dwars door de groezelige werkstad kronkelde mach tig en uitdagend. Schepen met rijke la dingen uit overzeese wingewesten, die in koortsige ijver gelost werden om zo snel mogelijk weeer nieuwe ladingen te kunnen halen. Een eindeloze stroom van koloniale producten: suiker, koffie, thee, tabak, rubber, specerijen en later: Aan de provincie Zeeland wordt een perceeltje grond verkocht groot f 6, deel uitmakende van perceel sectie D. 594 voor f 1,de hoop. De provincie heeft die grond nodig voor verbetering van de weg Oostburg-Waterlandkerkje. Het laatste punt der agenda behelst de vaststelling van de begroting dienst 1963. Uit een uitvoerige beschouwing blijkt dat de begroting dienst 1963 al leen sluitend te krijgen is door een bij drage van de reserve van hoofdstuk I van de kapitaaldienst van ruim f 1300, de begroting dienst 1962 gaf een nade liger saldo n.l. f 2100,zodat de begro ting dienst 1963 een ietwat gunstiger aspect geeft. De verhoging ad f 2,per inwoner uit het gemeentefonds, die voor vele ge meenten een belangrijke verhoging aan inkomsten betekent, sorteert voor deze gemeente weinig effect omdat Water landkerkje tot de z.g. „garantie" be hoort. Tenslotte wordt de begroting dienst 1963 vastgesteld met wat de gewone dienst betreft aan inkomsten en uit gaven ad f 208.817.80 met een bedrag aan onvoorziene uitgaven van f 100, In de begroting is ook een bedrag op genomen ad f 2800,wegens reserve voor het -opvangen van weddeverhogin- en in de loop van 1963. De kapitaaldienst heeft als inkomtsen f 438.412.17 en aan uitgaven f 518.337,92. Aan het eind van de vergadering dankte burgemeester M. J. Verbrugge als voorzitter, de raad, de wethouders, de gemeentesecretaris, verdere gemeen te-ambtenaren en onderwijzers voor hetgeen ze steeds in goede harmonie gedurende het jaar 1962 voor de ge meente deden en hoopte dat voor hen allen en voor de gemeente een gezegend jaar zal zijn. Verkeerseiamen. Onder leiding van de wachtmeester le klasse der rijkspolitie, de heer A. L. van Oijen te Groede is deze winter in het Dorpshuis, alhier, een verkeerscursus gehouden. De cursus bestond uit tien lessen. Een dezer dagen had de uitrei king der diploma's plaats door de burge meester M. J. Verbrugge. Aan alle 25 personen die de cursus beëindigden kon het diploma na gedaan examen worden uitgereikt t.w. de dames G. v. d. Vijver; M. Pijcke-van Pam- melen; J. Risseeuw-Basting; J. Haart- sen-Meerman, de heren: J. Buijze; C. H. Jansen; J. J. de Bruijne; W. J. A. Dhondt; U. Pieters; L. Pieters; G. J. C. Tas; A. J. de Poorter; J. de Bruijne; R. Tazelaar; F. Tazelaar; J. J. Schilleman; D. Dekker; M. J. Verbrugge; E. Pijcke; J. de Milliano; P. Verhaeghe. De exa mencommissie bestond uit de heren: P. A. Vermeulen, alhier, H. v. d. (Belden, te Oostburg en A. L. van Oijen te Groe de. Na de uitreiking bleven de cursisten en genodingden nog geruime tijd gezel lig in het Dorpshuis bijeen. die, verbond de Nederlandse koloniën in oost en west met het moederland, via Rotterdam en deed de stad aan de Maas wedijveren met buitenlandse havens: Antwerpen, Bremen, Hamburg. De opeenvolgende colleges der vroede vaderen van Rotterdam hadden, de ja ren dcor, geen kosten gespaard aan het verbeteren en uitbreiden der havens de enorme longen, die de hartslag der grote koopmansstad moesten doen functioneren. Met koortsachtige haast werd de ene haven na de andere gegra ven en steeds weer kwam het stads bestuur tJ-t de pijnigende ontdekking, dat men havenruimte tekort kwam om de vele schepen die van heinde en ver kwamen binnen vallen, te kunnen ber gen. En door de bange zorgen voor Rotterdams toekomst de havens vergat men de inwoners, die voor het overgrote deel leefden als inboorlingen in een vreemd werelddeel. De stroom van vloeibaar goud, die de rond de ha vens uit de grond gestampte vemen tot de nokken vulde en de zolders der talloze pakhuizen deed kraken onder de enorme, kostbare vrachten, had nimmer de grenzen van het arbeiderskwartier overschreden. Die stroom zocht en vond zijn richting naar de woonwijken van de rijke koopmans- en redersfamilies. En die woonden verderop, in grote, fraaie en machtige huizen rondom het groene stadspark. Of in even gr..ene lanen bij blanke, glinsterende vijvers, in Park Honingen ver van het drukke stadsgewoel en de havens met hun ge daver dat zelfs des nachts niet ver stomde. De koolmees met z'n kleed zo mooi, (Het lijkt wel haast zijn huw'lijkstooi Hangt lenig aan het zwoerd van spek, En haastig pikt zijn scherpe bek. Gaat dan in een struik wat rusten, Doch denkt: 'k zou nog wat lusten, Maar vind het onfatsoendeluk, Wanneer ik alsmaar razend pluk. Van lekkernij aan 't touwtje, Daar aangedaan door 't vrouwtje. Dat achter 't raam soms glunderlacht, Omdat ik smul van wat ze bracht. Maar om de voederbak op paal, Daar is 't gewoonweg een schandaal. De mussen met hun sjofel pak, Ze hebben aan fatsoen wat lak Wat d' een met list, bemacht'gen wist. Wordt weer betwist en wegegrist. Ik schaam me om dat boeventuig, Die schooiers, onbeschaafd en ruig; Er is voor leder wel een deel, Toch staan z' elkander naar de keel. Je zou ze haast verwensen, Ze lijken wat op mensen, Zo denkt de Merel zwart als git, Die boven in de Peer'laar zit. Opeens daar ploft ie naar beneen, Een musje duikt van schrik inéén Z'n gele bek geeft sneer op sneer Een grote mus stelt zich te weer Als merelaer troont op voederbak, Scheldt and're mus: jij schobbejak! Dan is z'n woede weer gesust en wenkt hij lijster: kom gerust. Wat in dit bakje is gedaan, Daar heb jij ook je partje aan, Van wat voor allen is gegeven, Geen zal alleen in vraatzucht leven! Wat eigenwijs, z'n kop wat schuin om hoog, Zegt hij tot lijster ietwat droog, „Dat mussen soms wat musserig doen, 't Ja het volkje heeft nog geen fatsoen- Maar mensen nadoen als een nar, Nee Lijster, nee dat is te bar. En zittend weer in hoogsten top. Hij peinzend buigt zijn merelkop; Dan rekt zich hoog, schudt veren uit en wijd en zijd klinkt zot gefluit. VANEM. Schoondijke Algemene vergadering De afdeling Schoondijke van de vere niging „Het Groene Kruis", kwam deze dagen in een buitengewone algemene vergadering bijeen. Deze vergadering had tot doel te ko men tot een nieuwe vaststelling der contributie. Het voorstel van het bestuur, hetwelk na een uitgebreide discussie werd aan- Zo was het beeld van de gróte haven stad Rotterdam omstreeks de eeuwwis seling stad van rijkdom en welvaart waar gedegen Hollandse koopmansfa- mlies, in erfopvolging hunner voorva deren sinds de dagen van Jacatra han del dreven en winsten overhevelden in veilige kluizen van solide bankgebou wen, even solide als die koopmans families zelf. Rotterdam was altijd een stad geweest, van mateloze rijkdom naast schrijnende armoe. Zo groots en trots als de werkstad aan het begin van de twintigste eeuw was. zo wanstaltig en triest was de wlconstad der arbeiders, die leefden in hun begrensde wijken, omvangen door de havens als door de grijpende klauwen van een octopus. En in dat konglomeraat van het havenproletariaat werd ook Karei de Hoog geboren. Hij was de jongste der overgeblevenen van het gezin. In angst en zorgen, na de voorgaande acht, was hij verwacht en ook ter wereld geko men. Mogelijk waren zijn eigen angsten daarvan gevolg. Angst, vertwijfeling, schuldgevoel en ongeloof en al deze eigenschappen hadden in wezen de noodlottige levens inventaris van Karei de Hoog gevormd als rampzalige ballast van zijn erf schap. Tot aan de jaren van zijn wasdom en ook nog zij het sporadisch daarna, hadden ze hem vergezeld als boosaar dige, negatieve raadgevers. Maar voor al in zijn jeugd hadden de kwelgeesten hem zelden met rust gelaten. Met dui vels genot hadden de demonen van de nacht hem steeds weer achtervolgd. Als hij dan op zijn matrtas lag op de pik-

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1