A.V.R.O. Kalender TONEELAVOND Firma SMOOR l DE HULSTER FEESTAVOND van de Vrij Evangelische leugd-organisalie Kon. Nederlandse Schouwburg (e Cent. Het kan niet goedkoper, en toch kwaliteit! KRUIJTER, Oranjeplein Breskens, Tel. 134 nei dagmeisje Alhier verkrijgbaar Het hobby-blad voor vader en zoon n mej kozen ïfeuille 1 een en bij porte- kt dat -el ge 'asem :n wel malige schil icolaas edeeld die 25 g een mevr. dagen actief g een 1. :vr. v. et een is wat engen Id on lik ge ningin r. A. Zater- 'urge- k-van amer, M. E. r C. 1, de direc- esting ïthul- ït en oir in onder reeds d op hotel h. de i als noest :cteur Am- 1 aan ver- isatie ilheid roek, aakte 'ping ge- cteur teen- die oeren itelde o- m. voor aken, O m. acht. /aren er 3 >pge- :burg in de zou ïissa- irene iruik, ilarm rukte /eren ikens assis- ng. <ver- me- ge- n, in er. lede- nto" ng. >pen- s be man, aam. en. win" ijeen die stge- met een filmpje. Na de afdoening van enkele huis houdelijke zaken werd nog besloten in Januari een uitvoering te geven. Oostburg Autobotsing Aan de Zuidzandsestraat te Oostburg, ter hoogte van de boerderij van dhr. Brakman, is Vrijdag een drie wielerauto van de heer M. uit Vlis- singen in botsing gekomen met de vrachtwagen van de heer M. uit Oost burg. De bestuurder van de driewieler werd misleid door de koplampen van de vrachtauto, welke gedeeltelijk op de linkerzijde van de weg stond om een oplegger vast te koppelen. De vrachtwagen werd licht beschadigd, doch de kleine auto liep zware schade op. Bovendien werd een der inzitten den, mevr. M. uit Vlissingen licht ge wond. Breskens De B.R. 47 gezonken. Zaterdagnamiddag j.l. is de B.R. 47, schipper Abr. Vermeulen, in de haven van Breskens gezonken. De B.R. 47 vertrok Zaterdagmorgen van Oostende ter visvangst en stootte later op de dag, varende naar de thuishaven Breskens, in de z.g.n „spleet" op een zich onder water be vindend wrak, waardoor het schip di rect water maakte. De zich in de nabijheid bevindende vaartuigen, n.l. de B.R. 38, schipper P. de Baare, de B.R. 20, schipper A. de Baare en de B.R. 50, schipper A. v. d. Broecke, voeren onmiddellijk te hulp, waarbij de B.R. 50 averij opliep en dus niet helpen kon. De beide eerstgenoemde vaartuigen namen hier op de B.R. 47 tussen zich in en zo werd geprobeerd Breskens te bereiken. Vlak voor de haven echter moest de B.R. 38 loslaten, daar men het niet langer verantwoord achtte. De B.R. 20 bleef echter vasthouden en het gelukte dan ook om in de haven te komen. De poging echter om het lekke vaartuig op de zate te zetten, mis lukte, waardoor de B.R. 47 op enige afstand van het visserssteiger zonk. Op het ogenblik worden pogingen gedaan om het vaartuig aan de opper vlakte te brengen. Geslaagde uitvoeringen. Vrijdag en Zaterdag j.l. werd door de muziekvereniging „Uit het Volk - Voor het Volk," met medewerking van de toneelvereniging „Thalia," de jaarlijkse najaars-uitvoering gegeven. De wnd. voorzitter der muziekver., dhr. I. de Hulster, opende beide avonden, waarbij hij allen hartelijk welkom heette, Vrij dag speciaal de Edelachtb. Heer Burge meester en echtgenote. Tevens werden de ouders wederom aangespoord, hun kinderen muziekles te laten nemen om zodoende in de nabije toekomst tot een uitgebreid en goed Breskens' muziek corps te komen. Deze lessen worden n.l. gratis, met het goede doel voor ogen, door de muziekvereniging gegeven. Ook nieuwe donateurs, aldus de wnd. voor zitter, zijn natuurlijk, ook in de komen de tijd, zeer welkom. Hierna werd precies op tijd overge gaan tot het muzikale gedeele van het programma. Het vertolkte, nu eens in het lichte, dan weer in het klassieke genre, werd door de muzikanten, onder leiding van hun directeur, dhr. J. Anthonisse, zeer naar de smaak van het publiek, ten gehore gebracht. Er valt natuurlijk nog een en ander te ver beteren, doch met voldoening mag toch over de gehele linie vooruitgang ge constateerd worden. Goede verstand houding en regelmatige oefening bergt hier zeker nog meer mogelijkheden in zich. Hierna volgde pauze met verloting, waarna overgegaan werd tot het tweede gedeelte van deze avond, n.l. de op voering van het blijspel in drie bedrij ven „De hele stad is er vol van," door de toneelvereniging „Thalia". Zonder enige twijfel, kan men gerust zeggen dat deze opvoering zeer geslaagd mag heten. De mening van het publiek was dan ook onverdeeld gunstig over het gebodene. Er werd door alle spelers zeer goed toneelspel ten beste gegeven. De meer geroutineerde spelers vielen op, doch ook voor de nieuwe jongere krachten is zeker een woord van waar dering hier op zijn plaats. Met een ge rust hart zien wij deze vereniging de toekomst tegemoet gaan. Samenwerking, heeft dit ten tonele gebrachte, op zeer goed peil doen staan. Dhr. J. Carels te geven door de toneelgroep van de personeelsvereniging der N.V. Kon Mij. „De Schelde" te Breskens op ZATERDAG 13 DECEMBER a.s., In het Gemeentelijk ontspanningsgebouw te BRESKENS. Opgevoerd wordt: „KWATTASOLDATEN", dolle klucht In 3 bedrijven. Aanvang 8 uur. Zaal open 7,30 uur. Entrée f 1,Verboden te roken. Plaatsbespreken op Zaterdag 13 December van 45 uur aan de zaal. sloot beide avonden met een toepasse lijk woord en dankte allen voor de ge toonde belangstelling. L. Naschrift der Redactie. Intussen heb ben zich reeds drie nieuwe adspirant- muzikanten aangemeld. Wie volgt? Aanbesteding. Door het architectenbureau J. C. P. Loonen B. N. A. te Breskens, werd j.l. Zaterdag alhier aanbesteed het bouwen van een woonhuis aan de Dorpsstraat te Breskens, voor rekening van de heer W. J. Leenhouts. Het werk i°, gegund aan de volgende laagste inschrijvers: Fa. Daansen Zn., Fa. C. Brevet, Fa. Gebr. Rookus, Fa. Schippers Nauta en Fa. A. Provoost allen te Breskens. Verkaersfilm Het Verbond voor Veilig Verkeer vertoonde Dinsdagmiddag in het Ver enigingsgebouw de verkeersfilm „Twee jongens en een auto" voor de leerlin gen van de lagere scholen. Om de vele verkeersongevallen te verminderen, werden tal van aanwij zingen gegeven. 's Avonds werd voor ouderen een lezing met lichtbeelden gehouden en tevens een culturele film vertoond. De opkomst voor deze leerzame causerie was maar gering. Schaakwedstrijd. Maandagavond schaakten in hotel Valk, Breskens tegen Landau I uit Axel voor de competitie 2e klasse C. Het was een spor tieve, prettig gespeelde wedstrijd, waarbij aan het eind Landau met de kleinst mogelijke cijfers had gewonnen. De gedetailleerde uitslag was als volgt: Breskens Axel A. Punt J. v. d. Hagen oi J. Smits C. de Putter oi A. Scheele M. Jansen io J. Hovestadt M. Wonderghem 1/2l/2 P. Priester A. Ruijtenburg oi L. de Vlieger J. v. d. Ree 4/21/2 I. Verduijn R. de Ridder io J. v. d. Sande M. Mattelé */2V2 F. Goethals D. Jansen o1 H. van Melle H. Peeters 1o Hieronder volgt de partij tussen M. Jansen (Axel) en A. Scheele (Breskens), welke door de heer Scheele op energieke wijze werd ge wonnen. 1 d4 - d5. 2 e3 - Lfs. 3 Pc3 - e6. 4 a3 - c6. 5 t>4 - Pf6. 6 Le2 - Ld6. 7 I13 - Pe4. 8 P x e4 - L x e4. 9 Lf3 - Lf5. 10 De2 - 0-0. 11 e4 - Lg6. 12 e5 - LC7. 13 Dd2 - Pd7. 14 Lea - f6. 15 f4 - f x e5- 16 f x C5 - Dh4f. 17 Kdi - LI15. 18 L x L5 - Tfif. 19 Ke2 - Tfa-j-. 20 Kd3 - De4j. 21 Kc3 - T x da. 22 L x da - L x es. 23 d x es - D x esf. 24 Ke3 - D x ai. 25 LC3 - Dfif. 26 Ke3 - Tf8. 27 Lf3 - Dc4. 28 Pea - e5. 29 Tdi - cUf. 30 L x d4 - e x d4f. 31 T x d4 - Te8f. 32 Kd2 - T x ea-j-. Wit geeft op. St. Nicolaas bij de Ambonnezen. Sint Nicolaas bracht een bezoek aan het Ambonnczenkamp te Breskens. Hij deelde aan allen geschenken uit, waarvoor de kampbewoners ten zeerste dankbaar waren. Kamp-oudste Munster sprak nog een dankwoord namens allen. Het interkerkelijk comité ter beharti ging van de geestelijke en culturele belangen van de Ambonnezen te Goes had dit bezoek mogelijk gemaakt. Retranchemetit Benoeming. De heer J. H. Brakman, ambtenaar ter secretarie alhier, is benoemd tot eerste ambtenaar ter secretarie te Nieuw en St. Joostland. Aardenburg Gezellige avond. Door de plaatselijke afdelingen van de K.A.J. en de V.K.A.J. werd in de huishoudschool een gezellige avond georganiseerd. Medewerking werd ver leend door het orkest „Entre Nous" uit Terneuzen. Biervliet St. Nicolaas. Ondanks zijn zeer drukke werkzaam heden zag St. Nicolaas toch nog kans met een van zijn zwarte knechten een bezoek te brengen aan Biervliet. Bij de R.K. school werd de Sint opgewacht door de Kon. Harmonie. Na een rondrit in open auto door het dorp, sprak de Heilige man de jeugd op het marktplein, vanaf de muziek tent toe. Aan ieder kind werd een pakje uitgereikt, dat door de winkeliers vereniging belangeloos beschikbaar was gesteld. Uitvoering. De toneelvereniging „Jacob van Lennep" en de dames-zangvereniging „Excelsior" gaven in „Het oude Raet huis" een gezamenlijke uitvoering. Mevr. C. Haak-de Feijter opende als voorzitster der zangvereniging de avond met een hartelijk welkomstwoord. De zangvereniging, die een jaar ge leden na een winterslaap van ruim jaar weer werd opgericht, bracht aller eerst enkele keurig gezongen Schubert liederen, waarvan vooral „De linde boom" en „Allerzielen" uitblonken. Ook „Barcarolla" van Zijderlaan en het „Santa Lucia" muntten uit doorzuiver heid en opvatting. De dirigent, de heer A. Jansen, heeft het met deze vereni ging, die thans 25 leden telt, in één jaar wel zeer ver gebracht. In de pauze werd de traditionele verloting gehouden. Na de pauze trad „Jacob van Lennep' voor het voetlicht met het blijspel in 3 bedrijven „Een vrouw op zicht", dat op zeer verdienstelijke wijze werd gespeeld. Een gezellig bal onder leiding van de heer J. Anthonisse, besloot de avond. Eervol ontslag. Mej. K. Verhage, administratrice van de Diaconie der Ned. Herv. Gem. te Biervliet, heeft per 1 December j.l. ontslag uit haar functie gevraagd. De kerkeraad heeft haar dit eervol ver leend, onder hartelijke dankzegging voor de gedurende 32 jaar op zo voor treffelijke wijze bewezen diensten. De heer A. Hack werd door de kerkeraad als administrateur benoemd. PREDIKBEURTEN Zondag 7 Dec. Aardenburf, 10,30 uur, Ds. Blom St. Anna ter Muiden, 11 uur, Ds. Groenveld Biervliet, 10 uur, Ds. Scholten, Terneuzen Collecte Kerkherstel Breskens, 10 uur, Ds. van Beusekom Collecte wederopbouw 6,30 uur, Ds. van Beusekom Cadzand, 10 uur, Ds. ten Cate Dankdienst voor 't gewas Groede, 10 uur, Ds. Boere Hoofdplaat, 10 uur, Ds. Eijgendaal Bed. H. Avondmaal Nieuwvliet, 10 uur, Ds. v. d. Graaff Oostburg, 10 uur, Ds. Fournier Collecte voor Noodfonds Schoondijke, 10 uur, Ds. Schopenhauer Collecte Alg. Chr. doeleinden Zaterdagavond 7 uur, avondgebe^ St. Kruis, 9 uur, Ds. Blom Sluis, 9,30 uur, Ds. Groenveld Bed. H. Doop Waterlandkerkje, 10 uur, WTika van Vliet Dienst voor oud en jong Collecte kerkvoogdij IJzendijke, 10 uur, Ds. Blomaard Zuidzande, 10 uur, Ds. van Bork Doopsgez. Gsm. Aardonburg 10,15 uur, Ds. Vis Ev. Luth. Gemeente Groede, 10 uur, Da Stol Vrij Evang. Gemeente Breskens, 9,30 uur, Ds. v. d. Vrie Nieuwvliet, 10 uur, Ds. Praas Retranchement, 2,30 uur, Ds. Praas Cadzand, 6,30 uur, Ds. v. d. Vrie. Geref. Kerk Breskens 10 en 3 uur, de heer Vingerling, Goes n.m. Voorb. H. Avondmaal Zondagsdienst doktoren. Zondag 7 December 1952 Breskens, Groede, Schoondijke Dr. v. d. Maas, Breskens, tel. 22. Oostburg, Aardenburg, Eede: Dr. Buskop, Oostburg, tel. 60. Zondagsdienst Centrum Kraamzorg West Z.-Vl. Zondag 7 December 1952 Zr. de Jong, Cadzand, tel. 65. Op Vrijdag 12 December 1952 hopen D V. onze geliefde Ouders J. A. ROEST en I. ROEST-BURGERS hun 40-jarig huwelijksfeest te herdenken. Hun dankbare kinderen en kleinkinderen. Breskens, Scheldekade 3. te BRESKENS op Donderdag 11 December1952 in hel Verenigingsgebouw. Aanv. 7 uur. Enfrée 25 cent. Allen welkom. Zondag 7 en Donderdag 11 Dec. a.s. „GLAZEN SPEELGOED" Een «pel van herinneringen door Tennessee Williams Regie en ontwerp decorsFred Engelen De voorstellingen hebben plaats de Zondagnamiddag om 3 uur en Zondag en Donderdagavond om 7.30 uur. GOUDREINETTEN 7 Kg. f 1,- STOOFPEREN 3 Kg. 1 0,50 STERAPPELS 3 Kg. 1 0,50 JONATHAN 4 Kg. f 1- Bananen, Mandarijntjes, Sinaas, Vijgen, Dadels Verse Pinda's en alle soorten Groenten. Wegens familieomstandigheden der tegenwoordige, voor direct gevraagd liefst boven 18 |aar. Gebr. ROOKUS, Dorpsstraat 18, Breskena. het Decembernummer (80 pagina's) van Iedere maand weer een overvloed van tintelende Ideeën een frisse douche voor de knutselaar, modelbouwer en doe-zelf man Dorpsstraat 10 - Breskens Gevonden voorwerpen. Een kinderportemonnaie. Inlichtingen ter gemeente-secretarie te Schoondijke. Rijkspostspaarbank. Aan het postkantoor Breskens en het daaronder behorende ambtsgebied werd gedurende de maand Nov. ingelegd f 85480,11, terugbetaald f 112252,41. Het laatste door dat kantoor uitge geven boekje draagt het nummer 17770. Aanbesteding onderhoud Rijkswegen De hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in Zeeland heeft in het openbaar aanbesteed het onder houd van de rijksweg 58, gedeelte Breskens-Sluis en rijksweg 58 C, Draai- brug-Aardenburg-grens, gedurende 1953 Inschrijvers waren Fa. H. Bunscho ten en Zn., Noordwijk f 67.170; P. J. van de Sande, Breskens en H. A. den Exter, Groede f 53.999 M. Wandel, Souburg f 53.831 Th. Cambier, Bres kens f 53.200J. en K. T. de Oude, Biervliet f 49.110. Prijs f 2,— verkrijgbaar bij Firma SMOOR DE HULSTER. Breskens

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 3