Voetbal 3e klasse D. OdioRKFC 2 6. BiervlietRCS 13. Vlissingen.Nw. Borgvliet 4.0 ClingeZeelandia 0 1. Corn Boys De Zeeuwen 13. Vlissingen 8 8 o o 302 16 RCS 7601 2410 12 De Zeeuwen 8602 2314 12 RKFC 8521 26—16 12 Nw. Borgvliet 10 4 o 6 1624 8 Odio 8314 2123 7 Biervliet 8314 16—24 7 Zeelandia 7**3 n14 6 Meto 7214 15—22 5 Corn. Boys 8215 1723 5 Breskens 7106 1224 2 Clinge 8107 823 2 Programma voor Zondag a s. BreskensRKFC. MetoCorn Boys. De ZeeuwenClinge. ZeelandiaBiervliet. Nw. BorgvlietOdio. R K.F.C. zal de aansluiting aan de kop niet willen missen en zeker niet in Breskens willen struikelen. Breskens zal weer een kwade noot te kraken krijgen en veel winst zit er zeker voor hen niet in. Ook Corn Boys is dit jaar een zwakke club, die de eer wel zal moeten laten aan de gastheren. Ook Clinge achten we niet in staat de Zeeuwen te kloppen. Zeelandia Biervliet wordt een span^ nende partij. Wie het halen zal is nog dubieus; misschien kunnen de Middel burgers het terrein^voordeel uitbuiten. Odio. die ook zwakker speelt dan voorafgaande jaren, geven we nog niet direct gewonnen. We houden het op een puntenverdeling. Ie kl. B KNVB, afd. Zeeland. Lewed. BoysNoormannen 02 R'mentSchoondijke 0 3. Hoofdplaat- Groede 3—1. Aan de lange reeks van overwinnin gen van de Lewed. Boys is door de Noormannen een eind gemaakt, daar door in de kaart spelend van Schoon dijke, die Retranchement aan de zege kar bonden. Ook Hoofdplaat liet zich niet onbetuigd en boekte de volle winst op Groede, dat ook nu weer teleur stelde. De stand is hier nu Noormannen I 7 4 3 o 3113 n Schoondijke I 7421 2211 10 Lewed. Boys I 5401 1810 8 Hoofdplaat I 6312 22n 7 Groede I 6123 1318 4 Domburg I 4 1 1 2 14—n 3 Walcheren I 4013 719 1 Retranchement I 5 o o 5 236 o Abe. Biervliet R.C.S. I 1 Biervliet heeft het tegen de technisch be ter ingespeelde bezoeker niet kunnen bolwer ken, alhoewel de thuisclub zich niet gemak kelijk gaf. 20 min bleef de stand, ondanks het zwoegen van beide clubs, dubbel blank, waar na bij een kort gespeelde aanval de Biervliet- keeper miste en linksbuiten J. Schinkel deze kans benutte om de achter de keeper liggen de bal in te schieten, o - 1. Kort hierna scheen zich hetzelfde te herhalen, doch linksback J. Wisse, onderschepte de bal net voor de doel lijn. Biervliet kreeg nog enige opgelegde kan sen, doch wist niet eerder, alhoewel er hard gewerkt werd, dan 5 min. voor rust, uit een corner door middel van J. Wisse de gelijkma ker te scoren. Na rust was er weinig goed spel te zien. Na 20 min. echter, speelde de R.C.S. rechtsbuiten J. Keulemans zich vrij en scoorde van behoorlijke afstand, 1 - 2. Het spel van de thuisclub werd zichtbaar minder en in de 30ste min. scoorde J. Schinkel nog maals voor zijn club, 1-3. De bezoekers gin gen nu, hun overwinning zeker wanend, ver dedigen en met nog enige aanvallen van de thuisclub kwam het einde met de voor R.C.S verdiende overwinning. Biervliet II Goes III 3 3, ruststand 3 o. vriendschap, weliswaar van het zuiver ste gehalte, maar absoluut niet meer. Deze slag trof hem zwaar. Nog éénmaal keek hij haar aan. Doch ze had haar gezicht bedekt en stond half van hem afgewend. Hij wankelde even, maar het besef kwam in hem boven, dat er niets meer aan te veranderen was. Hij zou het als een man moeten dragen, deze eerste grote levensteleur stelling. Wijnandse zocht steun aan de tafel en deed een stap in de richting van de deur. Hier langer te blijven had geen zin meer. Hij liep als een dronken man naar de deur. „Ger! Ga niet zo bij me van daan Het klonk als een angstkreet. Met een ruk draaide hij zich om. Ze keek hem aan, met betraande ogen. Wat had hij haar toch onuitsprekelijk lief. Hoe graag zou hij haar nu in zijn armen genomen hebben om haar te vertroosten. Hoe graag zou hij de tranen van het bedroefde gezicht wil len kussen en met haar hoofd aan zijn borst teder toespreken. Maar er stond een slagboom tussen haar en hem BURGERLIJKE STAND. Gemeente BRESKENS over de maand October 1952. GEBOREN9, Pieter Jacob en Her man Jannis, zn. van Abraham J. van de Velde en van Maria S. du Bois; 15, Onno, z. van Arnoldui van Vliet en van Wiihelmina J. Jacobs; 17, Pieter Hendrik, z. van Hendrik P. C. van Melle en van Maria S. de Hullu; 23, Jean Marijnus Piet, z. van Marijnus P. C. van Aert en van Cornelia S. Cruson; 26, Emelie Jozina Maria, d. van Izaak J. van den Broecke en van Maria V. Steijaert. HUWELIJKEN: 9, Herman J. Schel- straete, oud 23 j., wonende te Oost burg en Maria M. du Bois, oud 20 j., wonende te Breskens; 23, Gerrit L. de Meijer, oud 24 j., wonende te Sas van Gent en Hanna Boerdam, oud 19 j., wonende te Breskens; 30, Jacobus P. Fenijn, oud 32 j en Maria C. Schaap, oud 29 j beiden wonende te Breskens. OVERLEDEN 1, Neeltje J. Gaanderse, oud 50 j.f zonder beroep, wonende te Breskens. wed. van Jacobus N. C. Broodman; I, Sara Haartsen, oud 85 j„ zonder beroep, wonende te Breskens, wed. van Hendrik van Haneghem; 12, Herman J. v. d. Velde, oud 3 d., wo nende te Breskens, z van Abraham J. v. d. Velde en van Maria S. du Bois, (overleden te Oostburg); 13. Adriana de Koster, oud 68 j., zonder beroep, wonende te Breskens, echtgen. van Pie ter M Jongman; 18, Jan van den Heuvel, oud 62 j wonende te Bres kens, echtgen. van Elisabeth A. de Winde. INGEKOMEN 2, Johanna P. Verschel- ling-v. d. Broecke en zn. van Rotter dam naar Noodplan E 20; LSonjaW. H. van Bijnen, van Schiedam naar Dorpsstr. 48; 4, Bastiaan van Genderen, van Sluis naar Dorpsstr. 74; 6, Philip- pus J. de Kramer en echtgen., van Schoondijke naar Vogelenzang 24; 6, Daniël Ph. de Kramer, van Schoondijke naar Vogelenzang 24; 7, Cornelis I. Haartsen en echtgen., van Waterland- kerkje naar Pr. Julianastr. 35; 9, Her man J. Schelstraete, van Oostburg naar Noodplan C 17; 13, Adriaan J. Punt en gezin, van Oost- en West Souburg naar Ph. v. Kleefstr. 59; 15, Nelly Broodman, van Utrecht naar Dorpsstr. 23; 20, Adriana C. de Haze, van Kort* gene naar Noodplan A 2; 20, Cornelis P. de Haze, van Kortgene naar Noodpl. A 2; 30, Alphonsus B. Plasschaert en echtgen., van Oostburg naar Ph. van Kleefstr. 21; 31, Petrus L van Pamelen en echtgen., van Groede naar Kon. Emmastr. 13; 31, Adriaan J. Oosterling en echtgen., v. Groede naar Dorpsstr. 105. VERTROKKEN: 1. Elizabeth L. de Bokx, van Vogelenzang 25 naar Wis- sekerke; 1, Bastiaan J. Grootenboer, van Burg. Gerritsenstr. 3 naar Willemstad; 28, Sophia J. Beeldens-v. d. Walle en kind van Visserijstr. 26 naar Terneuzen. INGEZONDEN Buiten verantwoordelijkheid der Redactie Mijnheer de Redacteur, Verzoeke beleefd opname van het volgende in Uw blad Bij tal van uitvoeringen in Breskens, hetzij van muziek of toneel, valt steeds het onhebbelijk optreden van de op geschoten jeugd op. Het voortdurend praten en leven maken schijnt men Het mocht niet Zwaar ging zijn adem. Ger, had ze gezegd. Voor het eerst had ze zijn voornaam genoemd Ze beheerste zich nu en kwam op hem toe. Voor hem bleef ze staan, met opgeheven hoofd en in haar ge laat zag hij de sporen van innerlijke smart, leed, dat ze hem moest aan doen, zonder dat ze vermocht hieraan iets te veranderen. „Ger, geloof me, als ik zeg, dat ik dit nooit vermoed heb," vervolgde ze, nu zachter. „Ik dacht altijd, dat we goede vrienden waren en in je hulp, die je me steeds verleende, zag ik je altijd als een dierbare vriend, maar meer niet. Ik houd van je, Ger en je bent steeds lief voor me geweest, reeds vanaf het ogenblik, dat je m'n telegram kreeg. En daarom doet het me zo zielsveel verdriet, dat ik je dit moet aandoen. Maar ik kan niet an ders. Ik houd van je, zoals een zuster houdt van haar broer. Zo heb ik je lief en zo ben je mij dierbaar gewor den in deze maanden." (Wordt vervolgd). gewoon te vinden. Dat ze daarbij de andere bezoekers op een ergerlijke manier storen, dringt niet tot hen door. Het respect en ontzag voor anderen is ver te zoeken en welk fatsoenlijk mens gaat op den duur nog een voor stelling bezoeken in het bijzijn van een wanordelijke bende? Welke indruk moet dat maken op een niet-Brcs- siaander? Men moet dan ook die „flinke kerels" maar eens aan het ver stand brengen, hoe ze zich in open bare gelegenheden moeten gedragen. Tot nu toe zijn de autoriteiten en zij, die met de leiding beiast zijn, na- latig geweest om deze jeugd op hun opvoedingstekorten te wijzen. Het wordt hoog tijd, dat daartegen krach tige maatregelen worden genomen. Men moet geen waarschuwingen geven, zo als al herhaaldelijk is gebeurd, die worden toch in de wind geslagen, maar een lastig individu bij zijn (haar) kraag grijpen en hem (haar) buiten de deur zetten. De anderen zullen zich dan wel twee keer bedenken. We adviseren de belanghebbenden van bovenstaande goede nota te ne men, zodat bij een volgende uitvoering iedereen zich gedraagt zoals het be hoort en een vreemde weet, dat hij zich in fatsoenlijk gezelschap bevindt en zich niet onder een stel belhamels waant. Een bezoeker. Plaatselijk Nieuws. Schoondijke Athleti.k. Het Gewest Zeeland van de K.N.A.U. had athletiekwedstrijden uitgeschreven, waarvan de organisatie in handen was gelegd van de Vlissingse Atletiek vereniging „Marathon". De wedstrijden werden gehouden bij zeer guur weer, zodat zowel de deelname als de be langstelling zeer matig waren. Bij de Junioren werd felle strijd ge leverd op het van een hard bevroren korst voorziene circuit. De buiten mede dinging aan de wedstrijd voor het kampioenschap deelnemende Schoon- dijkenaar J. Huigh, die in de E-klasse uitkwam, nam al spoedig de leiding, die hij niet meer uit handen gaf, dank zij zijn betere springtechniek. Achter hem kwamen C. M. Potter en M. van Sluis, die elkaar de tweede en derde plaats betwistten. 400 meter voor de finish nam Huigh, door het op fantas tisch vlugge wijze nemen der twee laatste hekken, zijn kans waar en rukte zich volkomen van zijn belagers los. 4 seconden voor hen finishte hij in de tijd van 8 min. 10 sec. No. 2 werd C. M. Potter (Marathon), die tevens de Zeeuwse kampioenstitel verwierf, in de tijd van 8 min. 14 sec. De andere junioren legden de 1900 meter veld loop als volgt af3. M. van Sluis (E. M.M.) 8 min. 15 sec. 4. R. Mondeel (E-klasse) 8 min. 20 sec. 5. C. van Dixhoorn (E-klasse), Terneuzen, 8 min, 24 sec. 6. J. I. Dierkx (E-klasse), Retranchement, 8 min. 28 sec. 7. H. Mondeel (E-klasse) 8 min. 55 sec. 8. J. van Marion (Marathon) 8 min. 56 sec. 9. C. M. A. Malland (Marathon) 9 min. 9 sec.10. B. Dijkstra (Mara thon) 9 min. 22 sec. Bij de senioren, die 5 ronden over een afstand van 4750 meter moesten lopen, bleef de strijd gedurende de twee eerste ronden nog onzeker. On middellijk na het startsein nam Staf Dobbelaere de leiding, vóór P. van Acker, die zich taai aan Dobbelaere vast hield. In het eerste deel van de derde ronde bediende Staf zich van zijn in het oog lopende goede hekken techniek en maakte zich hierdoor van van Acker los, die tenslotte langzaam afzakte. Dobbelaere werd dan ook ie zowel als Zeeuws titelhouder, met een tijd van 19 min. 54 sec. Van Acker (Marathon) noteerde de toch niet on verdienstelijke tijd van 20 min. II sec. Oostburg Ds. Fourniar legt functie neer. Naar wij vernemen legt Ds. Fournier te Oostburg zijn functie neer als praeses van de classis IJzendijke der Ned. Herv. Kerk. Dit wegens ge zondheidsredenen. St. Nicolaa6. Zaterdagmiddag werd de Sint en zijn trouwe Pieterman aan de grens van de gemeente Oostburg, nabij de watertoren, verwelkomd. De Sint kwam aangereden in een open landauer, ge trokken door twee zwarte paarden. Een deputatie van de winkeliersvereni ging, compleet met hoge hoed, ver welkomde de hoge gast op hartelijke wijze. Onder de tonen van de muziek vereniging „Harmonie" ging het naar het marktplein. Bij de ingang van het hotel „De Eenhoorn" stond een ere haag van kinderen opgesteld, zwaaiend met vlaggetjes, om de kindervriend bij zijn intrede hulde te brengen. Op het bordes van hotel „De Eenhoorn" werd de Spaanse gast door het dagelijks bestuur van de gemeente hartelijk ont vangen. De kinderen zongen uit volle borst St. Nicolaas-liedjes. Hierna bracht de Sint een bezoek aan het ziekenhuis. Voorafgegaan door het tamboer- en pijpercorps „Juliana" uit Middelburg, maakte de Sint een rijtoer van enkele uren door de gemeente. Het is onbe grijpelijk, hoe de oude baas al deze drukte nog heeft kunnen verwerken, alsmede de vermoeienis van deze lange triomphtocht. Plaatsvervangend Kantonrechter A A.M. Corthals met eervol ontslag. De heer Corthals, notaris te IJzen dijke, heeft Donderdagmiddag tijdens een speciale zitting van het Kanton gerecht te Oostburg, afscheid genomen als plaatsvervangend Kantonrechter. De Griffier las staande de beschik king van H.M. de Koningin voor, waarin Zij up voordracht van de Minister van Justitie, op het desbetreflende verzoek van Notaris Corthals, hem eervol ont slag verleende, onder dankzegging voor de bewezen diensten. Hierna richtte Mr. P. W. C. C. M. van Meerwijk zich tot de scheidende. Het zoeven door de Griffier voorge lezen besluit van onze geëerbiedigde Koningin maakt op 1 December een einde aan uw functie, die u 25 jaar op conciencieuze en genereuze wijze hebt vervuld. Conciencieus omdat, wanneer u tot recht spreken geroepen werd, dit steeds hebt gedaan met de inzet van uw persoonlijk kunnen en alle gaven waar de Grote Gever u mee sierde. Zonder aanzien des persoons, beslissend naar eer en geweten, dat, wat beslist behoorde te worden. Gene reus, omdat, hoe vaak ook, geroepen ter vervanging van de Kantonrechter, u steeds bereid was zijn werk over te nemen. U hebt ook nimmer geklaagd over het vele werk, wat dit U onge twijfeld heeft gebracht. Spreker be treurde het zeer, dat het regelmatige contact, dat zij steeds hebben gehad, nu tot een einde is gekomen. Maar hij zal steeds met genoegen terug denken aan deze lange tijd, waarop op zo'n voortreffelijke wijze de medewerking door u, als plaatsvervangend Kanton rechter, werd gegeven. Notaris Mijs, eveneens plaatsver vangend Kantonrechter, dankte voor de grote bereidwilligheid, waarmede hij ook hem bij voorkomende gelegen heden had willen vervangen. Mr. P. Adriaanse sprak de schei dende namens de Middelburgse balie hartelijke woorden toe. Spreker zegt steeds bewondering te hebben gehad voor de wijze, waarop de heer Cort hals zich van Notaris tot Kantonrech ter omschakelde en zich op een char mante en rechtvaardige wijze van zijn taak kweet. Hij dankte hem namens de balie voor de rechtschapen wijze, waarop hij de advocaten tegemoet trad. De scheidende dankte de sprekers voor hun waarderende woorden en de hulde hem gebracht. Door mijn functie, aldus de heer Corthals, kwamen wel eens mensen uit de eigen omgeving voor mij te staan. Nooit heb ik mij door deze omstandigheid laten leiden, maar de beslissing genomen, die ge nomen diende te worden. De wijze waarop ik nu afscheid neem vind ik zeer aangenaam, aantrekkelijker dan alleen maar een briefje thuis, waarin van het eervol ontslag melding ge maakt zou worden. Alle sprekers wensten de 70-jarige nog voor de verdere duur van zijn leven het allerbeste toe. Jaarvergadering Ceres". Dinsdagmiddag hield de vereni ging „Ceres" haar jaarvergadering in hotel De Vuijst te Oostburg. Mevr. van Ciuijningen-Erasmus, de voorzitster, sprak het openingswoord, waarna mevr. Luteiji.-v. Cruijningen het jaarverslag voorlas Uit het jaarverslag van de penningmei st ressc, mevr. Catsman- Legrand, bleek, dat er een batig saldo is van 144,31. De aftredende bestuursleden, de da mes mevr. de Pree-Leenhouts, Bres kens, mevr. Verplanke-Haak, Biervliet,

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 2