BRILLEN SCHOOLMELK Krijgt Zeeuws-Vlaanderen toch haar Middenweg? DEZWARTEVLEK ,,©e 23rülemaefter' Verhoging ziekenfondspremie Een land met toekomst DE SCHAKEL ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN 8e Jaargang Nummer 412 Vrijdag 12 DEC, 1952 Drukkers-UitgeverijFirma SMOOR DE HULSTER Dorpsstraat 10 - BRESKENS - Telefoon 27 - Giro 358296 Verschijnt iedere Vrijdag Abonnementsprijs f 1,per kwartaal; franco per post f 1,15 Prijs der advertentiën 10 cent per m.m.; bij abonnement korting Advertenties met „brieven onder nr. of bij ons te bevragen", 10 cent extra Ziehier het schoolplein van een in stelling voor lager onderwijs in Guate mala, de hoofdstad van de kleine gelijknamige republiek in Midden- Amerika. Er wordt juist gepauzeerd en enige meisjes hebben een rustig plekje opgezocht, bij de schoolbellen (wat denkt U van de afmetingen waarvan de kleinste over enige tijd het begin van de volgende les zal aan kondigen. Vrijwel alle leerlingen lijden aan ondervoeding, en daarom heeft de regering, ten einde raad (het land verkeert in een economische crisis) de hulp ingeroepen van het Kinder-Nood- fonds der Verenigde Naties, dat nu voor de uitreiking van melk en lunch pakketten zorgdraagt. J. P. de Klerk. Naast de verschillende kleinere en grotere problemen, die als gevolg van de inpoldering van de Braakman ont stonden, mag wel het wegenprobleem als het voornaamste beschouwd wor den, dit doordat en gemeentebesturen, polderbesturen en organisaties van het bedrijfsleven zich hiermee sinds 1950 hebben bezig gehouden. In brede kring wordt de Braakman inpoldering gezien als een Zeeuws- Vlaamse zaak, waarvan geheel Zeeuws- Vlaanderen in economisch en cultureel opzicht moet profiteren. Ondanks de hemelsbreed gemeten korte afstand tussen West en Oost Z.-Vlaanderen hebben beide delen als gevolg van de tussen hen liggende Braakman ver van elkaar geleefd en een eigen economi sche en culturele ontwikkeling meege maakt. Door de inpoldering van de Braakman nu wordt de kloof, die van oudsher het contact zeer bemoeilijkte, overbrugd en opent de samensmelting van beide delen ongekende perspectie ven, die alleen tot hun recht zullen FEUILLETON 35- door NIEK VAN DER ZWAAN. „Maar vergeef het me, ik kan niet met je trouwen. Eens in mijn leven heb ik hartstochtelijk liefgehad. Mijn man, jouw vriend, was mij alles. Ik heb mij geheel aan hem gegeven. Mijn volle, jonge liefde gaf ik hem. Die werd zijn eigendom. En die blijft zijn eigendom tot mijn laatste ademtocht, Ger, dat moet je begrijpen. Ik kan die liefde niet meer overplanten op jou. Dat is me onmogelijk. Hem heb ik trouw beloofd en al is hij nu gestor ven, dat ontslaat me nog niet van m'n woord. Ger, lieve jongen, wil je het begrijpen?" Smekend keek ze naar hem, terwijl nog steeds de tranen van haar wangen gleden. Hij zuchtte zwaar. Ja, hij be greep haar, hoewel het hem verschrik kelijk onrechtvaardig toescheen. Waar om dit alles? Waarom moest dit nu zo aflopen? komen door middel van een juiste wegverbinding. Bij het opstellen van het Braakman plan hadden de samenstellers rekening gehouden langs de binnenberm van de afsluitdijk de Hoofdverbinding tot stand te brengen als secundaire weg en tus sen Biervliet en Hoek een weg van geringer betekenis. Tegen deze Noord- weg als belangrijkste verbinding werd fel geprotesteerd. De middenweg zou, wilde men de streek dienen, als secun daire weg aangelegd moeten worden en de Noordweg, zo deze nog reden van bestaan zou hebben, als tertiaire weg, aldus de veel gehoorde mening, die volkomen los stond van chauvi nistische tendenzen. Deze Middenweg gedachte stond tegenover de plannen van G.S., die door middel van de Noordweg Terneuzen met Breskens zou moeten verbinden. Terneuzen zelf wenste, zoals her haaldelijk tot uitdrukking kwam, deze als Provinciale weg gedachte Noordweg niet. Deze gemeente heeft immers haar verbinding met Middelburg via Hoe- dekenskerke. Hoofdplaat was, zoals zeer begrijpelijk is, zeer gecharmeerd van de Noordweg, die deze plaats uit „Ger," vroeg ze toen hij geen ant woord gaf, „ben je nu boos op me?" Deze woorden braken de pantsering, die even om hem heen was gekomen. Een flauwe glimlach kwam om zijn vertrokken gelaat. „Boos? Op jou?" antwoordde hij zacht, „wie zou dat kunnen zijn? Neen, desondanks heb ik je nog even lief, neen, nog veel meer"' Hij haalde diep adem en vervolgde toen, hartstochte lijker, klemmender: „Tini, denk er nog eens «vtr na. Geef me hoop. Laat me niet zo van je moeten gaan. Voel je dan niet, hoe mijn verdere leven zon der jou voor mij niets meer kan be tekenen?" Ze schudde ontkennend het hoofd. „Neen, ik kan je geen hoop geven, lieve jongen. Nogmaals, ik hou van je, maar niet zoals een vrouw de man liefheeft, in wien ze haar uitverkorene voor het leven ziet. Vlei jezelf daarom niet met ijdele gedachten. Mijn stand punt zal niet veranderen, hoe ontzet tend ik dat ook voor je vind. En och, je zult nog wel eens een andere vrouw in je leven ontmoeten, waarmee je r" OOSTBURG haar achteraf-positie weg zou halen. G.S. bleek niet ongevoelig voor de steeds uit Z.-Vlaanderen klinkende kreet om de secundaire Middenweg en riep Zaterdag 6 December de ge zamenlijke burgemeesters en wethou ders der Oost en W. Z.-Vlaamse ge meenten bijeen om een juiste uitspraak over de wegenkwestie te krijgen. De vergadering werd gepresideerd door de Commissaris der Koningin in de Pro vincie Zeeland, Jhr. Mr. A. F. C. de Casembroot en de volgende G.S.-leden: C. Hamelink, A. Schout, C. Philipse, en A. L. S. Lockefeer. Na een uitge breide discussie, waarin een groot aan tal Middenweg-voorstanders hun argu menten naar voren brachten en Hoofd plaat voor de Noordweg had gepleit, kwam het tot stemming. Behoudens de burgemeesters van Breskens, Schoon- dijke en Hoofdplaat, stemden alle overige burgemeesters, zowel van West als Oost Z.-Vlaanderen, voor de Mid denweg als secundaire weg, een uit spraak, waarvan verwacht wordt, dat G.S. hieraan de nodige aandacht zal besteden. Evenals vorig jaar, voor wat betreft de vaststelling van de premie voor de verplichte ziekenfondsverzekering voor 1952, is ook nu weer door een com missie van de Sociaal-Economische Raad advies uitgebracht aan de Minis ter van Sociale Zaken en Volksgezond heid met betrekking tot de premie hoogte voor 1953. Door de Zieken fondsraad zijn de ontvangsten en uitgaven van de verplichte ziekenfonds verzekering voor 1953 begroot op respectievelijk f 207 mill. (waarvan f 190 mill, premie-ontvangsten) en f 231,5 mill. Hieruit resulteert dus een tekort van f 24,5 mill. Ter dekking van dit tekort stelde de Ziekenfonds raad voor de premie te verhogen van het bestaande peil van 3,8 pCt. tot 4,2 pCt., waardoor het tekort vrijwel geheel zou zijn gedekt. De commissie van de Sociaal-Econ. Raad heeft te dien aanzien een ander standpunt ingenomen. Zij stelt voorop, dat de algemene conjuncturele situatie, waarin Nederland zich bevindt, het wenselijk maakt de lasten, weike op het bedrijfsleven drukken, zoveel moge lijk te beperken. Gezien de omvang blijde naar het altaar kunt gaan, daar van ben ik overtuigd. Je bent toch nog jong je hebt nog een heel leven voor je „Ik zal nooit van iemand ter wereld zo kunnen houden, als ik jou lief heb," antwoordde hij dof. „Het spijt me, dat ik dit niet begrepen heb". Hij zuchtte even en vervolgde, nu enigszins rustiger: „Ik had moeten we ten, dat een vrouw, zoals jij bent, slechts eenmaal in het leven liefheeft en daarna nooit meer. Neem me niet kwalijk, dat ik de rust in je leven verstoord heb, maar het was mijn liefde voor jou „En daarvoor dank ik je Ger, meer dan ik je nu zeggen kan. Je hebt me het mooiste, het grootste willen geven, dat een man een vrouw kan schenken. En daarvoor ben ik je dankbaar Ze deed nog een stap naar voren en op haar tenen staande, drukte ze een kus op z'n brandend voorhoofd, terwijl ze even zijn hand in de hare nam. „Ga nu," zei ze zacht; „Iaat dit ogenblik als een goede herinnering bij van het aanwezige reservefonds (per ultimo 1952 circa I 120 tot f 130 mill.) meent zij, dat een belangrijk deel van het verwachtte tekort voor 1953 uit dit reservefonds kan worden gedekt. De commissie stelt voor met de premie verhoging niet verder te gaan dan tot 4 pCt. en het dan nog resterende te kort (circa f 15 mill.) te dekken uit het reservefonds. Zoals bekend, heeft de Minister inmiddels, overeenkomstig dit advies, de premie voor de verplichte ziekenfondsverzekering voor 1953 ge bracht op 4 pCt. De commissie van de Sociaal-Econ. Raad betuigt haar instemming met het voorstel van de Ziekenfondsraad, voor de financiering van de verplichte zieken fondsverzekering een 5-jarenplan te aanvaarden. Het is daarbij de bedoe ling het per verzekerde uit te geven bedrag gedurende 5 jaar 'n beginsel te fixeren op f 41,44 (voor 1953 in totaal f 230 mill.) Deze stabilisatie be hoeft niet te betekenen, dat nu ook de verschillende uitgavenposten op het zelfde peil zullen blijven. Het moet integendeel mogelijk zijn bij geleidelijk door te voeren reorganisatiemaatregelen noodzakelijk blijkende verschuivingen tot stand te brengen. In tegenstelling tot de Ziekenfonds raad is de commissie van de Sociaal- Econ. Raad van mening, dat dit vijf jarenplan in elk geval voor de eerst komende jaren kan worden uitgevoerd op basis van een premie van 4 pCt. Mocht evenwel blijken, dat niettemin de intering van het reservefonds in een te snel tempo plaatsvindt, dan is de commissie van de Sociaal-Econ. Raad van mening, dat het vraagstuk van de hoogte der premie opnieuw aan de orde dient te worden gesteld. Voor de Haagse afdeling van de Vereniging „Nederland-Canada" en de dito van de Nederl. Reisvereniging, sprak eind November de heer T. Cnossen, directeur van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie, in de welgevulde zaal van „Diligentia", in het hartje van de Hofstad. Op over zichtelijke wijze behandelde hij land en volk van Canada. De toeristische mogelijkheden, het bewonderenswaar dige natuurschoon, de bevolkingsaanwas (van 1 millioen inwoners in 1827 tot 14 millioen in 1952) op een opper- ons beiden voort blijven bestaan. Ger, jongen, ga nu maar „Ja," antwoordde hij, bijna toonloos. „Het is misschien beter zo. Ik mag niet langer blijven. Ik wil je nog één keer goed aanzien, zodat ik je beeld goed in me kan opnemen en met jouw beeld in me zal ik misschien de kracht vinden, om dit te doorworstelen Gedurende een minuut, die haar een eeuwigheid toescheen, keek hij haar liefdevol aan. Met schitterende ogen weerstond ze zijn blik. Toen draaide hij zich om en met de deurknop reeds in de hand, zei hij„God zegen je, lieve, lieve Tini Maar haar hart was te vol. Het scheen, alsof haar keel was dichtge- snoerd en nadat hij even tevergeefs op haar antwoord had gewacht, ging hij langzaam door de deuropening. Eerst nadat de voordeur in het slot was gevallen, bewoog ze zich. Ze draaide de sleutel van de kamerdeur om en daarop wankelde ze naar de divan, om daarop in tranen uit te barsten Hoe Wijnandse thuisgekomen was,

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 1