ren... !- ei II De ei DE ZWARTE VLEK De schakel ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN 8e Jaargang Nummer 409 Vrijdag 21 NOV. 1952 Drukkers-UitgeverijFirma SMOOR <S DE HULSTER - Dorpsstraat 10 - BRESKENS - Telefoon 27 - Giro 358296 Verschijnt iedere Vrijdag Abonnementsprijs f 1,per kwartaal; franco per post f 1,15 Prijs der advertentiën 10 cent per m.m.; bij abonnement korting Advertenties met „brieven onder nr. of bij ons te bevragen", 10 cent extra Al wordt het op een heel andere manier geregeerd dan - in het alge meen geaproken van een democratische natie mag worden verwacht, ook Yoegoslavie ontvangt thans volop hulp, zowel van de U.S.A. als van de diverse hulporganisaties der Verenigde Naties. Een probleem op zichzelf vormt de merkwaardige epidemie van „micosis", die er onder grote groepen kinderen heerst. Deze, in Nederland niet be kende ziekte, tast de hoofdhuid aan en verwoest een deel van de haar groei, wat zonder tijdig medisch ingrij pen een blijvend karakter draagt. Een internationaie groep dokters en ver pleegsters is nu ter plaatse bezig alle kinderen in de besmette dorpen te onderzoeken en in tijdelijke ziekenba rakken te behandelen. Op de foto wor den enige patientjes gecontroleerd na een zinc-oxyde kuur, waarna met be hulp van röntgenstralen ev. achterge bleven infecties worden geneutraliseerd. (J. P. de K.) De harde les van het spuitseizoen Een terugblik op het spuitseizoen van dit jaar vestigt weer de aandacht op het tragische feit, dat door velen nog onvoldoende bescherming wordt gezocht bij het spuiten met gevaarlijke bestrijdingsmiddelen. In de kranten las men van verschillende gevallen, waarin de gevolgen zeer ernstig, soms zelfs dodelijk waren Men weet, hoe gevarieerd het aan tal bestrijdingsmiddelen is, dat ons ten dienste staat. Dit betekent, naast de mogelijkheid tot intensieve bestrijding ook, dat de risico's veel groter wor den. Zo moet men met het probate, maar uiterst gevaarlijke, Parathion met de grootste voorzichtigheid te werk gaan. Nogmaals wilen wij er daarom met FEUILLETON 32. door N1EK VAN DER ZWAAN. Wijnandse kuchte eens en snoot z'n neus. Hij was door Miep's spontane ontboezeming even in de war geraakt. Maar spoedig herstelde hij zich weer. „Ziezo," zei hij rustig, „nu heeft Sinterklaas ons allebei gelukkig ge maakt met een passend cadeau. En nu is het mijn beurt nog om te bedanken." Hij draaide haar naar zich toe en voor het meisje er op bedacht was, had hij haar hoofd tussen zijn handen geno men en drukte zacht een kus op haar wang. „Eveneens hartelijk bedankt, Sinter klaas. Ik beloon je voor je geschenk met een broederlijke kus, want die heb je eigenlijk al lang verdiend". Ze wankelde even, terwijl een zacht rood haar gezicht overtoog. Maar ook zij herstelde zich, hoewel ze op dit moment in staat was om hem zijn kus terug te geven. klem op wijzen, dat het voor hen, die geregeld bespuitingen uitvoeren, van groot belang is degelijke voorzorgs maatregelen te treffen. Goede rubber kleding is een eerste vereiste. Volledige hoofdbedekking (b.v. een Zuidwester), handschoenen met kap, laarzen en een goed sluitende jas kun nen hier uitstekende diensten bewijzen. Ook het gebruik van een mond- en neusbedekkend rubber masker is in de meeste gevallen aan te bevelen. De kleding moet onmiddellijk na het gebruik met water grondig afge wassen worden. In het najaar wordt op menig be drijf het materiaal aan een grondige inspectie onderworpen. Het spuitseizoen heeft ons de harde les geleerd dat, wanneer dit verwaarloosd werd, de gevaren toenamen. Als men de kleding niet meer nodig heeft, dient men deze in te talken en dan op een droge, Een minuut later liepen beiden op straat, maar niemand kon aan hen iets bijzonders merken. HOOFDSTUK X. „Mijnheer Wijnandse, telefoon uit Utrecht". „Ik kom". Boven het geraas van de persen uit kionk de heldere stem van bet kan toormeisje, dat zich nu weer terugtrok in haar afdeling. Wijnandse bekeek nog even het ontwerp van de stofomslag van zijn nieuwste boek en gaf de tinten aan, die hij wenste. „Goed," zei hij tot zijn meester knecht, „een omslag dus in twee kleu ren, bruin en geel. Maar het geel mag niet te fel zijn, denk je er om? Artistiek moet elke kleurencombinatie verantwoord zijn. Maak eerst maar eens een proefje en laat het me dan zien". „Morgenochtend zal ik het U geven, mijnheer". „In orde". Toen liep hij snel door de drukkerij, langs de draaiende persen, naar het koele en donkere plaats op te bergen. Zodoende gaat de kleding jaren mee. Laat voor degenen, die dit jaar nog zonder beschermende kleding de be spuitingen uitvoerden het spreekwoord „voorkomen is beter dan genezen" een leidraad zijn. ATHLETIEK Succes voor Dobbelaere en v. Acker in de cross te Halsteren. Na een matige achtste plaats in de cross te Breda van vorige week, heeft Staf Dobbelaere bewezen veel beter te kunnen, want j.l. Zon dag te Halsteren kon hij beslag leggen op een eervolle derde plaats. De Nederlandse cross-kampioen, Jan Adriaansen, nam van bij de start de leiding, op de voet gevolgd door Besters. Na ongeveer twee km. had Adriaan sen zich echter los gerukt en ongeveer 50 m. voorsprong genomen. Dobbelaere, die zich evenals v. Acker, er toe bepaald had niet te veel te verachteren, rukte op naar voren, met in zijn kielzog de kleine Marathon-kampioen Janus van de Zande. Dit tweetal zette de achtervolging op Adriaansen, die inmiddels een kleine 100 m. voorsprong had genomen, in. Piet v. Acker liep rustig in de kopgroep, waaruit Besters eveneens op zoek ging naar Adriaansen. Dobbelaere en van de Zande gooiden er nog een schepje op en de voor sprong van Adriaansen verminderde ziender ogen. Op 2.5 km. voor het einde kreeg Dob belaere moeilijkheden en moest hij v. d. Zande laten gaan, die één km. verder Adriaan sen inhaalde en zich er gelijk van ontdeed. Inmiddels had de taaie Besters Dobbelaere ingehaald en probeerde hij, wetende, dat als hij het op de eindsprint moest laten aanko men hij tegen de Schoondijkenaar weinig kans zou maken, los te lopen. Dobbelaere, die echter over zijn kleine inzinking heen was, beantwoordde elke aanval van de Halsternaar met een tegenaanval, er echter zorg voor dragend, niet te veel van zijn krachten te vergen. Op 50 m. voor de finish viel Besters voor de laatste maal krachtig aan en wist, onder geweldig applaus van het talrijke pnbliek, een paar meter voorsprong op Dobbelaere te nemen, maar deze gaf zich nog lange niet gewonnen en op 20 m. voor de finish plaatste hij een gepaste tegenaanval en liet Besters nog ongeveer 5 m. achter zich. Janus v. d. Zande werd niet meer be dreigd en hoewel Adriaansen nog wel wat op Besters en Dobbelaere had verloren, bleeef hij toch tweede. Piet v. Acker moest het in de sprint afleggen tegen Kunnen van D.J.A. en verspeelde hiermede tevens de eerste plaats in de B klasse. De uitslag is als volgt: A klasse: 1 v. d. Zande, Halsteren 22 min. 26 sec.; 2 J. Adriaansen, Breda 22 min. 46 s.; 3 Dobbelaere, Schoondijke 22 min. 56 s.; 4 Besters, Halsteren 22 min. 58 s. B klasse: 5 Kunnen, D.J A. Breda 23 min. 03 s.; 6 P. van Acker, Cadzand 23 min. 05 sec.; 7 C. de Koning, Halsteren, A klasse. o Zondag 23 Nov. zal Dobbelaere deelnemen aan de finale van de cross du Soir op het vliegveld van Evere bij Brussel. Deze keer zal hij niet, zoals het vorige jaar, voor de Nederlandse ploeg deelnemen aan het „Cri terium der Azen" maar aan de Grote Volks cross, waarin in 1952 meer dan 2000 deelne mers aart deelnamen. o Op Zaterdag 29 Nov. organiseert Marathon te Schoondijke het veldloopkampioenschap voor Zeeland. Voor Senioren bedraagt de af stand 4,5 km. en voor junioren (19 jaar en jonger) 1.5 km. Ook niet-leden van een athletiekvereniging kunnen hieraan deelne men. Voetballers, wielrijders, boksers, enz. enz. kunnen hier hun uithoudingsvermogen eens op de proef stellen. Lester B. Pearson, de Canadees die in de kringen der Verenigde Naties reeds meermalen van zich deed spre ken, is dezer dagen in de Algemene Vergadering te New-York gekozen als voorzitter van de 7de zitting (i952-'53). Na zijn verkiezing werd onderstaande foto gemaakt op het podium, onder applaus van de gedelegeerden in de grote vergaderzaal. Aan zijn rechter hand de plotseling afgetreden Secretaris- Generaal der V.N., Trygve Lie. Aan zijn linkerhand de Assistent-Secretaris- Generaal, Andrew W. Cordier. (J. P. de Klerk). kantoor, waar hij de microfoon van de tatel nam. „Met Wijnandse". „Ah, mijnheer Wijnandse, goeden morgen. Met mevrouw Nieland". Z'n gezicht verhelderde. „Goeden morgen, mevrouwtje, dat is al weer een tijd geleden. Hoe maakt U het?" „Goed, naar omstandigheden. Maar ik heb een verzoek. Als U eens in de stad komt, zou ik graag iets met U bespreken omtrent mijn plantage. Er zijn weer nieuwe moeilijkheden, vrees ik". „Moeilijkheden?" herhaalde hij. „Hoe zo? Welke?" „Ja, dat vertel ik liever niet door de telefoon „Vanmiddag ben ik bij U," beloofde hij. „O, U hoeft niet speciaal te komen, protesteerde zij. „U zult het toch wel druk genoeg hebben en U hebt me al zo vaak geholpen, dat ik U niet spe ciaal uit Uw werk durf te halen". „ik moet vanmiddag toch in Utrecht zijn," loog hij half, „want ik heb in tijden mijn moeder niet gezien en daarom wil ik eens weten, hoe het met haar ,gaat". „O, als altijd: uitstekend. Maar ik stel het geweldig op prijs, als U van middag komt". „Mooi, dan ben ik tegen drieën bij U". „Fijn. Tot vanmiddag dan, mijnheer Wijnandse". „Mevrouwtje, tot ziens". Hij legde de microfoon op het toe stel en dacht even na. Het was nu zeker al ongeveer drie maanden gele den, dat hij haar voor het laatst had gezien. Och ja, het was ook zo krank zinnig druk. Langzaam zette hij zich nèer in zijn leunstoel en speelde met z'n briefope ner; een geschenk van Miep. Kleine geschenken onderhouden immers de vriendschap? En waren ze soms geen goede vrienden samen? Even keek hij terzijde naar het meisje, dat met de dagelijkse post bezig was. Ze lette niet op hem, omdat ze verdiept was in een lijvig epistel. Blijkbaar was de inhoud niet erg naar haar zin, want ze las met opgetrokken wenkbrauwen, een teken, dat ze het er niet mee eens was.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 1