1- bh II de zwarte vlek MET DE FLITSPUIT DE EENZAME De schakel ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN 8e Jaargang Nummer 411 Vrijdag 5 DEC, 1952 Drukkers-Uitgeverij: Firma SMOOR <S DE HULSTER - Dorpsstraat 10 - BRESKENS - Telefoon 27 - Giro 358296 Verschijnt iedere Vrijdag Abonnementsprijs f 1,per kwartaal; franco per post f 1,15 Prijs der advertentiën 10 cent per m.m.; bij abonnement korting Advertenties met „brieven onder nr. of bij ons te bevragen", 10 cent extra In het oude Afghanistan dreigde onlangs een typhus-epidemie, juist op het moment, dat de regering met veel moeite en kosten de malaria onder de knie had gekregen. De haard van de ziekte bleek in het stadje Kun- dus te liggen. Nu, de autoriteiten hiel den er niet van halve maatregelen. Een gebied van bij elkaar 175 vierkante mijl werd afgesloten en, onder leiding van enige medici werden alle bewoners van top tot teen met desinfecterende middelen bespoten Naar verluid werd deze flitspuit-operatie (zie foto) een groot succes. J. P. de Klerk. Electrische verwarming in tuinbouwbedrijven. De electrische kabelverwarming in de tuinbouw vindt bij de wintercultuur steeds ruimere toepassing. De eenvou dige installatie, welke voor een derge lijke verwarming nodig is, het geringe stroomverbruik en de uitstekende re sultaten, die bereikt worden, leiden er toe, dat steeds meer tuinders hun wit- lofkuilen laten voorzien van een elec trische grondverwarmingsinstallatie. Wij zullen eens nagaan wat de voor delen van deze grondverwarming zo al zijn. Het is wel voldoende bekend, dat bij onverwarmde bakken men eerst na 6 tot 8 weken kan overgaan tot het uithalen van de witlof, terwijl bij ver warmde bakken dit reeds na 3 a 4 weken mogelijk is. Uit verwarmde bakken kan per sei zoen dus ten eerste meer witlof wor den getrokken en ten tweede kan het witlof, dat vroeg in het seizoen ter FEUILLETON 34- door NIEK VAN DER ZWAAN. „Ja," beaamde ze, „u zult het wel erg druk hebben en ik kan me be grijpen, dat het niet gemakkelijk voor U is, om zich een middag vrij te ma ken. Daarom ben ik U juist zo dank baar." „Spreek niet van dankbaarheid," zei hij plotseling op ongewone toon. „Weet U wel, dat het voor mij, eenzame man, een zeer groot genoegen is om een paar uurtjes in Uw gezelschap door te brengen? Hier, in deze woning, in deze gezellige kamer, voel ik mij ge lukkig Plotseling stond hij op en legde zijn halfopgerookte sigaret in het asbakje. Hij kwam een paar stappen naar haar toe en keek haar met een vreemde blik aan. „Mevrouw Nieland Tini laat het me zeggen. Ik kan het niet langer in me houden! Ik houd van je Ik heb veiling wordt gebracht, meer opbrengen. Beschouwt men een voltooide cul tuur van een onverwarmde bak, dan ziet men, dat de witlofstruiken, die aan de kant van de bak staan, door gro tere afkoeling ter plaatse minder ont wikkelt zijn dan de struiken in het middengedeelte. Daarentegen ziet men, dat in een op de juiste wijze verwarm de bak de struiken over de gehele breedte van ongeveer gelijke dikte en grootte zijn en de opbrengst derhalve meer is. De gemiddelde opbrengst van een onverwarmde bak varieert van 35 tot 45 pCt., d.w.z. dat van 100 kg. wortels, die gekuild worden 35-45 kg. witlof wordt getrokken. Van een ver warmde bak is de gemiddelde op brengst 45-60 pCt. Bij de laatste cate gorie heeft men naast het voordeel van een ongeveer tweemaal zo snelle groei, een 15 pCt. grotere opbrengst. Wat nu de verwarming betreft, wordt in de practijk het meest gebruik gemaakt van z.g. verwarmingskabels. Deze kabel bestaat uit een weerstands draad, het eigenlijke verwarmingsele ment, omgeven door temperatuursbe- je zielslief! Hoe dikwijls heb ik naar je verlangd, maar dan moest ik den ken aan het feit, dat het nog zo kort geleden was, dat hij dat Peet om het leven kwam. Ook daarom bleef ik zoveel mogelijk weg, want wanneer ik hier in jouw aanwezigheid was, voelde ik mij gelukkig, maar ook droef En was er een pijn in mijn hart Ik heb ai die maanden gewacht, al die lange maanden. Niemand weet hoe moeilijk dat soms voor mij was. Nu kan ik het niet langer meer voor je verbergen. Tini, kind, ik houd van je, met heel m'n wezen. Laat mij verder voor je zorgen en wordt m'n vrouw De weduwe had met stijgende ont zetting naar hem geluisterd en intuïtief was ze opgestaan en deed ze een paar passen achteruit, totdat ze tegen het behang stond, de handen voor haar borst, de vuisten gebald. En toen ze bleef zwijgen en hem alleen maar in stomme verbazing en ontzetting aanstaarde, vroeg hij nog maals, maar nu rustiger, smekend: „Tini, wil je mijn vrouw worden?" Nog steeds gaf ze geen antwoord. stendige isolatie, „Ozuriet" genaamd. De rubberinantel is weer ingesloten in een loden mantel, teneinde de ka bel tegen inwerking van grondvocht te vrijwaren. Een groot voordeel van electrische kabelverwarming is wel, dat men deze kan aanbrengen waar men haar het meest wenst. Dit verschaft de mogelijkheid van een zeer plaatselijke verwarming, bijv. bij het uitzaaien, als meestal slechts een gedeelte van een kas of bak wordt gebruikt; dit geeft een aanmerkelijke besparing op de brandstoikosten. Ook de juiste automatische regeling van de temperatuur, de eenvoudige v-ijze van bediening, gelijkmatige verwarming van de grond, zijn van grote betekenis. Wij twijfelen er geen ogenblik aan, of de belangstelling voor deze verwar mingsmethode zal steeds toenemen. Voor vele mensen betekent het be grip „Verenigde Naties" nog steeds niet meer dan „Veiligheidsraad" en „Algemene Vergadering". De Politieke Afdelingen vormen ech ter in werkelijkheid slechts een-twintig- ste deel van de hele organisatie. De diverse secretariaten zijn hoofdzakelijk verdeeld over de steden Washington, New-York, Genève, Parijs, Montreal, Rome en Den Haag. Om er enige te noemen: De Internationale Arbeids organisatie te Genève; De Voedsel-en Landbouwkundige Organisatie te Rome; De Opvoedkundige-Wetenschs ppelijke- en Culuréle Organisatie te Parijs; De Internationale Organisatie vooi de Bur gerluchtvaart te Montreal (Canada); Het Permanente Hof voor Internationale Arbitrage te Den Haag. Welnu, bij de aanvang van het ze vende zittingsjaar werden vcor ver scheidene van deze instellingen der V.N. nieuwe functionarissen gekozen en het merkwaardige is, dat er onder die alle ditmaal slechts één communist Wijnandse keek haar in het verwron gen gelaat, waaruit al het bloed scheen geweken. Hemel, wat hield hij van deze vrouw! Hoe zou hij in staat zijn voor haar neer te knielen, haar voeten te kussen Maar waarom antwoordde ze niet? En waarom keek ze hem zo eigenaar dig aan? Alsof ze plotseling bang voor hem geworden was Hij ging nu vlak voor haar staan en greep haar kleine polsen, die klam voelden. „Tini, wil je wil je me geen antwoord geven?" Het was, alsof elk woord haar pijn deed, toen ze eindelijk sprak. „Ik ik kan niet Laat me alsjeblieft Zijn greep om haar polsen verzwakte. Maar nog voelde hij haar polsslag, die heftig was en haar borst ging snel op en neer. Langzaam liet hij haar los en zijn handen vielen slap naar beneden. Hij bevochtigde zijn plotseling droog geworden lippen. „Heb ik mij vergist?" prevelde hij. „Neen, dat kan niet. Tini, zeg dat je ook van me houdt, dat je voor alles de mijne wilt worden! voorkomt, als leidende figuur. We la ten U bij dezen zijn portret zien. Zijn naam is Jiri Nosek (uit Tsjecho- Slowakije) en hij zwaait de voorzitters hamer tijdens vergaderingen van de Economische Afdeling, die tot dusver één keer bijeenkwam (d. K.) BURGERLIJKE STAND. Gemeente SCHOONDIJKE over de maand October 1952. GEBOORTEN: 8, Vera Virginia Maria, d. van P. J. Gernaert en I. M. Duijsserinck; 14, Charlotte Cathérine Henriette Marie, d. van J. A. Backerra en M. L. H. E. Gemmeke; 21, Cornelis Pieter, z. van J. J. van Luijk en C. N. Verhage; 24, Cornelis en Karei, zn. van J. D. Herrebout en L. C. Buijze; 27, Cornelis Jan, z. van J. A. van de Wege en S. J. Daanscn. HUWELIJKEN: Geen. OVERLIJDEN: Geen. INGEKOMEN: 2, D. Louwerse en gezin, van Hoek; 9, M. Bos van Utrecht; 11, ARijk, van Hontenisse; 13, C. J. de Reu en gezin, van IJzendijke; 22, J. F. van Dierendonck en gezin, van Hoofdplaat; 22, P. J. van Dieren donck, van Hoofdplaat; 23, P. I. Dhont en echtgenote, van IJzendijke; 28, J. P. Marsille en gezin, van Kortgene; 31, M. A. Jansen, van Biervliet. VERTROKKEN: 1, W. C. M. Arts, naar Posterholt; 6, Ph J. de Kramer en echtgenote, naar Breskens; 6, D. P. de Kramer, naar Breskens; 24, J. Wiegers en gezin, naar Jo hannesburg (Zuid-Afrika); 28, M. Ramondt, naar Oostkapelle. Gemeente GROEDE over de maand October 1952. GEBOORTEN: 3, Johan Hubregt, z. van H. F. Verplanke en J. L. Bouwens; 18, Marinus Philippus, z. van J. P. Snoep en M. L. Mar- kusse; 22, Charles, z. van Ch. Clarissen en L. S. Krokké. HUWELIJKEN: 23, Petrus J. deGreve, 25 j., wonende te IJzendijke en Octavia A. Roets, 27 j., wonende te Groede; 30, Pieter Izaak Dirkx, 31 j., wonende te Aardenburg en Tan- neke Christina Pladdet, 26 j., wonende te Groede; 31, Jacob Hubrecht de Bliek, 27 j,, arts, wonende te Rotterdam en Maria Cij- souw, 26 j., wonende te Groede. OVERLIJDEN: 2, Seraphina de Rijk, 78 j, te Groede; 15, Pieter de Kramer, 84 j., te Groede; 27, Cornelis Overdulve, 84 j., te Groede; 30, Pieter Haak, 67 j., te Groede. INGEKOMEN: 4, Adriana Verrijzer, van Middelburg naar Rijkskamp „de Haven"; 13, Suzanna T. Lucieer, van Zuidzande naar W 101; 29, Cornelia A. Vermeulen, van Water landkerkje naar O 234; 30, Hendrik P. Buist, van Rotterdam naar A 17a; 31, Sara C. Boersma, van Middelburg naar A 158. VERTROKKEN: 21, Bernardus A. Murijn, van O 22 naar Tilburg, Koningshoeven 228; 23, Octavia A. Roets, van O 62 naar IJzen dijke, Minnepoortstr. 23; 29, Jan Ph. Salomé en gezin, van W 148 naar Cadzand O 79; 30, Tanneke Ch. Pladdet, van A 162 naar Aardenburg, Draaibrug 47; 31, Helena M. Merk, van O 2 naar Terneuzen, Scheldekade 28; 31, Petrus L. van Pamelen en echtgen. van O 117a naar Breskens, Kon. Emmastr. 13; 31, Adriaan J. Oosterling en echtgen., van O 126 naar Breskens, Dorpsstr. 105. Maar spreek dan toch!" „Het spijt me bracht ze er met moeite uit, „het spijt me zo Nu begreep hij, dat hij zich ontzet- tend vergist had. Het had hem reeds lang toegeschenen, dat er in haar houding iets lag, dat voor hem een belofte inhield voor de toekomst. In haar hartelijkheid en vriendeliikheid meende hij liefde te zien. Misschien nog in een beginstadium, maar dat zou als het leed over de dood van Peet was gesleten, wel groeien. En toen hij de laatste maal bij haar was, nu drie maanden geleden, meende hij zeker van Tini te zijn. Doch omdat de rouw- tijd nog niet voorbij was, had hij met zijn verklaring gewacht. Nu, na drie maanden, kwam hij weer, bovendien op haar verzoek. En daarin had hij opnieuw een aanmoediging ge zien. Het zwart had ze afgelegd en nu was ze gekleed in een bruine, wollen japon, een kleur - hij herinnerde het zich van vroeger - die haar zo voor treffelijk stond. En ook daarin zag hij een belofte voor hem. Maar wat hij in haar voor liefde had gehouden, was

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 1